Доклад 2014 година Административен ръководител Председател : веселин стефанов моновстраница1/7
Дата31.12.2017
Размер1.41 Mb.
#37926
  1   2   3   4   5   6   7

РАЙОНЕН СЪД - ГРАД ДОБРИЧГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

2014 година
Административен ръководител

Председател: ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ МОНОВ

Адрес: град Добрич, ул.”Д-р К.Стоилов” №7

Информация за връзка : тел/факс: 058/601030

Административен ръководител - Председател: тел: 058/652020

Съдебен администратор: тел. 058/652056

Електронна поща: rs_dobrich@ abv.bg
СЪДЪРЖАНИЕ
І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ЩАТА - СЪДИИ, СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА

И ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

БРОЙ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

КАДРОВИ ПРОМЕНИ

СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА
ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА

БРОЙ НА СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ

ТРИ ГОДИНИ

.

ІІІ. РАБОТА ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
ПОСТЪПЛЕНИЕ. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
ІV. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА
БЪРЗИНА И КАЧЕСТВО НА ГРАЖДАНСКОТО

ПРОИЗВОДСТВО

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ

V. РАБОТА ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
ПОСТЪПЛЕНИЕ. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

СТРУКТУРА НА НАКАЗАТЕЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

СЪДОПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

БЪРЗИНА НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ

VІ. ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИТЕ СЪСТАВИ ПРИ ДРС НА БАЗА БРОЙ РАЗГЛЕДАНИ ДЕЛА И БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА

VII.КВАЛИФИКАЦИЯ.
VІІІ. БЮРО СЪДИМОСТ
І Х. ДЪРЖАВНО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Х. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

ХІ. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ХІІ. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ

ХІІІ. СГРАДЕН ФОНД

ХІV.ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

XV. РАБОТА С КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ.

ХVІ.АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
ХVІІ.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
ПРИЛОЖЕНИЕ №4

РАЙОНЕН СЪД – ГРАД ДОБРИЧ


ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РАЙОНЕН СЪД – ДОБРИЧ


ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014 – 31.12.2014 г.

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
1.Брой на работещите в Районен съд град Добрич съдии, съдии-изпълнители и съдии по вписванията:
Щатното разписание на РС-Добрич към 31.12.2014 година включва 19 бр. съдии, 3 бр. държавни съдебни изпълнители, 4 бр. съдии по вписванията и 39 съдебни служители.

През отчетния период административното ръководство на ДРС се осъществява от г-н Веселин Монов – Председател и неговия заместник г-н Петър Монев.Данните относно юридическия стаж на магистратите от щатното разписание на РС-Добрич, както и на командированите в последния са следните:

Имена

Длъжност

Юридически стаж към 31.12.2014 год.

1

Веселин Монов*

Адм.р-л-Председател

17 г. 05 м. 01 д.

2

Петър Монев*

Зам. на адм. р-л

16 г. 11 м. 21 д.

3

Анна Великова *

съдия

15 г. 05 м. 15 д.

4

Светлана Кирякова

съдия

21 г. 05 м. 08 д.

5

Калиптен Алид*

съдия

18 г. 00 м. 00 д.

6

Стела Тонева*

съдия

17 г. 04 м. 28 д.

7

Павлина Паскалева*

съдия

16 г. 07 м. 07 д.

8

Веселин Николов*

съдия

16 г. 08 м. 15 д.

9

Станимир Ангелов*

съдия

15 г. 10 м. 14 д.

10

Мариана Момчева

съдия

13 г. 04 м. 20 д.

11

Ромео Симеонов

съдия

13 г. 08 м. 23 д.

12

Соня Дженкова

съдия

12 г. 00 м. 28 д.

13

Данчо Димитров

съдия

12 г. 03 м. 05 д.

14

Минка Кирчева

съдия

12 г. 03 м. 04 д.

15

Любомир Генов

съдия

09 г. 08 м. 09 д.

16

Албена Колева

съдия

10 г. 07 м. 19 д.

18

Петя Колева*

Съдия, командирована във ВРС

18 г. 06 м. 14 д.

19

Весела Гълъбова

Съдия, командирована във ВРС

07 г. 06 м. 00 д.

20

Мирослава Неделчева

Съдия във ВРС, командирована в РС-Добрич

18 г. 03 м. 26 д.

21

Мартин Стаматов

съдия

08 г. 03 м. 07 д.

*В показателя "юридически стаж" е включен стажът като съдебен кандидат.

През отчетния период в СИС при ДРС работиха следните съдебни изпълнители:

Имена

длъжност

Юридически стаж към 31.12.2011 год.

1

Ивайло Милев

Ръководител СИС

08г.09м.14 д.

2

Милена Стойкова-Недева

Държавен съдебен изпълнител

10г.04м.20 д.

3

Антония Лазарова

Държавен съдебен изпълнител

12г.07м.09 д.

както и следните съдии по вписванията:


Имена

длъжност

Юридически стаж към 31.12.2009

1

Пепа Маринова*

ръководител СВп

17 г.06 м. 16 д.

2

Ирфан Муса

съдия по вписванията

10 г.04 м. 00 д.

3

Теменуга Георгиева

съдия по вписванията

11г.02 м. 11 д.

4

Виолета Янева

съдия по вписванията

03г.07 м. 09 д.

5

Храбра Никова

съдия по вписванията
*В показателя "юридически стаж" е включен стажът като съдебен кандидат.
2.Брой на служителите в Районен съд град Добрич:
През отчетния период, до 01.04.2014 година, съдебната администрация в ДРС наброява 38 щатни бройки.С решение на ВСС по протокол №31/25.07.2013 година в щатното разписание бе възстановена една бройка за длъжността „съдебен архивар”.Към 31.12.2014 година щатните 39 бройки са разпределени както следва:


Наименование на длъжността

Брой щатни бройки

Съдебен администратор и ССИ

1

Гл. Счетоводител

1

Системен администратор

1

Административен секретар

1

Съдебен секретар

16

Младши специалист-счетоводител, той и касиер, той и съдебен секретар

1

Деловодител "Регистратура"

1

Съдебен деловодител

11

Съдебен архивар

1

Призовкар, той и куриер, той и чистач

1

Призовкар

2

Прислужник /чистач/

2

Съотношението между съдебни служители по щатно разписание и магистрати е 37/19/в броя на служителите не са включени 2 бр. съд. деловодители в СИС/, или 1,94.
3.Кадрови промени.

През отчетната 2014 година се извършиха следните кадрови промени: • С решение на ВСС по протокол № 48 от 05.12.2013 г., след проведен конкурс, съдия Весела Иванова Гълъбова бе преместена на длъжността „съдия” в РС-Варна, считано от 21.02.2014 г.

 • След проведен конкурс за заемане на свободните щатни бройки за съдии по вписванията в Районните съдилища, считано от 10.03.2014 г. встъпи в длъжност Храбра Иванова Никова.Назначената до провеждане на конкурс Виолета Илиева Янева бе освободена.

 • Считано от 19.05.2014 г., със заповед № 117 от 09.05.20145 г. на Председателя на РС-Добрич, бе извършена трансформация на длъжността „Съдебен секретар, той и касиер” в длъжността „Младши специалист-счетоводител, той и касиер, той и съдебен секретар”. Ирена Иванова, която до посочената дата изпълняваше задълженията по длъжността „съдебен секретар, той и касиер” продължава да изпълнява длъжността „съдебен секретар”, а с Бистра Хаджиева бе сключено споразумение за изпълнение на задълженията на длъжността „Младши специалист-счетоводител, той и касиер, той и съдебен секретар”.

 • От 08.05.2014 г. до 08.08.2014 г., Саша Костадинова – чистач в РС-Добрич бе в продължителен отпуск по болест.Със съгласие от ВСС бе назначено лице на основание чл.68, ал.1, т.3 от КТ – до завръщане на титуляра.

 • Поради продължително отсъствие на лицето, заемащо длъжността „деловодител-Регистратор”, на основание чл.68, ал.1, т.3 от КТ бе назначена Катя Радичева, считано от 21.07.2014 г.

 • С решение на ВСС по протокол № 31 от 25.07.2013 г. щатната численост на РС-Добрич отново бе увеличена с 1 щатна бройка за съдебен служител за длъжността „съдебен архивар”, считано от 1 април 2014 г. Със заповед на Адм.ръководител на РС-Добрич бе назначена комисия и проведен конкурс за заемане на длъжността. Считано от 19.06.2014 г. бе сключено споразумение по чл.107 от Кодекса на труда за заемане на длъжността „съдебен архивар” с лицето, класирало се на първо място – Димитричка Иванова Йорданова.

 • Съгласно решение на ВСС по протокол №35 от 24.07.2014 година след проведен конкурс за заемане на длъжността „съдия” в „Окръжен съд-Наказателно отделение”, съдия Калиптен Алид бе преместена в Окръжен съд гр.Добрич.

 • Съгласно решение на ВСС по протокол №52 от 13.11.2014 г. и след проведен конкурс за заемане на длъжността „съдия” в „Окръжен съд-Гражданско отделение”, считано от 01.12.2014 г. съдия Светлана Кирякова бе преместена в Окръжен съд гр.Варна.

4.Становище за промени в щата:

След анализиране на кадровата обезпеченост се направиха следните изводи:

В края на календарната 2014 година са налице три незаети щатни бройки за съдии.След анализиране на статистическите данни за дейността на съдиите, при посоченото редуциране на състава на същите, ръководството на Районен съд-Добрич установи, че е налице повишаване на действителната натовареност на магистратите.Успешното представяне на участвалия съдия в конкурса за преместване в РС-Варна, който се проведе в края на отчетния период, очертава вероятност за намаляване на заетия щат за съдии с още една бройка, което би довело до изключително големи затруднения за поддържане на нормален ритъм на работа.

Изготвянето на статистическите отчети и справките, изисквани от Висш съдебен съвет гр.София, Министъра на Правосъдието, Окръжен съд-Добрич и други ведомства, се изготвят от двама служители, с които са сключени трудови договори за допълнителен труд. Анализиране и обобщаване на данни за дейността на съда се възлага и на служителите от различните звена в съда.

Отчитането на показателите за работата на Районен съд-Добрич се явява изключително важно за вземането на управленски решения по отношение на щатното и бюджетното обезпечаване. С оглед постигането на максимална прецизност и срочност при представяне на статистически сведения относно дейността на съда следва да се увеличи щата на РС-Добрич с 1 бройка за длъжността „статистик”,.

В регистратурата на РС-Добрич работи едно лице, което изпълнява задълженията и на съдебен информатор. Кадровото обезпечаване на звеното се явява крайно недостатъчно, поради големия брой документи, подлежащи на приемане и обработване в много кратки срокове.От друга страна, предвид тенденцията за създаване на пълно електронно досие на съдебните дела, в Районен съд-Добрич предстои закупуването на скенер за сканиране на всички входящи документи.След извършването на тази реорганизация ще бъде наложително създаването и заемането на още едно работно място в регистратурата на съда.Наличният щат на администрацията не позволява преместване на служител от друго звено, поради което следва изводът за необходимост от разширяване на щата с още един деловодител в звено „Регистратура”.

Въпреки, че в щатното разписание на РС-Добрич има длъжност «съдебен архивар», считано от месец април, 2014 година, броят на съдебните дела, подлежащи на архивиране, текущата работа по администриране на постъпилите молби по архивни дела и подпомагащата дейност, във връзка с експертизата на документи с изтекъл срок на съхранение обуславят необходимостта от увеличаване на щатното разписание с още една бройка за съдебен архивар.

Налице е и належаща нужда от лице, което да изпълнява задълженията на домакин при ДРС. Към настоящия момент, наред с останалите задължения, административният секретар, който е и завеждащ регистратура за обработване на класифицирана информация, съблюдава необходимостта от канцеларски и акцедентни материали, организира заявяването и разпределението им по съответните звена и канцеларии, грижи се за поддръжката на активите на РС-Добрич.


Предвид гореизложените мотиви считам, че разписанието на Районен съд-Добрич следва да бъде увеличено с три бройки за длъжностите, както следва:

 • една бройка за длъжността "статистик";

 • една бройка за длъжността "съдебен архивар, той и домакин";

 • една бройка за длъжността "съдебен деловодител " в регистратурата;
Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница