Доклад-анализ за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен за учебната 2010/2011 година


ІІІ. 1. Предучилищно възпитание и подготовкастраница5/9
Дата24.07.2016
Размер2.1 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ІІІ. 1. Предучилищно възпитание и подготовка

1. Дейности за подпомагане на млади и на новоназначени учители

Регионалната образователна политика на РИО – Сливен за подпомагане на млади и на новоназначени учители, както и за развитието на тяхната професионална кариера е всъответствие с националните приоритети на МОМН за създаване на благоприятни условия за кариерното развитие на учителите и възпитателите. В плана за инспектиране и контролно-методическата дейност на експерта по предучилищно възпитание за учебната 2010/2011 г., утвърден от началника на РИО - Сливен, в раздел „Организационно – методическа дейност” са предвидени работни срещи за подпомагане работата на новоназначените директори и учители при прилагане на нововъведенията в нормативната база, изготвяне на годишните планове и годишните разпределения на образователното съдържание, както и по прилагането на ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка и на ДОИ за документите за системата на народната просвета. Важен приоритет в работата на експерта по ПВ е подпомагане на педагозите при разработване на проекти по национални и международни програми.

На организирана от експерта по ПВ работна среща в началото на учебната 2010/2011 г., на която присъстваха новоназначени учители и директори в системата на предучилищното възпитание и подготовка, бяха разяснени нововъведенията в ППЗНП, свързани с условията, които създава държавата за процеса на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски длъжности с цел повишаване качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес. Бяха коментирани ключовите компетентности на учителската професия и приложението им в практиката:


 • социални компетентности;

 • технически и ИКТ – компетентности;

 • компетентности в областта на самообразованието и на личностното развитие;

 • работа в екип и партньорство;

 • владеене на чужди езици.

Бе обсъден моделът за продължаващо професионално развитие и образование на учителските кадри и неговите основни цели, а именно:

- Повишаване на мотивацията на учителите за образование и учене през целия живот, както и отговорностите им за качеството на образователния процес.

- Възможност за кариерно развитие съобразно личностните нагласи и способности на отделния учител.

- Въведен модел на диференцирано заплащане в детските градини и училищата.

- На новоназначените педагози бяха разяснени възможностите за кариерен избор:


 • Хоризонтално развитие – в рамките на учителската професия са налице 5 позиции, учителски длъжности: младши учител, учител, старши учител, главен учител, учител-методик. Преминаването на по-висока позиция зависи от годините учителски стаж и квалификацията.

 • Вертикално развитие – различни професии в системата на образованието /директор, пом.-директор .../

 • Развитие в рамките на позицията – подобряване на знанията и компетентностите

Подчертано бе, че очакваните резултати от кариерното развитие са свързани с повишаване качеството на образование на учителите и на образователно-възпитателния процес с децата; повишаване на авторитета и социалния статус на учителите; повишаване постиженията на децата.

Важен акцент бе разясняването на въвеждането на задължителна предучилищна подготовка две години преди постъпване в първи клас в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета /ЗИДЗНП/, § 2, който указва промените в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 /ДВ, бр. 78, в сила от 05.10.2010 г./. Внимание бе обърнато на отговорността на учителите и директорите за правилното информиране на родителите не само на децата, които посещават детска градина, а и на тези, които не посещават.

Новоназначените учители бяха запознати с предприетите мерки от МОМН за привличане и задържане на младите учители в образованието, за програма „Квалификация на учители” и предвидените финансови средства за квалификация на учители до 29 годишна възраст по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Новоназначените учители бяха подпомогнати в детските градини от старши учители или главен учител, там където има такава длъжност, включиха се активно и в работата на методичните обединения, наблюдаваха открити педагогически практики на свои по-опитни колеги и участваха в обсъждането на ситуациите.

В детските градини на заседания на методичните обединения, в зависимост от тяхната тематична насоченост и потребностите на педагозите, се обсъждаха теми за вътрешна квалификационна дейност. Планираха се теми, които спомагаха за развитие и проява на професионалната компетентност на всички учители, с особен фокус към младите и новоназначените учители.

Темите и формите за вътрешна квалификация се разработваха от членовете на методичните обединения, като семинари и дискусии и към някои от тях се подготвяха и представяха открити практики, за да се проследи практическата приложимост в пряката работа на избрания проблем. В част от детските градини всяка квалификация се онагледяваше с презентации и завършваше с практическа част – ситуативни и ролеви игри. По този начин учителите усвояваха различни техники и способи, които повлияха благоприятно върху педагогическото взаимодействие, повиши се тяхното самочувствие и професионална компетентност.
2. Дейности, инициирани от експерта по ПВ, за повишаване на творческия и на методическия капацитет на учителите

Бяха проведени квалификационни курсове за педагози от детските градини във всички общини от област Сливен:

- „Специфични умения на членовете на комисии по БДП в детската градина”

- „Планиране, ръководство и контрол на обучението по БДП”

- „Методика на обучението по БДП”

- „Подпомагане на учителите при изготвяне на индивидуална образователна програма на деца със СОП”

- „Придобиване на умения за работа с деца с аутизъм и хиперактивен синдром в детската градина”, организирано от Ресурсен център за ПИОВДУСОП

- „Трудово право за директори”

Проведени бяха работни срещи от експерта по ПВ с учители и директори от детските градини от област Сливен по повод обсъждане на въпроси от областта на предучилищното образование, включени в публикуваната в сайта на МОМН концепция за основните принципи и иновативните моменти в проекта на нов закон за предучилищното и училищното образование. Бяха обсъдени също така през м. октомври 2010 г. актуални въпроси по организацията на предучилищното възпитание и подготовка и бе представено становище в МОМН.

РИО – Сливен оказа методическа и организационна подкрепа на общините, училищата, детските градини и осъществи контрол за създаване на условия и предпоставки за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на петгодишните деца в подготвителни групи в детските градини и училищата. Бяха разкрити допълнително подготвителни групи с деца от различни етноси. Броят на обхванатите петгодишни деца е общо 1661 по данни на Списък - Образец 1 и 2 за учебната 2010/2011 г., като от тях 1355 деца са обхванати в детските градини и 306 деца в училищата. По данни на четирите общини в област Сливен броят на децата, родени през 2005 г. /петгодишни/ е около 2500. От проведените разговори с общинските ръководства стана ясно, че голяма част от останалите необхванати деца, които са родени в област Сливен, не се намират в региона, защото са заминали с родителите си на друго място. Миграционните процеси в чужбина и в по-големите градове на страната са засилени предимно по икономически причини. По отношение на шестгодишните деца: обхванати са общо 2210 деца, от тях 1384 в детски градини и 826 в училища. За всички деца бяха осигурени в срок учебни помагала по девет образователни направления.

РИО – Сливен бе активна страна в мотивирането на учители и директори от област Сливен за повишаване на техния творчески и методически капацитет, както и в подпомагането им при изготвяне на презентации за участие в различни национални научни форуми:

- Г-жа Дора Янкова, директор на ЦДГ „Детски рай” – Сливен участва с доклад и презентация в четвъртата научно практическа конференция по предучилищно възпитание „Водим бъдещето за ръка”, проведена от 31 март до 2 април 2011 г. в гр. Стара Загора. Националният форум бе организиран от Министерството на образованието, младежта и науката и Регионалния инспекторат по образованието – Стара Загора. Темата на доклада на г-жа Янкова бе ”Работата по международен образователен проект по секторна програма ”Коменски” - фактор за повишаване компетентностите на учителите от детската градина». За наша радост Дора Янкова, директор на ЦДГ „Детски рай”, бе отличена с Грамота от МОМН за „Най-добра научна разработка в Четвъртата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”. В конференцията взеха участие преподаватели от висши училища, експерти от МОМН, началници на РИО, учители, директори, творци. Бяха представени над 200 доклада в шест работни секции. След конференцията в сайта на РИО – Сливен бе публикувана от експерта по ПВ подробна информация за националната конференция, бе размножен дискът с разработките на участниците за всяка община от област Сливен.

- Г-жа Димитринка Златева - старши учител в ОДЗ „Елица”, гр. Сливен и член на Регионален комитет - ОМЕП участва в Национална кръгла маса на тема: „Взаимодействие между институции и неправителствени организации: Културно – образователни практики в подкрепа на детството”. Научният форум, организиран от Българския национален комитет ОМЕП и СУ „Св. Климент Охридски”, се проведе на 3 юни 2011 г. в конферентната зала на Софийския университет. Госпожа Златева представи доклад и презентация на тема „Интерактивни форми на сътрудничество между детска градина, институции и неправителствени организации за екологичното възпитание на децата”. Акцентът на темата бе активната роля на детската градина при реализиране на съвместни дейности със „Зелени Балкани” - Федерация на екологичните сдружения в България, дирекция на Природен парк "Сини камъни”, родители, държавни и общински институции. Д. Златева представи различни ефективни форми на сътрудничество: участие на децата в Първия фестивал на Белоглавия лешояд, посещение на волиерата, където се отглеждат лешоядите, беседи и презентации за постоянните и изчезващи растителни и животински видове в Сливенския природен парк, разговори за екологичните знаци, забраняващи некоректно поведение в природната среда, игрово-познавателна ситуация в трета възрастова подготвителна група на тема: „Приятели на природата”, проведена във връзка със Седмицата на гората, засаждане на дръвчета в двора на детската градина и др.

- Г-жа Стефка Великова, старши учител в помощни групи към ЦДГ „Зорница”-Сливен представи доклад, свързан с опита й в работата с деца със СОП на национална кръгла маса „Проблеми на интегрираното образование в детската градина” в СУ „Св. Кл. Охридски” през м. февруари 2011 г. На г-жа Стефка Великова бе присъдена през 2010 г. наградата „Константин Величков” на МОМН по повод Деня на народните будители – 1 ноември.

- Поддържаме активен и актуален линка „Детски градини” в сайта на РИО – Сливен: отразяваме всяко значимо събитие, галерията обогатяваме със снимки и рисунки, от които е видна ведрата атмосфера и настроение на децата и учителите от творческите и спортните инициативи. Блогът на детските градини е достъпен за всички заинтересовани лица - detskigradinisliven.blogspot.com. Насърчаваме детските градини да създават и поддържат свои сайтове и/или блог.

- По инициатива на РИО – Сливен, в партньорство с Община Сливен и Регионален комитет за предучилищно образование ОМЕП – Сливен, се организира и проведе традиционната благотворителна изложба - базар с рисунки и приложни продукти на деца от детските градини в област Сливен. Конкурсът бе под мотото «Протегната ръка – милион чудеса» и бе посветен на Европейската година на доброволчеството – 2010. Участваха над 200 деца от различни етноси от различни детски градини. Учителите от всяка градина избраха чрез вътрешен конкурс най-хубавите рисунки и ги представиха на специално жури. Всяка детска градина представи по 3 рисунки за виртуалната изложба в Интернет /detskigradinisliven.blogspot.com/. Интернет-страницата е достъпна и в сайта на РИО – Сливен, раздел „Детски градини”. Целта на инициативата бе да провокира детската вяра, че малко е нужно, за да се случат милион чудеса, да няма болни, изоставени и бедни деца. Всяко дете може да бъде благородният рицар или красивата принцеса и да извърши истински подвиг по начин, близък на неговото ежедневие - с красиви рисунки, картички, сувенири и добри обноски да зарадва и да помогне на своите приятели в нужда. Със събраните средства бяха закупени материали за развитие на творческите заложби на децата със специални образователни потребности и на децата от социалнослаби семейства в детските градини.

- Традиционното велошоу на детските градини от Сливен “По-бързи от сливенския вятър, посветено на 9 май – Ден на Европа, предложи на многобройните зрители истински спортни емоции по трасето в централната алея на Градската градина. Велошоуто се организира от Община Сливен и Регионален инспекторат по образованието - Сливен. Подаръците за всички състезатели бяха осигурени от Европейския център „Европа Директно” – Сливен. Спортният празник, в който се включиха колоездачи от 13 детски градини, протече при безупречна организация – с изправни в техническо отношение велосипеди, осигурено медицинско обслужване, атрактивни екипи /каски, наколенки, емблеми на отборите, светлоотразителни знаци и жилетки/, маркирана състезателна отсечка и пъстра украса от детски рисунки и флагчета. Подходящият музикален фон и професионалният спортен коментар на водещия създаваха динамично темпо и весело настроение.


3. Резултати от проверки, заложени в личния план на експерта и в плана на РИО – Сливен, свързани с предучилищното възпитание и подготовка.


Тема/ цел на проверката

Брой и вид посетени училища/ детски градини

Брой посетени учители

Изводи

1. Цялостна проверка в ЦДГ „Минзухар” с. Крушаре, община Сливен по личен план.

Целта на проверката бе да се установи степента на ефективност на възпитателно – образователния процес, качеството на управленската дейност на директора и прилагането на държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка и за документите за системата на народната просвета. Оказване на методическа помощ на учителите в процеса на развиване на нови умения и способности за управление на педагогическия процес, в центъра на който е личността на детето.

1 бр.

Целодневна детска градина „Минзухар”, с. Крушаре, община Сливен3 учители, 1 директор с група

Екипът на детската градина се старае да изпълнява своите функции в много добро взаимодействие с държавните и общинските институции, с родителската общност, НПО, читалището, училището и с други партньори със загриженост към децата и стремеж за решаване на проблемите в тяхна полза. Добрата организация на работа се явява важно условие за ефективно управление на възпитателно-образователната дейност, за спазването на ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка и ДОИ за документите за системата на народната просвета, за мотивиране на колегите да повишават квалификацията си и на децата за учебна дейност с оглед на успешната им социализация в обществото и новата им социална роля „ученик”. Осигурени са учебни помагала за децата. Спазва се Кодексът на труда и др. нормативни документи.

Констатирана е много добра организация на дейностите за възпитание и обучение на децата по безопасност на движението, както и на дейностите, свързани с БУВОТ.

Необходимо е ръководството и учителите да бъдат още по-настойчиви при мотивиране на родителите от различен етнически произход относно обхвата и най-вече задържането на всички деца на пет и шест-годишна възраст от с. Крушаре в подготвителните групи за училище в детската градина.


2. Участие в цялостна проверка в ОУ «Юрий Гагарин», гр. Сливен, общ. Сливен в частта подготвителни групи за училище по план на РИО – Сливен.

1 бр.

Основно училище «Юрий Гагарин», гр. Сливен, община Сливен3 учители, разговор с директора на училището

Обучението в подготвителните групи се провежда съгласно ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка и Програма за подготвителна група на МОМН.

Във връзка с изпълнението на Закона за изменение и допълнение на ЗНП /обн. - ДВ, бр. 78 в сила от 05.10.2010 г./, да се набележат на педагогически съвет още по-ефективни мерки за повишаване на обхвата и задържане на пет и шестгодишните деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка в подготвителни групи, с цел да се гарантира на всяко дете равен старт при постъпване в първи клас.

Осигурени са учебни помагала за децата.


3.Тематична проверка: “Създадени условия и предпоставки за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата от 5-годишна възраст”

Цел: да се проучи цялостната организация на педагогическия процес и създадената среда в детската градина като условие за ефективно прилагане и поетапно въвеждане на задължителния обхват на 5-годишните деца в системата на предучилищното възпитание и подготовка.
Основно училище «Братя Миладинови», гр. Сливен, община Сливен

3 учители, разговор с директора на училището

Ръководството и учителите са запознати с нововъведенията в нормативната уредба по посока на задължителния обхват на 5-годишните деца. В трите групи с полудневна организация е създадена подходяща материална и образователна среда за занимания на децата с условия за отдих. Учителите са правоспособни и активни в усилията си да мотивират родителите от различен етнически произход децата им да посещават редовно подготвителна група.

На всички 5-6 годишни деца са осигурени учебни помагала. Налице е вътрешно-квалификационна дейност на методическото обединение по ПВ.


Целодневна детска градина «Звездица», гр. Сливен, община Сливен

1 директор и 5 учители

Сформирани са три групи с полудневна организация и две групи с целодневна организация. Налице е кадрова обезпеченост и ефективна вътрешно-квалификационна дейност на педагогическия екип за ефективно институционализиране на задължителния обхват на 5-годишните деца в системата на предучилищното възпитание и подготовка.

Учителите отчитат с подходящ диагностичен инструментариум индивидуалните постижения на децата и резултатите се вписват в дневниците на групите.

На всички 5-6 годишни деца са осигурени учебни помагала.

Издадена е Заповед с предписание от началника на РИО относно воденето на Регистрационната книга за издадените удостоверения за завършена подготвителна група. Необходимо е колона „регистрационен номер за годината” да започва с № 1 за всяка учебна година съгласно чл. 62а, ал.2 и ал. 3 на Наредба № 4 на МОМН. за документите за системата на народната просвета.4.Тематична проверка: “Контролно-ръководната дейност на директора”. Цел:

Установяване качеството на воденето на задължителната документация на детската градина и ефективността на ръководно-контролната и управленска дейност на директора върху възпитателно-образователния процес в детската градина.
ЦДГ „Мак”, гр. Сливен, община Сливен

1 директор

Личните дела на персонала са комплектовани коректно. Задължителната документация е в наличност и се води съгласно изискванията на Наредба № 4 на МОМН за документите за системата на народната просвета.

Създадени са благоприятни условия и предпоставки за въвеждане на задължителна подготовка за петгодишните и шестгодишните деца в детската градина в съответствие с приоритетите на МОМН и измененията в Закона за народната просвета от 05.10.2010 г. Издадена е Заповед с предписание от началника на РИО относно воденето на Регистрационната книга за издадените удостоверения за завършена подготвителна група. Не са нанесени своевременно в колона “регистрационен номер за годината” необходимите корекции с червен химикал в съответствие с изискванията на чл. 82, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 4 на МОМН за документите за системата на народната просвета.


ЦДГ „Вержин и Хаик Папазян, гр. Сливен, община Сливен

1 директор

Директорката изпълнява отговорно задълженията си, регламентирани в чл. 147, ал.1, т. 1, т. 12 от ППЗНП.

Директорката системно повишава професионалната си квалификация чрез разнообразни форми, което разширява и задълбочава разбирането й по актуални психолого-педагогически и управленски въпроси. Създадената добра организация на управленския и възпитателно-образователния

процес в детската градина благоприятства спазването на ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка и на ДОИ за документите за системата на народната просвета, мотивира колегите да повишават квалификацията си и насърчава децата за учебна дейност с оглед на успешната им социализацията в обществото и качествената подготовка за училище.


5. Тематична проверка: „Изпълнение на дадени задължителни предписания от проверки”

Цел: Установяване качеството и ефективността на изпълнение на дадени

задължителни предписания от извършена проверка.


ЦДГ „Иглика”, с. Бяла, община Сливен

1 директор

Създадена е добра организация от директора на ЦДГ „Иглика” за качествено изпълнение на дадените задължителни предписания от извършената цялостна проверка в детската градина.

В Регистрационната книга за издадените удостоверения за завършена подготвителна група номерацията на издадените удостоверения в колоната “пореден регистрационен номер” се изписва коректно съгласно чл. 62а, ал. 2 на Наредба № 4 на МОМН за документите за системата на народната просвета.


ЦДГ гр. Котел, община Котел

1 директор

В Книгата за регистриране на заповедите на директора установих, че директорката е определила със заповеди мястото на съхранение на съответните проверени книги от задължителната документация до приключването им, сроковете за съхранение в архива на институцията и лицата, които отговарят за воденето им съгласно изискванията на Наредба № 4 на МОМН за документите за системата на народната просвета.


6. Текуща проверка по личен план

Цел: да се проучи резултативната страна от подготовката на децата за училище, осъществявана целенасочено в подготвителена група; да се подпомогне организационно и методически процеса на диагностиране на резултатите от образователния процес и постиженията на децата; да се установи степента на ефективно използване на образователната среда, прилагането на ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка.
ЦДГ „Васил Левски”, гр. Твърдица, кв. Козарево община Твърдица

1 директор с група

Създадени добри материални условия за занимания на децата и изграждане на положителна мотивация към бъдещата им социална роля – ученик. Създадена е стимулираща образователна среда, която подпомага протичането на възпитателно-образователния процес и е съобразена с възрастта и потребностите на децата. Документацията е прошнурована, прономерована и подпечатана. Учителите отбелязват в задължителната учебна документация индивидуалните резултати от предучилищната подготовка на всяко дете.

Издадена е Заповед с предписание от началника на РИО относно воденето на Регистрационната книга за издадените удостоверения за завършена подготвителна група.


СОУ „Иван Вазов” – гр. Нова Загора, община Нова Загора

1 учител, разговор с директора на училището

Подготвителната група в СОУ „Иван Вазов”, гр. Нова Загора е с полудневна организация на работа и се помещава в просторна стая в сградата на начален етап, която се намира в непосредствена близост до центъра на населеното място и до училището. Децата /5 и 6 г./ са с различен етнически произход и социалния опит, който придобиват в подготвителната група, благоприятства тяхната социализация и развитие в общността. Учителката се старае да подпомага децата - билингви, за да се научат да общуват, да упражняват езика и да имат желание да се изявяват самостоятелно и групово в различни дейности. Тя контактува с родителите, с оглед необходимостта от ежедневно посещение на децата за успешната им подготовка за училище.


7. Текущи проверки по сигнали и жалби
Г-н Атанас Петров, кмет на с. Драгоданово, община Сливен

поставя въпроса относно целесъобразността на разходване на бюджетните средства на Полудневна детска градина /ПДГ/ в с. Драгоданово от учителката на групата.ПДГ с. Драгоданово към ОУ „Св. Кл. Охридски”с. Блатец

1 директор на

ОУ „Св. Кл. Охридски”с. Блатец; 1 учителка в ПДГ с. Драгоданово към ОУ с. Блатец; кмет на с. ДрагодановоС учителката са проведени разговори, напомнено й е, че разпоредител с бюджета на ПДГ с. Драгоданово е кметът на населеното място, както и че тя не може да извършва финансови действия без негово знание и съгласие.

Длъжностните лица от кметството в с. Драгоданово са подписали, че задължението, свързано с авансовото теглене на сума от учителката, може да бъде поето, но не е бил информиран кметът за това от страна на длъжностните лица в кметството.
Г-жа Мария Колева, майка на детето Анастасия Капитанова твърди, че длъжностните лица от ЦДГ „Детски рай” „неправомерно” и „неоснователно” са отказали да й дадат документите на Анастасия , за да бъде преместена от нея в ЦДГ с. Бяла, тъй като вече била в развод с бащата на детето.


ЦДГ «Детски рай», гр. Сливен


1 директор, 2 учители на група

Проверката показа, че не е налице виновно поведение на длъжностно лице от детската градина при изпълнение на служебните му задължения. От жалбата става ясно, че няма окончателен акт на компетентния съд, от който да е видно, че само г-жа Мария Колева е законен представител на детето.

Г-жа Мая Ниязи поставя въпроси, свързани с обстоятелствата по приемане на детето й Диан Василев, роден на 17.12.2003 г., през втория срок на учебната 2010/2011 г. като ученик в първи клас в Х СОУ „Йордан Йовков” – Сливен след завръщането им от Холандия.

Поставя се и въпросът за детето Румяна Василева, родена на 12.11.2007 г., което е все още възпитаник на Детска ясла № 15 - Сливен, и това обстоятелство според майката спирало нормалното й психическо развитие, тъй като детето е навършило 3 г. и това спирало развитието й. Родителските права след развода са присъдени на бащата от компетентния съд.Х СОУ „Йордан Йовков” – Сливен и Детска ясла № 15

2 директори

Директорката на Х СОУ „Йордан Йовков” – Сливен, не е спазила реда и условията за приема на ученици в първи клас съгласно Заповед № РД-205/ 24.03.2010 г. и Заповед № РД -06-260/14.04.2011г., издадени от самата нея. Изготвена е заповед с предписание от началника на РИО относно спазването на реда и условията за приема на ученици в първи клас.

Съгласно параграф 1 на Наредба на Министерството на здравеопазването за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях. „Децата се изписват от детските ясли от 1 септември в годината, в която навършват тригодишна възраст, или по желание на родителите преди този срок.” Директорката на ЦДГ „Папазян” ни увери, че името на детето Румяна Василева е в списъка на децата, които ще бъдат приети в детската градина през м. юни 2011 г. въз основа на подадения от близката Ясла №15 списък и молба от бащата.
Постъпили устни сигнали за нарушения в организацията и координацията на ресурсното осигуряване между Ресурсен център и детските градини в Сливен, както и между членовете на екипа на Ресурсен център и директорката.


Ресурсен център за ПИОВДУСОП - Сливен

1 ресурсен учител, 7 директори на ДГ, 1 директор на Ресурсен център

В гр. Сливен броят на децата със специални образователни потребности, които са на ресурсно подпомагане в масови детски градини, е 12. Те посещават 7 детски градини в града.

Назначена е със срочен договор неправоспособна ресурсна учителка поради неявяване на правоспособни кандидати към момента на обявяване на свободното място. Утвърденият график за работа в ДГ не винаги се спазва от страна на ресурсния учител, още повече, че броят да децата е голям за 1 ресурсен учител. Директорите на детските градини в Сливен смятат, че има голяма необходимост и полза от ресурсното подпомагане на деца със СОП, но е необходимо да се подобри взаимодействието и координацията на дейностите между Ресурсен център – Сливен и детските градини. Учителите в групите се затрудняват при изготвяне на индивидуална образователна програма на дете със СОП. Предвиден е курс от РИО – Сливен за подпомагане на учителите в тази посока. Директорката на Ресурсен център подаде заявление за напускане на длъжността „директор”, в момента друго лице е вр.и.д. ”директор”. Изработен е нов график за ресурсно подпомагане в детските градини.Цел: спазването на процедурата по организирането на екскурзия на децата на пет и шест-годишна възраст, съгласно Наредба № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм. във връзка с възникнал транспортен инцидент на пътя с автобус на фирмата-превозвач по маршрута с. Ябланово – Варна.

ЦДГ „Слънчо”, с. Ябланово, община Котел

1 директор, 1 учител – ръководител на екскурзията, родители

Директорката не е спазила изискванията на чл. 12а (Нов - ДВ, бр. 9 от 2005 г., изм., бр. 24 от 2006 г.), ал. (1) от Наредба № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм. „Преди всяко провеждане на формите на организиран отдих и туризъм по чл. 8 директорите на детски градини, училища и обслужващи звена уведомяват съответния регионален инспекторат по образованието (РИО) и представят в писмена форма предварителна информация за ...”.

На децата, родителите и придружаващите ги лица от детската градина е била оказана своевременно помощ при възникване на транспортния инцидент на пътя чрез незабавно известяване на тел. 112 и на фирмата-превозвач и изпращане на място на компетентни медицински, полицейски, противопожарни и аварийни екипи.

Издадена е Заповед с предписание от началника на РИО относно спазването на процедурата по организирането на екскурзия с деца.
4. Участие в квалификационни дейности и семинари на експерта по ПВ:

 • Участие в заключителна конференция по проект "Прогрес към равенство: Национални ефективни и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията" в гр. София, 09-10.12. 2010 г. Участниците в двудневната конференция обсъдиха индискриминацията в училищното образование, резултатите от националните практики за превенция и борба с дискриминацията, многообразието на работното място и др. Проектът на МТСП и Комисията за защита от дискриминацията се осъществява в рамките на програма "Прогрес". Чрез нея Европейският съюз оказва финансова подкрепа на страните членки в сферата на заетостта и социалните въпроси.

 • Участие в четвъртата научно-практическа конференция по предучилищно възпитание „Водим бъдещето за ръка”, проведена от 31 март до 2 април 2011 г. в гр. Стара Загора. Националният форум бе организиран от Министерството на образованието, младежта и науката и Регионалния инспекторат по образованието – Стара Загора.

 • Участие в заключителна среща за отчитане на резултатите във връзка с приключване на международен образователен проект на РИО – Сливен и Директората в гр. Маниса, Турция на тема: „Традиции и иновации в професионалното образование”., финансиран по програма Коменски – „Регионални партньорства” на ЦРЧР.


5.Набелязани акценти за следващата учебна година в контролно-методическата дейност на експерта.

 • Създадени условия и предпоставки за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата две години преди постъпване в първи клас.

 • Използване на актуални педагогически технологии и стратегии в образователния процес и подготовка на децата за училище.

 • Контролно-ръководната дейност на директора

 • Изпълнение на дадени задължителни предписания от проверки

 • Подпомагане на млади и на новоназначени учители при планиране на образователното съдържание и оценяване динамиката на детското развитие.


ІІІ. 2. Начално образование

1 Дейности за подпомагане на млади и на новоназначени учители

● Съвещания с началните учители.

● Методическа консултация, насочена към предотвратяване и преодоляване на проблеми, свързани с учебен план и учебни програми.

● Методическа помощ при разработване на учебни програми за ЗИП и СИП.

● Съдействие за професионалните изяви на началните учители.

● Обмяна на опит.

● Съдействие съвместно с експерта за квалификация на педагогическите кадри при разработване на плана за квалификация.

2. Дейности, инициирани от експертите, за повишаване на творческия и на методическия капацитет на учителите

През месец декември началните учители от пет училища в област Сливен се включиха в обучение по предприемачество в НИОКСО - гр.Банкя.

След обучението бяха наблюдавани открити уроци в ІІІ ОУ «Д-р Ив. Селимински» - гр.Сливен на тема «Формиране на предприемачески умения в І клас». Наблюдаваните уроци бяха в час по домашен бит и техника. Чрез интерактивни програми и с помощта на бизнесконсултанти учениците усвояват практически знания и умения, свързани с бизнеса и икономиката. Уроците бяха свързани с предприемачески умения и отношение към производството, размяната и пазара. В часовете се работеше в групи. Децата сравняваха различни варианти на лични бюджети. Разиграваха сюжетни игри за размяна на стока. Учениците изработиха изделие и поставиха цена за продажба. В часа се осъществиха междупредметни връзки. Основните понятия се усвояваха на практическа основа. Учениците проявяваха толерантност при работа в групи.

Беше наблюдаван от началните учители и урок в ІV клас в V СОУ «П. К. Яворов» - гр.Сливен.

През месец април в с. Оряховица се проведе семинар с начални учители и директори от четирите общини на област Сливен. На семинара се акцентира как «Всяко дете успява». Особено внимание се обърна на :

- възпитаване в междуетническа толерантност;

- подобряване качеството на образование;

- намаляване броя на необхванатите;

- преодоляване на предразсъдъците;

- условия за равен достъп до образование.3. Резултати от проверки, заложени в личния план на експерта и/или в плана на РИО:


Тема/цел на проверката

Брой и вид посетени училища/детски градини

Брой посетени учители

Изводи

Цялостна проверка в ОУ „Юрий Гагарин”- гр.Сливен

Цел на проверката:

Установяване на качеството и резултатите от образователно-възпитателния процес в училището; спазване и прилагане на държавните образователни изисквания; ефективността на дейността на ръководния екип и на пдагогическия съвет по осигуряване на равен достъп и качествено образование на учениците; оказване на методическа помощ при необходимост.


Основно училище «Ю. Гагарин» гр.Сливен

7 учители

Началните учители са запознати с ДОИ за учебно съдържание и учебна документация – учебен план и учебни програми.

Познават Наредба №3 за системата за оценяване. Постиженията на учениците са оценявани в съответствие с изискванията на Наредба №3 от 15.04.2003 г.

Планирането им е в съответствие с нормативните документи и действащите програми.

Учителите имат необходимата подготовка, обмислят урочните единици и се стремят да изполват рационално времето в час. Целите, които учителите си поставят, са конкретни и реално постижими. В часовете се осъществяват междупредметни връзки. Недостатъчно разнообразие от методи и форми, използвани от учителите. Недостатъчно се работи диференцирано с учениците, които срещат трудности.Тема: „ Проверка по изпълнение на предписание ”

Цел: Да се провери изпълнението на задължителни предписания, дадени от предходна проверка.

Цел:

о


НУ „Хр.Ботев” с.Чинтулово, общ. Сливен

СОУ „Н.Рилски”гр.Твърдица, общ.Твърдица1 учител

2 учителиПри направените проверки през настоящата учебна година се установи, че нарушенията са отстранени.

Учителите имаха добра предварителна подготовка за часовете. Планирането беше в съответствие с нормативните документи и действащите програми. Учителите мотивирано поставиха темата. Учениците се включваха активно в часа. В наблюдаваните часове имаше много разнообразни методи на работа, които бяха съобразени със знанията и възможностите на учениците. Учителите поощряваха учениците през целия час, допълваха техните отговори и ги поправяха.

В плана за контролната дейност на директорите за учебната 2010-2011 г. са заложени повече проверки за резултатите от учебно – възпитателната дейност.


Тема:„Осъществяване на учебно-възпитателния процес по предмета „Човекът и природата”

Цел: Да се установи степента на овладяване на учебното съдържание по предмета.
ОУ „Ел.Багряна” гр.Сливен

1 учител

Добра подготовка, методическа компетентност и предварително осмисляне на конкретната методична единица. Урокът се характеризираше с ясно поставени, формулирани и обосновани цели. Времето в часа се използваше рационално. Спазваше се структурата на съвременния урок. Учениците бяха активна страна в учебния процес. По време на работа учителката работи с всички ученици, провокира мисленето им чрез въпроси за затвърдяване и прилагане на новите знания. Те имат изградени умения за работа. Осъществиха се вътрешнопредметни и междупредметни връзки. Имаше голямо разнообразие от методи и форми, което позволи всички ученици да участват. Практически се проведе един нагледен, интерактивен и информативен урок. Такъв урок спестява времето на учителя и ученика, позволява на ученика да работи в своето темпо, а на учителя да работи диференцирано. Създаде се творческа и емоционална атмосфера. В часовете по предмета „Човекът и природата” четвъртокласниците усвояват нова, непозната материя – процесите и явленията в природата. С традиционните методи тези процеси и явления трудно се представят. ИКТ дава възможност за: моделиране на процеси, които е невъзможно да се онагледят или са трудно възпроизводими в реални условия; допълнителни възможности за онагледяване .

Констатациите от проверката дават основание да се направи извод, че обучението по предмета „Човекът и природата” е съобразено с учебната програма и с покриване на стандартите.
Тема: „Ефективност на образователно – възпитателния процес в началния етап при условията на билингвизъм”

Цел: Установяване на степента на реализация на ДОИ за учебно съдържание. Да се наблюдава и оцени качеството на преподаване, методите, които учителите използват в конкретната си работа, качеството на усвоените знания и умения от страна на учениците.

ОУ „Зл.Терзиев” с.Баня, общ .Н.Загора

ОУ „Св.П.Хилендарски” с.Сотиря , общ.Сливен


При осъществяване на проверката в ОУ „Зл.Терзиев” - с.Баня, беше извършена проверка на четивната техника и писмената грамотност на учениците от трети клас.

Проверката се осъществи с учениците от ІІІ „а” и ІІІ „б” клас.

Като цяло резултатите на учениците са незадоволителни.
Голяма част от учениците от ІІІ клас не са овладели основни знания и умения, които всеки ученик трябва да е овладял в края на обучението си по български език и литература. Обучението в ОУ „Св. Паисий Хилендарски” – с.Сотиря, общ.Сливен, област Сливен се осъществява на добро ниво и в съответствие с нормативните разпоредби на МОМН.

Уроците са организирани, структурирани и проведени в съответствие с изискванията на традиционната методика. Необходимо е учителите да бъдат обучени в по-модерни техники, за да стане урокът по-интересен, а учениците – по-активни в работата си.

Тема: „Създадени условия и реализация на целодневната организация на образователно-възпитателния процес І – ІV клас”.

Цел: Установяване на спазването на изискванията за организиране и ефективността на подготовката на учениците при целодневна организация на обучение.ОУ „Хр.Ботев”- Сливен

СОУ„П.Яворов”– Сливен

ОУ „”с.Богданово

ОУ „”с.Блатец
При проверките се установи следното: Задължителната документация се води редовно - дневниците на групите се попълват от възпитателите. Те отразяват системно отсъствията на учениците. Организираният отдих на учениците от първи клас се провежда на двора или във физкултурния салон Дейностите по интереси се провеждат в класната стая. Нямат оборудвано помещение, както за отдиха, така и за заниманията по интереси.

Затрудненията в организацията и провеждането на образователно – възпитателен процес в ПИГ произтичат от следните проблеми:

- липсва целенасочена и системна подготовка на учителите за методическите изисквания към провеждане на дейностите.

-липсва прецизиране и конкретизиране на характера на провеждане на дейностите в ПИГ /самоподготовка, отдих, занимания по интереси/ в тяхната организационна и съдържателна цялост.Каталог: rioup -> actuality -> aaactual2011 -> 130911
aaactual2011 -> "европейски тенденции в развитието на професионалното образование и обучение. Стратегия европа 2020"
aaactual2011 -> Семинар до дубровник с географици и историци ще промени датата на тръгване. Пътуващ семинар за географи, историци и философи
aaactual2011 -> Цариградско шосе
aaactual2011 -> На основание изпратени ваши заявки за участие в обучението на директори в с. Оряховица съм изготвила следните таблици. Желая всеки един да потърси името си. Ако е допусната грешка или някой е изпуснат да ми се обади
aaactual2011 -> Конкурс за постер „ човек и космос целта
aaactual2011 -> График за провеждане на родителски срещи относно нво и прием след VII клас в училищата от област сливен


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница