Доклад анализ за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен през учебната 2013/2014 годинастраница1/5
Дата11.01.2018
Размер1.15 Mb.
#44763
ТипДоклад
  1   2   3   4   5
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - СЛИВЕН


ДОКЛАД - АНАЛИЗ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН през УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

І ПРИОРИТЕТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА НА ОБЛАСТТА

При планирането на дейността си през учебната 2013/2014 г. Регионален инспекторат по образованието – Сливен се съобрази с приоритетите в националната образователна политика, а именно:

- Качествено предучилищно възпитание и подготовка и училищно образование;

- Намаляване на броя на напусналите и необхванати ученици;

- Реформиране на професионалното образование и обучение. Обвързване с потребностите на пазара на труда;

- Развитие на публично-частно партньорство;

- Връщане на доверието към българския учител.

В тази връзка беше формулирана основната цел на РИО – Сливен за учебната година: Равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование за всички деца и ученици от област Сливен, включително от рискови общности и уязвими групи.

В съответствие с националните цели и приоритети се оформиха приоритетите на областната образователна политика, пряко кореспондиращи с основната цел, както следва:

- Повишаване качеството на предучилищното възпитание и подготовка като солидна основа за по-нататъшно учене и превенцията на отпадането от училище;

- Повишаване на обхвата на децата в предучилищно възпитание и подготовка. Активно включване на всички заинтересовани страни – родители, институции, социални партньори, НПО за постигане на заложените цели;

- Обхват и задържане на децата и на учениците, намаляване на безпричинните отсъствия от училище;

- Създаване на условия за ефективна квалификационна дейност на педагогическите кадри в област Сливен с оглед постигане на по-високи резултати в образователно-възпитателния процес, кариерно развитие и заемане на достойна позиция в обществото;

- Методическа помощ и контрол върху дейностите по овладяване нормите на книжовния български език и повишаване нивото на функционалната грамотност на учениците;

- Повишаване на качеството на образование с акцент върху овладяването и приложимостта на съвременните ключови компетентности и с цел успешно представяне на НВО в ІV, VІІ и VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език;

- Усъвършенстване на системата за осигуряване на качество на професионалното образование и обучение, популяризиране на професионалното образование и възможностите на публично-частното партньорство чрез съвместни дейности с бизнеса като възможност за устойчив растеж на човешките ресурси;

- Повишаване качеството и ефективността на учебния процес по география и икономика в гимназиален етап с цел успешно представяне на ДЗИ.


ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ ПО СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ – проблеми и постижения:


 1. Обхват на децата и учениците. Превенция на отпадащите ученици:

1.1. Извършено е проучване и са събрани данни чрез общините и чрез директорите на детските градини и училищата за обхванати пет- и шестгодишни деца в подготвителните групи в област Сливен. Броят на пет- и шестгодишните деца, родени в област Сливен, е 4500, като обхванатите в задължителна предучилищна подготовка в подготвителни групи са общо 4279, от тях 2130 са петгодишни и 2149 са шестгодишни. По данни на общините децата, които са родени на територията на област Сливен, но не посещават подготвителни групи, не се намират към този момент в съответното населено място, защото са заминали с родителите си в чужбина или живеят в друго място в страната. Миграционните процеси са засилени предимно по икономически причини.

От наблюденията на средната месечна посещаемост на децата в подготвителните групи, можем да направим извода, че ефективна и полезна мярка за задържането на децата за задължителна предучилищна подготовка се явява нововъведението в нормативната база, което се прилага от учебната 2013/2014 г. и е разписано в Постановление № 167 от 15 август 2013 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет oт 2002 г., а именно: обвързването на семейните помощи с посещението на пет- и шестгодишните децата в подготвителна група и задължението на директора на училището ежемесечно да изпраща на регионалната дирекция за социално подпомагане по постоянен адрес на родителите справка по образец.

Рьководствата и екипите на детските градини и училищата проявяват ангажираност относно обхвата и задържането на пет- и шестгодишните деца в училище, както и относно мотивирането на родителите да осигуряват присъствието на децата.

От експерта по предучилищно възпитание в РИО-Сливен беше извършено проучване на политиките в общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица, свързани с осигуряване на достъп до предучилищно възпитание и подготовка. Проучени са действащите планове за развитие на съответната община, стратегиите за развитие на социалните услуги, плановете за действие за изпълнение на интеграционните политики, общинските програми за закрила на детето. Прави впечатление, че във всички документи е направен кратък анализ на състоянието на предучилищната система и са заложени мерки в образователните политики на съответните общини за осигуряване на достъп до предучилищно образование на децата от различни етноси с оглед повишаване обхвата им в задължителна подготовка. Включени са и мерки, свързани с насърчаване на ранното детско развитие, както и програми за развиване на уменията за „отговорно родителство” на семейства с малки деца. Всички дейности са планирани на основата на партньорство между образователен, социален и здравен сектор. Наличието на заложени мерки и дейности в стратегическите документи на общините е много важно и с оглед възможността на заинтересовани институции, организации и лица да кандидатстват с проектни предложения по оперативни програми на ЕС и национални програми, с фокус – подобряване качеството на задължителната предучилищна подготовка на всички деца в област Сливен.

1.2. Във връзка с необходимостта от целенасочени действия за разрешаване и по възможност за избягване възникването на проблеми, с които ежегодно се сблъскват част от училищата в областта по приема на учениците в І клас, беше организирана работна среща и проведени множество индивидуални разговори с директорите на училища от град Сливен относно подобряване на организацията на приемането и записването на ученици в І клас за учебната 2014/2015 г. Въпросът беше дискутиран и на заседание на Обществено-консултативния съвет, формиран за подпомагане на началника на РИО – Сливен и за прозрачност на действията на институцията и на училищата в областта. Беше обърнато внимание на необходимостта информацията за реда, сроковете, критериите за подбор и други сведения от значение за записването в І клас, да е широко оповестена непосредствено след издаване на заповедите на директорите чрез поставяне на видно място в училищата и публикуване в училищните сайтове. В съответствие с решенията, взети от педагогическите съвети, нашите очаквания бяха, че подаването на молби/заявления/ и записването на децата се извършва в оповестените срокове. Записването се извършва след представяне на оригиналните документи за завършена подготвителна група, а в случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират писмено това обстоятелство. От проведените разговори с директори на училища и с представители на общински администрации, както и от някои извършени проверки през учебната 2013/2014 г., беше установено, че проблемите по приема на ученици в І клас възникват най-често поради недостатъчна прецизност при изготвяне на училищните критерии, по които се извършва този прием.

1.3. В началото на учебната 2013/2014 г. в училищата на област Сливен са записани 22219 ученици в дневна форма на обучение. От трайно непосещаващите училище през първия учебен срок ученици най-голям брой – 99 ученици са напуснали поради социални и семейни причини, а само двама ученици са напуснали училище във връзка със слаб успех. През втория учебен срок трайно непосещаващи училище са общо 248 ученици, от които по социални и семейни причини са напуснали 125 ученици, а 6 ученици са напуснали поради слаб успех. Не е малък броят на децата, заминали в чужбина с родителите си – 210. Общо за учебната година от 22219 ученици в началото, 512 са напуснали училище. За сравнение: в началото на учебната 2011/2012 година в училищата на област Сливен са се обучавали 22006 ученици. От тях трайно непосещаващи училище през първия учебен срок са били 222 ученици, а през втория срок – 263; в началото на учебната 2012/2013 г. са били записани 21886 ученици в дневна форма, от които трайно непосещаващи училище през първия срок са били 256 ученици, а през втория срок – 265 ученици.

От посочените данни се налага изводът, че броят на трайно непосещаващите училище за област Сливен през последните няколко години не се променя в забележима степен, а причините, отчитани от страна на ръководствата на училищата, в най-общ план са идентични на причините за допускането на неизвинени отсъствия. Подобни са и мерките, които се предприемат в училищата, защото, полагайки усилия за намаляване на неизвинените отсъствия, педагогическите екипи се стремят да постигнат ефект и за задържане и реинтегриране на децата в училище.

Най-често дефинираните от директорите на училища причини за напускане на училище от ученици от област Сливен са, както следва:

- Социално-икономически причини: ниски доходи на родителите, лош жизнен стандарт и битови условия; безработни родители; децата остават вкъщи да се грижат за по-малките деца в семейството; децата се ангажират със сезонна работа;

- Семейни или етнокултурни причини: слаба заинтересованост на родителите за образованието на децата им; промяна на местожителството на семействата; неграмотност и необразованост на родителите, децата подражават на този модел и нямат мотивация за учене;

- Миграцията на родителите - заминаване на ученици в чужбина заедно с родителите или учениците се отглеждат от роднини, които не са в състояние да упражняват ефективен контрол; преместване на ученици в други населени места;

- Педагогически причини – трудности при усвояването на учебното съдържание, обусловени от езиковата бариера, малък или никакъв контакт между родителите и училището, възрастови и личностни проблеми при израстването.

1.4. Мерките, предприемани от училищните ръководства и от педагогическите съвети на училищата от област Сливен за намаляване на процента на напуснали ученици, са в по-голямата си част прилагани през последните години, но едновременно с тях училищата търсят нови подходи, разчитат на ефективен контакт с родителите и на съдействие от различни институции или от местната общност, опитват се да подобряват училищната среда, за да стане училището по-привлекателно за децата. Предприеманите действия имат различна ефективност и резултатност. Нерядко усилията на училищните екипи се сблъскват с неразбиране или незаинтересованост от страна на родители и ученици. Подходите, които в повечето случаи дават резултат за намаляване на допусканите неизвинени отсъствия, са ефективни и за предотвратяване на трайно непосещаване и напускане на училище:

- Поставя се акцент върху превантивната работа с учениците, за да се ограничат случаите на напускане, провокира се позитивната нагласа към учебен труд и се търсят начини да се даде шанс на всеки ученик;

- Осигуряване на възможности за целодневно обучение;

- Осигуряване на максимално добри условия за провеждане на образователно-възпитателния процес, изразяващи се в създаването на атрактивна и приятна обстановка в училищата; използване на интерактивни методи в образователно-възпитателния процес, използване на информационните технологии с цел изграждане на положителна мотивация към училището;

- Диалог със семействата на учениците, застрашени от преждевременно напускане на училище, посещения на домовете, поддържане на постоянни контакти с родителите и настойниците от страна на класните ръководители, педагогическите съветници, директорите. Включване на родителите във всички форми на училищния живот, организиране на тържества, в които децата се изявяват пред родителите си, пред обществеността;

- Използване на възможностите на часа на класа, например беседи в часа на класа, имащи за цел осъзнаване значението на училищното образование за успешна реализация в живота;

- Работа на училищата по проект „УСПЕХ”, финансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси”;

- Работа на професионалните училища по схема „Ученически и студентски практики”, компонент 1 „Ученически практики”, финансиран от ЕСФ именно заради осъществяване на превенция от отпадане и рисково поведение на учениците, повишаване на мотивацията и самооценката им да бъдат по-добри ученици и по-добри хора, както и изграждане на училището като желана територия за учениците;

- Изготвяне на училищни програми и предприемане на различни дейности във връзка с участието на 8 училища от областта в Национална програма „На училище без отсъствия”, мярка „Без отсъствие” за 2013 г. – осигуряване на помагала на ученици, застрашени от отпадане от системата, осигуряване на карти за транспорт, изготвяне на програми, свързани с намаляване на неизвинените отсъствия и преждевременното напускане на училище, както и с реинтеграцията и т.н.;

- Добро партньорство между училището и институции и организации, като Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Сливен, отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – Сливен, МКБППМН - Сливен;

- Търсене на съдействие от общинските власти и кметовете по населени места.

1.5. През втория срок на учебната 2013/2014 година РИО – Сливен извърши тематична проверка в 20 училища от Област Сливен /11 основни, 3 средни общообразователни, 2 профилирани гимназии, 4 професионални гимназии/ на тема: „Посещаемост на учениците и предприети мерки от училищните ръководства от област Сливен за обхват на учениците и превенция на напускането на училище”. Целта на проверката беше да се установи и анализира състоянието на училищата от област Сливен по отношение на присъствието на учениците в учебни часове и ефективността на мерките, предприемани от училищните ръководства и от педагогическите съвети за намаляване на безпричинно отсъстващите и напускащи училище ученици. Средно процентът на отсъстващите ученици по време на проверката в обхванатите 20 училища е 18,63 %, като имаме предвид, че разликите в спецификата на училищата се отразява и върху посещаемостта. В едно от проверените училища се констатира много висока посещаемост и 0 % отсъстващи ученици – НУ „Н. Бозвели” – с. Малко село, община Котел, но за сметка на това в четири училища беше установено, че броят на отсъстващите за деня ученици надвишава 30 %: ПГТТ „Ат. Димитров” – Нова Загора, ОУ „Братя Миладинови” – Сливен, ОУ „Юрий Гагарин” – Сливен и ОУ „Св. П. Хилендарски” – с. Сотиря, община Сливен /училища с преобладаващ състав от ученици-билингви/.
Приложение № 1


 1. Задължителна училищна документация, осигуряване и опазване на учебниците и учебните помагала, предоставени за безвъзмездно ползване

С цел осигуряване на условия за ефективна образователно-възпитателна дейност през учебната 2014/2015 г. Регионален инспекторат по образованието – Сливен изпълни задълженията си, свързани с проверка и съгласуване на сведенията за организацията и дейността на детските градини, училища и обслужващи звена на територията област Сливен, одобряване на училищните учебни планове и утвърждаване на учебните програми за ЗИП. Бяха изпълнявани системно и коректно ангажиментите ни по събиране, обобщаване и изпращане в МОН на заявките за задължителна училищна документация за началото и за края на учебната година на училищата, детските градини, обслужващите звена и центровете за професионално обучение, както и по координиране на своевременната доставка на задължителна училищна документация. С оглед на оптимизиране на дейностите на образователните институции по отчитане и унищожаване на документите с фабрична номерация началникът на РИО – Сливен определи със свои заповеди правила за подпомагане на директорите в дейностите им по приемане, съхраняване, издаване, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация, комисия, отговаряща за проверката на отчетите на документи и на протоколите за унищожаването им и график, съобразен със срока по чл. 87, ал. 3 от Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета, по който директорите представиха в РИО – Сливен за проверка съответните отчети и копия от протоколи. През месец април 2014 г. комисията оказа методическа помощ на училищните екипи и осъществи контрол с цел недопускане на неточности и злоупотреби с документи с фабрична номерация, а през месец май изготви доклад за дейността си до началника на РИО – Сливен.

Количеството на всяка доставка на учебници и учебни помагала е определено съгласно подадена заявка в срок до 15 март 2014 г. от директорите до ПРБ. От 63 училища на територията на област Сливен с право на прилагане на Постановление № 104 на МС от 10 май 2003 г. заявки са изготвили 61 училища /2 държавни и 59 общински/, респективно са сключени 239 договора за доставка на учебници и учебни помагала, а за 63 общински детски градини са сключени 24 договора за доставка на учебни помагала от съответните общини. При изготвянето на заявките са отчетени наличните количества неупотребявани учебници и учебни помагала, в случаите, в които новият избор на учебници и учебни помагала съвпада с направения избор за приключилата учебна година. Не са изготвени заявки от ПУ „Д-р Власаки Шуманов” – гр. Сливен и ПУ „Акад. Тодор Самодумов” – гр. Нова Загора. Мотивите на директорите са: учениците от I до VII клас са с умерена и тежка степен на умствена изостаналост и с множество увреждания и се обучават по индивидуални учебни програми. В много от случаите учебниците за общообразователните училища не са подходящи за интелектуалния капацитет на децата и в тези случаи се използват помагала за предучилищна възраст, които кореспондират с индивидуалните потребности и възможности на учениците и позволяват ефективен образователно-възпитателен процес съгласно параметрите на индивидуалните им общообразователни програми. Заявките на училищата и ЦДГ са изготвени след извършен подбор на учебници и учебни помагала, направен на заседание на педагогическия съвет. В срок е подадена информация в РИО – Сливен за броя на сключените договори с издателствата за доставка. Същите ще бъдат доставени в училищата в срок, определен в графика за дейностите, за което РИО – Сливен ще уведоми МОН, представяйки справка за осигуреността с учебници и учебни помагала за началото на учебната година.

Извършено е консултиране на директорите по изпълнението на графика на дейностите за осигуряване на учебниците и учебните помагала и прилагането на Постановление № 104 на МС от 10 май 2003 г. Проведена е работна среща с директори на училища от областта за предприемане на мерки за олекотяване на ученическите раници.

Осъществен е мониторинг и контрол по изпълнение на графика на дейностите, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката. Извършена е текуща проверка за създадената от директора на училището организация за опазване и възстановяване на учебниците, предоставени за ползване със срок над една учебна година в следните училища: ОУ „Найден Геров” – с. Гавраилово, общ. Сливен и СОУ „Неофит Рилски” – гр. Твърдица, общ. Твърдица.

Директорите на училища са създали нужната организация за ползване, съхранение и възстановяване на изгубени или повредени учебници, предоставени за безвъзмездно ползване със срок над една учебна година. Дейностите на директорите за осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи и учениците от I до VII клас са съобразени с утвърдения в заповедта на министъра на образованието и науката график и с разпоредбите на Постановление № 104 на МС от 10 май 2003 г. Състоянието на наличните комплекти учебници и учебни помагала, които в момента на проверките са в употреба или на склад в библиотеките на училищата, са в добро състояние.

В РИО - Сливен е сформирана седемчленна комисия за издаване на удостоверения за признаване на завършени етапи на училищно обучение (от І клас до ХІІ клас) или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави. Експертната работа на комисията се основава на разпоредбите на Наредба № 2 на Министерството на образованието и науката от 14 април 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави. През учебната 2013/2014 година бяха приравнени 70 документа, както следва:


 • За клас - 37 броя;

 • За степен – 9 броя;

 • За управление на МПС – 24 броя.

Всички ученици бяха консултирани и насочени към съответни класове и училища, отговарящи на желанието на родителите и учениците.

На 18 и 19.06.2014 г. беше проведено обучение с всички директори на училища от област Сливен относно основните промени в Наредба № 2, свързани с признаването на завършени от І до VІ клас включително, преди влизането им в сила от 28.06.2014 г.


Приложение № 2


 1. Динамика на структурата на педагогическите кадри

Осигуреността с педагогически кадри в област Сливен е на добро ниво. В община Сливен всички учителски кадри са с необходимото образование и ценз. Притежават и допълнителни квалификации и преквалификации. Няма проблеми и идентифицирани дефицити. В община Котел през изминалата учебна година нямаше проблеми с осигуреността с учителски кадри в училище. Всички учители имат нужната правоспособност и активно участват в различни квалификационни форми. В община Нова Загора през изминалата учебна година в училищата работят редовни педагогически кадри. Текучество през последните три години няма. Всички учители отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно Инструкция №2/29.07.1994 г. В община Твърдица също е налице добра обезпеченост с педагогически кадри с необходимата квалификация и правоспособност.Проблеми:

 • Наблюдава се голям спад в желанието на млади специалисти да работят като учители;

 • Съществува дефицит от учители - специалисти по английски език, информатика и информационни технологии, професионална подготовка;

 • За част от учителите по отделни предмети в прогимназиален етап на обучение, няма да има часове за сформиране на задължителната преподавателска норма през предстоящата 2014-2015 учебна година. Част от учителите със затруднение правят нормата си с преподаване по един учебен предмет, например учителите по музика, химия, физика,ФЕ;

 • Затруднения има при заместването на отсъстващи учители по английски език, математика, биология и ЗО, физика и астрономия;

 • В малките училища в региона правоспособни учители се налага да допълват с часове, по които не са специалисти – основно с музика, технологии, физическо възпитатие и спорт, изобразително изкуство и др.

- Развитието в хоризонтален план в образователните институции се осъществява предимно при промяна на длъжността от “младши учител/ възпитател” в “старши учител/ възпитател” и то поради достигане от съответния педагогически специалист на необходимите години педагогически стаж;

- Следващият етап от хоризонталното кариерно развитие - от “старши” в “главен” учител/ възпитател се наблюдава в единични случаи през годините след приемането на ПМС № 254/26.10.2009 г., когато се осъществиха повечето такива промени в щатовете;


Приложение № 3


 1. Планиран и реализиран държавен план-прием

Дейностите по планиране на държавния план-прием за учебната 2014/2015 година започнаха с проучване и анализ от страна на училищните екипи за възможностите за провеждане на обучение по нови професии, към които има интерес от страна на бизнеса. В резултат от извършения анализ постъпи предложение само от Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Георги Козаров“ за разкриване на прием по професия „Техник-озеленител“, специалност „Парково строителство“. След извършена проверка от експерт на РИО – Сливен в училището за възможностите за организиране и провеждане на обучение по професията се изготви експертна оценка, която удостоверява възможностите за обезпечаване на държавните образователни изисквания по професията.

Преди изготвяне на предложенията за държавен план-прием, в съответствие с чл. 49, ал. 6 от ППЗНП, от страна на директорите на училища, се проведе работно съвещание, на което бяха обсъдени поставените изисквания в писмо № 9105-393/20.12.2013 г. на г-жа Атанаска Тенева – заместник-министър на образованието и науката. Подадените предложения от училищата бяха съобразени със спецификата и традициите в училищата, с новите тенденции, с проведените обсъждания и взетите решения от педагогическите съвети, както и с потребностите на пазара на труда. Изготви се обобщено предложение за държавен план-прием за учебната 2014/2015 година в определените срокове. На 29.01.2014 г. предложението бе обсъдено и прието на заседание на Постоянната комисия по заетостта към областния съвет за развитие към областния управител на област Сливен. В определения срок началникът на РИО – Сливен предостави на министъра на образованието и науката предложението за държавен план-прием, съгласно изискванията на чл. 49, ал. 5 от ППЗНП.

Със заповеди на министъра на образованието и науката и на началника на РИО – Сливен беше утвърден държавният план-прием за област Сливен, като за учениците след завършен VІІ клас бяха предоставени възможности за избор между 16 профилирани паралелки, от които 14 в град Сливен и 2 в град Нова Загора, и 18 паралелки в професионални гимназии – 16 в град Сливен и 2 в град Нова Загора. Учениците, които кандидатстват след завършено основно образование, можеха да избират между 6 профилирани паралелки в СОУ, 5 непрофилирани паралелки в СОУ, 20 паралелки в професионални гимназии и 2 паралелки за професионална квалификация в СОУ – всички в дневна форма на обучение, както и за лицата, навършили 16 години, 1 непрофилирана паралелка във вечерна форма на обучение в СОУ, 1 професионална паралелка във вечерна форма на обучение в професионална гимназия и 7 професионални паралелки в задочна форма на обучение.

Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, консултира родители и ученици, разгледа постъпилите документи на 7 ученици за прием след 7. клас, които бяха насочени в професионални гимназии и в профилирани паралелки.

През учебната 2013/2014 година на организираната традиционна Панорама на образованието от РИО – Сливен, на 23 и 24 април 2014 година, кариерните консултанти от ЦКО – Сливен и представители на училищата, които осъществяват държавен план-прием предоставяха актуална информация на ученици и родители.

Традиционно и през тази учебна година РИО – Сливен координира провеждането на родителски срещи в основни училища в VІІ и VІІІ клас. Изготвен бе график за провеждането на родителските срещи и предоставен на профилирани, професионални училища и СОУ, които осъществяват прием след седми клас и след основно образование. Представители на училищата посетиха родителските срещи и им бе предоставена възможност да представят своето училище, профилите, професиите и специалностите, по които ще осъществява прием и да отговорят на поставените въпроси от родителите.

Относно приема на ученици след завършен VІІ клас беше създадена организация от страна на началника на РИО – Сливен и на Областната комисия за приемане на ученици след завършен VІІ клас, по реда на Наредба № 11 и на заповедите на министъра, регламентиращи организацията на дейностите, графиците и образците на документи. Със Заповед № РД – 14 – 186/04.04.2014 г. на началника на РИО – Сливен бяха определени ОУ „Д-р Ив. Селимински” – Сливен и НУ „Л. Каравелов” – Нова Загора за приемане на документи за участие в класирането на ученици след завършен VІІ клас за приемане в държавни и в общински училища за учебната 2014-2015 година. Беше създадена подходяща организация на работа на комисиите в посочените училища, учениците и родителите бяха обслужвани коректно и компетентно. Непрекъснато се оказваше методическа помощ при работата на комисиите от страна на председателя на комисията от РИО – Сливен за информационно осигуряване и класиране, както и от председателя на областната комисия. Председателят на комисията за информационно осигуряване и класиране провеждаше периодично работни срещи с директорите на училища, извършващи прием след VІІ клас, консултираше ги и ги подпомагаше методически относно дейностите по приема. След първи етап на класиране се установи, че за част от паралелките няма достатъчно кандидати. В изпълнение на чл. 20, ал. 3 и ал. 4 на Наредба № 11, началникът на РИО – Сливен определи със своя Заповед № РД – 14 – 351/25.06.2014 г. да не се извършва държавен прием в 7 паралелки в професионални гимназии и 1 в СОУ:

- ПГ по селско стопанство – Нова Загора – специалност „Селски туризъм“ – 1 паралелка;

- ПГ по електротехника и електроника „М. Кюри” – Сливен – специалност „Електроенергетика” – 1 паралелка;

- ПГ по текстил и облекло „Д. Желязков” – Сливен – специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил” – 1 паралелка;

- СПГ по строителство и геодезия „Арх. Г. Козаров” – Сливен” – специалност „Парково строителство и озеленяване” – 1 паралелка;

- ПГ по механотехника – Сливен – специалност „Автомобилна мехатроника” – 0,5 паралелка и специалност „Автотранспортна техника“ – 0,5 паралелка;

- ПГ по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков” – Сливен – специалност „Оперативно счетоводство” с интензивно изучаване на немски език – 1 паралелка;

- ПГ по техника и технологии „Атанас Димитров“ – Нова Загора – специалност „Компютърна техника и технологии“ – 1 паралелка;

- СОУ „П.К. Яворов“ – Сливен - профил „Технологичен“ – Предприемачество и бизнес.

Със Заповед № РД – 14 – 412/29.07.2014 г. на началника на РИО – Сливен беше утвърден осъщественият държавен прием в VІІІ клас за учебната 2014/2015 г., както следва: 15 профилирани и 11 паралелки в професионални гимназии.

Приемът след завършено основно образование в област Сливен се извършва от директорите на съответните училища и определените от тях комисии. От разговорите с директорите и от получаваните в РИО – Сливен информации стана ясно, че в част от паралелките няма достатъчен брой кандидати и в съответствие с чл. 29, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 11 началникът на РИО – Сливен, след трети етап на класиране, определи със Заповед № РД – 14 411/25.07.2014 г. да не се извършва прием в 6 паралелки в професионални гимназии и 1 в СОУ, както следва:

- ПГ по техника и технологии „Ат. Димитров” – Нова Загора – специалност „Топлотехника” – 1 паралелка, специалност „Технология на машиностроенето“ – 0,5 паралелка и специалност „Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост“ – 0,5 паралелка;

- ПГ по текстил и облекло „Добри Желязков“ – Сливен – специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия” – 1 паралелка и специалност „Плетач на настолна плетачна машина” – 1 паралелка;

- ПГ по механотехника – Сливен – специалност „Мебелно производство” – 1 паралелка;

- ПГ по електротехника и електроника „М. Кюри” – Сливен – „Електроенергетика” – 0.5 паралелка и „Микропроцесорна техника” – 0.5 паралелка;

- СОУ „Йордан Йовков“ – Сливен - профил „Технологичен“ – Предприемачество и бизнес – 1 паралелка.

Държавният прием след завършено основно образование ще бъде утвърден със заповед на началника на РИО – Сливен в съответствие с определения в Наредба № 11 срок.


Приложение № 4


 1. Контролно-методическа дейност на експерта по предучилищно образование и възпитание/ начално образование/ предмет (КОО)

Контролно-методическата дейност на експертите по предучилищно възпитание, по начално образование и по културнообразователни области беше проведена в изпълнение на длъжностните им характеристики, ПУДРИО и Годишния план за дейността на РИО – Сливен през учебната 2013/2014 г. и подчинена на основната цел и на приоритетите на областната образователна политика. Извън планираните дейности експертите участваха в организирането и провеждането на редица проверки, работни срещи, конкурси, междуведомствени комисии и др., наложили се от възникнали обстоятелства или от сигнали и жалби на граждани.Приложение № 5, както следва:

Приложение 5.1. – дейности, осъществени от Дина Димитрова - старши експерт по предучилищно възпитание;

Приложение 5.2. – дейности, осъществени от Йорданка Стоилова - старши експерт по начално образование;

Приложение 5.3. – дейности, осъществени от Надежда Тодорова - старши експерт по български език и литература;

Приложение 5.4. – дейности, осъществени от Димитър Назъров - старши експерт по математика, информатика и ИТ;

Приложение 5.5. – дейности, осъществени от Величка Маринова - старши експерт по природни науки и екология;

Приложение 5.6. – дейности, осъществени от Кристиана Станкова - старши експерт по обществени науки и гражданско образование;

Приложение 5.7. – дейности, осъществени от Веселина Бонева - старши експерт по чуждоезиково обучение. 1. Външно оценяване

На основание Заповед № РД 09-1130/04.09.2013 г. на министъра на образованието и науката, както и на Заповед № РД 14-164/31.03.2014 г. на началника на РИО – Сливен в област Сливен се организираха и проведоха Национални външни оценявания в ІV клас, VІІ клас, VIII клас с интензивно изучаване на чужд език, както и държавни зрелостни изпити. Дейностите, които засягат работата на експертите от РИО – Сливен, директорите на училищата и учителите, са проведени в установените срокове. По време на подготовката и протичането на самите изпити не са допуснати нарушения или неточности.Национално външно оценяване в ІV клас:

Националното външно оценяване в ІV клас се проведе в 58 училища от област Сливен. От общ брой 2154 ученици в ІV клас, в него участваха 1952 ученици по български език и литература; 1983 по математика; 1988 по Човекът и обществото; 1995 по Човекът и природата. Средният тестов бал по български език и литература е 12,96; по математика – 13,34; по Човекът и обществото – 14,38; по Човекът и природата – 14,61. Средният тестов бал за областта е 13,82.Национално външно оценяване в VІІ клас:

Националното външно оценяване в VІІ клас се проведе в 54 училища от област Сливен.

Националното външно оценяване по български език и литература в VІІ клас се проведе на 21.05.2014 г. В него участваха 1683 ученици от област Сливен, от които 963 работиха и по допълнителния модул за прием след завършен VІІ клас. Със заповед на началника на РИО – Сливен е определена комисия за проверка и оценка на изпитните работи по български език и литература на учениците от VІІ клас в област Сливен. Няма анулирани работи. Средният успех по български език и литература е Добър 3.869. Получените оценки са, както следва: 268 слаби оценки; 379 средни оценки; 476 добри оценки; 463 много добри оценки; 97 отлични оценки. Видно е, че преобладават добрите и много добрите оценки. Няма получени оценки Отличен 6.00.

Националното външно оценяване по математика в VІІ клас се проведе на 23.05.2014 г. В него участваха 1666 ученици от област Сливен. Със заповед на началника на РИО – Сливен е определена комисия за проверка и оценка на изпитните работи по математика на учениците от VІІ клас в област Сливен. От явилите се 1666 ученици 381 ученици са получили слаби оценки, 482 – средни оценки, 627 – добри оценки, 163 – много добри оценки и 12 ученици са с отлични оценки. Има една оценка Отличен 6,00. Средният успех по математика на учениците от област Сливен е Среден 3, 394.


Външно оценяване в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език:

Национално външно оценяване в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език се проведе в 9 училища на територията на област Сливен.

През учебната 2013/2014 година в регион Сливен изпит са положили общо 660 ученици. Не е положил изпит 1 ученик. Средният успех за областта по английски език е Добър 3.64 в профилирани паралелки и 4.60 в професионални паралелки. Английски език се изучава в 4 професионални гимназии, в 3 профилирани гимназии и в 2 СОУ с профилирани паралелки. Немски език се изучава в една профилирана гимназия и в 2 професионални гимназии. Средният успех по немски език е Добър 4,04 за профилираните паралелки и Добър 3.60 за професионалните. Френски език се изучава в една паралелка в профилирана гимназия. Средният успех по френски език е Слаб 2.81.

Държавни зрелостни изпити:

Държавни зрелостни изпити, сесия май - юни, се организираха и проведоха в 24 училища на територията на област Сливен.

Заявления за допускане до държавен зрелостен изпит по БЕЛ са подадени от 1416 ученици, допуснати до ДЗИ са 1323 ученици, явили се – 1276 ученици.

За втори ДЗИ заявления са подали 1480 ученици, допуснати са 1388 ученици, явили се – 1318 ученици.

ДЗИ по желание са заявили 10 ученици, а са се явили 7 ученици.

Средният успех, получен на изпита по български език и литература за област Сливен, е Добър 4,19. Средният успех, получен на втори ДЗИ за област Сливен, е Добър 4,19.


Приложение № 6


 1. Социализиране и приобщаване на децата и учениците в социален риск и децата и учениците със СОП

7.1. Социализиране и приобщаване на децата и учениците в социален риск

На територията на област Сливен функционира един социално-педагогически интернат за работа с деца с девиантно и делинквентно поведение, извършители на противообществени прояви. В началото на учебната година в СПИ „Христо Ботев” – с. Драгоданово са се обучавали 26 деца и ученици на възраст между 8 и 16 години. С цел подобряване условията за психолого-педагогическа подкрепа на децата и учениците в социално-педагогическия интернат е назначен Екип за психолого-педагогическа оценка. Всяка седмица се провеждат екипни срещи на екипите на интернатни групи, на които се обсъжда поведението на децата и се вземат конкретни решения за подкрепа на учениците. Изградена е система за превенция на насилието и агресията сред децата и учениците, провеждат се интерактивни занятия от социален работник и психолог във връзка с превенция на насилието, работи се по програми за превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични вещества сред децата и учениците, работи се по програма за възпитателна работа.

С цел подпомагане на педагогическите специалисти и персонала в СПИ „Христо Ботев” – с. Драгоданово се работи по проект на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца „Фице България”. Специалистите от „Фице България” подпомагат персонала на социално-педагогическия интернат при осъществяването на корекционно-възпитателната работа в неформална среда, с цел повишаване на ефективността й.

На територията на област Сливен работи проект „Подкрепа на деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства” на УНИЦЕФ България, с изпълнението на който са ангажирани местни и национални държавни институции, създаден е областен координационен съвет за изпълнение на проекта под егидата на областния управител на област Сливен, с участието на РИО – Сливен, общините от област Сливен, Регионална дирекция за социално подпомагане, Регионална здравна инспекция – Сливен, Районен съд – Сливен, Районна прокуратура – Сливен, неправителствени организации и представители на социални услуги в общността.

За социализацията и приобщаването на децата и учениците в социален риск в училищата и детските градини на територията на област Сливен основна роля изпълняват педагогическите съветници и психолози. В училищата, детските градини и обслужващи звена на територията на област Сливен работят общо 35 психолози и педагогически съветници. От тях – 24 са педагогически съветници, а 11 – психолози. Разпределението им по общини и видове училища и обслужващи звена е, както следва:

Община Сливен:


 • средни общообразователни училища – 4 педагогически съветници и 1 психолог по проект „Включващо обучение”;

 • основни училища – 8 педагогически съветници и 1 психолог;

 • профилирани и професионални гимназии – 7 педагогически съветници;

 • специални училища – 2 психолози;

 • обслужващи звена – 3 психолози.

Община Нова Загора:

 • средни общообразователни училища – 2 педагогически съветници и 1 психолог по проект „Включващо обучение”;

 • основни училища – 1 педагогически съветник и 1 психолог;

 • специално училище – 1 психолог.

Община Котел:

 • средно общообразователно училище – 1 педагогически съветник;

 • основно училище – 1 педагогически съветник;

Община Твърдица:

 • средно общообразователно училище – 1 психолог по проект „Включващо обучение”.

От представените в РИО – Сливен доклад-анализи става ясно, че основната работа на педагогическите съветници и психолози е била пряко свързана с опознаване и проучване на проблемите на учениците, причините за тяхното възникване и активно подпомагане за преодоляването им чрез разговори и консултации с учители, родители и ученици, чрез проучване на приятелска и семейна среда на учениците, както и оценка на психоклимата в класовете. Основен предмет на работа на педагогическите съветници е било оказване на помощ на децата и учениците при адаптиране към образователната и социална системи, подготовка за образователен и професионален избор, използване потенциала и силните страни на учениците при преодоляване на затруднения в образователно-възпитателния процес и социализация.

Една от основните дейности на педагогическите съветници и психолози е била насочена към проучване нивото на тормоз и агресия в училище и набелязване на мерки и изпълнение на конкретни дейности, с цел намаляване на тези фактори.

Водени са регистри на деца и ученици в риск, като са предприети на ниво училище конкретни дейности за адаптиране на децата и учениците в риск към училищната среда.

Изпълнявани са конкретни дейности по намаляване риска от отпадане и намаляване на неизвинените отсъствия.

Предимно в часовете на класа са представени пред учениците лекции на различни теми, предимно насочени към превенция на рискови фактори и наболели социални въпроси и проблеми.

Извършвано е консултиране на ученици, за които педагогическите съвети към училищата са взели решение за прилагане на наказания по чл. 139 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета.

Подпомагани са учениците и училищните ръководства при организацията и координиране на дейностите за прилагане на формите на ученическо самоуправление.

В хода на работата си педагогическите съветници са взели участие в дейностите на редица училищни комисии, а именно: • училищна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

 • училищни координационни съвети;

 • училищни комисии за превенция на насилието;

 • училищни екипи за подпомагане на интегрираното обучение на деца и ученици със специални образователни потребности.

В работата си училищните психолози и педагогически съветници са работили и с други институции, като:

 • Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

 • Местна комисия за борба с трафика на хора;

 • Младежки дом;

 • отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”;

 • Комплекс за социални услуги за деца и семейства;

 • Общински съвет по наркотични вещества;

 • Детска педагогическа стая;

 • Български младежки червен кръст;

 • други неправителствени организации, работещи в областта на защита правата на детето.


7.2. Социализиране и приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности:

За целта, със Заповед № РД-14-440/ 30.08.2013 г. на началника на РИО – Сливен е определен съставът на ЕКПО към РИО – Сливен за срок от една година, в съответствие с изискванията на чл. 6а от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

Графикът за дейността на Екипа за комплексно педагогическо оценяване към РИО – Сливен е утвърден със Заповед № РД-14-441/ 02.09.2013 г., за периода 01.09.2013 г. – 31.08.2014 г.

Методика и процедура за работа на ЕКПО към РИО – Сливенпри получен сигнал от училище или детска градина детето/ученикът се посещава на място от специалисти от РЦПИОВДУСОП – гр. Сливен, в присъствието на родител. При необходимост родителите се насочват към личния лекар или лекар–специалист по профила на заболяването, след което се изискват всички медицински документи, консултация с психолог, консултация с лекар. Родителите подават документите в РИО – Сливен и се записват в дневника за входяща кореспонденция, запознават се с графика на ЕКПО и се насочват към най-близката дата на заседание. Извършват се предварителни разговори с родителите или настойниците/ попечителите на децата/ учениците за уточнение на начина за кандидатстване и видове документи, необходими за насочване към ресурсно подпомагане или обучение и възпитание в специално училище. В началото на всяка учебна година се публикува график на заседанията на ЕКПО в интернет страницата на РИО – Сливен и се свежда до знанието на директорите на всички училища и детски градини от област Сливен, както и на началник на отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”. Родителите могат да получат информация за естеството на работа, графици, специалисти и други институции, които могат да бъдат в полза на родителите и детето по всяко време в рамките на работния ден на РИО - Сливен. В началото на заседанието членовете на екипа провеждат разговор с родителите, от който се сваля фамилна и здравна анамнеза на заболяването/увреждането на детето. Всеки специалист от екипа работи с детето поотделно. След приключване на обследването и попълването на „Карта за първична оценка на образователните потребности на дете/ученик” се провежда общо заседание на екипа и се взема решение за подходящия вид обучение на детето/ученика (интегрирано обучение, обучение в специално училище), форма на обучение и специалисти, които да подпомагат детето в процеса на учене. По време на заседанието активна роля и участие имат родителите, както и при вземане на окончателно решение от екипа. По време на обследване на децата/учениците специалистите от екипа използват много и разнообразни нагледни средства, тестови материали, допълнително разработени въпросници, които подпомагат изчерпателното и пълно попълване на „Карта за първична оценка на образователните потребности на дете/ученик”. Тестовият материал и въпросниците са съобразени с възрастта на детето/ученика, както и с потенциалните му възможности и индивидуални особености.

Членовете на ЕКПО използват стандартизирани и нестандартизирани психологични тестове, определят степен на езиково-говорно развитие на детето, извършва се логопедична диагностика и се определят потенциалните възможности. Основният акцент при изготвяне на оценката са образователните нужди на детето/ученика. Основанието за прием на децата/учениците е Класификатор на заболяванията при деца/ ученици със специални образователни потребности от Методическо ръководство за дейността на ЕКПО към Регионалните инспекторати по образованието, изд. 2007 г. от МОН и Наредба № 1 от 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или хронични заболявания. По време на извършване на оценката при необходимост се насочват деца за допълнителни медицински прегледи (изготвяне на аудиограми, ЕЕГ, консултация с офталмолог, тифлопедагог или друг специалист). Изисква се служебна бележка, удостоверяваща, че детето или ученикът е записан за учебната година в детска градина или училище и съответно в коя група или в кой клас.

Заседанията на Екипа се провеждат в РЦПИОВДУСОП – гр. Сливен. При подаване на документите родителите се насочват за консултация и предварително становище към психолог и учител на деца с езиково-говорни нарушения от РЦПИОВДУСОП – гр. Сливен.При необходимост, когато детето не владее български език, се осигурява преводач. След вземане на решение от Екипа за комплексно педагогическо оценяване и утвърждаване на решението със заповед на началника на РИО – Сливен, родителите се уведомяват писмено за решението на Екипа.
Каталог: rioup -> actuality -> aaaaaaaktual2014
aaaaaaaktual2014 -> Стимулиране на процеса на обучение /възприемане с цел създаване на продуктивна учебна среда в класната стая
aaaaaaaktual2014 -> „Майсторилница за фантазьори
aaaaaaaktual2014 -> Конкурсната комисия, назначена със Заповед № рд09-272/18. 02. 2014 г на министъра на образованието и науката реши
aaaaaaaktual2014 -> Световни образователни стандарти, сравнителни измервания и образованието по физика в българия”
aaaaaaaktual2014 -> А издателска, консултантска дейност и семинари пис- колев еоод
aaaaaaaktual2014 -> Открита форма за наблюдение „Експериментиране в детска лаборатория”
aaaaaaaktual2014 -> Регионален инспекторат по образованието – сливен списък
aaaaaaaktual2014 -> „Приятели на природата


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница