Доклад-анализ за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен за учебната 2010/2011 годинастраница2/9
Дата24.07.2016
Размер2.1 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9

В началото на учебната 2010/2011 година всички директори на детски градини, училища и обслужващи звена в област Сливен представиха за съгласуване в РИО – Сливен Правилници за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд, съгласно изискванията на чл.5 от Инструкцията на МОН от 05.07.1996 г. за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета. Изготвени и утвърдени от директорите са Програми за провеждане на начален и периодичен инструктажи, съгласно изискванията на Наредба № 3 на МТСП и МЗ, в сила до 01.01.2010 г.

Директорите изготвиха училищни планове за действие при усложнена зимна обстановка, приети на заседания на педагогическите съвети. Издадени са заповеди за забрана на влизане на МПС в дворовете на детските градини, училищата и обслужващите звена, определен е пропускателен режим и отговорности на служебните лица при допускане на транспортни средства, осигуряващи условия за осъществяване на ОВП или дейността на трети лица, с които институциите са в договорни отношения.

Актуализирани са Правилниците за действие при бедствие, аварии и катастрофи, съгласно изискванията на чл. 6 на Наредба № І -209 от 22 ноември 2004 г. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.

Предприети са необходимите действия за проверка изправността на елинсталациите, отоплителните и вентилационни системи, противопожарните уреди и инсталации, обезопасеността на всички уреди и съоръжения за игра и спорт.

Организирани са дейностите, свързани с провеждане на инструктажи – начален, на работното място, периодичен, извънредни, на учениците и обслужващия персонал.

 • Седмично разписание на учебните занятия.

За учебната 2010/2011 г. седмичните разписания на училищата в областта са разработени въз основа на училищните учебни планове и са съобразени с характера на учебното съдържание по всеки учебен предмет и педагогическите изисквания. Отчетени са изискванията на Наредба № 24 от 5 септември 2006 г. на Министерството на здравеопазването за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия, чл. 2, 3, 4, 5 и чл. 7 и са утвърдени от директорите на училищата. Характерът на професионалното образование създава трудности при изготвяне на седмичните разписания на училищата с професионално обучение, поради деленето на паралелките на групи, голямото разнообразие на учебните предмети от ЗИП, както и от различната продължителност на учебните часове по теория и практика, което от своя страна ангажира МТБ целодневно и разкъсва дневната заетост на учителите.

Седмичните разписания на всички училища за І и за ІІ учебен срок са представени в РИОКОЗ – Сливен за извършване на оценка. Проведени са многобройни консултации от директорите на училищата с експерти от РИОКОЗ относно правилното им съставяне. След извършена оценка и изчисляване стойността на седмичния коефициент, разписанията са били съгласувани. В някои профилирани и професионални гимназии предвид строгата специфика на провежданото обучение, седмичните разписания са били съгласувани с особено мнение. По информация от директора на дирекция “Здравен контрол“ най-често допусканите в предходни години грешки са отстранени и представените разписания отговарят на конкретните изисквания. Обхванати със здравни оценки са 150 седмични разписания. Констатирано е, че при изготвяне на разписанията в комисиите в училищата рядко участват медицинските специалисти. Сред най-често срещаните проблеми, които затрудняват изработването на разписанията напълно в съответствие с наредбата, са наличието на слети класове, наличие само на един физкултурен салон, недостатъчно кабинети и класни стаи, воденето от един учител на обучението по няколко учебни предмети или воденето на часове в повече от едно училище, пътуващи от други населени места учители.

Седмичните разписания на задължителните форми на организация в полудневна и целодневна подготвителна група в детските градини и училищата са разработени в съответствие с изискванията на Програма за подготвителна група, одобрена от МОН /в. Аз Буки, бр. 20, 2003 г./.


 • Годишен план.

Разгледаните годишни планове на училищата съдържат раздели за възпитателната работа, за вътрешноучилищната квалификационна дейност, теми и график за провеждане на заседанията на педагогическите съвети, както и на различните комисии в училищата, посочени са конкретни дейности за реализиране на целите и др. В годишните планове намира място кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училищата; цели, стратегии и приоритети в дейността им, както и календар на дейностите за реализирането им.

В годишните планове не винаги са коректно обвързани целите, приоритетите и задачите с видовете дейности. В някои от представените годишни планове не е описана тематиката на работата на методическите обединения или предметни комисии в училището.

Разработени годишни планове за дейностите през учебната 2010/2011 г. със съответните приложения бяха представени и от директорите на професионалните гимназии. Плановете са разработени на основата на анализ на резултатите от дейността на съответното училище през предходната учебна година, като са посочени основни успехи и слаби страни. Определени са мисия, визия, цели, основни стратегии и приоритети и дейности за постигането им. Сред основните приоритети в дейността на професионалните гимназии са :

- Издигане качеството на общообразователната и професионална подготовката на учениците;

- Поставяне на ученика в центъра на образователно - възпитателния процес;

- Издигане нивото на квалификация на учителите;

- Разширяване на контактите на училището с фирми, предприятия и работодатели.

Годишните планове на детските градини съдържат цел, задачи, дейности и срокове за тяхното осъществяване. Целта и задачите, по които работят предучилищните педагози, са свързани със създаване на условия за формиране на положително отношение към училището и мотивация за учене, пълноценно интегриране и социализиране на децата в мултиетническа среда, осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд, безопасност на движението по пътищата и други.
 • План за контролната дейност на директора и помощник-директора.

Плановете за контролната дейност на директорите в повечето случаи са изготвени като неразделна част от годишния план. Предвидените проверки са съобразени с изискванията на Инструкция № 1 на МОМН от 23.01.1995 г. за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета. Планирани са административен контрол - проверка посещаемостта на учебни занятия от учениците, проверки на воденето и съхраняването на задължителната училищна и учебна документация, спазването на държавните образователни изисквания за системата на оценяване, спазване на правилника за вътрешния трудов ред, финансова дисциплина, поддържане и обогатяване на материалната база. Планиран е и педагогически контрол - текущи, тематични и др. проверки.

Плановете съдържат информация за обекта и предмета на контролната дейност, формите и методите на контрол, конкретни дейности и срокове за изпълнение. Налице са и планове за контролната дейност на помощник-директорите на училищата, изготвени по различен начин, но като цяло съдържат информация за обекта и предмета на контролната дейност, начини на контрол, конкретни дейности и календар на контролната дейност.

Недостатък на някои планове за контролната дейност е недостатъчната конкретизация по отношение времето на извършваните проверки и учителите, чиято дейност ще бъде проверявана. Съществува практика за част от планираните дейности да се вписва срок ”постоянен”. При проверките се констатира, че поради прекомерна ангажираност, в някои случаи директорите не съумяват да отразяват в констативен протокол всяка извършена контролна дейност, което се явява неизпълнение на плана за контролната дейност.


 • Организация и координация
 1. Запишете специфичните дейности, проблеми и предложения, свързани с организацията и провеждането на:
  1. изпитите за външното оценяване в ІV и VII /чужд език, обществени науки, гражданско образование и религии и природни науки и екология/ клас и VІІІ клас - интензивно изучаван чужд език


Външно оценяване в IV клас:

За пета поредна година в област Сливен се проведе външно оценяване за четвъртокласниците по четири предмета.

На основание Заповед № РД 09-1162/14.09.2010 г. и № РД 09-138/31.01.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката, Заповед № РД 06-252/20.04.2011 г. и Заповед № РД-06- 272/04.05.2011 г. на началника на РИО – Сливен, в областта беше организирано и проведено външното оценяване в IV клас. То премина при много добра организация. Съгласуването на дейностите с други организации и институции даде положителни резултати. Работата по профилактика на дружествата, отговарящи за енергоразпределението, беше ограничена до възможния минимум. Това подпомогна работата на директорите по организацията и провеждането на оценяването в училищата им. Останалите дейности, касаещи работата на директори, учителски екипи и експерти от РИО - Сливен, бяха проведени в срок и с необходимата прецизност. Тази година при организирането и провеждането на дейностите по външното оценяване на знанията и уменията на учениците от ­ІV клас, съгласно съответните приложения, утвърдени със заповеди на министъра на образованието, младежта и науката, нямаше присъствие на доброволни екипи от външни наблюдатели на изпитванията в училищата от област Сливен.

В училищата, в които не беше възможно да се осъществи оценяване, тъй като няма учители, които не преподават в оценяваните паралелки, проверката беше организирана от РИО – Сливен и осъществена в училища-гнезда, както следва: СОУ „Неофит Рилски”- гр. Твърдица, ОУ „Н. Й. Вапцаров”- с. Ябланово, общ. Котел, ОУ „Д. Камбуров” - с. Стрелци, община Котел, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” - с. Кипилово, общ. Котел, ОУ „Христо Ботев”- с. Мокрен, община Котел, ОУ „Св. Кл.Охридски” - с.Блатец, общ. Сливен. Проверката, извършена от учители, които не преподават на съответните ученици, беше осъществена качествено и обективно.

Четвъртокласниците от началните училища от област Сливен са показали добри резултати. Много добре са се представили учениците от НУ „Св. П. Хилендарски” и НУ “Любен Каравелов” - град Нова Загора. Не по-лоши са резултатите и на децата от основните и средните общообразователни училища.

От показаните резултати не може да се направи извод, че успехът на учениците зависи в някаква степен от вида на училището – начално, основно или средно общообразователно. Факт е обаче, че в слетите класове резултатите на децата са сравнително по-слаби. По-слаби са резултатите като цяло на основните училища в селата, но трябва да се отчете фактът, че голяма част от учениците там са деца, чийто майчин език не е български и животът им протича в различна социокултурна среда.


Външно оценяване на учениците в VII клас по обществени науки, гражданско образование и религии, природни науки и екология, чужди езици

Националното външно оценяване по обществени науки, гражданско образование и религии, природни науки и екология и чужди езици на учениците от VII клас през учебната 2010/2011 година се осъществи във всички училища на територията на РИО – Сливен, чрез писмено изпитване за установяване постигането на очакваните резултати от обучението.

Материалите за изпитването и критериите за оценяване на знанията и уменията на учениците в седми клас бяха подготвени на национално равнище от Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО) и съгласувани със съответните експерти в МОМН.

Директорите на училищата получиха материалите за писменото изпитване и паролите за разсекретяване по електронен път 30 минути преди началото на изпитването и извършиха разсекретяването. Размножаването на материалите се извърши в деня на изпита от училищните комисии. Изпитването се проведе едновременно за учениците от всички паралелки в седми клас от цялата страна – в един и същ начален час, в един и същи ден по съответния предмет.

Директорите на училищата определиха със заповед състава на училищна комисия за проверка на работите на учениците и създадоха необходимата организация за провеждане на изпитването и оценяването му, при гарантирана секретност на информацията и обективност на резултатите. Дейностите, свързани с подготовката на залите и разпределението на местата на учениците по един на чин, бяха осъществени от училищните комисии за подготовка и провеждане на изпитването. Квесторите следяха отговорно нормалното протичане на изпитването. На всеки ученик бяха осигурени условия за самостоятелна и независима работа.

Експерти от РИО - Сливен, членове на комисията по НВО в VII клас и в VIII клас по интензивно изучаван чужд език, осъществиха контрол върху организацията и провеждането на изпитването.

Проверката и оценката на писмените работи на учениците се извърши в съответствие с критериите и изискванията, определени от МОМН. Поради невъзможност за сформиране на училищни комисии за оценяване на писмените работи по някои предмети в различни училища от област Сливен, оценяването в тези случаи се организира по график, изготвен от РИО – Сливен, съгласно заповед на началника на РИО – Сливен.
Външно оценяване на учениците в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2010/2011 година

Националното външно оценяване по чужд език на учениците в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2010/2011 година се осъществи в 10 училища на територията на област Сливен, чрез писмено изпитване за установяване постигането на очакваните резултати от обучението, определени с учебните програми по чужд език за VIII клас с интензивно изучаване на чужд език.

Материалите за изпитването и критериите за оценяване на знанията и уменията на учениците от VIII клас с интензивно изучаване на чужд език бяха подготвени на национално равнище от Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО) и съгласувани със съответните експерти в МОМН .

Директорите на училищата получиха материалите за писменото изпитване и паролите за разсекретяване по електронен път 30 минути преди началото на изпитването и извършиха разсекретяването. Размножаването на материалите се извърши в деня на изпита от училищните комисии.

Изпитването се проведе едновременно за учениците от всички паралелки от VIII клас с интензивно изучаване на чужд език, с начало 10.00 часа на 20.06.2011 година и продължителност три астрономически часа.

Тестът по чужди езици за VIII клас с интензивно изучаване на чужд език включваше задачи с избираем отговор и задача за създаване на писмен текст.

Директорите на училищата определиха със заповед състава на училищна комисия за подготовка и провеждане на изпитването за учениците в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език, училищна комисия за оценяване на писмените работи и на квесторите и създадоха необходимата организация за провеждане на изпитването и оценяването му, при гарантирана секретност на информацията и обективност на резултатите.

Дейностите, свързани с подготовката на залите и разпределението на местата на учениците по един на чин, бяха осъществени от училищните комисии за подготовка и провеждане на изпитването.

Квесторите следяха отговорно нормалното протичане на изпитването. На всеки ученик бяха осигурени условия за самостоятелна и независима работа.

Учители, преподаващи в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език и родители на ученици от съответната паралелка, не бяха допуснати за квестори и оценители на писмените работи на своите ученици.

Експерти от РИО - Сливен, членове на комисията по НВО в VII и VIII клас, осъществиха контрол на организацията и провеждането на изпитването.

Проверката и оценката на писмените работи на учениците се извърши в съответствие с критериите и изискванията, определени от МОМН. Поради невъзможност за сформиране на училищна комисия за оценяване на писмените работи, оценяването на писмените работи в ПГМ - Сливен се организира от РИО - Сливен.Резултати за клас - интензивно изучаващи ЧЕ

Населено място

Училище

Код по админ

I срок

II срок

Годишен успех

НВО

ГР.НОВА ЗАГОРА 

СОУ „Х. Ботев” 

2000305 

5.03

5.03

5.14

4.41

ГР.СЛИВЕН 

ГПЗЕ „З.Стоянов” 

2000127 

4.64

4.57

4.68

4.04

ГР.СЛИВЕН 

ПМГ „Д. Чинтулов” 

2000126 

4.60

4.63

4.45

3.56

ГР.СЛИВЕН 

ПГЕЕ „М.С. Кюри” 

2000118 

4.19

4.00

4.24

3.83

ГР.СЛИВЕН 

ПГИ „Проф.дТабаков” 

2000119 

4.55

4.33

4.64

3.48

ГР.СЛИВЕН 

ПГ Механотехника 

2000123 

3.09

3.45

3.64

2.23

ГР.СЛИВЕН 

ПГХТ „Ак.Неделчев” 

2000120 

3.88

3.46

3.48

3.75

ГР.СЛИВЕН 

СПГСГ „Арх.Козаров” 

2000122 

3.88

3.75

3.92

2.49

ГР.СЛИВЕН 

СОУ „П.К.Яворов” 

2000109 

3.67

3.75

3.75

3.64

ГР.СЛИВЕН 

ХГ „Д. Дамянов” 

2000129 

3.70

3.60

3.68

3.35


  1. изпитите по БЕЛ и Математика след завършен 7 клас


Външно оценяване по БЕЛ в VІІ клас:

На основание Заповед № РД 09-463/30.03.2011 г. на министъра на образованието и науката и на основание Заповед № РД 06-203/05.04.2011 г. и Заповед № РД-06- 208/06.04.2011 г. на началника на РИО - Сливен в областта беше организирано и проведено външното оценяване по български език и литература в VІІ клас.

Националното външно оценяване по български език и литература в VІІ клас се проведе на 27.05.2011 г. В него участваха 1575 ученици от област Сливен, от които 827 работиха и по допълнителния модул за прием след завършен VІІ клас. Няма анулирани работи. Средният успех по български език и литература е Добър 3.777. Получените оценки са, както следва: 249 слаби оценки; 392 средни оценки; 256 добри оценки в интервала 3.50 – 3.99 и 224 добри оценки в интервала 4.00 – 4.49; 226 много добри оценки в интервала 4.50 – 4.99 и 174 много добри оценки в интервала 5.00 – 5.49; 54 отлични оценки. Видно е, че преобладават добрите оценки. Няма получени оценки Отличен 6.00.

Със Заповед № РД-06-208 от 06.04.2011 г. на началника на РИО – Сливен е определена комисия за проверка и оценка на изпитните работи по български език и литература на учениците от VІІ клас в област Сливен в състав: председател Надежда Тодорова - ст. експерт по БЕЛ в РИО - Сливен; двама заместник-председатели и членове, както следва: 34 оценители – правоспособни учители по български език и литература и 14 специалисти с компютърни умения. Беше изготвен график за дейността на комисията, както и инструктаж за задълженията на заместник-председателите и членовете. Комисията извърши проверка и оценка на изпитните работи на седмокласниците в ХГ „Дамян Дамянов” – Сливен в периода 28.05. – 04.06.2011 г. В съответствие със Заповед № РД 09-463/30.03.2011 г. на министъра на образованието и науката, Приложение № 1 „Организиране на дейностите по приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2011-2012 г. съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г.” беше издадена заповед на началника на РИО – Сливен за определяне на време и място за запознаване на учениците с проверените писмени работи. Председателят на комисията организира дежурство на членове /оценители – учители по български език и литература/, които имаха задачата да разясняват при необходимост нанесените поправки върху писмените работи и да отговарят на възникнали въпроси. Учениците, които проявиха желание да се запознаят с проверените си писмени работи, направиха това в присъствие на родител, след като попълниха съответно заявление до председателя на Областната комисия. Предвид малкия брой желаещи ученици да видят писмените си работи по български език и литература /само петима/, считаме, че е подходящо да се намали броят на предвидените дни. За професионално и коректно извършената работа от страна на комисията по български език и литература може да се съди по сравнително малкия брой арбитрирани работи – 48 от 1575, от слабия интерес на децата към проверените писмени работи и от липсата на жалби и сигнали на родители и ученици.Най-високи са постиженията на възпитаниците на ПМГ „Добри Чинтулов” - град Сливен, ІІІ ОУ „Д-р Иван Селимински” - град Сливен и СОУ „Христо Ботев” - град Нова Загора. Най-ниски са резултатите на учениците от СПИ „Христо Ботев”- с. Драгоданово, общ. Сливен, ОУ „Христо Смирненски”- гр. Нова Загора и ОУ „ Злати Терзиев”- с. Баня, общ. Нова Загора.


СРЕДЕН УСПЕХ ПО БЪЛГАРСИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 7 КЛАС - РЕГИОН

СЛИВЕН

УЧИЛИЩЕ

Год.
Оценка


Оценка
НВО


Оценка
прием


Име, презиме, населено място

Община

1

ПМГ "Д. Чинтулов"-Сливен

Сливен

5,64

5,10

5,12

2

СУ "Д. Рохов"-Сливен

Сливен

3,84

4,39

3,83

3

І СОУ "Х. М. Пашов"-Сливен

Сливен

3,97

3,40

3,28

4

V СОУ "П. К. Яворов"-Сливен

Сливен

4,34

4,41

4,55

5

Х СОУ "Й. Йовков"-Сливен

Сливен

4,65

4,06

4,21

6

ХІ СОУ "К. Константинов"-Сливен

Сливен

4,49

3,99

4,09

7

ІІ ОУ "Хр. Ботев"-Сливен

Сливен

4,18

4,24

4,36

8

ІІІ ОУ "Д-р Ив. Селимински"-Сливен

Сливен

5,31

5,05

5,07

9

ІV ОУ "Д. Петров"-Сливен

Сливен

4,26

4,30

4,37

10

VІ ОУ "Бр. Миладинови"-Сливен

Сливен

3,20

3,24

3,08

11

VІІ ОУ "П. Хитов"-Сливен

Сливен

4,76

3,96

4,04

12

VІІІ ОУ "Юрий Гагарин"-Сливен

Сливен

4,41

3,85

3,90

13

ІХ ОУ "Св. св. Кирил и Мет."-Сливен

Сливен

4,13

3,49

3,80

14

ХІІ ОУ "Елисавета Багряна"-Сливен

Сливен

4,05

4,10

4,28

15

ВПУ "Аргира Жечкова"-Сливен

Сливен

3,16

2,00

2,00

16

ОУ "Х. Димитър"-с. Бяла

Сливен

3,83

3,14

3,11

17

ОУ "Св. Кл. Охридски."-с. Блатец

Сливен

3,33

2,53

2,73

18

ОУ "Найден Геров"-с. Гаврилово

Сливен

3,31

3,49

3,29

19

СПИ "Хр. Ботев"-с. Драгоданово

Сливен

2,88

2,30

2,30

20

ОУ "Д-р П. Берон"-с. Ж. Войвода

Сливен

3,95

4,39

4,16

21

ОУ "Бр. Миладинови"-с. Злати Войвода

Сливен

3,25

3,25

3,14

22

ОУ "Христо Смирненски"-гр. Кермен

Сливен

3,78

3,25

3,15

23

ОУ "Св. св. Кирил и Мет."-с. Камен

Сливен

3,42

3,98

3,63

24

ОУ "Черноризец Храбър"-с. Крушаре

Сливен

3,53

3,41

3,24

25

ОУ "Хр. Ботев"-с. Самуилово

Сливен

3,31

3,28

3,07

26

ОУ "П. Хилендарски"-с. Сотиря

Сливен

3,85

3,52

3,27

27

ОУ "В. Левски"-с. Стара река

Сливен

3,20

2,63

2,54

28

ОУ "Св. П. Хилендарски"- с. Тополчане

Сливен

3,08

2,58

2,50

29

СОУ "Иван Вазов"-Нова Загора

Нова Загора

4,00

3,20

3,04

30

СОУ "Хр. Ботев"-Нова Загора

Нова Загора

4,56

4,33

4,24

31

ОУ "Христо Смирненски"-Нова Загора

Нова Загора

2,81

2,35

2,29

32

ОУ "Злати Терзиев"-с. Баня

Нова Загора

3,57

2,50

2,50

33

ОУ "Св. св. Кирил и Мет."-с. Богданово

Нова Загора

3,39

3,58

3,28

34

ОУ "Д-р П. Берон"-с. Караново

Нова Загора

3,13

3,98

3,57

35

ОУ "Св. св. Кирил и Мет."-с.Коньово

Нова Загора

3,20

3,26

3,06

36

ОУ "П. Р. Славейков"-с. Кортен

Нова Загора

3,14

2,69

2,61

37

ОУ "Ил. Макариополски"-с. Любенова Махала

Нова Загора

3,30

2,95

2,87

38

ОУ "Св. П. Хилендарски"-с. Стоил Войвода

Нова Загора

3,15

2,57

2,57

39

ОУ "Хр. Ботев"-с. Съдиево

Нова Загора

2,91

3,23

3,09

40

СОУ "Г. С. Раковски"-Котел

Котел

3,84

3,62

3,60

41

ОУ "Д. Камбуров"-с. Стрелци

Котел

4,33

3,40

3,39

42

ОУ "Хр. Ботев"-с. Тича

Котел

4,09

3,17

3,21

43

ОУ "Кап. П. Пармаков"-с. Градец

Котел

3,59

2,99

2,97

44

ОУ "Св. св. Кирил и Мет."-с. Кипилово

Котел

5,50

3,55

3,32

45

ОУ "Хр. Ботев"-с. Мокрен

Котел

3,20

3,30

3,18

46

ОУ "Г. С. Раковски"-с. Пъдарево

Котел

2,70

3,22

3,11

47

ОУ "Д-р П. Берон"-с. Филаретово

Котел

3,82

3,56

3,29

48

ОУ "Н. Й. Вапцаров"-с. Ябланово

Котел

4,07

3,90

3,93

49

ОУ "Х. Димитър"-с. Соколарци

Котел

4,17

3,72

3,49

50

СОУ "Н. Рилски"- Твърдица

Твърдица

3,98

3,56

3,47

51

СОУ "Г. Каравелов"- Шивачево

Твърдица

3,97

3,28

3,15

52

ОУ "Н. Й. Вапцаров"-с. Бяла паланка

Твърдица

4,19

3,76

4,05

53

ОУ "Н. Прокопиев"-с. Сборище

Твърдица

3,61

3,25

2,99
ОБЩ УСПЕХ
3,80

3,48

3,40
Външно оценяване по математика в VІІ клас:

Национално външното оценяване на учениците от 7 клас по математика в този вариант се провежда за втора година. Резултатите са показани в таблицата по-долу. Най-много са тези, които са получили оценка „Добър” – 51%. На второ място за съжаление са тези, получили оценка „Среден” – 37,9%, следват, с оценка „Много добър” – 10,8% и най-малко са получилите оценка „Отличен” – 0,3%.

Резултатите ни дават повод да се замислим за трудността на изпита, обема учебен материал, който учениците трябва да усвоят и не на последно място – времето на провеждане на изпита.

Модулът за национално външно оценяване съдържа 25 задачи, които са структурирани с четири възможности за отговор, от които само един е правилен. От учениците се очаква да се справят с тази част безпроблемно, защото той включва задачи от учебната програма за VII клас. Защо получените резултати са такива, не трябва ли този тест да е достъпен за масовия ученик? Ако разгледаме теста, по тези 25 задачи се работи 60 мин., т.е. падат се около 2 мин. на задача (в тези 60 мин. влиза и времето за оформяне и бланката за отговори). В голяма част от задачите се изисква да се направят допълнителни изчисления и разсъждения, затова учениците са притеснени във времето.

Изпитът се провежда в края на месец май, преди края на учебната година. Годишното разпределение на часовете по математика се прави за периода 15.09. – 15.06., като обикновено последните 6-7 часа са определени за годишен преговор. Часовете за упражнения са много малко. Учителите, преподаващи в 7 клас, се стремят да приключат поне седмица преди изпита, за да направят кратък преговор. Това води до нарушаване ритъма на работа. А за какво ще се използва времето след изпита…

Допълнителният модул се състои от 5 задачи с отворен отговор, от които 3 задачи с кратък отговор и 2 задачи с разширен отговор.

През тази година наблюдаваме, че учениците, писали по допълнителния модул са решавали предимно трите задачи с кратък отговор. По-голяма част от тях са се справили с 26 задача, но това е и задача от основния учебен материал за VII клас. Трудна се е оказала за учениците 28 задача, за решаване на която се изискват и знания от предходната година.

Много са малко седмокласниците, работили по двете задачи с разширен отговор. Факт е, че учениците не умеят да записват решенията на задачите. Трудно съставят математически модел на текстова задача. Има и такива, които са въвели правилно неизвестното в задача 29, но са работили в различни мерни единици.

В задача 30 голяма част от учениците не са се ориентирали какъв е успоредникът и кой от ъглите е по-голям от 90. Тръгвайки от грешен чертеж, те не могат да направят и правилните разсъждения. Други са стигнали до двойката еднакви триъгълници, но не са успели да направят връзката за правилното решение на задачата.

Анализирайки резултатите, могат да се направят следните предложения: 1. Националното външно оценяване по математика за 7-ми клас да се провежда след приключване на учебната година или поне след направен годишен преговор.

 2. Първият модул да съдържа по-малко на брой задачи, които да бъдат изцяло от учебното съдържание на 7-ми клас или, ако се запази броят на задачите, да се увеличи времето поне с 20 мин.

 3. Да се преразгледа трудността на задачите с разширен отговор.

 4. Да се увеличат часовете за упражнение.

 5. Да се изисква от учениците да записват правилно както отделните формули и други функции, така и текстовите и геометрични задачи.
СРЕДЕН УСПЕХ ПО МАТЕМАТИКА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 7 КЛАС - РЕГИОН СЛИВЕНУ Ч И Л И Щ Е

Год. оценка

Оценка
НВО


Оценка
прием


Име

Община

1

ПМГ "Д. Чинтулов"-Сливен

Сливен

5,45

4,73

4,55

2

СУ "Д. Рохов"-Сливен

Сливен

3,34

3,39

3,12

3

І СОУ "Х. М. Пашов"-Сливен

Сливен

3,19

2,36

2,34

4

V СОУ "П. К. Яворов"-Сливен

Сливен

3,99

3,77

3,56

5

Х СОУ "Й. Йовков"-Сливен

Сливен

4,42

4,05

3,74

6

ХІ СОУ "К. Константинов"-Сливен

Сливен

3,70

4,13

3,88

7

ІІ ОУ "Хр. Ботев"-Сливен

Сливен

3,82

3,90

3,74

8

ІІІ ОУ "Д-р Ив. Селимински"-Сливен

Сливен

5,08

4,36

4,13

9

ІV ОУ "Д. Петров"-Сливен

Сливен

3,87

4,08

3,85

10

VІ ОУ "Бр. Миладинови"-Сливен

Сливен

3,17

3,84

3,46

11

VІІ ОУ "П. Хитов"-Сливен

Сливен

4,09

3,97

3,76

12

VІІІ ОУ "Юрий Гагарин"-Сливен

Сливен

4,15

4,04

3,85

13

ІХ ОУ "Св. св. Кирил и Мет."-Сливен

Сливен

3,87

3,83

3,58

14

ХІІ ОУ "Елисавета Багряна"-Сливен

Сливен

3,93

3,59

3,62

15

ВПУ "Аргира Жечкова"-Сливен

Сливен

3,67

4,18

3,69

16

ОУ "Х. Димитър"-с. Бяла

Сливен

3,42

3,23

3,13

17

ОУ "Св. Кл. Охридски."-с. Блатец

Сливен

3,44

4,64

4,11

18

ОУ "Найден Геров"-с. Гавраилово

Сливен

2,67

4,10

3,64

19

СПИ "Хр. Ботев"-с. Драгоданово

Сливен

3,13

2,51

2,48

20

ОУ "Д-р П. Берон"-с. Ж. Войвода

Сливен

3,85

3,88

4,02

21

ОУ "Бр. Миладинови"-с. Злати Войвода

Сливен

3,00

3,64

3,38

22

ОУ "Христо Смирненски"-гр. Кермен

Сливен

3,40

3,28

3,09

23

ОУ "Св. св. Кирил и Мет."-с. Камен

Сливен

3,25

3,99

3,58

24

ОУ "Черноризец Храбър"-с. Крушаре

Сливен

3,60

3,33

3,19

25

ОУ "Хр. Ботев"-с. Самуилово

Сливен

3,03

3,82

3,47

26

ОУ "П. Хилендарски"-с. Сотиря

Сливен

3,39

3,94

3,46

27

ОУ "В. Левски"-с. Стара река

Сливен

3,20

2,27

2,24

28

ОУ "Св. П. Хилендарски"- с. Тополчане

Сливен

3,08

3,45

3,19

29

СОУ "Иван Вазов"-Нова Загора

Нова Загора

4,08

3,66

3,36

30

СОУ "Хр. Ботев"-Нова Загора

Нова Загора

4,12

3,62

3,45

31

ОУ "Христо Смирненски"-Нова Загора

Нова Загора

2,94

2,89

2,76

32

ОУ "Злати Терзиев"-с. Баня

Нова Загора

3,43

2,57

2,54

33

ОУ "Св. св. Кирил и Мет."-с. Богданово

Нова Загора

3,11

3,93

3,19

34

ОУ "Д-р П. Берон"-с. Караново

Нова Загора

2,88

3,96

3,56

35

ОУ "Св. св. Кирил и Мет."-с.Коньово

Нова Загора

3,60

3,93

3,54

36

ОУ "П. Р. Славейков"-с. Кортен

Нова Загора

3,14

4,30

3,76

37

ОУ "Ил. Макариополски"-с. Любенова Махала

Нова Загора

3,00

3,12

2,93

38

ОУ "Св. П. Хилендарски"-с. Стоил Войвода

Нова Загора

3,00

2,88

2,88

39

ОУ "Хр. Ботев"-с. Съдиево

Нова Загора

3,36

3,49

3,46

40

СОУ "Г. С. Раковски"-Котел

Котел

3,51

3,61

3,37

41

ОУ "Д. Камбуров"-с. Стрелци

Котел

3,67

2,77

2,73

42

ОУ "Хр. Ботев"-с. Тича

Котел

4,29

3,02

3,08

43

ОУ "Кап. П. Пармаков"-с. Градец

Котел

3,88

3,33

3,14

44

ОУ "Св. св. Кирил и Мет."-с. Кипилово

Котел

5,00

3,70

3,11

45

ОУ "Хр. Ботев"-с. Мокрен

Котел

2,80

3,61

3,36

46

ОУ "Г. С. Раковски"-с. Пъдарево

Котел

2,67

2,97

2,86

47

ОУ "Д-р П. Берон"-с. Филаретово

Котел

3,73

3,79

3,46

48

ОУ "Н. Й. Вапцаров"-с. Ябланово

Котел

3,75

4,20

3,81

49

ОУ "Х. Димитър"-с. Соколарци

Котел

4,33

4,41

3,85

50

СОУ "Н. Рилски"- Твърдица

Твърдица

4,30

3,51

3,28

51

СОУ "Г. Каравелов"- Шивачево

Твърдица

4,26

2,79

2,68

52

ОУ "Н. Й. Вапцаров"-с. Бяла паланка

Твърдица

3,88

3,27

3,20

53

ОУ "Н. Прокопиев"-с. Сборище

Твърдица

3,44

2,70

2,63

 

ОБЩ УСПЕХ

 

3,63

3,59

3,36


  1. изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика, хореография и спорт.

През учебната 2010/2011 г. в област Сливен е проведен изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство за ученици в VІІ клас. Организацията и провеждането му съответстваха на изискванията на Приложение № 2 „Организиране на дейностите по приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2011-2012 година съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. /За изпитите по чл. 6, ал. 2, т. 2 и 3/” към Заповед № РД 09 – 463/30.03.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката.

Със Заповед № РД – 06 – 205/06.04.2011 г. на началника на РИО – Сливен беше определена петчленна комисия за проверка на способностите по изобразително изкуство след завършен VІІ клас с председател г-жа Светла Стоянова – старши учител по изобразително изкуство в ОУ „Д-р Ив. Селимински” – Сливен, а със Заповед № РД – 06 – 212 от 08.04.2011 г. – комисия за подготовка и провеждане на приемните изпити /за изпита по изобразително изкуство/ с председател г-жа Лиляна Цонкова – началник на отдел „АПФСИО” в РИО – Сливен. Комисията за подготовка и провеждане включваше служители от РИО – Сливен, директорът на училището, в което се проведе изпитът, учители и служители от същото училище, както и учител по изобразително изкуство от друго училище – за аранжиране на работните места в изпитните зали.

Съгласно Наредба № 11 и утвърдения със заповед на министъра на образованието, младежта и науката държавен план-прием в професионалните гимназии, изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство се изискваше за прием в две паралелки на областта, съответно в ПГТО „Д. Желязков” – Сливен и в СПГСГ „Арх. Г. Козаров” – Сливен. От подалите заявления за явяване 31 седмокласници в деня на изпита се явиха 26. Директорът на училището, в което се проведе изпитът, ОУ „Юрий Гагарин” – Сливен, създаде добра организация и на учениците бяха осигурени подходящи условия за работа. РИО – Сливен осигури необходимите консумативи. Нямаше особени прояви, затруднения и проблеми при провеждането на проверката на способностите. Още същия ден, след засекретяване, комисията за проверка и оценка свърши работата си по оценяването и оформянето на протокола. Всички оценки бяха положителни.

Въпреки благоприятните резултати от проведената проверка на способностите по изобразително изкуство на явилите се 26 седмокласници, със заповед на началника на РИО – Сливен, в съответствие с разпоредбите на Наредба № 11, още след първи етап на класиране беше определено, че и в двете паралелки, изискващи този изпит, а именно в паралелката в ПГТО „Д. Желязков” – Сливен /”Моден дизайн”/”Компютърно проектиране и десениране на плетени площни изделия”/ и в паралелката в СПГСГ „Арх. Г. Козаров” – Сливен /”Интериорен дизайн”/, няма да се извършва прием. Това се наложи поради изключително малкия брой ученици, класирани в тях.


  1. държавните зрелостни изпити.

Провеждането на държавните зрелостни изпити – майска сесия, 2011 г., се извърши в съответствие с Наредба № 3 от 17. 05. 2004 г. на МОМН за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити и Заповед № РД 09–1161/13.09.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката. Със Заповед № РД - 06-92/10.02. 2011 година на началника на Регионален инспекторат по образованието - Сливен се сформира Регионална комисия за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити. Съгласно Наредба № 3, чл.22, т.1, директорите на училища, в които се осъществява обучение в 12. клас, назначиха със своя заповед училищни зрелостни комисии за допускане до държавни зрелостни изпити и организиране издаването на дипломи за завършено средно образование и удостоверения за завършен гимназиален етап. Всички участници в процеса по организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити подписаха декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието, младежта и науката, че отговарят на изискванията, определени в чл.4, ал.1 и ал.2 на Наредба № 3 от 17.05.2004 г. на МОМН за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити. Ксерокопия от попълнените декларации се съхраняват в Регионален инспекторат по образованието – Сливен.

Със заповед на началника на РИО – Сливен се утвърдиха предложените учители за квестори и консултанти от директорите на училищата, като преди провеждането на съответния ДЗИ регионалната комисия за организиране и провеждане на зрелостните изпити предостави на директорите, направили предложения за квестори и консултанти, списъците с имената на утвърдените квестори и консултанти от тяхното училище и разпределението им по училища. В деня на всеки изпит, заедно с изпитните материали, в съответствие с правилата за информационна сигурност на изпитните материали за ДЗИ, утвърдени със заповед на министъра министъра на образованието, младежта и науката се предадоха на директорите на училища списъците с разпределението на квесторите и консултантите по изпитни зали и сгради.

Относно организацията по разпределението на квесторите по сгради и зали се спазиха изискванията на чл. 20, т.9 от Наредба № 3 от 17. 05. 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити и изискванията на Министерството на образованието, младежта и науката, като учителите, определени за квестори по зали, бяха от различни училища и не преподават в същото училище, в което са определени за квестори. За организирането и провеждането на зрелостните изпити в градовете Шивачево, Твърдица и Котел, където има от едно до две училища, бяха осигурени квестори от съседни населени места. За всяко училище от областта, в което се проведе държавен зрелостен изпит, се предвиди 30% резерв от квестори.

Директорите в деня на изпитите уведомиха квесторите за разпределението им по зали, предоставиха им в писмен вид инструктаж за квестора и инструктаж за зрелостника, утвърдени със заповед на министъра на образованието, младежта и науката и изпитните материали.

След приключване на изпитния ден регионалната комисия за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити прие пликовете с изпитните работи от директорите на училищата, в които се проведоха държавни зрелостни изпити, и ги предаде с приемно-предавателен протокол на комисиите за засекретяване на изпитните работи.

Проверените изпитни работи и ксерокопия от окончателния протокол с изпитните резултати се предоставиха на директорите на училищата, в които се осъществява обучение в 12. клас. В съответствие с чл. 22, т. 8 от Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити се определи тридневен срок, в който зрелостниците имаха възможност да се запознаят с протокола с изпитните резултати и изпитните си работи.


 1. Посочете проблемите, свързани с опазване живота и здравето на учениците – проблеми на охраната в училищата и обслужващите звена, инциденти с ученици и служители по време на учебни занятия и екскурзии, постъпили докладни за проявена агресия от страна на учениците и др. Предприети мерки: охрана (брой училища), видеонаблюдение (брой училища), специален пропускателен режим (брой училища).
Каталог: rioup -> actuality -> aaactual2011 -> 130911
aaactual2011 -> "европейски тенденции в развитието на професионалното образование и обучение. Стратегия европа 2020"
aaactual2011 -> Семинар до дубровник с географици и историци ще промени датата на тръгване. Пътуващ семинар за географи, историци и философи
aaactual2011 -> Цариградско шосе
aaactual2011 -> На основание изпратени ваши заявки за участие в обучението на директори в с. Оряховица съм изготвила следните таблици. Желая всеки един да потърси името си. Ако е допусната грешка или някой е изпуснат да ми се обади
aaactual2011 -> Конкурс за постер „ човек и космос целта
aaactual2011 -> График за провеждане на родителски срещи относно нво и прием след VII клас в училищата от област сливен


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница