Доклад 2012 година Административен ръководител Председател : веселин стефанов моновстраница1/9
Дата31.12.2017
Размер1.43 Mb.
#37925
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

РАЙОНЕН СЪД - ГРАД ДОБРИЧГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

2012 година
Административен ръководител

Председател: ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ МОНОВ

Адрес: град Добрич, ул.”Д-р К.Стоилов” №7

Информация за връзка : тел/факс: 058/601030

Административен ръководител - Председател: тел: 058/652020

Съдебен администратор: тел. 058/652056

Електронна поща: rs_dobrich@ abv.bg
СЪДЪРЖАНИЕ
І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ЩАТА - СЪДИИ, СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА

И ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

БРОЙ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

КАДРОВИ ПРОМЕНИІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА

БРОЙ НА СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ

ТРИ ГОДИНИ

.

ІІІ. РАБОТА ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
ПОСТЪПЛЕНИЕ. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
ІV. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА
БЪРЗИНА И КАЧЕСТВО НА ГРАЖДАНСКОТО

ПРОИЗВОДСТВО

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ

V. РАБОТА ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
ПОСТЪПЛЕНИЕ. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

СТРУКТУРА НА НАКАЗАТЕЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

СЪДОПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

БЪРЗИНА НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ

VІ. ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИТЕ СЪСТАВИ ПРИ ДРС НА БАЗА БРОЙ РАЗГЛЕДАНИ ДЕЛА И БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА
VІІ. БЮРО СЪДИМОСТ
VІІІ. ДЪРЖАВНО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ІХ. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

Х. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ХІ. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ

ХІІ. СГРАДЕН ФОНД

ХІІІ.ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

ХІV.АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
ХV.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
РАЙОНЕН СЪД – ГРАД ДОБРИЧ


ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РАЙОНЕН СЪД – ДОБРИЧ


ЗА ПЕРИОДА 01.01.2012 – 31.12.2012 г.

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
1.Брой на работещите в Районен съд град Добрич съдии, съдии-изпълнители и съдии по вписванията:
През отчетния период щатното разписание на РС-Добрич запази числеността си, като същото към горепосочената дата наброява 19 бр. съдии, 3 бр. държавни съдебни изпълнители и 4 бр. съдии по вписванията.
През отчетния период административното ръководство на ДРС се осъществява от г-н Веселин Монов – Председател и неговия заместник г-н Петър Монев.

През 2012 год. в ДРС работиха следните магистрати:


Имена

Длъжност

Юридически стаж към 31.12.2011 год.

1

Веселин Монов*

Адм.р-л-Председател

15 г. 05 м. 01 д.

2

Петър Монев*

Зам. на адм. р-л

14 г. 11 м. 21 д.

3

Анна Великова *

съдия

13 г. 05 м. 15 д.

4

Светлана Кирякова

съдия

19 г. 05 м. 02 д.

5

Калиптен Алид*

съдия

16 г. 00 м. 00 д.

6

Стела Тонева*

съдия

15 г. 04 м. 28 д.

7

Павлина Паскалева*

съдия

14 г. 10 м. 07 д.

8

Веселин Николов*

съдия

14 г. 07 м. 00 д.

9

Станимир Ангелов*

съдия

13 г. 10 м. 14 д.

10

Мариана Момчева

съдия

11 г. 07 м. 27 д.

11

Ромео Симеонов

съдия

10 г. 08 м. 23 д.

12

Соня Дженкова

съдия

10 г. 00 м. 28 д.

13

Данчо Димитров

съдия

10 г. 03 м. 28 д.

14

Минка Кирчева

съдия

10 г. 03 м. 03 д.

15

Любомир Генов

съдия

06 г. 09 м. 09 д.

16

Албена Колева

съдия

08 г. 07 м. 19 д.

17

Диана Стоянова

Съдия, командирована във ВРС

08 г. 05 м. 04 д.

18

Петя Колева*

Съдия, командирована във ВРС

16 г. 06 м. 14 д.

19

Весела Гълъбова

съдия

05 г. 06 м. 00 д.

20

Мирослава Неделчева

Съдия във ВРС, командирована в РС-Добрич

15 г. 03 м. 26 д.

21

Мартин Стаматов

съдия

06 г. 02 м. 14 д.

*В показателя "юридически стаж" е включен стажът като съдебен кандидат.


През отчетния период в СИС при ДРС работиха следните съдебни изпълнители:

Имена

длъжност

Юридически стаж към 31.12.2011 год.

1

Ивайло Милев

Ръководител СИС

06г.09м.14 д.

2

Милена Стойкова-Недева

Държавен съдебен изпълнител

08г.04м.20 д.

3

Антония Лазарова

Държавен съдебен изпълнител

10г.07м.09 д.

4

Гергана Димитрова

Държавен съдебен изпълнител

12г.00м.04 д.

както и следните съдии по вписванията:


Имена

длъжност

Юридически стаж към 31.12.2009

1

Пепа Маринова*

ръководител СВп

15 г.06 м. 16 д.

2

Ирфан Муса

съдия по вписванията

08 г.06 м. 00 д.

3

Теменуга Георгиева

съдия по вписванията

09г.02 м. 11 д.

4

Ирина Янакиева

съдия по вписванията

05г.06 м. 17 д.

*В показателя "юридически стаж" е включен стажът като съдебен кандидат.
2.Брой на служителите в Районен съд град Добрич:
През отчетния период съдебната администрация в ДРС наброява 39 щатни бройки, разпределени както следва:


Наименование на длъжността

Брой щатни бройки

Съдебен администратор и ССИ

1

Гл. Счетоводител

1

Системен администратор

1

Административен секретар

1

Съдебен секретар-протоколист

16

Съдебен секретар-протоколист, той и касиер

1

Деловодител "Регистратура"

1

Съдебен деловодител

11

Съдебен архивар

1

Призовкар, той и куриер, той и чистач

1

Призовкар

2

Прислужник /чистач/

2

Съотношението между магистрати по щатно разписание и съдебни служители е 19/39, или 0.487.


3.Становище за промени в щата:

През отчетната 2012 година се извършиха следните кадрови промени: • На основание решение на ВСС по протокол№22/31.05.2012г. на овакантената магистратска бройка в РС-Добрич, бе назначен Мартин Стоянов Стаматов, считано от 20.08.2012 г. Впоследствие магистратът бе командирован в РС-Варна за периода 01.09.2012 – 01.12.2012 г., на основание заповед № 413/29.08.2012 г.на Адм.ръководител на Апелативен съд гр.Варна.

 • От 28.08.2012 г. до настоящия момент в продължителен отпуск по болест е съдия Веселин Иванов Николов. През посочения период няма назначен съдия по заместване.

 • Считано от 29.10.2012 г., поради изчерпване на отпуска за гледане на дете до 2-годишна възраст започна работа държавен съдебен изпълнител Милена Стойкова. Считано от същата дата бе освободена Гергана Атанасова Димитрова, заемаща длъжността на основание чл.68, ал.1, т.3 от КТ.

 • Поради изчерпване на отпуска за бременност и раждане до 410-тия ден и по желание на лицето, респективно заявен отказ за ползване на отпуск за гледане на дете до 2-годишна възраст, считано от 14.11.2012 г. започна работа съдия Весела Иванова Гълъбова-Илиева.

 • С допълнително споразумение № ЛС-И-1035/22.11.2012 г., сключено с Министъра на правосъдието, съдия по вписванията Ирина Димитрова Янакиева бе преместена от РС-Добрич в РС-София, считано от 01.12.2012 г. На овакантеното място за съдия по вписванията все още няма назначено ново лице.

 • Със заповед №622/21.12.2012 г.на Административния ръководител-председател на Апелативен съд гр.Варна, съдия Весела Иванова Гълъбова-Илиева бе командирована в РС-Варна, считано от 01.01.2013 година за период повече от три месеца.

 • В началото на годината, поради пенсиониране на Еленка Гавраилова, бе овакантена длъжността чистач в РС-Добрич. С решение на ВСС по протокол №40/01.12.2011 г. бе дадено съгласие за назначаване на лице до провеждане на конкурс. Предвид горното на вакантната длъжност „чистач” бе назначена Галина Петкова Николова, считано от 16.01.2012 г.

 • След проведен конкурс за заемане на длъжността „чистач”, считано от 01.06.2012 г. бе назначена Саша Атанасова Костадинова, която бе класирана на първо място.

 • Считано от 30.03.2012 г., на основание решение на ВСС по протокол № 9/01.03.2012 г. бе освободена съдия Диана Колева Стоянова, поради преместването й в Районен съд гр.Варна.

 • Считано от 15.10.2012 г. по желание на лицето бе прекъснат отпускът за отглеждане на малко дете, разрешен на Маргарита Пламенова Калинова – съдебен секретар. Предвид изложеното, считано от същата дата бе освободено и лицето по заместването й – Катя Иванова Радичева.

 • От 10.10.2012 г. в продължителен отпуск поради временна неработоспособност бе съдебен деловодител Марияна Костадинова Костадинова назначена до завръщане на титуляра Маргарита Кавръкова.

 • Считано от 15.10.2012 г., до завръщане на Марияна Костадинова, на длъжността съдебен деловодител бе назначена Катя Иванова Радичева.

Към 31.12.2012 г. в РС-Добрич е налице една свободна бройка за съдия по вписванията и две щатни бройки на съдебни служители, които са заети от лица ползващи отпуск по майчинство.

Независимо от спада на постъпленията на делата през 2012 година, дължащ се предимно на намаляване на броя на частните граждански дела и частните наказателни дела, в РС-Добрич се наблюдава високо ниво на натоварването на магистратите и съдебната администрация.Детайлното прецизиране на задълженията на съдиите и съдебните служители, с оглед на взаимното им обвързване с цялостната дейност, както и със стратегическите цели на съда и съдебната система, наложи вменяването на допълнителни задачи, за изпълнението на които се разходва значителна част от работния ресурс.Въпреки стремежа на ръководството на ДРС да се справи с наличния персонал без да влошава ефективността на работата се оказа невъзможно да се възложат задълженията на длъжностите касиер,домакин и статистик в рамките на утвърдения щат. В момента дейността на статистик, в една част, се изпълнява от съдебния администратор, който наред с останалите си задължения е и служител по сигурността на информацията. Поради това, че в щатното разписание няма заложена бройка за съдебен статистик, изготвянето на статистическите отчети и справките, изисквани от Висш съдебен съвет гр.София, Министъра на Правосъдието, Окръжен съд-Добрич и други ведомства, се изготвят от двама от служителите, на длъжност “съдебен секретар-протоколист. Изготвянето на различни справки се възлага и на служителите от различните звена в ДРС. Това допълнително натоварва последните, които и без това са недостатъчни за нарасналия обем на работа.От друга страна, събирането на статистически данни, отчетени от много на брой лица е предпоставка за получаването на висок процент грешки при обобщаването им.

Задълженията на касиер са поети от лице, изпълняващо задълженията и на секретар-протоколист.Двата несходни аспекта на възложените задължения затрудняват изпълнението на последните.

Налице е и необходимост от лице, което да изпълнява задълженията на домакин при ДРС. Към настоящия момент, наред с останалите задължения, административния секретар, който е и завеждащ регистратура за обработване на класифицирана информация, съблюдава необходимостта от канцеларски и акцедентни материали, организира заявяването и разпределението им по съответните звена и канцеларии, грижи се за поддръжката на активите на РС-Добрич.Предвид изложените обстоятелства, считам, че щатната численост на Районен съд град Добрич следва да бъде увеличена с една бройка за длъжността "касиер, той и статистик ".

В служба "Архива" работи едно лице, заемащо единствената в щатното разписание на РС-Добрич длъжност "съдебен архивар".Последното извършва прецизен преглед на книжата по свършените дела в деловодствата "Гражданска колегия" и "Наказателна колегия", успоредно прави справки по архивираните дела, едновременно с това сътрудничи на лицата, на които е възложено да извършат преглед и обработване на архивните дела с изтекъл срок на съхранение. Въпреки усилията, положени от страна на съдебния архивар, поради постоянно нарастващия брой на делата за архивиране, за служителя е невъзможно да спазва визирания в ПАРОАВАС срок.Към настоящия момент в деловодствата на съда се съхраняват над 9000 дела, подлежащи на архивиране. В архивохранилището се съхраняват над 28 000 дела в цялост, както и документи ,и регистри с дългосрочно съхранение, по които ежедневно се извършват справки.През изминалата 2012 година в съдебния архив са постъпили 7516 дела, от които 5650 броя са граждански дела 1866 наказателни дела.Посочените показатели са постигнати и с допълнително възлагане на задачи, свързани с прегледа и архивирането на свършените дела, на служителите от останалите звена на съдебната администрация, което рефлектира отрицателно върху качеството на работа на последните.Ето защо за ръководството на РС-Добрич е невъзможно да приеме управленско решение, свързано с възлагане на съвместяване на изпълнението на архивар на служител от друго звено.Предвид това се налага извода за остра необходимост от разширяване на щата с една бройка за съдебен архивар.

В щатното разписание на Районен съд град Добрич има две бройки за длъжността "призовкар".Посоченото по-горе значително увеличение на постъпленията през последните години доведе до значителни затруднения за спазване на разумни срокове за връчване на съдебни книжа.

Поради обстоятелството, че в щата на РС-Добрич няма длъжност „шофьор”, задълженията по поддържането на техническото състояние на служебния автомобил се изпълняват от Административния ръководител.Последният или Заместникът на адм. ръководител управляват автомобила и имат грижата за здравето и безопастността на пасажерите.Често, след продължително пътуване и управление на автомобила, на водачите на същия се налага изпълнението на служебни задачи, изискващи отговорност и концентрация.

С оглед оптимизиране на работния процес, свързан с призоваването и връчването на съдебни книжа, както и с поддържането на техническото състояние на служебния автомобил и опазването на здравето и живота на хората, превозващи се с последния считам, че е необходимо щатът на РС-Добрич да се разшири с една бройка за длъжността „призовкар, той и шофьор”

В заключение, изразявам становище, че предвид констатираната през последните година тенденция на увеличаване броя на делата, разглеждани в Районен съд гр.Добрич и нарастване на изискванията по отношение срочността и качеството на работата на съдебните служители, последните са изключителни затруднени да осъществяват своята дейност ефективно и бързо, при спазване правилата за професионалната етика.

Предвид гореизложените мотиви, на основание чл. 341 ал.2 от Закона за съдебната власт е изпратено предложение щатното разписание на Районен съд-Добрич да бъде увеличено с три бройки, както следва:


 • една бройка за длъжността "касиер, той и статистик ";

 • една бройка за длъжността "съдебен архивар";

 • една бройка за длъжността „призовкар, той и шофьор”;
Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница