Доклад-анализ за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен за учебната 2010/2011 годинастраница1/9
Дата24.07.2016
Размер2.1 Mb.
#3085
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - СЛИВЕН
ВП – 230

29.07.2011 г.


ДОКЛАД-АНАЛИЗ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - СЛИВЕН ЗА УЧЕБНАТА 2010/2011 ГОДИНА

А. ОБЩА ЧАСТ
І. Кадрова политика в системата на народната просвета


 • Посочете основните проблеми и предложения, свързани с кадровата осигуреност:

 1. Структура и състав на кадрите в РИО – заети длъжности, неплатено и платено съвместяване на незаети длъжности, сключени договори, конкурентен подбор, обобщена информация за резултатите от атестирането на държавните служители

През учебната 2010/2011 г., съгласно щатно разписание на длъжностите в РИО – Сливен и в съответствие с ПУДРИО, до началото на месец май 2011 г. по щат бяха утвърдени 20 бройки, от тях незаети щатни бройки – няма.

Считано от 02.05.2011 г. в щатното разписание на длъжностите са налице 20 щатни бройки. Заетостта е, както следва:

Отдел „ИОМД”: 13 щатни бройки;

Отдел „АПФСИО”: 6 щатни бройки.

С 2 лица са сключени граждански договори за изпълнение на различни дейности: домакин – архивист и юрисконсулт.

Извън щатното разписание, съгласно ПМС №66/1996 г. са назначени 2 лица: шофьор и хигиенист.

Резултати от атестирането: за 2010 г. е извършено атестиране на 9 държавни служители от РИО – Сливен. Получени са общи оценки, както следва: оценка 2 „Изпълнението е над изискванията” – 9 държавни служители. 1. Анализ за осигуреността с управленски кадри в училищата и обслужващите звена /Сведение за временно изпълняващите длъжността „директор” – Таблица 1/.

През учебната 2010/2011 г. не бяха проведени конкурси за длъжността “Директор” на общинско училище в област Сливен. Временно изпълняващи длъжността “Директор” до заемането й след конкурс имаше в 9 общински училища, в 2 държавни училища и в 1 обслужващо звено.

Причините са следните:

- ОУ „Хаджи Димитър” – с. Соколарци, общ. Котел – некласиране на кандидат за длажността «Директор» след проведен конкурс през учебната 2009/2010 г.;

- Център за работа с деца – Котел - некласиране на кандидат за длъжността «Директор» след проведен конкурс през учебната 2009/2010 г.;

- ОУ „П. Хитов” – гр. Сливен - освобождаване на директор по взаимно съгласие;

- ОУ „Братя Миладинови” – с. Злати войвода, общ. Сливен – освобождаване на директор по взаимно съгласие;

- ОУ „Св. Климент Охридски” – с. Блатец, общ. Сливен – пенсиониране на директор;

- ОУ „Д-р Петър Берон” – с. Жельо войвода, общ. Сливен – пенсиониране на директор;

- ОУ „Злати Терзиев” – с. Баня, общ. Нова Загора – пенсиониране на директор;

- ПМГ „Добри Чинтулов” – гр. Сливен – освобождаване на директор по взаимно съгласие;

- СОУ „Георги Каравелов” – гр. Шивачево, общ. Твърдица - освобождаване на директор по взаимно съгласие;

- СОУ „Г. С. Раковски” – гр. Котел - освобождаване на директор по взаимно съгласие;

- ВПУ „Арг. Жечкова” – Сливен - освобождаване на директор по взаимно съгласие;

- РЦПИОВДСОП – гр. Сливен - освобождаване на директор по взаимно съгласие.
 1. Анализ за осигуреността с учителски кадри. /Сведение за състава на учителските кадри - правоспособност и квалификация – Таблица 2/.

Област Сливен е осигурена с подготвени учителски кадри. От 1679 учители 27 са неправоспособни /1,6%/, като това са основно учителите по английски език. В малките, планинските и отдалечените селища учителите като цяло са правоспособни, но често допълват нормата си преподавателска заетост с предмети като музика, домашна техника и икономика, изобразително изкуство, биология, география и други, за които нямат специалност. Няма условия да бъдат назначени правоспособни учители по всички предмети в малките училища поради липса на възможност за пътуване всеки ден до близкия град и най-вече поради наличие на недостатъчен брой часове по посочените предмети и съответно невъзможност за формиране на пълни нормативи.

В детските градини на територията на област Сливен всички учители са правоспособни съгласно Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 2 от 1994 г. за изискванията за заемане длъжността “учител” или “възпитател”съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност. Има една неправоспособна учителка в ЦДГ „Детелина” - с.Кипилово, общ. Котел, поради неявяване на правоспособен кандидат. Назначената учителка е специалист в начален и прогимназиален етап.

Много е малък броят на млади и новоназначени учители в регион Сливен. Като цяло гилдията е застаряваща. Колегите, в по-голямата си част, са с педагогически стаж над 20 години. Липсва интерес към учителската професия и е възможно, в един по-късен етап, да възникне проблем в обезпечаването с учителски кадри.

Учителите с професионално-квалификационна степен в Сливенска област са общо 728, от които:

V ПКС - 256,

ІV ПКС -112,

ІІІ ПКС - 43,

ІІ ПКС - 291,

І ПКС - 26.

Броят на учителите, повишили личната си квалификация през последните години, е малък. Недостатъчен е интересът на колегията към придобиване на ПКС. Голяма част от учителите признават, че получаваните знания при присъждане на ПКС не са достатъчни и овладяването на нови методи и средства за преподаване става чрез самообразоване. През последните години рядко се правят публикации в методически и педагогически издания.

 1. Анализ за отсъствията на учителите, невзетите часове по учебни предмети поради неосигурено заместване и преструктурирането на учебното съдържание /Обобщено сведение за отсъстващите учители – Таблица № 3/.

Информация за отсъствията на учителите през учебната 2010/2011 г. е предоставена от директорите на училищата от област Сливен и обобщена от РИО - Сливен в края на първи и втори учебен срок. Според обобщената информация средномесечно са отсъствали 15,2 % от учителите по различни причини, като средно на месец броят на часовете, от които учителите са отсъствали, е 4 330 часа. За 138 часа не е било осигурено заместване, а за 4 192 учебни часа е било осигурено заместване на отсъстващите учители. Отсъствията без осигурен заместник нарушават нормалното протичане на учебните дни и създават предпоставки за намаляване на ефективността на образователно-възпитателния процес. Най–сериозен е проблемът при ползването от учителите на краткосрочен отпуск, поради временна нетрудоспособност /112 дни средно месечно/, като много често в тези случаи е трудно осъществимо осигуряването на заместник – правоспособен учител по съответния предмет, тъй като за краткото време /3-5 дни/ не във всички случаи може да се преработи седмичното разписание и да се осигури възможност на съответния специалист от същото или от друго училище да вземе неосигурените часове. Проблем е и осъществяването на вътрешно заместване при двусменна организация на учебния процес. Директори на училища в отдалечени селища трудно намират заместници, защото пътуването се оказва проблем за поканения учител. Все пак става дума за малък процент учебни часове. През учебната 2010/2011г. за 97% учебни часове от общия брой часове е осигурено заместване. В сравнение с предходните учебни години директорите взеха много по-активни мерки за осигуряване на заместването на отсъстващите учители през учебно време. През учебната 2010/2011 г. 39 училища от областта се включиха за участие по Националната програма “Оптимизация на училищната мрежа”, мярка “Без свободен час”. Това им позволява да решават проблемите по заместването на отсъстващи учители на 100%. Така се осигурява заетостта на учениците и на практика се елиминира понятието „свободен час”. В РИО – Сливен е създадена и „банка кадри” с координатите на учители, които имат желание и възможности да осигуряват пълноценно заместване на учителите, на които се е наложило да отсъстват по уважителни причини. В краен случай се прилагат други варианти – заместване на учители от помощник-директори, педагогически съветници и др.


 • Национални и международни отличия за директори, учители, училища и ученици от областта.


А. Директори:

Спортно училище „Д. Рохов” – Сливен:

Наташа Иванова – национална награда „Неофит Рилски”;ОУ „Д-р Петър Берон” – с. Жельо войвода, общ. Сливен – учители:

Цветана Башикова - грамота „Неофит Рилски”.


Б. Учители:

СОУ „Д-р Ив. Селимински” – Сливен:

Йордан Ликов – грамота „Неофит Рилски”

Хрисимира Великова – грамота за отличие, като ръководител на ученик, участващ в Третата национална олимпиада по физика

ОУ „Братя Миладинови” – Сливен:

Пенка Русева – диплом за участие на нейни ученици в Международния конкурс за компютърна рисунка и колаж.ОУ „П. Хитов” – Сливен:

Виктория Стойнова – награда „Неофит Рилски”.ПМГ „Д. Чинтулов” – Сливен:

Кета Андреева – национална награда „Неофит Рилски”;

Иванка Стачева – грамота от МОМН за класиране на ученик на Националния кръг на олимпиадата по химия и ООС;

Таня Еленска – грамота от Национално състезание по История и цивилизация.ПГЕЕ „Мария Кюри” – Сливен:

Петър Атанасов Петров - Второ място в Националната IT – олимпиада, организирана от Регионален исторически музей – Пловдив с документалния филм ''Сливен, Съединението и Сръбско - българската война 1885 г.”.РЦПИОВДУСОП – Сливен:

Митка Инзова - национална награда „Неофит Рилски”.ПГТТ „Ат. Димитров” – Нова Загора – учители:

Нели Донева – национално отличие по повод Международната година на химията от Химикотехнологичен и металургичен университет гр. София;

Колективът на ПГТТ – грамота за висок професионализъм по повод Международната година на химията от Химикотехнологичен и металургичен университет гр. София;
В. Ученици:

СОУ „Хаджи Мина Пашов” – Сливен:

Петър Димитров Марков - специална награда на Национален конкурс за стихотворение „Живеем в земята на Ботев”СОУ „Д-р Ив. Селимински” – Сливен:

Веселина Георгиева - І място в Национално състезание по информационни технологии;

Славяна Червенкондева – ІІ място в Национално състезание „Лингвистично кенгуру”;

Димитър Табаков – І място в Х национален конкурс „Бог е любов”;

Славея Цанева – ІІІ място в Национален музикален конкурс „Цветен камертон”;

Силвия Битева - ІІІ място в Национален музикален конкурс „Цветен камертон”;

Дария Кушкиева – І място в Националния пленер „От другата страна на вълшебното огледало”;

Тина-Мария Бурова и Тея Бакалова – І място в Националното финално състезание на СБНУ за ученици І-ІV клас.ОУ „Братя Миладинови” – Сливен:

Сабри Ангелов – ІІІ място в Международния конкурс за компютърна рисунка и колаж.СОУ „Й. Йовков” – Сливен:

Яница Петкова – І място в Международно състезание по джудо;

Назми Ибриямов – ІІІ място в Международно състезание по борба;

Станимира Тодорова – специална награда за франкофонска поезия, Квебек – Канада;

Дайна Григорова – І място от Национален конкурс „Орфеево изворче”; ІІ награда от Национален конкурс „С песните на Й. Караиванов”;

Сиана Хаджиандонова – І място в Национално състезание по ИИ;

Петя Белева – ІІ място в Национално състезание по ИИ;

Димитър Атанасов – ІІІ място в Национално състезание по карате;

Назик Авакян – ІІІ място на Републиканско състезание по акробатика;

Константин Пеев - ІІ място на Републиканско състезание по джудо;

Енчо Гаджев - ІІ място на Републиканско първенство по свободна борба и І място на Национален турнир по борба за деца.

ПМГ „Д. Чинтулов” – Сливен:

Петър Каразапрянов – бронзов медалист на Международната Менделеева олимпиада по химия и ООС в Моква; ІІІ място на Националната олимпиада по химия;

Теодор Михалев – ІІ място на Националния кръг на олимпиадата по история;

Йордан Даракчиев – награда на Международната организация на химиците IUPAC за видео в областта на физикохимията.ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков” – Сливен:

Отбор по лека атлетика – ІІІ място отборно, ІІ и ІІІ място индивидуално на Национален кръг на Ученическите спортни игри.Спортно училище „Д. Рохов” – Сливен:

Никола Балазов – VІІ място на Европейско първенство по борба за юноши;

Бетина Темелкова - златни медали от Детски световни игри по джудо, Световна купа по джудо и Европейска купа по джудо;

Даниел Дичев - бронзов медал от Европейско първенство по джудо;

Стефан Мацаров – VІІІ място на Световно първенство по вдигане на тежести;

Алиосман Салиев – ІІ място на Световно първенство по акробатика.СПГСГ Арх. Г. Козаров” – Сливен:

І място – „Сухо строителство”, ІІІ място – „Зидария с газобетон”, ІV място – „Облицовки” и „Мазилки и спирит-ефекти” на национално състезание в направление „Стороителство и геодезия” по календара на МОМН;

ІV място на Международно състезание в Лозана – Швейцария.

ПГЕЕ „Мария Кюри” – Сливен:

Николай Фичев - Второ място в Националната IT – олимпиада, организирана от Регионален исторически музей – Пловдив с документалния филм ''Сливен, Съединението и Сръбско - българската война 1885 г.”.ПГМ – Сливен:

Тихомир Добрев – І място на Национална олимпиада по техническо чертане – Севлиево 2011 г. и І място на Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето” – Горна Оряховица 2011 г.;

Мирослав Русчуклиев - І място на Национално състезание „Най-добър млад автомонтьор” – Стара Загора 2011 г.;

Даниел Денев - ІІ място на Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето” – Горна Оряховица 2011 г.

Отбор в състав :Николета Михайлова Димитрова, Николай Николаев Делигергев и Иван Петров Петров, се класира на ПЪРВО МЯСТО в категория „Мебели” в националното състезание „Производство на изделия от дървесина – стилни мебели и дърворезба”, проведено в гр. Варна, по време на Третата национална панорама на професионалното образование и обучение в град Варна

ПГХТ „Акад. Н. Неделчев” – Сливен:

Деляна Илиева Танева зае първо място в категорията „Най-добър млад готвач” в регионално състезание за „Най-добър млад готвач, сервитьор, барман”, проведено в гр.Стара Загора на 25 и 26 февруари 2011 година. Същата участва в Третата национална панорама на професионалното образование и обучение в град Варна на 20, 21 и 22 април 2011 година. В категорията най-добър млад готвач на Диляна Танева бе присъден приз „Най-изобретателен млад готвач”.ПГТО „Добри Желязков” – Сливен:

Силвена Ангелова – ІІІ място в състезанието по десиниране на Третата панорама на професионалното образование и обучение – Варна 2011г.Детски комплекс – Сливен:

Славея Цанева – Голямата награда на Интернационален детски фестивал „Я съм твой друг” – гр. Пожега, Сърбия;

Гергана Кънчева - І място в Националните ученически конкурси по наука, техника и технологии с ученици V-VІІІ клас, модул „Природни науки” – НДД – София;

Валентин Вълков – І място в Националните ученически конкурси по наука, техника и технологии с ученици ІХ-ХІІ клас, модул „Програмни продукти” – НДД – София;

Мариян Гавраилов – І място в Националните ученически конкурси по наука, техника и технологии с ученици ІХ-ХІІ клас, модул „Програмни продукти; ел. прибори, устройства и комуникационни средства” – НДД – София;

Виктория Михайлова - І място в Националните ученически конкурси по наука, техника и технологии с ученици ІХ-ХІІ клас, модул „Физика и астрономия” – НДД – София;

Петър-Георги Рундев - І място в Националните ученически конкурси по наука, техника и технологии с ученици ІХ-ХІІ клас, модул „Програмни продукти” – НДД – София;

Велислав Великов – І награда за компютърна рисунка на Национален конкурс „Морето, морето, морето…” – Варна;

Милен Чавдаров Милков и Петя Чавдарова Милкова – ІІІ място на Национален конкурс „Казанлъшка роза”, раздел „Биология” – Казанлък Специална

Йоана Дончева, Велизара Петкова, Добрета Кирова – ІІ място на Национален конкурс по астрономия в интернет „Ловци на небесни съкровища” – Варна;

Тодор Василев – І място в Национален конкурс „Златна есен – плодовете на есента” – Севлиево;

Галина Димитрова – І награда на Национална изложба-конкурс за детска рисунка „Св. Трифон Зарезан” – Сунгурларе;

Звездиана Буцева - ІІІ награда на Национална изложба-конкурс за детска рисунка „Св. Трифон Зарезан” – Сунгурларе;

Нора Великова – специална награда - медал на Национална изложба-конкурс за детска рисунка „Св. Трифон Зарезан” – Сунгурларе;

Александра Дянкова – специална награда в конкурс, посветен на 600-годишнината от кончината на Св. П. Евтимий;

Атанас Димитров - І награда в конкурс, посветен на 600-годишнината от кончината на Св. П. Евтимий;

Детски хор „Дружна песен” – ІV място на Международен детски фестивал – Несебър;

Станислав Илиев – ІІ място на Национален фестивал за млади изпълнители на популярна музика „Цветен камертон” – Сливен;

Мариета Сиракова - ІІ място на Национален фестивал за млади изпълнители на популярна музика „Цветен камертон” – Сливен;

Славея Цанева - ІІІ място на Национален фестивал за млади изпълнители на популярна музика „Цветен камертон” – Сливен;

Жанет Вълчева - ІІ място на Национален фестивал за млади изпълнители на популярна музика „Цветен камертон” – Сливен.

НУ „Л. Каравелов” – Нова Загора:

Хубавена Емилова – специална награда на Национален фолклорен събор „Божура” – гр. Средец;

Стилиян Чиликов – Първа награда на Национален фолклорен фестивал „Славееви нощи” – Айтос и Специална награда на организационния комитет на Международен етнофестивал „Хасковски минерални бани 2011”;

Костадин Живков - Специална награда на организационния комитет на Международен етнофестивал „Хасковски минерални бани 2011”;

Славен Евгениев – І място на Национален конкурс за рисунка „ТЕЦ Марица Изток 2 – енергия за живот”;

Полина Цонева – ІІ място на Национален конкурс за рисунка „ТЕЦ Марица Изток 2 – енергия за живот”.ПГСС – Нова Загора:

Кристина Петкова и Ирина Иванова – І място в Национално състезание „Водата извор на живот” в Бургас;

Звезделина Тодорова – ІІ място в научната конференция „Да пребъде хлябът” и І място за сценично представяне с песен „Хляб, земя, мечти”, проведени на ХІІІ Национален ученически празник „За хляба наш …”.
ПГТТ „Ат. Димитров” – Нова Загора:

Станимир Данев - национално отличие за ученическо есе по повод Международната година на химията от Химикотехнологичен и металургичен университет гр. София.СОУ „Н. Рилски” – Твърдица:

Десислава Андонова – І награда в ХІ национален музикално-фолклорен конкурс „Орфеево изворче” – Стара Загора – 2011 г.;

Вокална група - бронзова лира на Орфей в ХІ национален музикално-фолклорен конкурс „Орфеево изворче” – Стара Загора – 2011 г.

ОУ Н. Прокопиев” – с. Сборище, общ. Твърдица:

Станимира Караколева – участие в Международния конкурс за млада френска поезия „Галактика”, организиран от провинция Квебек – Канада във връзка с международния ден на франкофонията; класирана като Специален шампион за България.


ІI. Движение и отпадане на ученици


 • Направете анализ на причините и проблемите, свързани с отпадането на учениците от училището и посочете мерки за задържането им. /Сведение за брой на отпадналите ученици – Таблица № 4/

В началото на учебната 2010/2011 г. учениците в училищата на територията на област Сливен са 22 304, от тях 489 /2.2 %/ са отпаднали до края на учебната година.

Основните причини за отпадането на учениците от училище се запазват от години и се изразяват в следното:

- икономически – спад на жизненото равнище и ниски доходи на населението, финансови затруднения, включително отразяващи се при осигуряване на обувки, дрехи, транспорт за пътуващи ученици над 16-годишна възраст и др., безработни родители или работещи в други държави, при което децата са оставени на грижите на възрастни близки, които не са в състояние да упражняват контрол или децата тръгват за чужбина заедно с родителите си, без да се изиска удостоверение за преместване;

- социални – мобилността на семействата, която е типична за ромския етнос и за сезонно заетите с работа лица, е пречка за последователността и системността в обучението на децата; липса на контрол от страна на семейството към учебния процес, незаинтересованост на родителите, липса на авторитет на родителите, конфликти и напрежение в семейството, отрицателно влияние на домашната среда, влияние на различни криминогенни фактори;

- педагогически – учебна и режимна претовареност, трудности в усвояването на учебния материал поради недостатъчното владеене на български език, висока степен на сложност на учебното съдържание за част от децата;

- психологически – отрицателна мотивация за учене, негативно отношение към училището, трудности в общуването, личностни проблеми, липса на визия за бъдеща реализация;

- етнокултурни – произтичат от традициите, обичаите и характера на ценностната система на различните социални групи и етноси. В най–голяма степен етнокултурните причини за отпадане от училище се свързват със “специфичната ромска култура”. В многодетните ромски семейства не достигат финансови средства за осигуряване необходимото за училище, а често по-големите деца се налага да се грижат за по-малки братя и сестри. Някои директори посочват като причина за прекъсване на обучението наличието на ранни бракове, особено при момичетата, страх по-големите момичета да не бъдат „откраднати”, както и липса на значими положителни примери в културологичния семеен и родови модел за образованието като ценност.

- управленско–административни – една част от ромските семейства са изключително бедни, но не получават социални помощи, така че неиздаването на служебни бележки за детски надбавки, не се явява за тях санкция. Отчита се като неефективна системата за контрол на местната власт по отношение на родителите, които не осигуряват присъствието на децата си в училище; налице са сериозни недостатъци при издирването и воденето на отчет на подлежащите на задължително обучение, липса на стимули и санкции. Занижена и в повечето случаи формална е дейността на училищните настоятелства в училищата със смесен етнически състав.

- здравословни – налагащо се продължително лечение, задълбочаване на здравословни проблеми, смяна на местоживеене във връзка с лечение и др.

През последните няколко учебни години в област Сливен активно се прилага Национална програма “За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст” модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от I - IV клас”. Предоставянето на безплатни учебници и учебни помагала от I до VІІ клас също представлява значителна помощ за родителите на учениците в тази възраст и е предпоставка за намаляване риска за отпадане от училище.

Училищните ръководства заедно с педагогическите колективи търсят и осъществяват диалог със семействата на застрашените от отпадане и вече отпаднали деца. Провеждат се беседи в часа на класа. Разчита се на дейността на училищните комисии за превенция на противообществените прояви и на педагогическите съветници. Обхождат се домовете, поддържат се тесни контакти с родителите или близките, които се грижат за децата. Някои училища са въвели електронни дневници за улесняване информираността на родителите за успеха и отсъствиятат на децата им. Ангажирането на учениците в извънкласни и извънучилищни форми и мероприятия е едно от средствата, които се прилагат за задържането в училище. Други са по-широкото приложение на компютъра и на интерактивни методи в образователно-възпитателния процес, работа по различни проекти с включване на учениците. Училищните ръководства се стараят да осигурят атрактивна и приятна обстановка в класните стаи. Планират се и се провеждат редица мероприятия, насочени към осигуряване на дрехи, обувки, учебни пособия и др., с цел формиране на положителна нагласа към училището и учебния труд и мотивиране за редовно посещаване на учебните занятия. Тук може да се посочи и инициативата на някои средни училища за намиране на възможности за изплащане на пътни разходи на социално слаби ученици, които са над 16-годишна възраст. В тези дейности училищата се опират на помощта на кметствата, МКБППМН, НПО и други институции, съпричастни към специфичните проблеми и съдбата на тези деца.

По отношение на преодоляването на езиковата бариера и осигуряване на готовност за училище е важно въвеждането на подготвителните групи. Те имат отговорната задача да подготвят децата, постъпващи в първи клас, за нормален преход към учебно-възпитателния процес, да подпомогнат натрупването у тях на речников запас, да възпитават начални хигиенни навици, интерес и желание за учене. В тази връзка трябва да се подчертае и значението на подготвителните групи към детските градини.

От голямо значение е и обхващането на децата в ПИГ и осигуряването на целодневно обучение със специализирана педагогическа подкрепа.
 • Подгответе сведение за броя на отпадналите ученици от закрити и преобразувани училища и анализирайте причините. / Таблица № 5/

През разглеждания период в област Сливен няма промяна в училищната мрежа – не са закривани, преобразувани или откривани държавни, общински или частни училища и обслужващи звена.
  1. Прием на ученици
 • Прием на първокласници и брой на отложените от екипа за комплексно педагогическо оценяване. /Таблица № 6/

Във всички училища в област Сливен във връзка с приемането и записването на ученици от І клас се проведоха родителски срещи.

В изпълнение на писмо на МОМН /Изх. № 9105-36/09.02.2011г./ за подобряване на организацията на дейността по записване на учениците в I клас за учебната 2011 – 2012 год. беше проведено заседание на педагогическия съвет във всяко училище, на което се определиха критериите за прием на учениците в I клас. Създадена беше организация по приемане и записване на първокласниците за учебната 2011/2012 г. Към момента в училищата в област Сливен са записани 2218 ученици за I клас за учебната 2011/2012 година.


 • Държавен план-прием:
 1. Анализ на проблемите при заявяването, съгласуването и утвърждаването на плана за прием в държавните и общинските училища.

На 22 ноември 2010 г. в залата на Областна администрация – Сливен, с участието на народни представител, на областния управител на област Сливен, РИО – Сливен проведе Кръгла маса на тема: „Качеството на професионалното образование и обучение – споделена отговорност”. Бяха споделени резултатите от проведена анкета с работодатели относно потребностите от кадри, представен анализ от РИО – Сливен и обсъдени тенденциите. През месец декември 2010 г. беше проведено работно съвещание с директорите на професионални гимназии и училища, СОУ и специални училища, които осъществяват професионално обучение, във връзка с прием 2011/2012г.

Проверки във връзка с предложения за обучение по нови професии и специалности в професионални гимназии бяха извършени, както и бяха изготвени експертни оценки, от комисия в състав: г-жа Сл. Тошева – ст. експерт по професионално образование и г-н Стоян Йорджев - ст. експерт по математика , информатика и ИТ.

За извършените проверки са изготвени констативни протоколи и 5 експертни оценки за наличие на материално-техническа и кадрова осигуреност за обучение по предлаганите нови професии/специалности.

Училищните предложения имаха изказана подкрепа от работодатели за бъдещо партньорство по отношение на осигуряване на работни места за провеждане на учебна и производствена практика, обогатяване на материалната база за осигуряване на съвременни условия за качествено професионално обучение. С изготвените експертни оценки е изказано от РИО – Сливен положително становище относно осъществяване на прием по

предложените нови професии и специалности, както следва:


Професионална гимназия по механотехника – Сливен:

- код 525060 Монтьор на подемно-транспортна техника, специалност код 5250601 Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства, прием след завършено основно образование, за придобиване на втора степен на професионална квалификация;

- код 543100 Организатор в дървообработването и производството на мебели, специалност код 5431001 Мебелно производство, прием след завършено основно образование, за придобиване на трета степен на професионална квалификация;

Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия "Арх. Георги Козаров” – Сливен

- професия код 214010 “Дизайнер”, специалност код 2140106 “Интериорен дизайн”,

- професия код 341030 “Брокер, специалност код 3410301 “Недвижими имоти”, прием след завършено основно образование;

Професионална гимназия по техника и технологии "Атанас Димитров"- гр. Нова Загора

- професия код 482030„Оператор на компютър”, специалност код 4820301 „Текстообработване”, прием на лица, навършили 16 г., със завършено основно образование.

На заседание на Постоянна комисия по заетост към Областен съвет за развитие на област Сливен беше разглеждано и съгласувано предложението на началника на РИО - Сливен за държавен план - прием за учебната 2011/2012 г. Приемът на държавните училища беше утвърден със заповед на министъра на образованието, младежта и науката. Със заповед на началника на РИО – Сливен е утвърден приемът в профилираните гимназии и СОУ в област Сливен за учебната 2011/2012 г.

На 30 и 31 май 2011 г., във фоайето на драматичен театър “ Ст. Киров”- Сливен се проведе „Панорама - 2011”, организирана от РИО - Сливен, за представяне на училищата, които ще осъществяват прием на ученици след завършен VІІ и VІІІ клас за учебната 2011/2012 г. В Панорамата взеха участие професионални гимназии от Сливен и Нова Загора, СОУ, профилирани гимназии и НХГ „Д. Добрович” - Сливен. С презентации, дипляни, макети и изделия, изработени в училищата, участниците в Панорамата представиха профилите, специалностите от професиите, по които ще осъществяват прием, както и учебните планове, материалната база, перспективите за развитие.

В РИО – Сливен от средата на месец април 2011 г. беше организирана приемна за информиране и консултиране на кандидат – гимназисти по въпроси, свързани с външното оценяване и изпитите в VІІ клас.

Като проблем при заявяването и съответно съгласуването на държавния план-прием по професии експертът по професионално образование отчита липсата на реална социална заявка от бизнеса по отношение на потребностите на кадри.
 1. Организация и провеждане на приема на учениците – проблеми и предложения.

Организирането на дейностите по приемане на ученици в държавните и общински училища за учебната 2011/2012 година се извърши съгласно Наредба № 11 от 28 март 2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училища /изд. от МОН обн. ДВ. бр.29 от 5 април 2005г., изм. ДВ. бр.73 от 11 септември 2009г./, съгласно график на дейностите, утвърден със заповед № РД 09 – 1159/13.09.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката, в съответствие с Приложение № 1, № 2 и № 3, утвърдени със заповед № РД 09 – 463/30.03.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката.

Със заповед № РД – 06 - 199/31.03.2011 г. на началника на РИО - Сливен за председател на областната комисия по приемането на ученици чрез конкурс с полагане на приемни изпити след завършен VІІ клас за учебната 2011-2012 г. беше определена Светла Драганова – ст. експерт по ОСО. Със заповед № РД - 06 – 203/05.04.2011 г. на началника на РИО – Сливен бяха определени като членове на областната комисия по приемането на ученици чрез конкурс с полагане на приемни изпити, председателите на отделните комисии, както следва: Стела Бояджиева – ст. експерт по ОСО – председател на комисията по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи; Надежда Тодорова – ст. експерт по български език и литература – председател на комисията за проверка и оценка на изпитните работи по български език и литература след завършен VІІ клас; Стоян Йорджев – ст. експерт по МИТ - председател на комисията за проверка и оценка на изпитните работи по математика след завършен VІІ клас; Светла Стоянова – учителка по изобразително изкуство – председател на комисията за проверка на способностите по изобразително изкуство; Лиляна Цонкова – началник на отдел „АПФСИО” – председател на комисията за подготовка и провеждане на приемните изпити /за изпита по изобразително изкуство/; Диана Дякова – ст. експерт по информационно осигуряване – председател на комисията за информационно осигуряване и класиране; Дина Димитрова – ст. експерт по предучилищно възпитание – председател на комисията за контролно сверяване; Славка Тошева – ст. експерт по ПО – председател на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа. В сроковете, определени в Приложение № 1 и № 2 на Заповед № РД – 09 - 463/30.03.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката, бяха определени членовете на комисиите, утвърдени бяха адресите, мястото на работа и графиците за дейностите им и работното им време. В срок бяха определени сградите, залите (в това число резервните сгради и зали) за провеждане на приемните изпити, както и броят на работните места във всяка зала, разпределението по сгради на квесторите за всеки от приемните изпити и на консултанти за изпита по БЕЛ.

Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, разгледа документите на 5 ученици за прием след 7. клас, които бяха насочени в професионални гимназии.

Във връзка с т. 28 от Приложение № 1 „Организиране на дейностите по приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2011 – 2012 година съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г.” към Заповед № РД 09 – 463/30.03.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката и във връзка с успешното организиране и провеждане на националното външно оценяване и на изпитите по български език и литература и по математика за ученици в VІІ клас директорите на училищата организираха дейности за информиране и консултиране на ученици, родители, граждани по прилагането на Наредба № 11 и по организирането на дейностите по приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2011 – 2012 г. РИО – Сливен изиска от тях да проведат последователна и целенасочена информационна кампания за разясняване на всички въпроси относно националното външно оценяване и относно приемните изпити, насочена към ученици, родители, учители и граждани. Обявихме чрез директорите и чрез медиите, че от 18 април всеки понеделник, от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 15.00 ч. до 17.00 ч., в зала № 56 на РИО – Сливен се организира приемна по въпросите на външното оценяване и на изпитите в VІІ клас в изпълнение на т. 27 от Приложение № 1 „Организиране на дейностите по приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2011 – 2012 година съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г.” към Заповед № РД 09 – 463/30.03.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката. На практика извършвахме консултации с родители и с ученици всеки работен ден, включително и по телефона. Бяха организирани родителски срещи относно външното оценяване и приема в VІІ клас. Графиците за провеждането на срещите бяха представени в РИО – Сливен и оповестени чрез сайта на институцията.

Бяха проведени редица работни срещи с директорите на училища, в които се осъществява обучение в VІІ клас, като на срещите на 20. април и на 25. май беше проведен инструктаж срещу подпис. На директорите беше предоставен и писмен инструктаж, за което беше съставен протокол. Всички квестори и членове на комисии - областни, училищни, попълниха декларации за липса на конфликт на интереси.

Своевременно бяха осигурени всички материали, необходими за провеждане на НВО и приемни изпити по БЕЛ и математика, за прием на заявления, за класиране на подалите заявления ученици, след провеждане на изпитите. Всички материали са получавани и/или предавани с приемно-предавателни протоколи с подписите на председателите на комисиите, на директорите на училищата.

Осъществихме контакт с ръководителите на електроразпределителното дружество и на областна дирекция „Полиция” и потърсихме съдействие за създаване на благоприятни условия на изява на седмокласниците от област Сливен по време на изпитите.

Приемните изпити по български език и литература и по математика бяха организирани и проведени в съответствие с изискванията на Приложение № 1, утвърдено със Заповед № РД – 09 – 463/30.03.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката, а изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство – в съответствие с Приложение № 2, утвърдено със същата заповед. На изпита по БЕЛ се явиха 1575 ученици, на изпита по математика – 1566 ученици, а на изпита по изобразително изкуство – 26 ученици. Нарушения в изпитните дни не бяха регистрирани.

Със Заповед № РД – 06 – 386/09.06.2011 г. беше утвърден ред, по който учениците от VІІ клас от училищата на област Сливен имаха право да се запознаят с проверените си писмени работи от приемните изпити по български език и литература и по математика, в срок от 5 /пет/ работни дни след обявяване на резултатите. Председателите на комисиите за проверка и оценка по български език и литература и по математика създадоха необходимата организация за запознаването на учениците с проверените писмени работи.

Със заповед № РД – 06 – 242/18.04.2011 г. бяха определени за приемане на заявления за участие в първо и трето класиране следните училища: в гр. Сливен – ОУ “Д-р Иван Селимински”, в гр. Нова Загора - НУ “Любен Каравелов”. Директорите на двете училища създадоха безупречна организация за приемане на заявленията на седмокласниците за участие в класиране, определените от тях комисии свършиха работата си професионално, на родителите и учениците бяха създадени оптимални условия.

От утвърдените за прием за учебната 2011/2012 г. 34 паралелки след завършен VІІ клас /18 профилирани паралелки в профилирани гимназии и в СОУ и 16 паралелки в професионални гимназии/ след извършване на първи етап на класиране се установи, че в 13 паралелки броят на класираните ученици е по-малък от нормативно определения минимум. След извършен анализ беше взето решение в три от тях /2 в професионална гимназия и 1 в профилирана гимназия/ да се извършва прием. Със заповед на началника на РИО – Сливен беше определено да не се извършва прием в следните паралелки: 1. СОУ „П. К. Яворов” – Сливен – профил „Технологичен – Предприемачество и бизнес”;

 2. ПГТО „Д. Желязков” – гр. Сливен – специалност „Моден дизайн” – 0.5 паралелка и „Компютърно проектиране и десениране на плетени площни изделия” – 0.5 паралелка ;

 3. ПГЕЕ „М. Кюри” – гр. Сливен – специалност „Електроенергетика” ;

 4. СПГСГ „Арх. Г. Козаров” – Сливен – специалност „Интериорен дизайн”;

 5. Професионална гимназия по механотехника – Сливен – специалност „Експлоатация на автомобилния транспорт” – 0.5 паралелка и „Автотранспортна техника” – 0.5 паралелка;

 6. Професионална гимназия по механотехника – гр. Сливен – специалност „Възобновяеми енергийни източници”;

 7. ПМГ „Д. Чинтулов” – гр. Сливен - природоматематически профил с първи профилиращ предмет Математика /НЕ/;

 8. ГПЗЕ „З. Стоянов” – гр. Сливен – Чуждоезиков профил с първи профилиращ предмет френски език – 2 паралелки;

 9. Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Нова Загора - специалност „Земеделско стопанство”.

До 15 август 2011 г. реализираният прием предстои да бъде утвърден от началника на РИО – Сливен със заповед.

Съгласно Графика на дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2011/2012 г. за ученици с основно образование към момента приключи срокът за записване на приетите ученици след трети етап на класиране. Бяха представени списъци от директорите на училищата. Ще се направи анализ и в съответствие с чл. 29, ал. 3 на Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища, в паралелките, в които са се записали много малък брой ученици, няма да се извършва държавен прием. До 5 септември 2011 г. реализираният прием предстои да бъде утвърден от началника на РИО – Сливен.


 1. Реализация на утвърдения план-прием след VІІ клас за учебната 2011/2012 година /Таблица № 7/.

До 15 август 2011 г. предстои да бъде утвърден от началника на РИО – Сливен реализираният прием след VІІ клас за учебната 2011/2012 година.


 1. Реализация на утвърдения план-прием след VІІІ клас за учебната 2011/2012 година /Таблица № 8/.

До 5 септември 2011 г. предстои да бъде утвърден от началника на РИО – Сливен реализираният прием след основно образование за учебната 2011/2012 година.

IV. Национални програми и проекти


 • Участие на училищата, детските градини и обслужващите звена в Национални програми и проекти през 2010/2011 учебна година. /Таблица 9 и № 10/

В редица училища в областта екипи работят в мрежа с партньори по европейски и национални проекти и програми, свързани с подобряване на материалната база и превръщане на училището в територия, желана за ученика. РИО – Сливен насърчава сътрудничеството, насочено към обмяната на модели и методи на взаимодействие.

Голяма част от училищата и всички детски градини изготвиха спортни проекти по ПМС №129, като целта на тези проекти е формиране на ценностна ориентация за съзнателно, позитивно отношение към укрепване на собственото здраве и физическо усъвършенстване, подобряване на физическата и психическа устойчивост на учениците.

Всички начални, основни и средни общообразователни училища, както и детските градини в областта, работят по Националната програма „За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст”.

През учебната 2010/2011 г. училища от област Сливен за трети път се включиха със свои проекти по Национална програма „С грижа за всеки ученик”. Анализът на резултатите от представянето на включените за участие ученици по двата модула показа, че Национална програма „С грижа за всеки ученик” е полезна и ефективна.

Участието на десетки училища и детски градини от областта по различните модули на Националните и Оперативните програми спомага за изграждането на успешно партньорство между институции – детски градини – училища – родители – общественост, което благоприятства за цялостното развитие и възпитание на децата.
Б. ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ФУНКЦИИТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ

I. ДИРЕКЦИЯ „ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ”


 • Цели и приоритети на областната образователна политика


а/ основна цел за учебната 2010/2011 година:

Провеждане на държавната политика в областта на средното образование и предучилищното възпитание в област Сливен, повишаване ефективността на управлението на училища, обслужващи звена и детски градини и на образователно-възпитателния процес чрез постигане на високо качество на организационната и контролно-методическата дейност, административното, правното, финансово-стопанското и информационното обслужване.


б/ основни задачи:

- Осъществяване на контрол върху прибирането и задържането на ученици в задължителна училищна възраст, застрашени от отпадане. Контрол върху пълняемостта и посещаемостта на групите и паралелките.

- Оказване на подкрепа и осъществяване на контрол за създаване на условия и предпоставки за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на петгодишните деца в детските градини и училищата в област Сливен.

- Контролиране на прилагането и спазването на държавните образователни изисквания в държавните и общински училища, обслужващи звена и детски градини в областта.

- Методическо подпомагане и инспектиране по отношение на организиране и провеждане на:


 1. държавни зрелостни изпити;

 2. външно оценяване в ІV и VІІ клас; държавен план-прием;

 3. външно оценяване по чужди езици в VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език.

- Осъществяване на съдействие и контрол върху процесите на интеграцията на деца и ученици със специални образователни потребности и от етническите малцинства.

- Координиране и подпомагане на организирането на квалификационни форми на директори, помощник-директори, педагогически съветници, учители и експерти на регионално ниво – подкрепа и консултиране. Мотивиране на педагогическите кадри за кариерно и професионално развитие.

- Координация и контрол по превенция и борба с наркоманията и противообществени прояви, по осигуряване на безопасни условия в институциите и повишаване на изискванията към обучението по БДП.

- Усъвършенстване на взаимодействието между училище и семейна среда с приоритет – организиране на свободното време на учениците.

- Координиране взаимодействието между институциите в системата на народната просвета, неправителствените организации и регионалните структури на социалните партньори.

- Усъвършенстване на информационната система на РИО – Сливен и на движението на информационните потоци между РИО, институции и училища, обслужващи звена и детски градини.

- Актуализиране на документи и правила на РИО – Сливен: Харта на клиента, Правила за вътрешния ред, Правила за работните заплати, Стратегия за управление на риска, Стратегия за развитие на РИО – Сливен и др. 1. Запишете специфичните за областта проблеми и затруднения, произтичащи от условията на работа ( да се изведат основните проблеми и да се степенуват по важност).

1.1. Проблеми, свързани с прибирането и задържането на учениците - отпадане на ученици в задължителна училищна възраст от системата на средното образование, обусловено от допуснати отсъствия, семейни и социално-икономически причини.

1.2. Затруднено овладяване на книжовния български език от децата от малцинствен произход, поради непосещаване на подготвителна група или подготвителен клас преди първи клас при някои или поради непосещаване на детска градина преди задължителната предучилищна подготовка при други. При деца, за които българският език не е роден и при постъпване в училище не го владеят, са налице обучителни проблеми.

1.3. Неблагоприятна семейна среда при част от учениците, отразяваща се на отношението или по-точно на липсата на отношение и загриженост на родителите към образованието и възпитанието на децата им, липса на контрол от страна на родителите или отсъствие на родителите от страната, поставяне на икономическите интереси на родителите пред образованието на децата, наличие на сериозни материални затруднения, в т.ч. по осигуряване на учебни пособия или транспорт за пътуващите ученици от гимназиален етап, затруднена комуникация на училището с родителите и т.н. Проблемът е свързан и нерядко е причина за липсата на мотивация за учебен труд у учениците.

1.4. Наличие на слети паралелки главно в училищата в малките и отдалечени населени места създава редица затруднения както на ръководствата на училищата, така и на учителите и на учениците: в организационен, във финансов, в методически план.

1.5. Остаряла или недостатъчна материално-техническа база при част от училищата, необходимост от основен ремонт, липса на физкултурни салони или наличие на такива, но нуждаещи се от сериозни ремонтни дейности. По-често този проблем е характерен за училища с малък брой ученици. Тъй като бюджетът на училището зависи от броя на учениците, такъв тип училища имат затруднения при отделяне на достатъчно средства за ремонти, за квалификация и др., налице е и сравнително ниско заплащане на труда.

1.6. Двусменен режим на образователно-възпитателния процес в редица училища, главно в градовете на областта: късният час на приключване на втората смяна създава проблеми при придвижването на пътуващите ученици, при организиране и провеждане на извънкласни дейности с ученици от двете смени, при организиране и провеждане на вътрешноучилищна квалификационна дейност и др.

1.7. Необходимост от повишаване компетентността на педагозите за по-ефективна работа с децата от различни етнически групи, по отношение на използването на подходящи методи и ефективни образователни технологии в мултикултурна среда, които да предпоставят и да осигурят условия за постигането на задоволително качество. Налице е и проблемът за необходимостта от квалификация на учителите и възпитателите за пълноценна работа с деца и ученици със СОП.

1.8. Необходимост да продължи изграждането на подходяща интеграционна среда, като се обхванат повече детски градини и училища за осъществяване на по-успешна социализация и адаптация на децата със СОП.


 1. Посочете основни проблеми и предложения, свързани с подготовката, утвърждаването и измененията на Списък-Образец № 1 /Списък-образец № 2/ и на документите към него - училищни учебни планове, правилник за дейността на училището и обслужващото звено, правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд, седмично разписание на учебните занятия, годишен план и план за контролната дейност на директора и помощник-директора.

Директорите на всички детски градини, училища, частни професионални колежи и обслужващи звена представиха за съгласуване в РИО – Сливен Сведения за организацията на дейността /Списък – Образец 1, 1а, 2/ в срока, посочен в чл. 10, ал.1 на Наредба № 3 от 18 февруари 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета /ДВ,бр.27 от 11.03.2008 г. изм. и доп., бр. 4 от 15.01.2010 г./ и в съответствие със заповед № РД – 06-394/07.09.2010 г. на началника на РИО – Сливен.

Представените за съгласуване списък-образци бяха проучени и подписани от експертите по предучилищно възпитание, начално образование и по общообразователни учебни предмети, както и от експертите по ОСО и ПО. Експертите са изготвили до началника на отдел “ИОМД“ писмени становища, които са регистрирани с вх. № ВП - 207/30.09.2010 г., № 208/30.09.2010 г., № 209/30.09.2010 г., № 210/30.09.2010 г., № 213/30.09.2010 г., № 216/30.09.2010 г. и № 217/30.09.2010 г. В писмено становище № ВП – 218/30.09.2010 г. началникът на отдел “ИОМД“ дава положителна оценка и предлага на началника на РИО – Сливен да съгласува представените образци, в съответствие с изискванията на чл. 63, 70 и 75 на Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета.

Във всички сведения за организация на дейността на училищата, детските градини и обслужващите звена, заложените часове съответстват на утвърдените училищни учебни планове.

При формиране на годишната натовареност на учителите са спазени изискванията на Наредба № 3 от 18 февруари 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета /ДВ,бр. 27 от 11.03.2008 г. изм. и доп. бр. 4 от 15.01.2010 г./ Учебните часове, които са недостатъчни за откриване на работно място, са възложени като лекторски над ЗНПР, в съответствие с чл. 9, ал. 1 и ал. 3 на Наредба № 3.

В по-голямата част от училищата на територията на общините Сливен, Нова Загора и Твърдица обучението по учебните предмети се провежда от правоспособни учители, по силата на Инструкция № 2 от 1994 г. за изискванията за заемане на длъжността “учител” или “възпитател” съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност /ДВ, бр. 69, изм и доп. ДВ, бр. 81 от 2003г./. В училищата, намиращи се в отдалечени планински райони или в малки населени места, където се работи в условия на слети класове, не е възможно по всички предмети да се формира пълен норматив на съответните специалисти. По тази причина обучението по някои учебни дисциплини се води от неспециалисти.

При определяне броя на паралелките и ПИГ са спазени изискванията на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОМН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, /загл. доп. ДВ, бр. 27 от 2008 г./ Изключения от минималния брой на учениците в паралелките са допуснати в случаи, регламентирани в чл. 11 и 11 а от същата наредба при спазване на посочените изисквания.

Директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена, в съответствие с чл. 63, ал. 3 от Наредба № 4 на МОМН за документите за системата на народната просвета представиха в РИО – Сливен и документите, които се прилагат към Сведения за Списък-Образец. Наличността на цялата придружаваща документация беше проверена. Считаме, че би било удачно при планиране на дейността на експертите през следващата учебна година да се предвиди повече време за проверка на тази документация, което би позволило своевременно да се открият и отстранят допуснати пропуски.
 • Училищни учебни планове.

Съгласно изискването на чл. 101 от ППЗНП, чл. 18 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и чл. 5 от Наредба № 6 за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование, всички училища в област Сливен са разработили свои училищни учебни планове. Плановете са разработени за всеки етап на обучение, приети са на заседание на педагогическия съвет и са представени в РИО – Сливен за одобряване. С писмо с изх. № РД – 22 – 3612/07.09.2010 г. началникът на РИО – Сливен е определил крайния срок за представяне на учебните планове.

Директорите на училища, в които се извършва обучение в начален и прогимназиален етап, представиха плановете си, след което бяха разгледани от старши експерта по начално образование и от експертите по ОСО. Установи се, че при изготвянето им са изпълнени изискванията на чл. 101 от ППЗНП, плановете са разработени съобразно интересите на учениците и възможностите на училището.

Учебните планове за гимназиалната степен на СОУ “Х. М. Пашов” – Сливен, СОУ “П. К. Яворов” – Сливен, СОУ “Й. Йовков” – Сливен, СОУ “Хр. Ботев” – Нова Загора, СОУ “Ив. Вазов” – Нова Загора, СОУ “Г. С. Раковски” – Котел, СОУ “Н. Рилски” – Твърдица, СОУ “Г. Каравелов” – Шивачево, СУ “Д. Рохов” – Сливен, ХГ “Д. Дамянов” – Сливен, ГПЗЕ “З. Стоянов” – Сливен, ПМГ “Д. Чинтулов” – Сливен бяха предоставени от директорите и разгледани от експертите по общообразователни учебни предмети и по ОСО. Констатира се, че са съобразени със ЗСООМУП, чл. 18.

Постъпили са за одобрение и учебни планове на профилирани паралелки с прием след VІІ клас през учебната 2010/2011 година на СОУ “П. К. Яворов” – Сливен, ГПЗЕ “З. Стоянов” – Сливен, ПМГ “Д. Чинтулов” – Сливен, ХГ “Д. Дамянов” – Сливен и СОУ “Хр. Ботев” – Нова Загора. Плановете са изготвени в съответствие с Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование, чл. 15.

Разработените учебни планове за профилирани паралелки след VІІІ клас, приети през учебната 2010/2011 година, на СОУ “П. К. Яворов” – Сливен, СУ “Д. Рохов” – Сливен, СОУ “Хр. Ботев” – Нова Загора, СОУ “Ив. Вазов” – Сливен, СОУ “Г. С. Раковски” – Котел и СОУ “Г. Каравелов“ – Шивачево, общ. Твърдица, също прилагат разпоредбите на Наредба № 6, чл. 15. Във връзка с писмо № 0520-96/29.06.2011 г. на МОМН до директора на СОУ “П. К. Яворов” – Сливен и до началника на РИО – Сливен ще бъде разгледан още веднъж учебният план на училището за профилираната паралелка след завършено основно образование - профил «Технологичен – туризъм» и при откриване на несъответствие с утвърдения типов учебен план, то ще бъде отстранено до началото на учебната 2011/2012 г.

Учебните планове за паралелките с непрофилирана подготовка, които са приети в ІХ клас за учебната 2010/2011 година в СОУ “Х. М. Пашов” – Сливен – дневна и вечерна форма на обучение, СОУ “Й. Йовков” – Сливен, СОУ “Ив. Вазов” – Нова Загора, СОУ “Г. С. Раковски” – Котел и СОУ “Н. Рилски” – Твърдица отговарят на разпоредбите на Наредба № 6 и са съобразени с изискванията на чл. 12.

За учебната 2010/2011 г., при разработване на училищните учебни планове директорите на професионалните гимназии: ПГТТ ”Ат. Димитров” - Нова Загора, ПГСС – Нова Загора, ПГЕЕ ”М.С. Кюри” - Сливен, ПГМ – Сливен, ПГХТ ”Акад.Н. Неделчев” – Сливен, ПГИ ”Проф. д-р Димитър Табаков” – Сливен, ПГТО “Д. Желязков”- Сливен, СПГСГ “Арх. Г. Козаров” - Сливен, ВПУ "Арг. Жечкова” – Сливен, ЧПТК - Сливен, ЧПКМ - Сливен, както и на училищата, в които се провежда професионална подготовка на учениците: СОУ ”Г.С. Раковски” – Котел, СОУ ”Н. Рилски” - Твърдица, Помощно училище ”Д-р Власаки Шуманов” - Сливен, Помощно училище ”Акад. Т. Самодумов” - Нова Загора и СПИ ”Христо Ботев” - с. Драгоданово, общ. Сливен, са се съобразили с изискванията на чл. 17, ал.1 на Наредба № 6 от 28 май 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на обучение. Училищните учебни планове на посочените училища и приложенията към учебните планове на професионалните гимназии за учебната 2010/2011 година са одобрени от началника на РИО - Сливен на основание на чл. 18, ал. 5 от ЗСООМУП, с положителното становище на експерта по професионално образование.


 • Правилник за дейността на училището и обслужващото звено.

Правилниците за дейността на детските градини, училищата, обслужващите звена и частните професионални колежи са разработени и приети на заседания на ПС съгласно чл. 150, ал. 1, т. 2 на ППЗНП, а Правилниците за вътрешния трудов ред - съгласно чл. 181 на Кодекса на труда.

За учебната 2010/2011 г. е направена актуализация на правилниците за дейността на училищата и детските градини, в съответствие с промените в нормативните актове в системата на средното и професионално образование. Вписани са текстове, кореспондиращи с последните изменения на ППЗНП. Откритите при проверка на документацията в началото на учебната година пропуски бяха отстранени.

Повечето училищни правилници са подробно изготвени, третират всички страни от работата в училищата, правата и задълженията на всички участници в образователно-възпитателния процес, съобразени са с ППЗНП, Наредба № 3 за системата на оценяване, Наредба № 4 за документите за системата за народната просвета, със спецификата на съответните детски градини, училища, обслужващи звена и професионални колежи. През учебната година е извършена проверка на представените в РИО – Сливен правилници. Проверени са по едно училище от всяка община на област Сливен. По повод констатираните неточности и пропуски са издадени задължителни предписания за тяхното отстраняване. Не бяха открити фактически грешки, по-скоро неточно перифразиране на текстове от нормативната уредба.

В РИО – Сливен са представени и издадените от директорите Правилници за вътрешния трудов ред, издадени на основание на КТ.
 • Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

Каталог: rioup -> actuality -> aaactual2011 -> 130911
aaactual2011 -> "европейски тенденции в развитието на професионалното образование и обучение. Стратегия европа 2020"
aaactual2011 -> Семинар до дубровник с географици и историци ще промени датата на тръгване. Пътуващ семинар за географи, историци и философи
aaactual2011 -> Цариградско шосе
aaactual2011 -> На основание изпратени ваши заявки за участие в обучението на директори в с. Оряховица съм изготвила следните таблици. Желая всеки един да потърси името си. Ако е допусната грешка или някой е изпуснат да ми се обади
aaactual2011 -> Конкурс за постер „ човек и космос целта
aaactual2011 -> График за провеждане на родителски срещи относно нво и прием след VII клас в училищата от област сливен


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница