Доклад №3 Описание Наименование на бенефициента по договора за безвъзмездна финансова помощстраница1/3
Дата01.05.2018
Размер0.69 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3МЕЖДИНЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД
3

 1. Описание
  1. Наименование на бенефициента по договора за безвъзмездна финансова помощ:


Институт по информационни технологии при Българска академия на науките - (ИИТ-БАН)


  1. Име и длъжност на лицето за контакти:

ст. н. с. II ст. д-р Данаил Антонов Дочев, ръководител на проекта
  1. Наименования на партньорите по проекта:

1. Институт по математика и информатика - Българска академия на науките - (ИМИ-БАН)

2. Софийски университет “Св. Климент Охридски” - (СУ)

3. Русенски университет “Ангел Кънчев” - (РУ)
  1. Наименование на проекта:


Изграждане на висококвалифицирани млади изследователи по информационни технологии за обработка и управление на знания


  1. Номер на договора:


BG051PO001/07/3.3-02/7/17.06.08.


  1. Начална дата и крайна дата на периода на отчитане:

От 04.06.2009 г. до 04.11.2009 г.
  1. Начална дата и крайна дата на изпълнение на договора/проекта:

От 17.06.2008 г. до 17.06.2010 г.
  1. Целева държава (държави) или регион (региони):

Република България - София, Русе
  1. Данни за участниците, целевите групи, обхванати от проекта

1.9.1. Обща информация
Брой на участниците, обхванати от проекта

1,

Брой заявени участници

20

2.

Брой входящи участници

10

3.

Брой изходящи участници

1

4.

Брой отпаднали участници

0

5.

Брой прехвърляния за следващи години

9

Разпределение на обхванатите от проекта по пол

1.

Мъже

3

2.

Жени

6

Разпределение на обхванатите от проекта по възраст

1.

Деца до 7 години

0

2.

Деца и младежи 8-14 години

0

3.

Младежи 15-18 години

0

4.

Младежи 19-24 години

0

5.

25-54 години

9

6.

55-64 години

0

7.

Над 65 години

0

Разпределение на обхванатите от проекта съгласно статута им на пазара на труда (където е приложимо)

1.

Наети на работа

0

2.

Самостоятелно заети

неприложимо

3.

Безработни – общ брой, включително трайно безработни

неприложимо

4.

Трайно безработни – посочва се броят само на трайно безработните

неприложимо

5.

Учащи

неприложимо

6.

Пенсионери

неприложимо

7.

Временно нетрудоспособни

неприложимо

8.

Лица с трайни увреждания

неприложимо

9.

Домакини

неприложимо

10.

Друго – моля, посочете ясно и точно

Обучение за образователна и научна степен „доктор”
9

Разпределение на обхванатите от проекта по образователен ценз

1.

Без образование

0

2.

Начално образование

0

3.

Основно образование

0

4.

Средно гимназиално

0

5.

Средно специално

0

6.

Следгимназиално – не висше (полувисше, колеж)

0

7.

Висше образование

9

Разпределения на участниците по групи в неравностойно положение (където е приложимо)

1.

Малцинства

 • роми

 • други

неприложимо

2.

Мигранти

неприложимо

3.

Хора с увреждания

неприложимо

4.

Деца, лишени от родителска грижа

неприложимо

5.

Други лица в неравностойно положение – моля, опишете ясно

неприложимо

1.9.2. Индивидуална демографска характеристика, съгласно анкетна карта към присъствени списъци/документ за ползване на услуга – неприложимо за настоящите схеми
 1. Оценка на изпълнението на дейностите по проекта
  1. Дейности и резултати


Дейност 1 „Подкрепа на нови и започнали докторантски програми”:


 1. Наименование на дейността:

1.1.Стимулиране на образователния процес на докторантите

1.1.1. Материално стимулиране за разработване на реферати по темите на изпити от образователната програма;

1.1.2. Осигуряване на лекции и консултации от изтъкнати учени в научните области на докторантите;

1.1.3. Осигуряване на участие в сезонни школи за докторанти в областта на докторантурата; 1. Описание на дейността


Материално стимулиране в размер на 250 лв. е получила докторантката от РУ „Ангел Кънчев” Елица Силянова Арсова за завършен успешно специализиран курс от учебния план за подготовка на докторанти и разработен реферат по Теория на експеримента, за който е получила отлична оценка.

Тъй като повечето от докторантите от целевата група са в етап от своята подготовка, свързан с оформяне на отделни части от дисертационните им трудове, се работи по съгласуване на разписание за даване на консултации от подходящи специалисти.
 1. Планирано начало

Септември 2008 г.

 1. Планиран край

Април 2010 г.

 1. Планирана продължителност на дейността

20 месеца

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността

10

 1. Актуална/реална дата на начало на дейността

Септември 2008 г.

 1. Актуална/реална дата на край на дейността

Април 2010 г

 1. Актуална/реална продължителност на дейността

20 месеца

 1. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо)

НЕПРИЛОЖИМО

 1. Актуален брой участници, обхванати от дейността

1

 1. Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността (където е приложимо)

Планираната дейност обхваща целия период на действие на проекта и участниците в целевата група се подготвят и включват в нея в зависимост от индивидуалните им планове за обучение.

 1. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

НЕПРИЛОЖИМО 1. Наименование на дейността

1.2. Подкрепа за подготовката на дисертационните трудове

1.2.1. Информационно осигуряване на докторантските програми

1.2.2. Докладване пред докторантския семинар на проекта и отличаване на най-добрите доклади

1.2.3. Материално стимулиране за завършени и положително оценени основни части от дисертационния труд

1.2.4. Заплащане на оценители на завършени основни части и на цялостен дисертационен труд


 1. Описание на дейността

1. В Центъра за подготовка на докторанти към РУ „Ангел Кънчев” се провеждат курсове за фундаментална подготовка на докторантите.С цел да се попълни библиотеката от софтуерни продукти, необходими за обучението на докторантите, е закупен продуктът QSTATLAB-Professional за две работни места, който представлява специализирана програмна система за управление на качеството и планиране на експеримента. Закупени са и 3 бр. специализирана литература - QSTATLAB-Professional - ръководство за потребителя. Проф. д-р Атанас Митков, който е един от водещите в страната специалисти по планиране на експеримента, провежда курсове с докторанти. По време на курса докторантите получават задание, което разработват с използване на QSTATLAB-Professional и в края на курса – го защитават. Всеки докторант получава удостоверение за успешно завършен курс на обучение. Общата стойност на софтуера и документацията е 480 лв.

Създаването и използването на виртуални (дигитални) библиотеки е световна тенденция. Заплатена е такса, в размер на 1000,80 лв., за осигуряване на достъп от компютрите в Центъра за подготовка на докторанти до виртуалната библиотека за докторанти на Virtual European Department of Computing (VEDofC). Тази библиотека съдържа учебни пособия за фундаментална и специална подготовка на докторанти в областта на компютърните системи и технологии. След като бъде избрано необходимото учебно пособие, то може да се „свали” от сайта и да се запише на локалния компютър, да се разпечата и т.н.
2. В ИИТ-БАН през отчетния период се проведе заседание на докторантския семинар. на тема: “Научни изследвания в областта на електронното обучение”. Елица Арсова, редовен докторант в катедра „Компютърни системи и технологии” на Русенски университет „Ангел Кънчев” беше командирована в ИИТ-БАН, София, като основен докладчик по темата. Представени бяха основните резултати, постигнати досега, по дисертационния труд на докторанта на тема “СЪЗДАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОГРАМНА СРЕДА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА “БАЗИ ОТ ДАННИ”, както и информация за научния обмен по време на посещението й в Лабораторията по Компютърно Зрение и Мултимедия, катедра „Информатика и Компютърни системи”, Университета в Павия, Италия в периода от 01.06. до 05.06.2009г

Изнесените презентации са качени на уеб страницата на проекта www.iit.bas.bg/esf
3. За завършени първа и втора глави, които са основни части от дисертационния труд на тема „Адаптивни софтуерни системи за обучение” на Десислава Дакова Василева, докторант от СУ „Св. Климент Охридски”, които са рецензирани и оценени положително от ст.н.с. д-р Аврам Ескенази е реализирано материално стимулиране на Десислава Василева в размер на 400 лв.
4. За изготвени рецензии на глава 1 и глава 2, които са основни части от дисертационния труд на докторант Десислава Василева на тема „Адаптивни софтуерни системи за обучение” е заплатено на ст.н.с. д-р Аврам Ескенази за двете по 110 лв.


 1. Планирано начало (по договор)

Юли 2008 г.

 1. Планиран край (по договор)

Май 2010 г.

 1. Планирана продължителност на дейността (по договор)

22 месеца

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността

10

 1. Актуална/реална дата на начало на дейността

Юли 2008 г.

 1. Актуална/реална дата на край на дейността

Май 2010 г.

 1. Актуална/реална продължителност на дейността

22 месеца

 1. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо)

Дейността е текуща за целия период на действие на проекта

 1. Актуален брой участници, обхванати от дейността

2

 1. Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността (където е приложимо)

НЕПРИЛОЖИМО

 1. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

НЕПРИЛОЖИМО


 1. Наименование на дейността

1.3 Подкрепа на публикационната дейност

1.3.1. Материално стимулиране на публикации в научни списания като част от дисертационния труд 1. Описание на дейността

През отчетния период докторантите, участници в целевата група по проекта, са насочили своите усилия към подготовка на доклади за участие в международни конференции и семинари. След представяне на тези доклади и обсъждането им в съответната специализирана научна общност, те ще имат възможност да подготвят публикации, отразяващи постигнатите от тях резултати в престижни научни издания.
 1. Планирано начало (по договор)

Октомври 2008 г.

 1. Планиран край (по договор)

Май 2010 г.

 1. Планирана продължителност на дейността (по договор)

20 месеца

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността

10

 1. Актуална/реална дата на начало на дейността

Октомври 2008 г.

 1. Актуална/реална дата на край на дейността

Май 2010 г.

 1. Актуална/реална продължителност на дейността

20 месеца

 1. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо)

НЕПРИЛОЖИМО

 1. Актуален брой участници, обхванати от дейността

10

 1. Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността (където е приложимо)

Дейността е текуща за целия период на действие на проекта и се прилага за всички докторанти от целевата група.

 1. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

НЕПРИЛОЖИМО


 1. Наименование на дейността

1.4. Насърчаване на академичната мобилност

1.4.1. Участие в работни срещи и семинари по съвместни проекти по двустранно и многостранно сътрудничество

1.4.2. Подпомагане на краткосрочни визити при чуждестранни партньори за обмен на информация и резултати


 1. Описание на дейността


По покана на Лабораторията по Компютърно зрение и Мултимедия, катедра ‘’Компютърни науки и системи” при Университета в Павия, Италия докторантката от Русенския университет ”Ангел Кънчев” Елица Арсова беше командирована за краткосрочна визита с цел запознаване с опита и постигнатите резултати от научния екип на Лабораторията. Тя е представила постигнатите до сега резултати в дисертационния й труд и се е запознала с разработки, свързани с прилагане на електронното обучение в образованието и с подпомагане на хора в неравностойно положение да получат по-достъпно и качествено образование. Посещението е било полезно за нея, тъй като се е запознала с водещи специалисти в областта на електронното обучение и техните съвети и препоръки ще бъдат полезни при продължаване на работата по дисертационния й труд. Пред Семинара на докторантите в ИИТ-БАН Елица Арсова представи подробна информация за тази си визита. Тази презентация е качена на уеб страницата на проекта www.iit.bas.bg/esf.


 1. Планирано начало (по договор)

Юли 2008 г.

 1. Планиран край (по договор)

Април 2010 г.

 1. Планирана продължителност на дейността (по договор)

22 месеца

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността (по договор - включват се само участниците от целевите групи)

10

 1. Актуална/реална дата на начало на дейността

Юли 2008 г.

 1. Актуална/реална дата на край на дейността

Април 2010 г.

 1. Актуална/реална продължителност на дейността

22 месеца

 1. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо)

НЕПРИЛОЖИМО

 1. Актуален брой участници, обхванати от дейността (включват се само участниците от целевите групи)

1

 1. Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността (където е приложимо)

Дейността е текуща за целия период на действие на проекта и се прилага при организиране и участие на представители на целевата група в събития от планирания вид.

 1. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

НЕПРИЛОЖИМО


 1. Наименование на дейността

1.5. Участие в национални и международни конференции

1.5.1. Участие в специализирани и постерни докторантски сесии

1.5.2. Участие в общата програма, при авторство в представен доклад


 1. Описание на дейността

1. Докторантката Елица Тодорова Въндева, член на целевата група от ИИТ-БАН, участва в Международна конференция “Автоматика и информатика’09”, която се проведе от 29.09 до 04.10. 2009 в София в рамките на организираните от Съюза по автоматика и информатика Дни на Джон Атанасов. Докладът й „GA–BASED MULTIOBJECTIVE OPTIMIZATION TECHNIQUES”, E. Vandeva, M. Vassileva след рецензиране е приет и ще бъде публикуван в трудовете на конференцията. Платена е таксата правоучастие за Елица Въндева в размер на 60 лв.

2. Докторантката Десислава Дакова Василева, член на целевата група от СУ „Св. Климент Охридски” има приет след рецензиране доклад “Software Construction of an Authoring Tool for Adaptive E-learning Platforms” в съавторство за участие в Международната конференция BCT’2009, която се проведе в гр. Солун, Гърция, от 17 до 19 септември 2009. BCI'2009 е 4-та Балканска конференция по информатика и е най-престижния научен форум в областта на информатиката на Балканите. Целта на конференцията е да предостави форум за дискусии и разпространение на изследователските резултати, да се насърчи взаимодействието и сътрудничеството между учени от Балканския полуостров и извън него, и да се поощри участието на младите изследователи от региона. Докладът ще бъде публикуван в трудовете на конференцията. Платена е таксата правоучастие за Десислава Василева в размер на 350 евро.

3. Докторантката Елица Силянова Арсова, член на целевата група от Русенския университет ”Ангел Кънчев”, беше командирована в гр. Берлин, Германия за участие в среща на европейския проект ETN TRICE, в който Русенския университет има участие, както и за представяне на доклад на 5-тата конференция по е-Обучение: ”E-Learning and the Knowledge society”. Изнесеният доклад “Developing a Data Modeling Tool to Visualize the Transformation of an ER Diagram into a Relational Schema”, Elitsa Arsova, e представен за рецензиране за публикуване в сборник с материали по е-Обучение, който ще излезе по-късно. Тази командировка е била полезна за докторантката Елица Арсова тъй като е имала възможност да представи за обсъждане постигнатите от нея научно-приложни резултати и да установи контакти с известни специалисти в областта на електронното обучение.
 1. Планирано начало (по договор)

Юли 2008 г.

 1. Планиран край (по договор)

Април 2010 г.

 1. Планирана продължителност на дейността (по договор)

22 месеца

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността (по договор - включват се само участниците от целевите групи)

10

 1. Актуална/реална дата на начало на дейността

Юли 2008 г.

 1. Актуална/реална дата на край на дейността

Април 2010 г.

 1. Актуална/реална продължителност на дейността

22 месеца

 1. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо)

НЕПРИЛОЖИМО

 1. Актуален брой участници, обхванати от дейността (включват се само участниците от целевите групи)

3

 1. Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността (където е приложимо)

Дейността е текуща за целия период на действие на проекта и се прилага при организиране и участие на представители на целевата група в събития от планирания вид.

 1. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

НЕПРИЛОЖИМО


 1. Наименование на дейността

1.6. Подобряване на научната инфраструктура

 1. Описание на дейността

За подобряване на научната инфраструктура за участниците в целевата група от Русенския университет “Ангел Кънчев” са закупени: Web камера, микрофон и слушалки – 1бр., памет USB 8MB – 2 бр. и принтерна хартия – 2 каш. на обща стойност 180 лева.
 1. Планирано начало (по договор)

Септември 2008 г.

 1. Планиран край (по договор)

Януари 2010 г.

 1. Планирана продължителност на дейността (по договор)

17 месеца

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността (по договор - включват се само участниците от целевите групи)

10

 1. Актуална/реална дата на начало на дейността

Септември 2008 г.

 1. Актуална/реална дата на край на дейността

Януари 2010 г.

 1. Актуална/реална продължителност на дейността

17 месеца

 1. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо)

НЕПРИЛОЖИМО

 1. Актуален брой участници, обхванати от дейността (включват се само участниците от целевите групи)

3

 1. Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността (където е приложимо)

НЕПРИЛОЖИМО

 1. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

НЕПРИЛОЖИМО
Дейност 2 „Програми за развитие на постдокторанти и млади учени”


 1. Наименование на дейността:

2.1. Организиране на програми за повишаване на квалификацията на постдокторите и младите учени.

2.1.1. Осигуряване на лекции от изтъкнати учени в научните области на постдокторантите и младите учени

2.1.2. Участие в сезонни школи за млади изследователи в областта на научните им интереси


 1. Описание на дейността

1. Проф. В.М. Вишневский и проф. О.В. Семенова от Научно производственото обединение „Информационни и мрежови технологии” в гр. Москва, Русия, които са едни от водещите учени в областта на широколентови безжични мрежи за предаване на информация, бяха поканени да изнесат лекции пред научните работници и докторантите от ИИТ-БАН. Проф. В.М. Вишневский е изнесъл две лекции на тема „Comparative analysis of broadband wireless access technologies” и на тема: „Research and development of new class of very high throughput broadband wireless transport mesh network”. Той е изложил резултати от сравнителния анализ на различни технологии за безжичен широколентов достъп и основните проблеми, свързани с разработването на високопроизводителни mesh-мрежи за предаване на информацията. Във втората лекция той е представил резултати от изследвания по тези проблеми, постигнати от ръководения от него колектив в Научно-производствено обединение „Информационни и мрежови технологии”в гр. Москва, както и приложението на тези резултати за решаваните от тях приложни задачи. Темите на лекциите на проф. О.В. Семенова бяха: „Multi-server queueing system with controllable mode of operation and disasters”, „New models and methods to study polling systems” и „Верхняя оценка среднего времени ожидания в дуплексной системе циклического опроса”. В лекцията си тя е изложила резултати от сравнителния анализ на различни модели и методи за изследване на поллинг системи като вид системи за масово обслужване, използвани при разработване на технологии за безжичен широколентов достъп. Представени са били и резултати от изследвания по моделиране и проектиране на системи за безжичен широколентов достъп при различни транспортни и индустриални процеси. Обсъден подробно е бил математическия модел на дуплексна система за циклично обхождане на смесени опашки.2. На участниците в целевата група от ИМИ-БАН Десислава Панева-Маринова –, постдокторант и Лилия Павлова-Драганова - млад учен бяха платени такси правоучастие в лекционни курсове и работни семинари, които се проведат в рамките на 13-та Европейска конференция по цифрови библиотеки ECDL 2009 “Digital Societies”, о-в Корфу, Гърция, от 27.09 – 02.10 2009 г. Десислава Панева-Маринова е посетила лекционен курс Knowledge Organization System \KOS| in Digital Libraries, където се е запознала с подходите за организиране на материали в дигитални библиотеки с цел подобрен достъп до обектите и правене на семантични разсъждения и изводи. На курса са били дискутирани въпроси, свързани с използване и създаване на значещи структури от данни и са представени създадените понастоящем методи и структури от данни в системи за организиране на знания, както и свързаните с тях уеб стандарти. По време на работния семинар “8-th European Networked Knowledge Organization System (NKOS) Workshop”, който е посетила, тя се е запознала с възможности, средства и приложения на системи за организиране на знания за осигуряване на класификационни системи, таксономии, речници, онтологии и лексически бази от данни. Взела е участие в дискусиите по организираните панели за услуги и инфраструктура на дигитални библиотеки. Лилия Павлова-Драганова е посетила лекционен курс “Aggregation and reuse of digital objectsmetadata from distributed digital libraries”, където се е запознала с разработената по проект “PIONIER Network Digital Libraries Federation” федерация от разпределени дигитални библиотеки. Дискутирани са били схемите за метаданни, възприети по проектите PIONIER, Europeana и Driver с цел изследване на съдържателната им съвместимост. Курсът е завършил с практическа работа по съдаване на собствен агрегатор на метаданни за включване в библиотеки Europeana или Driver. В рамките на семинара “9-th International Web Archiving workshop (IWAW) 20009” тя се е запознала с нови технологии и изследвания за уеб архивиране и прастически резултати, представени от институции за архивиране с цел обмен на опит в областта. Включила се е и в дискусиите по извънреден панел, представящ техническите предизвикателства на европейската дигитална библиотека Europeana, представена от проф. д-р Stefan Grandmann, Humbolt University Berlin, който е неин основоположник и разработчик.


 1. Планирано начало (по договор)

Юли 2008 г.

 1. Планиран край (по договор)

Април 2010 г.

 1. Планирана продължителност на дейността (по договор)

22 месеца

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността

10

 1. Актуална/реална дата на начало на дейността

Юли 2009 г.

 1. Актуална/реална дата на край на дейността

Април 2010 г.

 1. Актуална/реална продължителност на дейността

22 месеца

 1. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо)

Дейността е текуща за целия период на действие на проекта и поради липса на оборотни средства по проекта за този етап е отложена.

 1. Актуален брой участници, обхванати от дейността

6

 1. Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността (където е приложимо)

НЕПРИЛОЖИМО

 1. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

НЕПРИЛОЖИМО 1. Наименование на дейността:

2.2. Насърчаване на академичната мобилност на постдокторантите и младите учени.

2.2.1. Осигуряване на мобилност при мрежови научни дейности2.2.2. Подпомагане на краткосрочни визити при чуждестранни партньори за обмен на информация и резултати.

 1. Описание на дейността


За участие в среща на партньорите по европейския проект ETN TRICE, координатор на който за България е Русенския университет “Ангел Кънчев” и за представяне на 3 доклада в 5-тата международна конференция по електронно обучение “E-Learning and Knowledge Sociaty - e-Learning ‘09” беше командирована Анелия Стоянова Иванова, постдокторант от РУ “Ангел Кънчев” в гр. Берлин, Германия. Първият от изнесените доклади “The New Generations of Students and the Future of e-Learning in Higher Education”, A. Smrikarov, A. Ivanova е в пленарната сесия, останалите два “Virtual University 2.0”, G. Ivanova, A. Ivanova and A. Smrikarov и “Designing a Decision Engine for Adaptive Training Simulations”, Aneliya Ivanova and Elena Yakimova в тематичните секции. Това посещение е било от изключително полезно за нея, тъй като и е дало възможност да представи резултати от научноизследователската си работа в областта на електронното обучение и да проведе разговори със специалисти от същата област. За пленарния доклад тя е получила награда “THE BEST PAPER e-Learning ‘09”.


 1. Планирано начало (по договор)

Юли 2008 г.

 1. Планиран край (по договор)

Април 2010 г.

 1. Планирана продължителност на дейността (по договор)

22 месеца

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността

10

 1. Актуална/реална дата на начало на дейността

Юли 2009 г.

 1. Актуална/реална дата на край на дейността

Април 2010 г.

 1. Актуална/реална продължителност на дейността

22 месеца

 1. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо)

Дейността е текуща за целия период на действие на проекта.

 1. Актуален брой участници, обхванати от дейността

1

 1. Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността (където е приложимо)

НЕПРИЛОЖИМО

 1. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

НЕПРИЛОЖИМО


 1. Наименование на дейността:

2.3. Участие в национални и международни научни прояви.

 1. Описание на дейността


1. Д-р Даниела Борисова, член на целевата група от ИИТ-БАН, беше командирована за участие в работата на International Conference on Web-based Learning (ICWL) 2009, която се проведе в Аахен, Германия, 19-21 Август 2009. Конференцията е била организирана в две паралелни сесии с пълни и кратки доклади, като представеният от нея доклад “A Framework of Multimedia E-learning Design for Engineering Training”, Daniela Borissova and Ivan Mustakerov е бил представен в сесия 7: “Design, Model and Frame work of E-learning Systems”, състояща се от 5 пълни доклада. В същата сесия са били представени доклади от Великобритания, Нидерландия, Австрия и Китай. В тях са дискутирани основни модели, концепции и предпоставки за използването на електронното обучение, както и на софтуерните системи за електронно обучение. В двата пленарни доклада на конференцията са разглеждани проблемите за използването на наличните ресурси в Интернет в обучението и тяхното персонализиране и за търсенето на необходимата информация в Интернет и нейното филтриране, с цел по-нататъшно използване. По време на конференцията д-р Даниела Борисова е осъществила контакти с учени от Германия, Италия, Белгия, Китай, Гърция и Македония, с които са обменели идеи за методите за реализиране на електронно обучение и възможности за неговото по-широко използване. Докладът е публикуван в сборника с трудове на конференцията, издание на Springer от поредицата Lecture Notes in Computer Science (LNCS).
2. За участие в VII-та международна конференция "Information Research and Applications” (i.TECH 2009), Варна, на която са се обсъждали съвременните изследвания и приложения в основните направления на компютърните науки беше командирован н. с. Борис Стайков, член на целевата група от ИИТ-БАН. Той е изнесъл доклада “A General Purpose Software System for Linear Optimization and Decision Support “Optima-plus”, V.Vassilev, M. Vassileva, K. Genova, B. Staykov, в който е представена разработената от колектив на ИИТ-БАН програмна система за едно- и многокритериална оптимизация. Докладът е публикуван в “Intelligent Support of Decision Making”, която е 10-тата книга от поредицата “Information Science & Computing”. В тази книга са включени избрани доклади от областта на изследванията и разработката на информационни техники за автоматизация на подпомагането на вземането на решения и на интелигентни бизнес системи.
3. В периода 08 – 13.09.2009г. бяха командировани ст.н.с д-р Иван Гарванов и ст.н.с. д-р Любка Дуковска в гр. Хамбург, Германия за представяне на два доклада: “Combined Doppler-Hough Method for Velocity Estimation”, Lyubka Doukovska и “Analysis of Track-Before Detect Algorithms with Hough Transform”, Chr. Kabakchiev, I. Garvanov et al. на международния радарен симпозиум “International Radar Symposium, IRS’2009”, имащ Citation Index в системата на Thomson. Организатор на конференцията е бил Technical University Hamburg-Harburg. Изнесените доклади са публикувани в сборника с материали на конференцията.

На презентациите на техните доклади са били зададени интересни и полезни въпроси от известни учени. По време на почивките и официалните срещи те са осъществили формални и неформални контакти със световно известни учени, като: проф. Ролинг, проф. Абрамовия, проф. Черняк, проф. Черняков и др. Получили са предложение за съвместни изследвания от Бирмингамския университет. Проф. Ролинг, който е един от организаторите на конференцията, е проявил голям интерес към техните разработки и са се договорили през 2010г. той да посети България, за да участва в работни семинара по информационни и комуникационни технологии, на които да се обсъдят евентуални бъдещи сътрудничества.

4. Ст.н.с д-р Иван Гарванов беше командирован в периода 29.09.2009г. – 04.10.2009г. в гр. Рим, Италия, за да докладва пред европейската радарна конференция “European Radar Conference (EuRAD-2009)”, имаща Citation Index в системата на Thomson. Конференцията е била организирана от European Microwave Association като част от пет конференции, провеждани едновременно в Рим, под наименованието European Microwave Week. Изнесеният доклад “TBD Netted Radar System in Presence of Multi False Alarms”, Chr. Kabakchiev, I. Garvanov, L. Dukovska, V. Kyovtorov е публикуван в сборника с материали на конференцията. В конференцията са участвали над 180 учени от различни страни и организации и са били представени 156 доклада. Д-р Иван Гарванов е посетил сесиите, свързани с обработката на радарни и навигационни сигнали и данни, съпровождане на цели и определяне на техните траектории. Той е осъществил формални и неформални контакти със световно известни учени, като: проф. Черняков, проф. Люкин и др.


 1. Планирано начало (по договор)

Юли 2008 г.

 1. Планиран край (по договор)

Април 2010 г.

 1. Планирана продължителност на дейността (по договор)

22 месеца

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността

10

 1. Актуална/реална дата на начало на дейността

Юли 2009 г.

 1. Актуална/реална дата на край на дейността

Април 2010 г.

 1. Актуална/реална продължителност на дейността

22 месеца

 1. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо)

Дейността е текуща за целия период на действие на проекта.

 1. Актуален брой участници, обхванати от дейността

4

 1. Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността (където е приложимо)

НЕПРИЛОЖИМО

 1. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

НЕПРИЛОЖИМО


 1. Наименование на дейността:

2.4. Информационно осигуряване на изследователската дейност

 1. Описание на дейността

За подобряване на условията за научноизследователска работа на участниците в целевата група по проекта е закупен специализиран изследователски софтуерен пакет MATLAB с академичен лиценз за две работни места, както и пакети с инструменти за оптимизация, невронни мрежи и обработка на сигнали. Необходимите средства бяха одобрени с Допълнително споразумение № 3 към договора от 14.07.2009 г. Закупуването на лицензиран изследователски софтуер от този клас, ще подобри условията за научната и изследователска работа на участниците в целевата група. Той ще бъде инсталиран на сървера на ИИТ.БАН и всеки от участниците в целевата група ще има достъп за работа с единственото ограничение за едновременна работа на два души. Този многофункционален математически пакет дава възможност за експериментално изследнане на различни научни идеи, сравнителна оценка и визуализиране на получените резултати с цел представнето им в публикации или на научни форуми.
 1. Планирано начало (по договор)

Септември 2008 г.

 1. Планиран край (по договор)

Март 2010 г.

 1. Планирана продължителност на дейността (по договор)

19 месеца

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността

10

 1. Актуална/реална дата на начало на дейността

Септември 2009 г.

 1. Актуална/реална дата на край на дейността

Март 2010 г.

 1. Актуална/реална продължителност на дейността

19 месеца

 1. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо)

Дейността е текуща за целия период на действие на проекта.

 1. Актуален брой участници, обхванати от дейността

20

 1. Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността (където е приложимо)

НЕПРИЛОЖИМО

 1. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

НЕПРИЛОЖИМО


 1. Наименование на дейността

2.5. Подобряване на научната инфраструктура

 1. Описание на дейността

През този отчетен период не са реализирани покупки на консумативи и периферни устройства, предвидени в договора, поради липса на достатъчно финансови средства. Тази дейност ще бъде изпълнена през следващия период.
 1. Планирано начало (по договор)

Септември 2008 г.

 1. Планиран край (по договор)

Март 2010 г.

 1. Планирана продължителност на дейността (по договор)

19 месеца

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността

20

 1. Актуална/реална дата на начало на дейността

Септември 2008 г.

 1. Актуална/реална дата на край на дейността

Март 2010 г.

 1. Актуална/реална продължителност на дейността

19 месеца

 1. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо)

Дейността е приложима за целия период на действие на договора.

 1. Актуален брой участници, обхванати от дейността

20

 1. Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността (където е приложимо)

НЕПРИЛОЖИМО

 1. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

НЕПРИЛОЖИМО


 1. Наименование на дейността

2.6.1. Материално стимулиране на публикации в престижни научни списания

 1. Описание на дейността


Възнаграждение за изнасяне и публикуване на доклад в сборника на ІІІ-тата Национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование в размер на 300 лв е изплатено на Анелия Стоянова Иванова, постдокторант от РУ „Ангел Кънчев”. Целта на тази конференция е била да се представи развитието на дистанционното и електронното обучение във висшите училища 5 години след приемането на държавните изисквания за провеждане на дистанционно обучение и в условията на пълноправно членство в Европейския съюз. Докладът на д-р Анелия Иванова „Новото поколение обучавани и бъдещето на електронното обучение във висшите училища – eLearning 2.0 и персонална среда за обучение” има за цел да се фокусира вниманието на академичната общност върху един зараждащ се проблем – невъзможността на класическите методи на преподаване във висшите училища да задържат интереса на обучаваните от едно поколение, което е уникално по рода си и чийто стил на учене е коренно различен от този на предхождащите го поколения, а именно – т. нар. „Нет поколение”. Това поколение е уникално, тъй като е първото, израснало с цифрови технологии. Продължителният контакт с компютърните игри, Интернет и телевизията са развили у нашите бъдещи студенти визуално-кинетичен стил на учене, който е несъвместим с академичния стил на преподаване, при който обучението е с бавно темпо, линейно, логически последователно, а усилията не се възнаграждават своевременно, а след един продължителен интервал от време. Поради важността на поставените проблеми, докладът е публикуван в пълен размер в сборника с материали на конференцията.


 1. Планирано начало (по договор)

Юли 2008 г.

 1. Планиран край (по договор)

Април 2010 г.

 1. Планирана продължителност на дейността (по договор)

22 месеца

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността

10

 1. Актуална/реална дата на начало на дейността

Юли 2008 г.

 1. Актуална/реална дата на край на дейността

Април 2010 г.

 1. Актуална/реална продължителност на дейността

22 месеца

 1. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо)

Дейността е текуща за целия период на действие на проекта.

 1. Актуален брой участници, обхванати от дейността

1

 1. Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността (където е приложимо)

НЕПРИЛОЖИМО

 1. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

НЕПРИЛОЖИМО

  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница