Доклад-анализ за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен за учебната 2010/2011 година


Мотивирани предложения за промяна на формáта, организацията и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезаниястраница7/9
Дата24.07.2016
Размер2.1 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9


2. Мотивирани предложения за промяна на формáта, организацията и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания.

Предложението на експерта във връзка с организацията и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания е свързано с определяне на времето за провеждането им – да не се провеждат кръгове от олимпиадите и състезания в един ден. Да се въведат квоти за участие в републикански кръг за отделните региони, за да не се ощетяват ученици от дадена община, получили максимален брой точки от регионалните кръгове, които да не могат да се явят на национална олимпиада или състезание.3. Набелязани акценти за следващата учебна година в контролно-методическата дейност на експерта.

За следващата учебна година основен акцент в работата на експерта ще бъде: • Проследяване качеството на процеса на преподаване, методите, които учителите използват в конкретната си работа и качеството на усвоените знания и практически умения от страна на учениците.

 • Проследяване и подпомагане предварителното планиране, организацията и осъществяването на учебния процес по математика, информатика и ИТ.

 • Проследяване и подпомагане нивото на теоретичната подготовка и методическата компетентност на учителите.

 • Проследяване на наличието, воденето и съхраняването на учебната и задължителната училищна документация.

 • Проследяване наличието, поддържането и осъвременяването на материално-техническата база на училището.


ІІІ.5. Природни науки и екология
1.Дейности за подпомагане на млади и на новоназначени учители.

В плана за инспектиране и контролно-методическа дейност на експерта по природни науки и екология е заложена задача - оказване методическа помощ и контрол на работата на новоназначени учители. Реализирани са две проверки по тази тема, съответно - в ГПЗЕ „Захарий Стоянов” и ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Сливен. С оглед подпомагане на младите и новоназначени учители е проведено обсъждане с методическа насоченост на наблюдаваните уроци, водени са разговори за прилагане на учебните програми, оказана е методическа помощ при изработване на годишните разпределения за ЗП, ЗИП, СИП и профилирана подготовка и са дадени насоки за съставяне и оценяване на тестове за входно /изходно ниво/. Положителна роля в това отношение изигра и участието на някои от младите учители в 44-та национална конференция на учителите по химия на тема „Българското химическо образование в международната година на химията 2011”, тъй като съдейства за разширяване на техния кръгозор и за зареждането им с нови идеи и импулс за работа. Като подлага на преоценка своя и на колегите си опит, младият учител е в състояние да открие и приложи нови по-ефективни способи на обучение и възпитание. Използването на подходящи технически средства улеснява работата на учителя. В този смисъл се оказа полезен семинарът на тема „Възможности на интерактивна бяла дъска в обучението по химия”, проведен на същата конференция.2.Дейности, инициирани от експертите, за повишаване на творческия и на методическия капацитет на учителите.

В плана за инспектиране и контролно-методическа дейност на експерта по природни науки и екология са залегнали две обучения за учители: „Рефлексия и обучение в часовете по природни науки” и „Компетенции по ново учебно съдържание в обучението по физика и астрономия” Първата дейност не е реализирана, поради заболяване на лектора, г-жа Йорданка Димова от ПУ „Паисий Хилендарски”.

По случай 50 – годишнината от първия полет на Юрий Гагарин в космоса, от РИО – Сливен и Детски комплекс - Сливен беше организиран конкурс за постер „Човек и космос”. В дните на „Отворени врати за космонавтика”, от 11 до 22 април, беше подредена изложба от 74 постера във фоайето на втория етаж на ДК. Децата и учениците имаха уникалната възможност да получат своите грамоти и плакети лично от космонавтите Юрий Гидзенко и Красимир Стоянов и проф. Родин, учен по космонавтика от Руската академия на науките.

По случай международната година на химията, РИО – Сливен и Детски комплекс – Сливен обявиха конкурс за есе, рисунка и постер на тема „Химията – нашият живот, нашето бъдеще”. Учителите по химия и ООС са ангажирани с подготовката на градско състезание по химия с участието на ученици от шести до десети клас на същата тема, което ще се състои през есента.


3.Резултати от проверки, заложени в личния план на експерта и/или в плана на РИО, свързани с обучението по КОО „Природни науки и екология”:

Тема/цел на проверката

Брой и вид посетени училища/детски градини

Брой посетени учители

Изводи

Цялостна проверка

Цел: Установяване на качеството и резултатите от образователно-възпитателния процес в училището; спазването и прилагането на ДОИ; ефективността на дейностите на ръководния екип и на педагогическия съвет по осигуряване на равен достъп и качествено образование на уче-ниците; оказване на методическа помощ при необходимост.

ОУ «Юрий Гагарин» - Сливен


2Налице са умения за плавно и проблемно въвеждане на новите теми, за ясно формулиране на целите на уроците и покриване на стандартите от ядро „Наблюдение, експеримент и изследване”. Да се дава възможност на учениците да изказват собствени хипотези; да се активизират чрез включване в разнообразни дейности в урока и използване на нетрадиционни методи на обучение. Наблюдаваното

лабораторно упражнение по биология не е обезпечено с нагледни материали за всички ученици/ползват се само 2 микроскопа/ Да се използват готови софтуерни продукти на Power Point.
Цялостна проверка

Да се установи ови фактическото ото състояние на на дейностите, осъществявани от от училищния екип и а и съответствието им с със действащите в в системата на средото ното образование ние нормативни и и поднормативни актовее и и утвърдените ите държавни образователни лни изисквания; да се подпомогне училищния ния екип в неговата вата работа за подобряане ване на качеството на на провежданото в от гимназията професионално образование и

обучение.


ПГТТ – «Атанас Димитров» - Нова Загора3


Учителите умеят да създадат интерес към изучаваните теми. Използват мозъчна атака, проблемна беседа с прецизно формулирани въпроси, мултимедийна презентация и демонстрационен експеримент.Учениците извличат информация от таблици, графики, схеми, мултимедийни продукти; формулират предположения и хипотези; установяват причинно-следствени връзки; свързват теоретичните знания със своя практическия опит и наблюдения. Някои ученици от X клас нямат необходимия брой текущи оценки за първия учебен срок по биология, физика и химия /по учебен план се изучават с 1 час седмично/ съгласно чл.11а, ал.1, т.4 от Наредба №3/15.04.2003г

Тематична проверка «Контрол върху въвеждане на новата учебна програма по предметите от КОО „Природни науки и екология» в VIII клас”.

Цел: Да се проследи качеството на процеса на преподаване, методите, които учителят използва в конкретнната си работа и качеството на усвоените знания и умения от страна на учениците.ПМГ „Д.Чинтулов” – Сливен3

Учителите по химия са направили добра предварителна организация и планиране на целогодишното обучение. Учителите по химия и физика формулират целите и ги подчиняват на стандартите от учебната програма. Използват подходящи презентации на Power Point за онагледяване и съобщаване на биографични данни за известни учени. Затвърдяването се осъществява чрез степенуване на задачи и нива от таксономията на Блум.

Създават интерес към предмета, провокират мисленето на учениците. Да се преосмисли планирането на годишната работа по биология и ЗО и да се направи по-оптимално и постижимо разпределение на темите с цел покриване на стандартите от учебната програма за ЗП.Тематична проверка «Контрол върху въвеждане на новата учебна програма по предметите от КОО „Природни науки и екология» в VIII клас”.

Цел: Да се проследи качеството на процеса на преподаване, методите, които учителят използва в конкретната си работа и качеството на усвоените знания и умения от страна на учениците

ХГ „Дамян Дамянов” - Сливен


3

Учителите ползват одобрените от МОМН учебни помагала и се стараят да покриват стандартите за всеки учебен предмет. Проявяват старание в подготовката си за часовете, умеят да организират работата си, ползват целесъобразно наличните визуални дидактически средства. Препоръчително е да се стремят да използват нетрадиционни методи на обучение, което би довело до повишаване на интереса на учениците към природните науки и до повишаване на мотивацията им за учене.

Тематична

проверка

„Контрол върху въвеждане на новата учебна програма по предметите от КОО „Природни науки и екология в VIII клас”Цел: Да се проследи качеството на процеса на преподаване, методите, които учителят използва в конкретнната си работа и качеството на усвоените знания и умения от страна на учениците.

ВПУ „Аргира Жечкова” - Сливен


2

Учителите се стараят да покрият стандартите от учебните програми и прилагат иновационни техники в обучението.Подбират задачи в съответствие с възможностите на своите ученици. С цел покриване на стандарт № 5 от програмата по биология е препоръчително да се разгледат правилата за профилактика и нормите за здравословен начин на живот. Във връзка с чл.128, ал.1, т.7 от ППЗНП е препоръчително да посещават квалификационни курсове с цел поддържане и повишаване на професионалната си квалификация.

Тематична проверка

„Контрол по спазване ДОИ за УС – постижения и резултати на учениците по предмета „Човекът и природата”.Цел: Да се проследи качеството на процеса на преподаване, методите, които учителят използва в конкретнната си работа и качеството на усвоените знания и умения от страна на учениците.

Текуща проверка

„Посещаемост на учебните занятия и водене на задължителната документация при обучението по предметите от КОО „Природни науки и екология”Цел: Да се проследи степента на посещаемост на учебните часове и качеството на водене на задължителната документация при обучението по предметите от КОО „Природни науки и екология”.

СОУ „Неофит Рилски” - Твърдица

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – с.Коньово, общ. Нова Загора.
1

Учителката умее да води проблемна беседа с учениците, стимулира ги да мислят и изказват собствено мнение. Използва житейския опит, вътрешно-предметните връзки и онагледяването за постигане целите на обучението. Използваните стандартизирани тестове за проверка на знанията на учениците да бъдат адаптирани съобразно техните възможности.

При планиране на годишната си натовареност учителката се е съобразила с учебните програми за съответния клас.Препоръчително е при изготвяне на разпределенията да се попълва задължително графата срок”.Съществуват условия за извършване на нормален учебен процес.До края на първия час идваха закъснели ученици, чийто брой съставлява 38% от общия брой на учениците Закъсненията и отсъствията са сериозен проблем за решаване пред педагогическия колектив..Тематична проверка

„Ефективност на образователно-възпитателния процес по предметите от КОО „Природни науки и екология” в условия на билингвизъм”Цел: Да се проследи качеството на процеса на преподаване, методите, които учителят използва в конкретнната си работа и качеството на усвоените знания и умения от страна на учениците.


ОУ „Злати Терзиев” –с.Баня, общ. Нова Загора


1Учителката използва разнообразни методи, в това число и групова работа за активизиране на учениците и за развитие на техните речеви умения. Процесът на онагледяване се подпомага от презентации на Power Point. Да се използва проектор с цел по-добра видимост. Препоръчително е в коментариите на текстовете, подготвени от учениците за семинарния урок, да се включат и останалите ученици.Така ще се провери умението на учениците билингви да разбират текста и ще се затвърдяват техните речеви умения.


Проверка на работата на новоназначени учители.

Цел: Да се проследи качеството на процеса на преподаване, методите, които учителят използва в конкретнната си работа и качеството на усвоените знания и умения от страна на учениците.

Да се проследи спазването на КТ при назначаване на нови учители в училището.

ГПЗЕ „Захарий Стоянов” - Сливен

ОУ „Св.св.Кирил и Методий” - Сливен2

1


По-добро планиране и по-

рационално структуриране на методичните единици с цел постигане на всички образователни цели в рамките на учебния час. Да се използват нетрадиционни методи на работа, за да се ангажира вниманието на учениците и да се повиши мотивацията им Работата на учениците не се оценява в съответствие с изискванията на чл.12,ал. 5 от Наредба №3 /15.04.2003г. за системата на оценяване


Целесъобразно и ефективно използване на дидактическите средства. Покриване на стандартите от ядро „Наблюдение, експеримент и изследване”

Препоръчително е да се използват интерактивни методи на преподаване, което би се постигнало чрез посещение на квалификационни курсове и семинари.

4. Мотивирани предложения за промяна на формата, на организацията и на провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания:

- Общинският кръг на олимпиадите по химия и ООС, физика и астрономия и биология и ЗО да се провежда в делничен ден. Така би могло да се избегне дублирането им в един ден. Би премахнало и неудобството за учениците, явяващи се на повече олимпиади, да бъдат няколко седмици без почивен ден. Училищата ще икономисат финансов ресурс – няма да се изплаща извънреден труд, допълнително отопление и разходи по сградата.

- За намаляване натовареността на учениците, олимпиадите по химия и ООС, физика и астрономия и биология и ЗО да бъдат във формат НВО.

- Да няма дублиране на дати за провеждане на олимпиади и състезания по различни предмети, включително и от националния спортен календар, защото се ограничава правото на учениците да участват в избраните от тях мероприятия.

- Началният час за провеждане на областните кръгове на олимпиади и състезания да бъде съобразен с училищата извън областния център.

- В олимпиадите по предметите от КОО „Природни науки и екология” да бъдат включени задачи с практико-приложен характер или въпроси, които изискват умения, творческо мислене, междупредметни връзки и др.

- Ученици, които са покрили изискванията за участие в Националния кръг на олимпиада, но не са класирани от Националната комисия за участие, да получат от МОМН /РИО/ морална награда /грамота, поздравителен адрес/.

- Да се увеличи броят на допуснатите за участие в Националния кръг на олимпиадата по химия и ООС до 120 участници /по физика и астрономия са 120/. Квотите за участие на Националния кръг на олимпиадата по химия и ООС да бъдат следните:

Четвърта възрастова група 10 – 12 клас – до 60 участници

Трета възрастова група 9 клас – 20 участници

Втора възрастова група 8 клас – 20 участници

Първа възрастова група 7 клас – 20 участници

Учениците от прогимназиалния етап ще се мотивират за постигане на високи резултати по този учебен предмет. Ще се подпомогнат учениците за ориентацията им към профила, който ще изберат след 7 клас.

- Да се обезпечи финансово участието на квесторите в областните кръгове на олимпиадите в съответствие с чл. 262 от КТ.5. Набелязани акценти за следващата учебна година в контролно-методическата дейност на експерта.

- Спазване на ДОИ за учебно съдържание;

- Мотивация за успешна учебна дейност чрез използване на разнообразни интерактивни методи на преподаване и критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците.
ІІІ.6. Обществени науки и гражданско образование
1.Дейности за подпомагане на млади и на новоназначени учители.

В плана за инспектиране и контролно-методическа дейност на експерта по обществени науки и гражданско образование е заложена задача - оказване методическа помощ и контрол на работата на новоназначени учители. Реализирани са две проверки по тази тема, съответно - в ОУ ”Д. Петров” – Сливен и ОУ ”Св. П. Хилендарски” - с.Сотиря. С оглед подпомагане на младите и новоназначени учители е проведено обсъждане с методическа насоченост на наблюдаваните уроци, водени са разговори за прилагане на учебните програми, оказана е методическа помощ при изработване на годишните разпределения за ЗП, ЗИП, СИП и профилирана подготовка и са дадени насоки за съставяне и оценяване на тестове за входно /изходно ниво/.

Като подлага на преоценка своя и на колегите си опит, младият учител е в състояние да открие и приложи нови по-ефективни способи на обучение и възпитание. Използването на подходящи технически средства улеснява работата на учителя.

2.Дейности, инициирани от експертите, за повишаване на творческия и на методическия капацитет на учителите.

В плана за инспектиране и контролно-методическа дейност на експерта по обществени науки и гражданско образование са залегнали две обучения за учители: „Съвременните образователни технологии за развитието на географската култура” с лектор: доц. Д-р Д. Ангелова - Ганчева и „Технология на изготвяне и използване на призентации за обучението по история и цивилизация. Създаване на нови техники в обучението – проблеми и възможности” с лектор: проф. Д-р М. Кушева.3.Резултати от проверки, заложени в личния план на експерта и/или в плана на РИО, свързани с обучението по обществени науки и гражданско образование:


Тема/цел на проверката

Брой и вид посетени училища/детски градини

Брой посетени учители

Изводи

Цялостна проверка

Цел: Установяване на качеството и резултатите от образователно-възпитателния процес в училището; спазването и прилагането на ДОИ; ефективността на дейностите на ръководния екип и на педагогическия съвет по осигуряване на равен достъп и качествено образование на учениците; оказване на методическа помощ при необходимост.ОУ «Юрий Гагарин» - Сливен


2Налице са умения за плавно и проблемно въвеждане на новите теми, за ясно формулиране на целите на уроците и покриване на стандартите. Да се дава възможност на учениците да изказват собствени хипотези за исторически и географски събития, като се активизират чрез включване в разнообразни дейности в урока и използване на нетрадиционни методи на обучение. За онагледяване се използват карти, картосхеми. Могат да се използват готови софтуерни продукти на Power Point.


Цялостна проверка

Да се установи ови фактическото ото състояние на на дейностите, осъществявани от от училищния екип и а и съответствието им с със действащите в в системата на средото ното образование ние нормативни и и поднормативни актовее ве - утвърдените ите държавни образователни лни изисквания; да се подпомогне училищния ния екип в неговата вата работа за за подобряване на качеството на на провежданото в от гимназията професионално образование и

обучение.


ПГТТ – «Атанас Димитров» - Нова Загора3


Учителите умеят да създадат интерес към изучаваните теми по история и цивилизация, география и икономика. Използва се мозъчна атака, беседа с прецизно формулирани въпроси, мултимедийна презентация. Учениците извличат информация от таблици, графики, схеми, мултимедийни продукти; формулират предположения и хипотези; установяват причинно-следствени връзки; свързват теоретичните знания със своя практическия опит .

Тематична проверка «Общообразователната подготовка според ДОИ за учебно съдържание и резултати в часовете по Обществени науки – ЗП и ЗИП”.

Цел: Да се проследи качеството на процеса на преподаване, методите, които учителят използва в конкретната си работа и качеството на усвоените знания и умения от страна на учениците.

ПГ по икономика ”Проф. д-р Д. Табаков” – Сливен4

Учителите по история и цивилизация, география и икономика и предметите от философския цикъл са направили добра предварителна организация и планиране на целогодишното обучение. Формулират целите и ги подчиняват на стандартите от учебната програма. Използват подходящи презентации. Затвърдяването се осъществява чрез степенуване на задачите.

Създават интерес към предмета, провокират мисленето на учениците. Да се преосмисли планирането на годишната работа по ИЦ в девети клас, както и да се прави входно ниво във всички паралелки.Тематична проверка „Възможностите на новите технологии, умения за практическа дейност в часовете по география и икономика, история и цивилизация”

Цел: Да се проследи качеството на процеса на преподаване, методите, които учителят използва в конкретната си работа и качеството на усвоените знания и умения от страна на учениците1.ХГ„Дамян Дамянов” - Сливен

2.Спортно училище град Сливен

3.ОУ ”Хр.Ботев„ - с.Тича; общ. Котел

4.ПГЕЕ ”М. Кюри” град Сливен

5.СОУ ”Н. Рилски” град Твърдица; общ. Твърдица

6.ОУ ”Ел. Багряна” Сливен

4
2
1
4
2

2


Учителите ползват одобрените от МОМН учебни помагала и се стараят да покриват стандартите за всеки учебен предмет. Проявяват старание в подготовката си за часовете, умеят да организират работата си, ползват целесъобразно наличните визуални дидактически средства. Препоръчително е да се стремят да използват нетрадиционни методи на обучение, което би довело до повишаване на интереса на учениците към обществените науки и на мотивацията им за учене.

Търсенето и прилагането на нови методи и технологии на преподаване, съобразени с индивидуалните особености, е предпоставка учениците да овладеят не само учебното съдържание, но и да печелят призови места на общински, областни, национални и международни изяви. В урочната и извънурочната дейност учениците да работят екипно върху определени проблеми, което осигурява по-добра възможност за общуване и с учителя, и с учениците. Един от многото важни проблеми по история в Х клас е свързан с предизвикателствата на съвременния свят - глобализацията, заплахата за демократичните ценности. Учениците да правят проучване и подготвят призентации по глобалните проблеми на човечеството, както и по въпроса за тероризма като стратегия на насилието. След всеки час, през който се използват ИКТ в обучението по обществени науки, да се отчитат трудностите по време на часа.Тематична

проверка:

„Ефективност на образователния процес в училище по предметите от КОО ”Обществени науки” в условията на билингвизъм”

.

Цел: Да се проследи качеството на процеса на преподаване, методите, които учителят използва в конкретната си работа, и качеството на усвоените знания и умения от учениците.

1.ОУ ”Св. Паисий Хилендарски”- с. Сотиря, общ. Сливен

2.ОУ ”Найден Геров” - с. Гавраилово, общ. Сливен


2


2

Учителите се стараят да покрият стандартите от учебните програми и прилагат иновационни техники в обучението. Подбират задачи в съответствие с възможностите на своите ученици.

Да се използват разнообразни методи за речевите умения. Онагледяването по предметите от Обществени науки да подпомага уменията на учениците да затвърдят своите речеви умения. Да се научат да се ориентират по карта и да четат същата.

На учениците се поставяха индивидуални оценки, съобразно с изискванията на чл.12, ал.4 от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата на оценяване, обн. вДВ, бр.37от 2003 г, изм.бр 46 от 2004 г., изм.бр 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005/2006 г.2. Дейности, реализирани да края на учебната 2010-2011 година от експертите, от директорите, от учителите за подобряване на успеха от ДЗИ след тематичните проверки, свързани с резултатите от ДЗИ по география и икономика.

В изпълнение на писмо № 9105 - 253/26.10.2010 г. и писмо № 9105-253/03.11.2011 г. на МОМН се извърши проверка на тема „Състоянието на ОВР по география и икономика с оглед подготовката на учениците за ДЗИ.” Установено беше следното:

Учителите са планирали целогодишната си работа, като са разработили календарно тематично разпределение за учебния материал въз основа на часовете, заложени в учебния процес и учебната програма за съответния клас. Темите, заложени в годишните разпределения, изцяло покриват учебната програма по ЗП в девети и десети клас.

Учителите познават стандартите за учебно съдържание и учебните програми по география и икономика. Водещ принцип при преподаването е достигане на ДОИ за учебно съдържание. Чрез разнообразни методи – позитивни и продуктивни, във взаимоотношенията с учениците се реализират целите на обучението. Задаваните въпроси са целенасочени, съобразени с нивото на класа и осигуряват участие на повече ученици. Анализират се графични материали. Създават се у учениците познавателни способности и качества за самостоятелна работа чрез анализиране, интерпретиране и коментиране на географски текст, карти, документи, работа със статистически материали, подбор на информация от различни източници и разкриване на причинно – следствени връзки.

Различно е равнището на усвоените знания и умения на учениците, поради което широко се прилагат индивидуалният и диференцираният принцип на обучението.

Учебното съдържание по география и икономика е в много тесни взаимоотношения с курса по природна география. Следователно колкото по-сигурни, по-точни и по-трайни са усвоените знания за отделните региони /сушеви и водни/, толкова по-качествена и резултатна може да бъде работата при усвояването на учебното съдържание като цяло.

Логическата последователност и приемственост при формирането на географски понятия е главна предпоставка за осъществяване целта на обучението и за интелектуалното развитие на учениците. Този важен проблем учителите решават при структуриране на учебното съдържание и в процеса на учебната работа.

Всичко това благоприятства за : • Възприемане на географските понятия в тяхната последователност, взаимна обвързаност и единство;

 • Непрекъснато развитие и усъвършенстване на процеса на познанието на основата на приемственост и надграждане на знание и умения;

 • Нарастващата активност, самостоятелност и индивидуалност в изявата на учениците при изучаване на различните по обхват географски територии.

В плановете на методическите обединения на учителите през учебната 2010/2011 година са заложени дейности, свързани със запознаването с нормативните документи, приемане план и обсъждане на резултатите на учениците. Изготвени бяха графици за консултации във връзка с подготовката на ДЗИ и конкретни практики:

 • Разясняване формата и организацията за провеждане на ДЗИ по география и икономика;

 • Предоставяне на библиографска справка с учебници, относно подготовката за ДЗИ;

 • Поставяне на допълнителни задачи в час и за работа вкъщи;

 • Консултации;

 • Организиране и провеждане на всички контролни работи, заложени в годишното разпределение, както и входно и изходно ниво;

 • Мотивиране на учениците за участие в олимпиадите по география и икономика.

 • Провеждане на „пробна матура”, като резултатите се анализират и обобщават. Всеки ученик получава индивидуални насоки за коригиране на пропуските;

 • Използване на часовете за СИП в 12 клас за подготовка на ДЗИ.


3. Мотивирани предложения за промяна на формата, на организацията и на провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания:

- Общинският кръг на олимпиадите по предметите от цикъл ”Обществени науки и гражданско образование” да се провежда в делничен ден, за да се избегне дублирането им в един ден. Това би премахнало и неудобството за учениците, явяващи се на повече олимпиади - да бъдат няколко седмици без почивен ден. Училищата ще икономисат финансов ресурс - отопление и разходи по сградата. Задачите – тестовете за общинския кръг да се изготвят от учителите по съответния предмет или от ЦКОКО.

- Да няма дублиране на дати за провеждане на олимпиади и състезания по различни предмети, включително и от националния спортен календар, защото се ограничава правото на учениците да участват в избраните от тях мероприятия.

- Началният час за провеждане на областните кръгове на олимпиади и състезания да бъде съобразен с училищата извън областния център.

- В олимпиадите по предметите от КОО „Обществени науки” да бъдат включени задачи с повече практико-приложен характер или въпроси, които изискват умения, творческо мислене, междупредметни връзки и др. Учениците от прогимназиалния етап ще се мотивират за постигане на високи резултати по този учебен предмет. Това ще подпомогне учениците за ориентацията им към профила, който ще изберат след 7 клас.

- Да се обезпечи финансово участието на квесторите в областните кръгове на олимпиадите в съответствие с чл.262 от КТ.4. Набелязани акценти за следващата учебна година в контролно-методическата дейност на експерта.

За следващата учебна година основен акцент в работата на експерта от КОО ”Обществени науки” ще бъде:

- проследяване и подпомагане предварителното планиране, организация и осъществяване на учебния процес по история и цивилизация, география и икономика, свят и личност и предметите от философския цикъл;

- проследяване процеса на преподаване, методите, които учителите използват в конкретната си работа, както и качеството на усвоените знания;

- да се проследи воденето и съхраняването на учебната и задължителна училищна документация;

- осъвременяване на материално-техническата база на училището - стенни карти, контурни карти, атласи и стативи за картите;

- спазване на ДОИ за учебно съдържание, мотивация за успешна учебна дейност чрез използване на разнообразни интерактивни методи на преподаване и критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците.


Каталог: rioup -> actuality -> aaactual2011 -> 130911
aaactual2011 -> "европейски тенденции в развитието на професионалното образование и обучение. Стратегия европа 2020"
aaactual2011 -> Семинар до дубровник с географици и историци ще промени датата на тръгване. Пътуващ семинар за географи, историци и философи
aaactual2011 -> Цариградско шосе
aaactual2011 -> На основание изпратени ваши заявки за участие в обучението на директори в с. Оряховица съм изготвила следните таблици. Желая всеки един да потърси името си. Ако е допусната грешка или някой е изпуснат да ми се обади
aaactual2011 -> Конкурс за постер „ човек и космос целта
aaactual2011 -> График за провеждане на родителски срещи относно нво и прием след VII клас в училищата от област сливен


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница