Доклад 2012 г. Раздел I обобщени изводи за дейността на прокуратурата и разследващите органи


ПРЕПИСКИ И ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА НАСИЛИЕ В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И СЛЕДСТВЕНИТЕ АРЕСТИстраница13/19
Дата11.01.2018
Размер4.23 Mb.
ТипДоклад
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19

5.4. ПРЕПИСКИ И ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА НАСИЛИЕ В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И СЛЕДСТВЕНИТЕ АРЕСТИ
През отминалата 2012 г. РП-Варна е осъществявала ръководство и надзор по едно досъдебно производство за деяние по чл. 127 от НК, което е приключило с постановление за прекратяване в рамките на 7 месеца.

Същевременно е работено по 4 преписки за деяния по чл. 131 ал.1 т.2 и чл.134 от НК.

Основната причина за ниския брой на подобни случаи е неформалния подход за разрешаването им между лишените от свобода и липсата на сигнали към администрацията на затвора-Варна или прокуратурата.

В раздел изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки от годишния доклад изрично е посочено, че не са установени случаи на неправомерно използване на физическа сила и помощни средства от страна на НОС при затвора-Варна и сектора арести при ОС „ИН”-Варна. Ето защо и не се отчитат деяния по чл. 132 вр. чл. 131 ал.1 т.2 от НК.

Независимо от това, че и в предходните доклади изразихме становище, че е редно да се коригира съдържанието на тази таблица, като се впишат и други текстове от НК, например чл. 128, чл. 131 а,., към отчетната 2012 г. няма промяна.

Всяка една жалба постъпила в РП-Варна и ОП-Варна и съдържаща данни за насилие в МЛС се разглежда с необходимото внимание и се възлага извършването на проверка по случая, като за резултата задължително се уведомява подателя, който да може да приложи правото си на жалба пред горестоящата прокуратура.


5.5. Престъпления, извършени от служители на МВР

За пореден път трябва да отбележим очевидно неудачната статистическа форма на отчетност.

Таблицата 4.7., призвана да онагледи работата на прокуратурите по престъпленията, извършени от служители на МВР е така структурирана, че болшинството от деянията не са обхванати от показателите й.

Служителите на МВР, както и всички останали граждани на РБ вършат твърде често транспортни престъпления, а и престъпления против собствеността и личността, несвързани с професионалното им качество, които не са заложени за отчет.

Ето защо реално разследваните дела са доста повече от отчетените в таблицата, данните в която са идентични като количествено измерение с отчетеното за предходните две години.

Сериозни проблеми по тези дела не са констатирани.

Установи се и се поддържа изключително добро взаимодействие с органите на ДВС МВР, с чието съдействие се извършват проверки и водят разследвания по дела срещу полицейски служители.

Създадени са графици за дежурства, включително и за следователите в ОСлО при ОП.6. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
В прокуратурите от Варненския съдебен район няма формиран надзор по въпросите на международното сътрудничество, но е създадена организация за решаване на проблемите с международно-правен елемент. Съобразно Заповед № ЛС-4104/11.12.2008 г. на Главния прокурор на Р България е изградена мрежа от прокурори, обучени по основните въпроси в тази материя. В РП – Варна са създадени и вътрешни правила за осъществяване на международната дейност по наказателни дела, чрез които на прокурорите се дават насоки по повод на най-важните моменти при изготвянето на МПП.

Международно-правното сътрудничество се използва широко в работата на прокуратурите от съдебния район, като с най-голямо приложно поле са Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси и т.нар. Конвенция 2000 – Конвенцията съставена от Съвета в съответствие с чл. 34 от договора за ЕС, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на ЕС.

През 2012 г. за нуждите на наблюдаваните от прокурорите от РП – Варна досъдебни производства, са били изготвени общо 421 молби за правна помощ, като в по-голямата си част – 292 от тях са били изпратени до компетентните съдебни органи на държави-членки на ЕС. През тази година РП – Варна е получила за изпълнение 16 МПП.

През 2011 г. по ДП, наблюдавана от тази прокуратура са били изготвени 411 МПП, а през 2010 г. – 212, а са изпълнили получени съответно 11 МПП през 2011 г. и 3 – през 2010 г.

През 2012 г. от РП- Провадия е била изготвена 1 молба за правна помощ. МПП там не са били получавани. През 2011 година от тази прокуратура са били изготвени 2 МПП и е работила по изпълнението на 1 получена молба. През 2010 г. цифрите за тази прокуратура – по отношение на изготвени и получени МПП са идентични.

През 2012 година, както и в предходните години в РП – Девня не са получавани и от тази прокуратура не са изготвяни МПП.

През 2012 г. за нуждите на разследванията по досъдебните производства, наблюдавани от Окръжна прокуратура – Варна са били изготвени 23 молби за правна помощ, основната част от които – 18, до компетентните съдебни органи на страни-членки на ЕС.

През 2011 г. от ОП – Варна са били изготвени 22 МПП, а през 2010 г. – 36.

През 2012 г. прокурорите от ОП – Варна са работили по изпълнението на 56 МПП, през 2011 г. – по изпълнението на 22 молби, а през 2010 г. – 36 МПП.
През 2012 г., както и през предходната 2011 г. ОП – Варна е изготвила едно предложение за трансфер на наказателно производство. През тези две години не са били започвани ДП чрез трансфер от друга държава. През 2010 г. в Окръжна прокуратура – Варна не са получавани предложения за трансфер на наказателно производство и не са изготвяни искания за трансфер на наказателно производство.

През 2012 г. в РП – Варна са били приети чрез трансфер 3 наказателни производства. Толкова са били приетите ДП и през 2011 г. През 2012 г. РП – Варна не е изготвяла предложения по чл. 479 от НПК. През 2011 г. са били изготвени 3 предложения за трансфериране на досъдебни производства и е отказала приемането за разследване на 1 ДП по този ред. През 2010 г. РП – Варна е направила предложение за трансфер на едно досъдебно производство. Приела е чрез механизма на трансфера две досъдебни производства и е отказала да приеме едно.


През 2012 г. прокурорите от ОП – Варна са се явявали в съдебни заседания по повод разглеждането на 15 ЕЗА.През 2011 г. са участвали в производствата по разглеждането на 22 ЕЗА, а през 2010 г. – на 15 .

През 2012 г. прокурорите от ОП – Варна са участвали в две екстрадиционни производства. През 2011 г. е имало едно такова производство. През 2010 г. такова не е имало.

И през отчетния период механизмът на издирването на лица с цел осигуряване участието им в наказателни производства или за изтърпяване на наложени им с присъди наказания чрез издаването на ЕЗА е бил използван от прокурорите в съдебния район.

През 2012 г. РП – Варна е издала 7 ЕЗА, РП – Девня – 1, ОП – Варна – 1.

Цифрите за предходните периоди са както следва: през 2011 г. РП – Варна е издала 1 ЕЗА, РП – Девня – 4, а ОП – Варна – 22. През 2010 г – РП – Варна е издала 8 ЕЗА, РП – Провадия – 1 ЕЗА, ОП – Варна - 12.
През 2012г. прокурорите от Окръжна прокуратура – Варна са се произнесли по 54 сигнала по чл. 100, т. 3 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген. През 2011 г. са се произнесли по 41 такива сигнали.

Считам, че все по-умело и оперативно прокурорите използват възможностите на международното сътрудничество при разследването на дела с международен елемент и то не само по дела, които се наблюдават от тях самите, но и по повод образувани наказателни производства в други страни – в хода на изпълнението на молби за правна помощ.


7. Административна и контролно–ревизионна дейност


  1. Кадрово обезпечаване и квалификация на прокурори и разследващи органи.


Щатното разписание на магистратите в Окръжна прокуратура – Варна към 01.01.2012 г. е следното:
Длъжности По щат Заети Незаети
І Прокурори

1. Окръжен прокурор 1 1 -

2. Зам. окр. прокурор 3 3 -

3. Прокурор при ОП 20 12 8Общо прокурори 24 16 8
ІІ Следователи

1. Завеждащ ОСлО 1 1 -

2. Следователи 23 15 8

Общо следователи 24 15 8

Общо магистрати 48 32 16
С Решение на ВСС по пр. № 41/07.12.2011 г. се увеличава щатната численост на ОП-Варна за сметка на Военно-окръжна прокуратура – Варна с 2 бройки за длъжността „Прокурор” и с 1 бройка за длъжността „Следовател”, като са преназначени от ВВОП в ОП – Варна прокурорите Стоян Тодоров Загоров, Пламен Димитров Михайлов, и следовател Петър Николов Ганчев.

С Решение на ВСС по пр. № 15/10.04.2012 г. се намалява щатната численост на ОП – Варна с 1 щатна бройка „Прокурор”, разкрива се 1 щатна бройка „Прокурор” в Специализираната прокуратура, като се преназначава Росен Кирилов Радев, считано от 01.05.2012 г.

Със същото решение на ВСС се трансформира 1 щатна бройка „Следовател” в ОСлО – ОП – Варна в 1 щатна бройка „Прокурор” в Специализираната прокуратура от датата на вземане на решението.

С Решение на ВСС по пр. № 15/10.04.2012 г. се трансформира 1 щатна бройка „Следовател” в ОСлО – ОП – Варна в 1 щатна бройка „Прокурор” в Специализираната прокуратура.

През 2012 г. продължи командироването на зам. окръжен прокурор Антоанета Генчева във Върховна административна прокуратура – София до 12.03.2012 г., когато съгласно Решение на ВСС по пр. № 7/16.02.2012 г. встъпи в длъжност „Прокурор” при Върховна административна прокуратура – София.

С Решение на ВСС по пр. № 6/09.02.2012 г. на 01.06.202 г. встъпиха в длъжност прокурорите от РП – Варна Катя Петрова, Нина Величкова, Силвиян Иванов, Александър Атанасов, Антония Иванова, Женя Енева и Галина Минчева.

С Решение на ВСС по пр. № 22/31.05.2012 г. прокурор Светлана Данева е назначена на длъжност „Заместник на административния ръководител – заместник окръжен прокурор” – встъпи в длъжност на 05.06.2012 г.

Съгласно Решение на ВСС по пр. № 10/08.03.2012 г. Даниела Димитрова Петрова встъпи в длъжност „Прокурор” в ОП – Варна на 09.07.2012 г.

Съгласно Решение на ВСС по пр. № 32/26.07.2012 г. на 03.09.2012 г. Красимира Жекова Дренчева и Милен Кръстев Михалев встъпиха в длъжност „Следовател” ОСлО-ОП – Варна.

От 02.07.2012 г. беше преустановено командироването на прокурор Красимир Конов в АП – Варна.

През 2012 г. продължи командироването в ОСлО при ОП – Варна на Ивелин Костов Стаматов – следовател в Следствен отдел при Софийска градска прокуратура, както и на Атанас Иванов Иванов – следовател при ОСлО в ОП – Варна - в Следствен отдел при Софийска градска прокуратура.

Към 31.12.2012 г. щатното разписание на магистратите е следното:
Длъжности По щат Заети Незаети
І Прокурори

1. Окръжен прокурор 1 1 -

2. Зам. окр. прокурор 3 3 -

3. Прокурор при ОП 19 18 1Общо прокурори 23 22 1
ІІ Следователи

1. Завеждащ ОСлО 1 1 -

2. Следователи 22 17 5

Общо следователи 23 18 5

Общо магистрати 46 40 6
Административният ръководител е направил предложение за възстановяване на щатната численост на прокурорите при Окръжна прокуратура – Варна чрез трансформиране на една щатна бройка „Следовател” в една щатна бройка „Прокурор” по щата на ОП – Варна.

Със заповед № 3799/23.12.2011 г. на Главен прокурор на РБ се преразпределят 2 щатни бройки „Съдебен секретар – протоколист” от щата Военно-окръжна прокуратура – Варна в щата на Окръжна прокуратура – Варна. На преразпределените бройки се назначиха съдебните служители от ВВОП.

Със Заповед № 3815/23.12.2011 г. на Главен прокурор на РБ се увеличава щатната численост на ОП – Варна с 1 щатна бройка „Гл. специалист – счетоводител”, считано от 01.01.2012 г. На бройката е назначена съдебен служител - до заемане на длъжността чрез конкурс.

Двама съдебни служители са назначени на длъжност „Съдебен деловодител”, след разрешение на ВСС – до заемане на длъжностите чрез конкурс.

Трима съдебни служители са в отпуск по майчинство – съдебен деловодител, прокурорски помощник и гл. спец. по организационни въпроси. На мястото на главния специалист не е назначен заместник.

След споразумение на административните ръководители на ОП – Варна и РП – Девня беше преназначен съдебен деловодител от ОСлО – ОП – Варна в РП – Девня, считано от 14.05.2012 г. На свободната бройка, след получено разрешение от ВСС, беше назначен съдебен служител до заемане на длъжността чрез конкурс, считано от 23.07.2012 г.


Към 31.12.2012 г. щатът на съдебните служители при ОП – Варна /съгласно новия класификатор на длъжностите в съдебната система/ е следния:
СТРУКТУРНИ ЗВЕНА

Численост

по

И
ред

ДЛЪЖНОСТНИ НАИМЕНОВАНИЯ

Брой

1

2

3

 

ОТДЕЛ "ФСД"

 

1

Гл. счетоводител

1

2

Ръководител с-р БСД

1

3

Гл.специалист – счетоводител

2

4

Мл.спец. - касиер, деловодител

1

 

Общо

5

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

ОП – ВАРНА

 

1

Съдебен администратор

1

2

Административен секретар

1

3

Системен администратор - І степен

2

4

Гл. спец. по организационни въпроси

1

5

Прокурорски помощник

2

6

Зав. служба

1

7

Съдебен секретар

5

8

Съдебен деловодител

9

9

Съдебен архивар

1

10

Шофьор

1

11

Призовкар

2

 

Общо

26ОСлО в ОП - ВАРНА

 

1

Началник служба

1

2

Гл. спец. по стоп. и у-ние на съд.имущество

1

3

Системен администратор - І степен

1

4

Гл.спец. - орг. информ. обсл.

1

5

Гл.спец.- съдебен секретар-зав.рег. клас. инф.

1

6

Съдебен секретар

3

7

Съдебен деловодител

8

8

Шофьор

2

9

Призовкар

2

10

Работник поддръжка сгради - огняр

0.5

11

Чистач

1.5

12

Пазач невъоръжена охрана

1

 

Общо

23

 

ОБЩО

54

През 2012 г. прокурорите и следователите при Окръжна прокуратура – Варна са участвали в следните обучения и семинари:

- „Противодействие на престъпността, свързана с незаконна търговия, посегателство и трафик на културни ценности, част от културното наследство на РБ” – прокурор Стоян Загоров;

- „Разследване на корупцията в съдебната система и антикорупционни мерки” – следовател Ивелин Стаматов;

- „Банкови измами и злоупотреби. Умишлени фалити” – прокурор Катя Петрова и следовател Тодор Костов;

- „Престъпления против културното, историческото и археологическото наследство” – окръжен прокурор Владимир Чавдаров и прокурор Николета Арнаудова;

- „Евроджъст и ролята му в развитието на практиките по дела за трафик на наркотици” – прокурор Ивелина Бухлева – Ван Каутер и следовател Илия Иванов;

- Четири обучения на магистратите от окръжните прокуратури от Апелативен регион – Варна по плана на АП – Варна – участвали 55 прокурори;

- „Трансгранична престъпност, пране на пари, отнемане на имущество, придобито чрез престъпление” - зам. окръжен прокурор Светлана Данева;

- „Подобряване на трансграничното сътрудничество по случаи на трафик на хора в югоизточна европа” – Атина – Гърция – прокурор Пламен Михайлов;

- „Противодействие на престъпността срещу околната среда” – прокурор Стоян Загоров;

- „Хартата на основните права на ЕС и присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи” – прокурор Пламен Иванов;

- „Наказателен процес” - задължителна текуща квалификация на прокурори при повишаването им от районно на окръжно ниво – прокурорите Катя Петрова, Женя Енева, Нина Величкова, Силвиян Иванов, Галина Минчева, Александър Атанасов и Антония Иванова;

- „ Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП” – зам. окръжен прокурор Радослав Лазаров;

- „Съдебна психология. Разпит на непълнолетни” – следовател Димитрина Стоева;

- Кръгла маса по въпроси, свързани с подобряване координацията и оперативното сътрудничество при проверки на място, разкриване и докладване на нередности по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС – и.д. прокурор Станислав Андонов;

- „Финансови и счетоводни познания при разследването на стопански престъпления” – прокурор Пламен Михайлов и следовател Красимира Дренчева;

- Обучителен семинар за прокурори, работещи по съдебния и извънсъдебния административен надзор за законност – и.д. прокурор Станислав Андонов и прокурор Катя Петрова;

- „Борба с корупцията и организираната престъпност” – прокурор Красимир Конов;

- „ Трафик на хора” – следовател Тодор Костов;

- „Корупционни престъпления и длъжностни престъпления /подкуп, търговия с влияние и др./. Материални и процесуални аспекти и специфики на разследването на престъпленията” – окръжен прокурор Владимир Чавдаров, прокурор Диана Недкова – Кипрова и следовател Станимира Димитрова;

- „Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете” - прокурор Диана Недкова – Кипрова

През 2012 г. служителите от Окръжна прокуратура – Варна са участвали в следните обучения и семинари:


 • „Въведение в работата на администрацията на прокуратурата”;

 • „Защита на класифицираната информация в съдебната система”;

 • „Административно обслужване на гражданите в прокуратурата”


Районна прокуратура – Варна
Недобрата кадрова обезпеченост на разследващите полицаи и недостатъчната материална база и през отчетния период продължиха да са факт, който обаче е сред определящите фактори, препятстващи постигането на максималните очаквани от тях резултати.

Към 31.12.2012 г., по щат, в отдел „Досъдебно производство” при ОД на МВР-Варна са 132 /при също толкова през 2011 г. и 138 бр. през 2010 г./ разследващи полицаи. Заети са 129 /при 125 за 2011 г. и 130 бр. през 2010 г. /в това число Главния разследващ полицай и 5 ЛРТП. От тях 8 са в отпуск за отглеждане на дете /при 11 за 2011 г. и 10 за 2010 г./.

От години, основен проблем е кадровото обезпечаване с прокурори на Районна прокуратура гр. Варна. Следва да се посочи, че и през 2012 г., натовареността на Районна прокуратура гр. Варна остава над средната за страната. Броят на работещите прокурори продължава да е крайно недостатъчен /от предходен период, 6 прокурори са командировани в Окръжната прокуратура и в Районна прокуратура – Девня/. Този проблем се задълбочи и стана особено чувствителен след назначаването през 2012 г. на класиралите се магистрати от проведения през 2011 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване. В този ред на мисли, считаме и за поредна година ще отбележим, че процедурата за провеждане на конкурси и назначаване на магистрати по ЗСВ е изключително бавна и усложнена. Необходимо е и съкращаване на сроковете, тъй като от момента на изготвяне предложенията за обявяване на незаетите щатове и провеждането на конкурс минава продължителен период, през който натовареността на другите прокурори се увеличава.

Към 01.01.2012 г. щатната численост на Районна прокуратура – Варна е както следва:

Магистрати - общ брой 48 прокурори:


  • заети по щат - 46 бр.;

  • свободни - 2 бр. „прокурор”
по ред

Длъжностни наименования

Численост, брой

1.

Административен ръководител - районен прокурор

1

2.

Заместник на административния ръководител-заместник районен прокурор

3

3.

Прокурори

40

4.

Младши прокурори

4

Към 31.12.2012 г. щатната численост на Районна прокуратура – Варна е както следва:

Магистрати:


 • общ брой - 48 прокурори;

 • заети по щат - 38 щатни бр.;

 • свободни - 10 щатни бр., от които 8 бр. за „прокурор” и 2 бр. за „ младши прокурор”

През отчетния период, в продължителен отпуск по болест, поради бременност, раждане и отглеждане на дете бяха следните магистрати:

Прокурор Елена Йорданова Димитрова от 02.09.2011 г. до 20.08.2012 г. бе в платен отпуск за отглеждане на дете, след което ползва платен годишен отпуск до 05.12.2012 г.;

Прокурор Дияна Иванова Иванова от 12.10.2011 г. до 12.07.2012 г. бе в платен отпуск за отглеждане на дете, след което ползва платен годишен отпуск до 29.09.2012 г.;

Прокурор Ивелина Недкова Паскова от 26.10.2011 г. е в платен отпуск за отглеждане на дете;

Прокурор Искра Дянкова Манолова от 02.12.2011 г. е в болничен по болест, поради бременност и раждане и от 14.03.2012 г. – в платен отпуск за отглеждане на дете;

Прокурор Вяра Асенова Алексиева от 28.02.2012 г. е в болничен по болест, поради бременност и раждане;

Прокурор Николай Найденов Павлов от 11.05.2012 г. до 06.11.2012 г. бе в платен отпуск за отглеждане на дете, след което ползва платен годишен отпуск до 08.01.2013 г.;

Прокурор Светлана Николаева Върбанова от 08.05.2012 г. до 02.11.2012 г. бе в продължителен отпуск по болест, след което ползва платен годишен отпуск до 27.12.2012 г.;

Прокурор Недко Великов Недков от 30.05.2012 г. до 07.12.2012 г. бе в продължителен отпуск по болест;

Прокурор Силвия Маринова Семова - Кръстева след едногодишен отпуск по болест, ползва платен годишен отпуск до 28.01.2013 г.;

И през 2012 г., поради служебна необходимост, за работа в други прокуратури останаха командировани, както следва:

Прокурор Нина Величкова Величкова бе командирована в ОП-Варна, считано от 06.04.2010 г. до заемане на длъжността чрез конкурс - 01.06.2012 г.

Прокурор Катя Стоянова Петрова бе командирована в ОП-Варна от 01.07.2009 г. до заемане на длъжността чрез конкурс - 01.06.2012 г.

Прокурор Силвиян Иванов Стоянов бе командирован в ОП-Варна от 02.10.2009 г. до заемане на длъжността чрез конкурс - 01.06.2012 г.

Прокурор Владислав Томов бе командирован в ОП-Варна от 02.10.2009 г. до заемане на длъжността чрез конкурс - 01.06.2012 г.

Прокурор Станислав Дончев Андонов бе командирован в ОП-Варна от 14.10.2009 г. до заемане на длъжността чрез конкурс - 01.11.2012 г.

Прокурор Николай Найденов Павлов бе командирован в РП-Девня от 27.09.2010 г. до 11.05.2012 г.;

След спечелен конкурс за повишаване в длъжност и преместване, считано от 01.06.2012 г. в ОП – Варна са назначени на длъжност „прокурор в ОП”, както следва:

1. Прокурор Нина Величкова Величкова;

2. Прокурор Катя Стоянова Петрова;

3. Прокурор Силвиян Иванов Стоянов;

4. Прокурор Александър Константинов Александров;

5. Прокурор Женя Емилова Енева;

6. Прокурор Галина Николова Минчева;

7. Прокурор Антония Димитрова Иванова;

Считано от 01.11.2012 г. прокурор Станислав Дончев Андонов е назначен на длъжност „прокурор” в АП–Варна.

Командировани от други прокуратури през 2012 година в РП-Варна са, както следва:

От РП–Кубрат бе командирован прокурор Светослав Николаев Стойнов, считано от 11.01.2010 г. до 11.04.2010 г., а впоследствие - от 11.04.2010 г. до заемане на длъжността чрез конкурс;

От РП–Ямбол бе командирован прокурор Димитър Цветанов Цвятков, считано от 15.06.2012 г. за срок до една година.

От РП–Видин бе командирована прокурор Десислава Христова Йотова, считано от 01.04.2011 г. След проведен конкурс за повишаване в длъжност и преместване, същата е назначена на длъжност прокурор в РП – Варна, считано от 15.02.2012 г.

Така на практика, през 2012 г. прокурор Десислава Йотова е единствения магистрат, назначен в РП–Варна.

В обобщение на горното, през отчетната 2012 година в Районна прокуратура гр. Варна реално са работили 33 прокурори на около 800 000 души население. Или един прокурор на около 24 242 души население.

През 2012 г., в ранг бяха повишени следните магистрати:

Прокурор Александър Константинов Атанасов с решение на ВСС по протокол № 13/29.03.2012 г. се повишава на място в ранг „прокурор в АП”.

Прокурор Сияна Генадиева Генадиева с решение на ВСС по протокол № 29/12.07.2012 г. се повишава на място в ранг „прокурор в АП”.

Прокурор Владислав Димитров Томов с решение на ВСС по протокол № 13/29.03.2012 г. се повишава на място в ранг „прокурор в АП”.

Прокурор Дияна Иванова Иванова с решение на ВСС по протокол № 26/28.06.2012 г. се повишава на място в ранг „прокурор в ОП”.

Към 01.01.2012 г. щатната численост на съдебната администрация при Районна прокуратура – Варна е, както следва: • общ брой – 65 съдебни служители;

 • заети по щат – 63 щатни бр.;

 • свободни – 2 щатни бр., в т.ч. 1 бр. за „съдебен статистик” и 1 бр. за „шофьор”.

Към 31.12.2012 г. щатната численост на съдебната администрация при Районна прокуратура – Варна е, както следва:

 • общ брой – 65 съдебни служители:

 • заети по щат – 65 щатни бр.;

 • свободни – няма.

Администрацията при РП-Варна е структурирана на обща и специализирана:


по ред

Длъжностни наименования

Численост, брой

Обща администрация:

1

Съдебен администратор

1

2

Главен счетоводител

1

3

Административен секретар

1

4

Системен администратор І степен

1

5

Старши специалист счетоводител

1

6

Младши специалист комп. обработка на данни

1

7

Призовкар

3

8

Шофьор

2

9

Домакин

1

10

Чистач

1


Специализирана администрация:

11

Съдебен секретар

15

12

Съдебен деловодител

35

13

Съдебен статистик

2
ОБЩО:

65

Със заповеди №№ 71/24.03.2008 г., 212/04.06.2009 г., 331/28.09.2009 г., 4/06.01.2010 г., 143/14.04.2010 г., 219/16.06.2010 г., 164/17.05.2011 г., 184/08.06.2011 г., 15/27.01.2012 г., 176/06.06.2012 г. на Административния ръководител-районен прокурор на РП-Варна всички прокурори при РП - Варна са включени в различни надзори, като са определени и отговорниците за тях, както следва: • надзор „Следствен” – заместник районен прокурор Милена Даскалова;

 • надзор „Наказателно-съдебен” – прокурор Валентина Дачевска;

 • надзор „Гражданско-съдебен” – прокурор Росица Петрова;

 • надзор „Изпълнение на наказанията” – заместник районен прокурор Владимир Лалов;

 • надзор „Непълнолетни” – заместник районен прокурор Георги Банков;

 • „Надзор за законност, защита на обществените интереси и правата на гражданите” /общ надзор/ – прокурор Владислава Панайотова.

За повишаване квалификацията на прокурорите при РП – Варна, през 2012 г., част от тях бяха командировани за участие в различни форми на обучение, семинари и конференции:

Семинар на тема: „Годишна среща - обсъждане с младшите прокурори от випуск 2010 по проблеми и актуални въпроси, свързани с обучението” с обучител – НИП–София с участници: мл. прокурор Ивелина Христова Христова – Желева и мл. прокурор Жаклин Таквор Кехецикян;

Семинар на тема: „Престъпления против културното, историческото и археологичното наследство” с обучител – Асоциация на прокурорите в България, проведен в гр. Хисаря с участник: районен прокурор Цветанка Тинкова Гетова;

Семинар на тема: „Обучение по разследване на компютърни престъпления за участници от Североизточна България” с обучител – ГДБОП-МВР, проведен в гр. Варна с участник: прокурор Владислава Христова Панайотова;

Семинар на тема: „Регионален форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа” с обучител – Международната академия за обучение по киберразследвания, съвместно с ГДБОП-МВР и МАПППС, проведен в гр. София с участник: прокурор Милена Георгиева Кирова;

Семинар на тема: „Ефективността на досъдебното производство по дела за престъпения срещу интелектуална собственост”, с обучител – Американското посолство в България, проведен в гр. София, с участник: прокурор Владислава Христова Панайотова;

Семинар на тема: „Противодействие на престъпленията срещу околната среда” с обучител – Германската фондация за международно правно сътрудничество и ПРБ, проведен в гр. София, с участник: районен прокурор Цветанка Тинкова Гетова.

Семинар на тема: „Престъпления, свързани със здравеопазването” с обучител – НИП - София, с участник: зам.-районен прокурор Георги Иванов Банков.

Семинар на тема: „Подобряване на междуинституционалното сътрудничество в превенцията, разследването и разрешаването на случаи на бракониерство и незаконна търговия със защитени видове”, с обучител МОСВ–РИОСВ–Варна, проведен в гр. Варна, с участници: прокурори Здравка Рафаилова Задгорска и Жаклин Таквор Кехецикян;

Семинар на тема: „Трафик на хора в ЕС” с обучител – НИП–София, съвместно с МП и вътрешни работи на Кралство Нидерландия и Центъра на съдебно обучение в гр. Зутфен, Холандия, проведен в гр. София, с участници: прокурор Владислав Димитров Томов и прокурор Десислава Христова Йотова;

Семинар на тема: „Нова Европейска стратегия за борба срещу трафика на наркотици” с обучител – Академия по Европейско право, гр. Брюксел, проведен в гр. Брюксел, Белгия, с участник: прокурор Светослав Николаев Стойнов;

Семинар на тема: „Право на ЕС за уврежданията и Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания” с обучител – Европейската правна академия, гр. Трир, Федерална република Германия, проведен в гр. Трир с участник: прокурор Светослав Николаев Стойнов;

Семинар на тема: „Юридически английски език” с обучител – Национален институт на магистратурата на Румъния, проведен в гр. Букурещ с участник: прокурор Светослав Николаев Стойнов;

Професионално обучение по програма „Обучение за професионалисти от сферата на правосъдието” с обучител – Фондация „Америка за България” в САЩ с участник: прокурор Александър Константинов Атанасов;

Курс за Административни ръководители в съдебната система - бюджет, обществени поръчки, човешки ресурси, класифицирана информация, с обучиттел НИП–София с участник: районен прокурор Цветанка Тинкова Гетова.

Дискусия - кръгла маса на тема „Европейски стандарти относно подбора, професионалното израстване и дисциплинарните производства в съдебната власт. Преглед на съдебната практика по Европейската конвенция за правата на човека с акцент върху разпоредбите на чл. 6 и чл. 10” с обучител – НИП–София с участник: районен прокурор Цветанка Тинкова Гетова.

През изминалата 2012 година, продължи обучението, инициирано от административния ръководител на РП – Варна по „Програма за регионални обучения за съдилищата и прокуратурите в страната за 2012 г.”, съвместно с финансовата подкрепа на Националния институт на правосъдието – гр. София.

Районна прокуратура – Варна за трета поредна година организира и проведе две регионални обучения на прокурорите при РП – Варна в КК „Златни пясъци”.

През м. май 2012 г. магистратите се обучаваха по избраната от тях тема: „Използване на специални разузнавателни средства по досъдебно производство – технически средства и оперативни способи за прилагане. Веществени доказателства, изготвени при използване на СРС. Използване на СРС във връзка с международното сътрудничество по наказателноправни въпроси.” Впоследствие, през м. ноември 2012 г., беше разгледана темата „Давността в наказателното производство. Погасяване на наказателното преследване, поради изтекла давност. Реабилитация.” За лектори бяха поканени магистрати от отдел „Противодействие на престъпленията против човешките права и общоопасните престъпления” и отдел „Информация, анализ и методическо ръководство” при ВКП – София.

Обученията се проведоха при изключителна активност на прокурорите-участници при РП-Варна. Голямата практическа насоченост и полза при споделянето и усвояването на полезни практики, намират приложение в бъдещата работа на магистратите. Всеобщото одобрение от проведените досега регионални обучения е индикатор, че тяхното провеждане е целесъобразно да продължи в бъдеще.

Съгласно програма за обучение на прокурорите от района на ОП-Варна през 2012 г., включена в рамките на програмата за обучение на прокурорите от Варненския апелативен район, прокурорите при РП – Варна взеха участие в семинари „Международно правно сътрудничество - Европейска заповед за арест. Трансфер на наказателни производства” и „Престъпления против интелектуалната собственост” и „Трафик на хора”. Темите, представляващи интерес за работата на магистратите бяха представени от заместник окръжен прокурор Д. Кайряков, прокурорите от Окръжна прокуратура – Варна - Н. Величкова и П. Михайлов.

По програмата за обучение на прокурорите от Варненския апелативен район в регионален семинар на тема: „Специфични моменти при разследване на престъпления, извършени от служителите на МВР” проведен в УБ „Изгрев” - гр. Бяла взеха участие прокурорите от РП-Варна - Мирослав Валентинов Георгиев, Светослав Николаев Стойнов и Антоанета Ганчева Ганчева. В семинар на тема „Съдебна психология. Особености при разпити на непълнолетни и извършители на престъпления” в рамките на същата програма, взе участие районен прокурор Цветанка Тинкова Гетова.

В обучение, организирано от АП-Варна за магистрати от Варненски апелативен район, на теми „Разследване на престъпление против финансовата система на ЕС. Проблеми при прилагане на чл. 212 от НК. Особености при извършване на процесуално-следствени действия по отношение на адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители”, проведено в УБ „Изгрев”- гр. Бяла, са взели участие прокурори Галина Николова Минчева, Женя Емилова Енева и Антония Димитрова Иванова.

За поредна година следва да отбележим, че независимо, че през последните години някои магистрати от РП – Варна са били включвани в курсове по английски език, крайно необходимо е провеждане на чуждоезиково обучение по английски език за всички прокурори при РП – Варна. Доброто владеене на чужд език е предпоставка за ефективното участие на магистратите в международни семинари, за осъществяване на полезна междуличностна комуникация, както по време на обучителните форми, така и при бъдеща съвместна работа. При организирането на чуждоезикови обучения следва да се акцентира предимно на вербалните форми на общуване, тъй като бъдещето на българската Прокуратура е във все по-тясното сътрудничество с европейските правоохранителни органи. А това сътрудничество може да се постигне най-вече по пътя на професионалното сближаване и на личните контакти с европейски магистрати.

Формите на обучение за съдебните служители, освен залегналите в утвърдената план-програма за обучение на съдебната администрация в РП – Варна, са ограничени и не толкова чести, колкото считаме, че би следвало да бъдат. През 2012 г. в семинари, организирани от ПРБ, тематично обвързани с професионалната сфера на дейност, са се обучавали съдебният администратор и главният счетоводител на РП-Варна, съответно в учебна база „Цигов чарк” – гр. Батак и учебна база „Изгрев” – гр. Бяла. Участие в обучение, организирано от ПРБ, по проект на тема: „Доизграждане и усъвършенстване на Единната информационна система за противодействие на престъпността за подобряване комуникацията и информационната среда и интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП” в гр. София е взел системният администратор при РП-Варна.

Провеждането на периодични обучения на съдебните служители в различни форми или чрез други обучители като НИП-София, е необходимо да се превърнат в основен инструмент за повишаване на квалификацията и професионалните знания и умения на служителите в администрацията на РП-Варна.

Част от административната дейност през отчетния период бе организирана и провеждана за постигането на водещата цел: ефективно и всестранно осигуряване дейността на прокурорите при Районна прокуратура – Варна. За нейното осъществяване, административната дейност бе насочена към решаване на следните основни задачи:  • изграждане и укрепване на административния капацитет - развитие на професионална съдебна администрация в помощ на прокурорите;

  • подобряване качеството и срочността при събиране, обработване и предоставяне на необходимата служебна информация, с оглед нейното използване при вземане на конкретни управленски решения и за повишаване ефективността на прокурорската дейност.

  • непрекъснато, продължаващо обучение за придобиване и повишаване на професионалните умения и квалификация на съдебните служители.

В тази връзка, и през 2012 г., административният ръководител осъществяваше непрекъснато административно ръководство и контрол при планирането и осъществяването на конкретните мероприятия и инициативи свързани с повишаване на квалификацията на магистратите и съдебните служители, кадровото обезпечаване и кариерното им развитие.

Квалификацията на разследващите полицаи продължава да не е на необходимото ниво. Към настоящия момент, по-опитните служители продължават да обучават новоназначените и да им помагат. Много от разследващите полицаи са с малък професионален опит и на практика, същите следва да навлязат в работата за кратък период от време. Това обаче води след себе си редица проблеми, вече конкретно свързани с разследването и срочността по досъдебните производства.

С цел повишаване на професионалната подготовка, координацията и методическото ръководство на дейността на разследващите полицаи продължават планираните ежемесечни занятия от отдел “Досъдебно производство” при ОД на МВР – Варна с участието на прокурори от Районна прокуратура гр. Варна.

През 2013 г., усилията на прокуратурата, за обучение на състава по РУП, ще продължат.


Районна прокуратура – Девня
През 2012 г. бе попълнен щата на прокурорите в ДРП – 4 места по щат, 4 прокурори. През годината реално са работили трима прокурори. До 10.05.2012 г. в ДРП е работил командирован прокурор от РП-Варна /поради продължително отсъствие от работа на титуляра прокурор от ДРП, на основание временна нетрудоспособност с продължителност по-дълго време /, а от дата 01.06.2012 г. до 31.08.2012 г. в ДРП е бил командирован прокурор от РП-Провадия. На 04.07.2012 г. в ДРП е встъпила в длъжност избрана чрез конкурс проведен от ВСС прокурор Ж.Колева. На 14.05.2012 г. свободна щатна бройка в ДРП е била заета от преместен от друга прокуратура служител на длъжност съдебен деловодител. Считано от 16.07.2012 г. в ДРП е трансформирана бройката старши счетоводител в главен счетоводител. В края на 2012 г. в ДРП са работили трима прокурори на общо четири щатни бройки /при отсъствие на един прокурор от работа/ и петима служители – административен секретар, главен счетоводител и трима съдебни деловодители.

Всеки от прокурорите в ДРП през 2012 г. е отговарял за по два надзора. При отсъствие на колега в колектива на ДРП, двамата прокурори в ДРП са отговаряли за по три надзора през годината. Това е довело до по-голямо допълнително натоварване в работата.

През 2012 г. един прокурор в ДРП е бил атестиран за придобиване статут на несменяемост и с цел извършване на периодично атестиране. Във връзка с горното има взето решение на ВСС.

В числено отношение, за цялата 2012 г. прокурорите от ДРП са работили с 9 разследващи полицаи от общо 10 по щат /един разследващ полицай е бил в продължително отсъствие от работа, поради временна нетрудоспособност/. През лятото на 2012 г. един от разследващите полицаи е преместен в друго звено на МВР, а втори разследващ полицай е напуснал системата на МВР, постъпил на работа в прокуратурата след конкурс. В края на 2012 г. преместен в друго звено на МВР е още един разследващ полицай. В края на 2012 г. реално на работа са били 6 разследващи полицаи.

През 2012 г. на територията на ДРП не е имало следовател. Работата по следствените дела е възлагана на следователите от ОСлО при ОП-Варна. Останали на производство при следовател дела, наблюдавани от прокурорите от ДРП са само 6 броя, при останали незначителен брой спрени срещу известен извършител дела, които следва да бъдат разследвани от следовател и понастоящем са в прокуратурата, без основание на този етап за възобновяване.

През 2012 г. прокурорите от ДРП са взели участие в общо в три семинарни форми на обучение. Служителите в ДРП през 2012 г. са посетили две семинарни форми на обучение.Районна прокуратура – Провадия
През 2012 год., в Провадийската районна прокуратура, по щат са работили 4 прокурори и 7 служители – 1 адм.секретар, 1 съдебен деловодител, 1 съдебни секретари, 1 компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции, 1 „призовкар” и 1 „старши специалист- счетоводител” на ½ бройка.

Към настоящия момент е налице необходимата кадрова обезпеченост на РП-Провадия.Помагаме в работата на други прокуратури.От м. юни 2010 год. един от прокурорите ни Станислав Станев е бил командирован в Окръжна прокуратура- Варна, след което за срок от три месеца в РП-Девня и от 01.09.2012 год. се е върнал в РП-Провадия. В края на отчетния период РП-Провадия е работила в пълен щат на прокурори и служители.Прокурорите са изключително дисциплинирани и мотивирани в работата си.

Отработени са били 230 бр. преписки по административната дейност на прокуратурата, адм. ръководител е издал 95 бр. заповеди.

В началото на 2012 год в РУ на МВР Провадия са работили седем разследващи полицаи, като щата, който е бил от осем не бил запълнен. Две от жените, разследващи полицаи са били в отпуск по майчинство, същите не са били замествани и са се върнали на работа в средата на отчетния период.

Работата на прокурорите е в тясно взаимодействие с разследващите и правоохранителните органи.

Огромна част от потенциала на прокурорите се изразходва в хода на досъдебното производство и при упражняване от прокурора на ръководство и надзор върху разследването. В Районна прокуратура гр. Провадия са урегулирани взаимоотношенията с разследващите органи- разследващи полицаи и следователи и е намерен баланс между давани указания и оперативна самостоятелност на самите разследващи органи.Стремежът ни е да не се допускат неоснователни забавяния и некачествено разследване на делата.Всичко това не е довело до просрочване на наблюдаваните преписки и досъдебни производства извън законоустановените срокове.

Прокурорите са пряко ангажирани и с изготвянето на справки, становища, анализи по надзора, за който всеки един от тях отговаря, контролират решенията взети на заседанията на ОКБППМН в трите общини -Провадия, Ветрино и Дългопол и подпомагат работата на „Пробационно звено”-Провадия, към ОС”ИН”- Варна сектор „Пробация”.

През изминалата отчетна година целия състав на на ПР-Провадия е работил при висока натовареност и влагане на максимални усилия за справяне с нарастващия обем работа.Натовареността на РП-Провадия, според изготвения през 2010 год. доклад от Работна група на ВСС, за определяне показателите за натовареността на магистратите в отделните нива и звена на съдебната власт е над средната за страната и следва, за да се обезпечи работния процес в прокуратурата, тя да работи в пълен състав.

В отношенията си към съдиите прокурорите проявяват почтенност и уважение към тяхната длъжност и сътрудничат с тях за осъществяване на справедливо и своевременно правораздаване. Като цяло, съдиите и прокурорите в Провадийския съдебен район имат отношения основани на професионализъм и уважение.

Назначените на работа в РП-Провадия прокурори и служители са с необходимия ценз и квалификация, изискващ се от длъжностните характеристики. През изтеклата година прокурорите от Районна прокуратура гр.Провадия продължиха да доусъвършенстват нивото на своята професионална подготовка. Посещавали са провежданите семинари организирани от Националния институт по правосъдие и обучителните съвещания провеждани от прокурори от ОП-Варна, с оглед повишаване на квалификацията им.

Следва да се отбележи, че е необходимо да се повиши интензитета на участие в обучителни мероприятия, курсове и семинари.Това не може да бъде решение на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Провадия, тъй като прокурорите могат да бъдат част от обучителни мероприятия на НИП едва след покана на ВКП.

7.2. Проверки и ревизии. Образувани дисциплинарни и наказателни производства срещу магистрати. Наложени наказания на прокурори и следователи.
Със заповеди на Административния ръководител- окръжния прокурор е разпоредено извършване на контролна проверка на архивираните дела от 2011 г. от РП – Варна, РП – Девня и РП – Провадия, и извършване на комплексни ревизии на РП – Девня и РП – Провадия, съгласно плана за дейността на ОП – Варна през 2012 г.

При комплексните ревизии обект на контрол са били административната работа, следствения надзор, наказателно-съдебния надзор, гражданско-съдебен надзор и надзор за изпълнение на наказанията.

В докладите е отбелязано, че са изпълнени всички препоръки от предходни ревизии, качествено и в срок са изпълнени плановите задачи.

Въз основа на констатациите в доклада работата на РП – Девня и РП – Провадия през ревизирания период е определена като много добра.

При извършената проверка на архивираните през 2011 г. дела и по реда на чл. 15, ал.2 от Инструкция за провеждане на предварителни проверки №И-89/2011 г. не са констатирани сериозни нарушения, а където са установени неправомерни произнасяния, съответните прокурори са ги отменили с нарочни актове.

Наложени наказания на прокурори и следователи.

1. Със заповед № 153/20.03.2012 г. на административен ръководител – окръжен прокурор на ОП – Варна е образувано дисциплинарно производство срещу следовател Илияна Асенова – Трендафилова по реда на чл.307, ал.4 и чл.310, ал.1 ЗСВ.

Със заповед № 236/09.04.2012 г. се приключва дисциплинарното производство и се обръща внимание на следовател Илияна Асенова – Трендафилова.

2. Със заповед № 490/13.07.2012 г. е образувано дисциплинарно производство срещу следовател Илияна Асенова – Трендафилова по реда на чл.307, ал.4 и чл.310, ал.1 ЗСВ.

Със заповед № 788/09.11.2012 г. приключва дисциплинарното производство като не налага дисциплинарно наказание на следовател Илияна Асенова – Трендафилова.

3. Със заповед № 746/23.10.2012 г. образува дисциплинарно производство срещу следовател Илияна Асенова – Трендафилова по реда на чл.307, ал.4 и чл.310, ал.1 ЗСВ.

Със заповед № 782/06.11.2012 г. спира дисциплинарното производство и предлага на ВСС да наложи дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т.6 от ЗСВ.Районна прокуратура - Варна
В Районна прокуратура – Варна през 2012 г. бяха извършени тематични проверки от прокурори при Апелативна прокуратура - Варна, за изпълнение на заповед № ЛС-2666/07.10.2011 г. на Главния прокурор, с предмет – разследване на дела, водени срещу лица с три и повече неприключени наказателни производства. По време на периодичните проверки наблюдаващите прокурори докладваха лично за хода на разследване по досъдебните производства от проверяваната категория. Установени бяха конкретни действия за съкращаване срочността на разследване, приложение на мерки за неотклонение спрямо лицата с неприключени наказателни производства от тази категория. Констатира се намаление на броя дела, водени срещу лица с три и повече наказателни производства, което се дължи на дисциплиниращия ефект на цитираната по-горе заповед върху работата на прокурорите от Районна прокуратура – Варна, както и на предприетите конкретни мерки и строг контрол от страна на административния ръководител на РП – Варна.

В изпълнение на планова задача № 3 от Плана за административно-организационната дейност на Окръжна прокуратура – Варна за 2012 г. прокурори от ОП - гр. Варна, извършиха ревизия на Районна прокуратура – Варна с обект на проверка – първоинстанционни прокурорски актове, архивирани през 2011 г. с оглед правилно и законосъобразно произнасяне. При проверката бе констатирано, че липсата на оспорване на актовете, свидетелства за правилно и законосъобразно произнасяне на прокурорите, независимо от различната изчерпателност на актовете, дължаща се на големия обем работа и натовареност на магистратите.

Във връзка с изпълнение на планови задачи №№ 1 и 2 от Плана на Надзор върху работата по предварителните проверки и ДП при ОП-Варна за 2012 г., Окръжна прокуратура – Варна извърши проверка на дейността на Районна прокуратура – Варна по реда на чл. 15, ал.2 от Инструкция за провеждане на предварителни проверки №И-89/2011. Бяха проверени следните категории необжалвани преписки – по чл. 4 - приключени с „Резолюция за прекратяване на преписка”, по чл. 5 - приключени с „Резолюция за изпращане на преписката по компетентност” и по чл. 7 от ИППП - приключени с отказ.

В изпълнение на Инструкция №И-89/2011, административният ръководител на Районна прокуратура – Варна през 2012 г. разпореди извършването на 4 периодични проверки на разследващите органи на основание чл. 15, ал. 1 от Инструкцията. Съгласно разпореждания №СН-643-08, респективно от 03.04.2012 г., 02.07.2011г., 12.09.2012 г. и 07.12.2012 г., прокурорски екипи посетиха всички полицейски управления и извършиха ревизия на всички преписки, приключени от органи на МВР и от други компетентни органи, по които не са разкрити достатъчно данни за извършени престъпления и прокуратурата е била уведомена на основание чл. 9, ал. 3, т.1 от ИППП. В резултат на направените проверки, прокурорите изискаха част от преписките за допълнителна служебна проверка, с оглед законосъобразното им приключване.

През 2012 г. в Районна прокуратура – Варна няма образувани дисциплинарни производства срещу прокурори.

През отчетния период бяха извършвани периодични проверки от административното ръководство, по отношение спазването на трудовата дисциплина и работното време от прокурорите и служителите при РП–Варна.Районна прокуратура - Девня
През 2012 г. в ДРП няма извършвана проверка от Инспекторат.

През м.юни 2012 г. в ДРП бе извършен вътрешен финансов одит от Главен вътрешен одитор М.Митова от отдел „Вътрешен одит” в Прокуратура на Р България. След приключване на проверката, на основание констатациите от нея, бяха дадени две препоръки към работата на ДРП. Същите са изпълнени преди края на 2012 г.

В началото на м.ноември 2012 г. в ДРП бе извършена проверка от Върховна Административна прокуратура. До края на периода няма получени в ДРП констатациите от проверката.

През м.декември 2012 г. в ДРП бе извършена планова ревизия от Окръжна прокуратура - Варна, като проверката обхвана периода на цялата 2011 г. и деветмесечието на 2011 г. Резултатите отчетени при ревизията, бяха обсъдени между прокурорите от ДРП. Бяха отчетени добрите резултати в работата ни, като считаме, че горното се дължи на изключително съвестното отношение на всеки прокурор в ДРП към изпълнение на служебните му задължения за ревизирания период от време, висок професионализъм и упорит труд положен през цялата година. Посочените установени при ревизията слабости в работата на прокурорите от ДРП бяха обсъдени на съвещание и бяха набелязани мерки за преодоляването им и недопускане на подобни в бъдеще.

През 2012 г. бяха извършени от ВОП и две проверки на работата на прокурорите в ДРП по преписките от 2012 г. – по една проверка за всяко шестмесечие на годината.

За отчетната 2012 г. в ДРП няма наложени дисциплинарни наказания на прокурор или служител в ДРП.

През 2012 г. в ДРП няма образувани дисциплинарни производства срещу прокурорите от РП-Девня, няма наложени наказания срещу тях.

Няма налагани наказания от прокурорите от ДРП спрямо разследващ полицай и/ или служител от РУП-Девня.


Районна прокуратура – Провадия

През отчетния период в РП-Провадия е продължила дейността по извършената през 2011 год. проверка, на основание Заповед № 241/ 12.10.2011 год. на Адм. ръководител – Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Варна и Заповед № ЛС- 2666/07.10.2011 год. на Главния прокурор на Р България, относно работата им по делата срещу лица с три и повече неприключили досъдебни производства и периодичното отчитане на работата по разследването на дела срещу лица с две и повече неприключени наказателни производства, на основание Заповед на Адм. ръководител- окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна № 86/ 15.02.2011 год., издадена в изпълнение на Заповед на Адм. ръководител- Апелативен прокурор на гр. Варна № 31/14.02.2011 год. и Заповед № ЛС- 354/09.02.2011 год. на Главния прокурор на Република България.

Реализирана е била контролна проверка само на архивираните, приключили в периода 01 януари-31 декември 2011 год. дела и преписки и преписките решени през първото шестмесечие на 2012 год. от РП-Провадия, по които не е бил реализиран съдебен или инстанционен контрол до апелативно ниво включително, с индекси съгласно Номенклатурата на делата на Прокуратурата на Република България, утвърдени със Заповед № ЛС- 954/ 06.04.2011 год. на Главния прокурор на Република България.

По т.1 от плана на РП- Провадия за 2012 год., по Надзор досъдебно производство са били извършени шестмесечни проверки по чл.15 от Инструкция И-89/2011 год.

В изпълнение на планова задача №2 от Плана на ОП Варна за работата през 2012 год. на 11.12.2012 год. екип от прокурори от ВОП извърши комплексна ревизия на работата на РП-Провадия през 2011 год. и първото деветмесечие на 2012 год.Констатациите и препоръките от ревизията са били отразени в Доклад за проведената комплаксна ревизия в РП-Провадия и са били възприети в работата на прокуратурата за напред.Въз основа на тях Административния ръководител и окръжен прокурор на ОП Варна, г-н Вл.Чавдаров е определил работата на РП-Провадия през ревизирания период като „много добра”.

В резултат от извършените проверки и ревизии през отчетния период в РП- Провадия не са били установени груби нарушения, а направените препоръки са били възприети в организацията на работата.

Няма образувани дисциплинарни и наказателни производства срещу магистрати.

Не е имало случаи на наложени наказания на прокурори

 1. Каталог: media -> filer public
  filer public -> Закон за електронното управление и наредбите към него; Закон за достъп до обществена информация
  filer public -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
  filer public -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
  filer public -> Министерство на правосъдието агенция по вписванията
  filer public -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
  filer public -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
  filer public -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница