Доклад-анализ за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен за учебната 2010/2011 година


Общият брой на детските градини в област Сливен е 65страница4/9
Дата24.07.2016
Размер2.1 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Общият брой на детските градини в област Сливен е 65.


  1. Посочете резултатите от оптимизиране на училищната мрежа. Междуинституционален диалог, проблеми и предложения. /Сведение за открити, закрити и преобразувани училища и обслужващи звена. /Таблица № 12/

Във връзка с необходимостта от оптимизиране на училищната мрежа на областта през учебната 2007/2008 година в две от четирите общини в област Сливен /община Сливен и община Нова Загора/ бяха предприети решителни мерки от страна на РИО и съответните общински администрации, довели до закриването или преобразуването чрез сливане на 1 държавно училище, 5 начални училища и 6 основни училища. През следващите учебни години продължиха действията ни по отношение на оптимизацията на мрежата, главно за община Котел и община Твърдица. Бяха проведени редица разговори с представители на общинските администрации. Причините, които се посочиха от РИО – Сливен в хода на разговорите, поради които се налага съществена оптимизация на мрежата в двете общини, са: спадане броя на децата, подлежащи на задължително обучение, поради демографския срив; морално и физически остаряла материално-техническа база при част от училищата, с увеличаващи се средства, необходими за ремонти и отопление на твърдо гориво; невъзможност да се покриват разходите за заплати и издръжка на материалната база при малък брой ученици и др. В резултат на предприетите действия през 2008/2009 г. беше закрито едно основно училище в община Твърдица. Друга мярка по отношение на оптимизацията на училищната мрежа на община Сливен беше предприета в различна посока: поради голям брой деца в училищна възраст и осъществено разширяване и модернизиране на училищна сграда началното училище в с. Сотиря беше преобразувано в основно.

През учебната 2009/2010 г. и 2010/2011 г. не са закривани, преобразувани, нито откривани училища и обслужващи звена в област Сливен. След осъществяване на посочените активни мерки през предходните учебни години, към настоящия момент може да се каже, че в голяма степен училищната мрежа на областта е оптимизирана. Все още биха могли да се предприемат действия по отношение на оптимизиране на мрежата на училищата в община Твърдица, а особено наложителни са те за община Котел.

От разговорите с представителите на общинските администрации става ясно, че основните трудности, които се наблюдават и които се превръщат в аргумент да не се оптимизира по-осезаемо училищната мрежа, са: • Лоша инфраструктура и неблагоприятни климатични условия, през зимния период пътищата са заледени и се създават условия за инциденти и неизбежни критични ситуации.

 • Социалният ефект от евентуално решение за закриване на едно училище в малко населено място.

 • Съхраняването на училищата като духовен център в селата и като условие за недопускане на неграмотност сред населението.

 • Голям % ученици от малцинствен етнически произход, немотивирани за посещение в училище и учебен труд и оттук невъзможност на общината да гарантира пълен обхват на децата, подлежащи на задължително обучение при превозването им до съседни населени места.
   • Неучебните дни – проблеми, свързани с организацията на образователно-възпитателния процес. /Сведение за броя на неучебните дни – Таблица № 13/.

Дните, определени за неучебни от министъра на образованието, младежта и науката , в началото на учебната 2010/ 2011 г., са следните:

01.11.2010 г. – Ден на народните будители /понеделник/

17. 05.2011 г. и 19.05.2011 г. – провеждане на ДЗИ по БЕЛ и по втори предмет

Впоследствие – 28.05.2011 г. - спортен празник за всички училища.
Допълнително за област Сливен: 26.10.2010 г. – Димитровден - Празник на Сливен

14.10.2010 г. – Петковден - Празник на Нова Загора и Твърдица

За децата с мюсюлманско вероизповедание - 16, 17.11.2010 г. - Байрям

Данните показват следното:

а/ по отношение на неучебни дни поради бедствия и наводнения – 1 училище:

Административното ръководство на ОУ „Г. С. Раковски”, с. Пъдарево, общ. Котел е обявило 1 неучебен ден поради лоши метеорологични условия – 17.11.2010 г. По данни на директора на училището, предоставени в Регионален инспекторат по образованието, през този ден пътят от м. „Петолъчката” по посока гр. Котел е бил затворен поради силен снеговалеж и лоши метеорологични условия. Преструктурирането на учебното съдържание се е извършило за сметка на годишния преговор.

б/ по отношение на неучебни дни поради ниски температури и / или липса на отопление:

Като цяло отоплителният сезон във всички училища за учебната 2010/2011 г. беше обезпечен. Не е имало спешни аварийно – ремонтни дейности, които да доведат до временно прекратяване на учебните занятия.

в/ по отношение на неучебни дни поради честване на патронен празник на училището – 3 училища:

Три училища не са провели учебни занятия във връзка с отбелязване на патронния празник на училището – ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Тополчане, общ. Сливен, ПУИ „Акад. Тодор Самодумов”, гр. Нова Загора, общ. Нова Загора и СОУ „Г. Каравелов”, гр. Шивачево, общ. Твърдица. Преструктурирането е за сметка на упражненията, планувани в края на учебната година.

г/ по отношение на обявени неучебни дни поради грипна епидемия:

За учебната 2010/ 2011 г. в област Сливен няма обявена грипна епидемия. Няма училища, които са преустановили учебния процес поради посочената причина.

д/ обявени неучебни дни поради честване празника на общината/ града – 46 училища:

Училищата от гр. Сливен, от общ. Нова Загора и три училища от общ. Твърдица са обявили по един неучебен ден във връзка с отбелязване празника на града или общината.

е/ обявени неучебни дни поради спортни празници – 74 училища:

Училищата са отбелязали 28.05.2011 г. – спортен празник, обявен със заповед на министъра РД 09 – 626/ 10.05.2011 г.

ж/ обявени неучебни дни, съгласно Кодекса на труда – 16 училища:

Училищата, където преобладават ученици, на които майчиният им език е различен от българския и отбелязват религиозни празници, различни от християнските, но с решение на министъра на образованието, младежта и науката, са ползвали по два неучебни дни - от общ. Нова Загора – едно училище, от общ. Котел – всички училища, едно училище от общ. Твърдица - /16,17.11.2010 г/.

Повечето училища посочват в доклад – анализите си, че учебното съдържание е било съобразено в разпределенията по отделните учебни предмети на учителите със заповедта на графика за учебното време още в началото на учебната година и не се е наложило допълнително преструктуриране на учебното съдържание. За неучебните дни, извън обявените от МОМН, след началото на учебната 2010/2011 г., учебното съдържание е било преструктурирано за сметка на часовете, определени за годишен преговор или за сметка на упражненията.

II. ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ И ИНСПЕКТИРАНЕ”


 • Контролна дейност:
 1. Сведение за планираната и реализираната от РИО контролна дейност, видове проверки / Таблица №14 и Таблица №15/.

През учебната 2010/2011 г. РИО – Сливен извърши 4 цялостни проверки, от които две в професионални гимназии, една в основно училище и една в детска градина. Бяха извършени 32 тематични проверки в 85 училища, детски градини и обслужващи звена, 25 проверки по жалби и сигнали, 15 проверки за изпълнението на задължителни предписания и 6 планирани текущи проверки. Извън планираните проверки, в хода на работата се наложи да се извършат и други проверки от текущ характер, например относно присъствието на учениците от определени училища в учебните часове. От наличните 78 училища и 3 обслужващи звена на територията на област Сливен бяха извършени проверки /различни видове и по различни поводи/ през учебната година в 58 училища и в 2 обслужващи звена. В част от тях проверките са повече от една.
 1. Анализ на контролно-методическата дейност и на резултатите от извършените проверки - мотиви за избора на обектите и темите за контрол, приемственост в проблемите от предходната учебна година, методи, средства и форми за установяване на констатациите, основни видове нарушения, причини и тенденции. Ефективност на контролната дейност – проблеми, изводи и предложения, свързани с усъвършенстване работата на РИО.

Контролната дейност на РИО – Сливен е съобразена с приоритетите на системата на средното образование за учебната 2010/2011 г. и с основната цел на дейността на РИО – Сливен, а именно: „Провеждане на държавната политика в областта на средното образование и предучилищното възпитание в област Сливен, повишаване ефективността на управлението на училища, обслужващи звена и детски градини и на образователно-възпитателния процес чрез постигане на високо качество на организационната и контролно-методическата дейност, административното, правното, финансово-стопанското и информационното обслужване”.Мотиви за избор на обектите и темите за контрол:

Водещият мотив за избор на обектите и темите за контрол беше потребността на съответното училище от диагностициране на конкретните проблеми в пряката работа на екипа, оказване на съответната методическа помощ за решаването им. При избора на училища, в които трябваше да се извършат цялостни проверки, основен мотив беше това, че в течение на няколко години те не са били обект на проверка от страна на РИО – Сливен или обратното в един от случаите – през предходните години училището е било обект на тематични и текущи проверки, които са показали наличие на сериозни проблеми и е преценена необходимостта от извършване на проверка, обхващаща всички страни от работата в училището. Темите и училищата са избрани като продължение на провежданата контролна дейност в рамките на предходната учебна година, а при експерта по професионално образование – и с оглед да бъде извършена поне по една проверка във всяка професионална гимназия. В определена степен темите бяха и в съответствие с препоръките, направени от комисията от МОМН, извършила проверка в РИО – Сливен през учебната 2009/2010 г. Като мотив на планирането на цялостната проверка в ПГТТ „Ат. Димитров” – Нова Загора може да се посочи и изтичането на срока на трудовото правоотношение с директора към 01.07.2011 г., като след резултатите от проверката, беше изготвено положително становище за продължаване на трудовото правоотношение.


Основни методи и подходи при осъществяване на проверките:

1. Пряко наблюдение на работата в училището.

2. Проучване на учебната и задължителната училищна документация, на документи, отразяващи учебната работа на учители и учебните резултати на учениците и обективни доказателства за резултати от дейността на учениците /писмени работи, рисунки, тетрадки, изделия, документи и т.н./.

3. Посещения в учебни часове – ЗП, ЗИП, СИП.

4. Събеседване с директор, помощник-директор/и, педагогически съветник, учители, ученици.

5. При извършване на наблюдения на уроци по предмети за професионална подготовка са използвани въпросници относно предварителната подготовка на урока от учителя и рейтинг-скали за оценка и самооценка от учителя на наблюдавания урок.


Констатации от извършените цялостните проверки:

През учебната 2010/2011 г. комисии от Регионален инспекторат по образованието – Сливен са извършили четири цялостни проверки, както следва: ОУ „Юрий Гагарин” – Сливен - с председател Стела Бояджиева – ст. експерт по ОСО; ПГТО „Д. Желязков” – Сливен – с председател Славка Тошева – ст. експерт по професионално образование; ПГТТ „Ат. Димитров” – Нова Загора – с председател Славка Тошева – ст. експерт по професионално образование и ЦДГ „Минзухар” – с. Крушаре, общ. Сливен – с председател Дина Димитрова – ст. експерт по предучилищно възпитание.

Дейностите по проверките бяха подчинени на цели, свързани с установяване на качеството и резултатите от образователно-възпитателния процес в училището, спазването и прилагането на държавните образователни изисквания, ефективността на дейността на ръководния екип и на педагогическия съвет по осигуряване на равен достъп и качествено образование на учениците, оказване на методическа помощ при необходимост.

Беше установено, че в ОУ „Ю. Гагарин” – Сливен, ПГТТ „Ат. Димитров” – Сливен, както и в проверената детска градина, е налице добър социален диалог, финансовото състояние на училищата също е добро. Издадени са необходимите заповеди, с които се определят длъжностните лица, водещи задължителната училищна документация, както и мястото на съхранение на съответните книги и документи. Налице е оптимална организация за качествено планиране и за ефективно провеждане на образователно-възпитателния процес, както и на планирането и на дейностите на педагогическите съвети. Използват се интерактивни методи на преподаване, наред с традиционните, намират приложение техническите средства и информационните технологии. Създадена е материално – техническа база, която осигурява условия за провеждане на качествен учебен процес и на занимания с децата. Контролната дейност на директорите е съобразена с изискванията на чл. 4 на Инструкция № 1 от 23.01.1995 г. за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета, но има случаи, в които се констатира, че не от всички административни и педагогически проверки впечатленията се вписват в книгите за контрола.

Проявява се старание при работата с родителите, както и в дейностите по интегриране на децата от различен етнически произход.

Навсякъде е въведена и необходимата документация, свързана с осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд. Предприети са необходимите действия, свързани с планиране и организация на дейностите за създаване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в гимназията. Психологическият климат в двете училища и детска градина е добър. Наблюдават се добри взаимоотношения в педагогическите колективи.

Изводите от направените цялостни проверки са, че задължителната училищна документация се води, като се спазват изискванията на Наредба № 4/16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета. Ако трябва да се откроят някои пропуски и нарушения, бихме посочили следното: При издаване на заповеди за дейността на училището не винаги е посочено пълното правно и фактическо основание; пропуски при водене на книгата за подлежащите; слабости при номерацията на издадените дубликати на документи; слабости при процедурата за налагане на наказания на ученици, нарушения на някои разпоредби на Наредба № 3 за системата за оценяване и др.

За пропуските при водене на задължителната училищна документация или от друго естество бяха изготвени заповеди със задължителни предписания, а в единия случай се пристъпи към процедура за налагане на дисциплинарно наказание на директор.

При проверките особено внимание беше обърнато на посещаемостта на учениците и в едното училище /ПГТО „Д. Желязков” – Сливен/ беше констатирано, или по-точно бяха потвърдени констатациите от предходни проверки, че е ежедневна практика да се провежда образователно-възпитателен процес при обезпокоително малък брой отсъстващи ученици в отделни паралелки и в училището като цяло. В ПГТО „Д. Желязков” - Сливен бяха констатирани и редица други сериозни нарушения и пропуски, като:

- записване на ученици в течение на учебната година в училището при смяна на непрофилирана паралелка с паралелка с професия;

- неизпълнение на задължението на директора съгласно чл. 147, ал. 1, т. и 2 от ППЗНП, съответно липса на осъществен контрол върху дейността на учителите за спазване на разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 3 за системата за оценяване, изискваща осигуряване на ритмичност при оценяването на всеки ученик – в редица дневници има ученици без оценки по 1, 2 и повече учебни предмети;

- нарушения на процедура по определяне на комисия за провеждане на изпит по ИТ;

- нарушения на чл. 29, ал. 2, т. 2 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. относно вписване на годишния резултат от обучението на ученици;

- нарушения относно носене на ученически лични карти и ученически книжки и осъществяване на съответен контрол;

- нарушения на чл. 150, ал. 1, т. 1, 5 и 9 от ППЗНП относно дейността на педагогическия съвет;

- неизпълнение от страна на директора на заповед със задължителни предписания, издадена от началника на РИО – Сливен.

Във връзка с констатираното РИО – Сливен предложи на министъра на образованието, младежта и науката на директора на професионалната гимназия да се наложи наказание по КТ – „уволнение”. Със Заповед № РД-12-73/19.03.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката, директорът беше наказан с дисциплинарно наказание „забележка”.
Тематични проверки:
Организация на средното образование

1. Проверка по изпълнение на препоръките на МОМН, относно водене на отчетите на документи с фабрична номерация

2. Планиране организацията на учебния процес в училищата в област Сливен. Проучване на училищната документация за организация на образователно–възпитателния процес

3. Проверка на изпълнение на препоръките, направени от цялостни и тематични проверки през учебната 2009/2010г.: • СОУ “Г. С. Раковски” – гр. Котел

 • ОУ “Кап. Петър Пармаков” – с. Градец, общ. Котел

 • ОУ “Г. С. Раковски” – с. Пъдарево, общ. Котел

 • ОУ „Св. П. Хилендарски” – с. Тополчане, общ. Сливен

 • ОУ “Хр. Смирненски” – гр. Нова Загора

 • СОУ „Г. Ал. Каравелов” – гр. Шивачево, община Твърдица

 • ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Сливен

 • СОУ “Н. Рилски” – гр. Твърдица

 • ОУ “Хр. Ботев” – с. Самуилово, общ. Сливен

4. Проверка на документацията, свързана с организирането и провеждането на ДЗИ:

 • СПГСГ “Арх. Г. Козаров” – гр. Сливен

 • СОУ “Г. Ал. Каравелов” – гр. Шивачево

 • СОУ “Хр. Ботев” – гр. Сливен

 • СОУ “Й. Йовков” – гр. Сливен

5. Проверка на документацията, свързана с подготовката и провеждането на приемни изпити след завършен VІІ клас, в съответствие с изискванията на Наредба № 11 за приемане на ученици в държавни и в общински училища:

- ІХ ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Сливен

- СОУ “Ив. Вазов” – Нова Загора, община Нова Загора

- ОУ “Хр. Ботев” – с. Мокрен, община Котел

- ОУ „Н. Й. Вапцаров” – с. Бяла паланка, община Твърдица

6. Приемане, съхраняване, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация:

- СОУ „Г. С. Раковски” – гр. Котел

- СОУ „К. Константинов” – гр. Сливен

- ПГЕЕ „М. Кюри” – гр. Сливен

- СОУ „Н. Рилски” – гр. Твърдица


Интегрирано обучение и специални училища:

1. Организация и контрол върху дейността на логопедичните кабинети в общообразователните училища в община Сливен

2. Организация на дейностите и ролята на психолога в РЦПИОВДУСОП за работа с деца с диагноза в аутистичния спектър и „Хиперкинетичен синдром с дефицит на вниманието

3. Организация и контрол на директора на СПИ „Христо Ботев” – с. Драгоданово върху качеството и ефективността на планиране и провеждане на корекционно – възпитателната дейност

4. Качество и ефективност на планиране и провеждане на часовете по индивидуална образователна програма от ресурсния учител на учениците от ОУ „Христо Ботев” – с. Самуилово, общ. Сливен /текуща/

5. Качество и ефективност на планиране и провеждане на часовете по индивидуална образователна програма от ресурсния учител на учениците от НУ „Хаджи Димитър”, с. Селиминово, общ. Сливен /текуща/


Професионално образование:

1. Организация и провеждане на държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация • ПГХТ “Акад. Н. Неделчев” – гр. Сливен

 • ПГЕЕ “М. Кюри” – гр. Сливен

 • СПГСГ “Арх. Г. Козаров” – гр. Сливен

2. Организация и провеждане на производствената практика

 • ПГ по механотехника – гр. Сливен

 • ПГИ “Проф. д-р Д. Табаков” – гр. Сливен

 • ПГСС – гр. Нова Загора

3. “Организация и провеждане на обучението по професионална подготовка в 9-13 клас

 • ПГТО “Д. Желязков” – гр. Сливен


Контрол по квалификацията:

1. Документация на проведените обучения, според плана за квалификация:

- СОУ „Иван Вазов” – Нова Загора;

- ОУ „Христо Ботев” – с. Крушаре, общ. Сливен;

- ОУ „Христо Ботев” – с. Мокрен, общ. Котел.

2. Проверка на вътрешноучилищна или извънучилищна квалификация, според плановете за квалификация на училищата от област Сливен:

- ПУ „Вл. Шуманов” - Сливен;

- СПГСГ „Арх. Г. Козаров” – Сливен


Финанси:

Изпълнение на ЕРС в училищата на област Сливен

- ОУ „П. Хитов” – Сливен;

- ОУ „ Бр. Миладинови” – с. Злати войвода, общ. Сливен;

- ОУ „Св. П. Хилендарски” – с. Стоил войвода, общ. Нова Загора;

- ХГ „Д. Дамянов” – Сливен;

- ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков” – Сливен.
В хода на учебната година се наложи да се извършат и редица текущи проверки, свързани с посещаемост в училище от страна на учениците, изпълнение на препоръки, жалби и сигнали.
Резултати от посочените проверки, извършени от началника на отдел „ИОМД”, началника на отдел „АПФСИО”, експертите по ОСО, по интегрирано обучение и специални училища, по професионално обучение, за квалификация на педагогическите кадри

/Контролната дейност на експертите по предучилищно възпитание, по начално образование и по предмети от КОО е отразена в раздел ІІІ на доклад-анализа./
- През учебната година е извършена проверка на представените в РИО – Сливен правилници на училищата, като са проверени по едно училище от всяка община на област Сливен. Не бяха открити фактически грешки, а по-скоро неточно перифразиране на текстове от нормативната уредба, издадени са заповеди с предписания.

- Проверките по дейностите на училищата с документи с фабрична номерация показаха, че в повечето случаи се спазват съответните процедури и разпоредби на Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета. Липсата на констатирани сериозни нарушения при повечето проведени проверки по темата се дължи не само на отговорна работа от страна на училищните ръководства и на съответните длъжностни лица, а и на сериозните разяснителни дейности през цялата учебна година от страна на РИО – Сливен. Бяха установени и някои нарушения, например, че в едно от проверените училища се водят някои регистрационни книги, разминаващи се с изискванията за съответните образци, за което беше издадена заповед със задължителни предписания от началника на РИО – Сливен. Във връзка с допуснато по-сериозно нарушение при съхраняването на бланки на документи на един директор беше наложено дисциплинарно наказание по КТ.

- Проверките за изпълнение на задължителни предписания в посочените по-горе училища бяха извършени във връзка с констатации от проверки, проведени през предходната учебна година, след които, с оглед на допуснати неточности и нарушения, са издадени от началника на РИО – Сливен заповеди със задължителни предписания. Беше установено, че предписанията в по-голямата си част са изпълнени, а там, където беше констатирано частично неизпълнение, т. е. неизпълнение на някои точки от заповеди, последва налагане на дисциплинарно наказание.

- Проверките относно организацията и провеждането на ДЗИ и на дейностите по Наредба № 11 за приемане на ученици в държавни и в общински училища показаха, че се спазват изискванията на съответните нормативни актове, организират се и се провеждат коректно изпитите, необходимата документация е налице.

- В изпълнение на Заповед № РД-06-585/11.11.2010 г. на началника на РИО – Сливен и във връзка с писма № 9105-253/26.10.2010 г. и № 9105-253/03.11.2010 г. от

г-жа Милена Дамянова – заместник-министър на образованието, младежта и науката, в периода 15 – 30.11.2010 г. беше извършена проверка на тема: „Специфика на обучението по български език и литература в ХІ и в ХІІ клас с оглед на постигане на по-високи резултати от държавен зрелостен изпит” в десет училища от област Сливен. За извършване на проверката беше определен експерт по ОСО, тъй като РИО – Сливен не разполагаше към момента с експерт по български език и литература. Целта на проверката беше: Изследване на форми и методи в работата на учителите по български език и литература и дейностите на съответните методически обединения в училищата от област Сливен с оглед на анализиране на резултатите от държавните зрелостни изпити през 2008 г., 2009 г. и 2010 г. /майска сесия/, дефиниране на проблемите и предложения за подобряване на резултатите от ДЗИ. Изводите бяха представени на началника на РИО – Сливен в съответни констативни протоколи, след което бяха обобщени и анализирани в доклад до министъра на образованието, младежта и науката.

- При проверката на логопедичните кабинети в училищата на гр. Сливен беше установено, че директорите на училищата са създали благоприятни условия за работата на групите и са убедени в необходимостта от развиване на тази дейност. Отчита се като слабост липсата на логопедични кабинети в училищата на малките населени места, както и в детските градини.

- При планираната проверка на контролно-ръководната дейност на директора на СПИ „Хр. Ботев” – с. Драгоданово, общ. Сливен, беше установено, че е увеличен броят на възпитателите в началото на учебната година във връзка с нарастване броя на настанените деца и са създадени добри условия за работа в малка група. Но неблогоприятна тенденция е текучеството на кадрите поради спецификата на работата с ученици с девиантно поведение, което води до дейности, свързани повече с опазване на живота и здравето на децата, отколкото с провеждане на ефективна индивидуална и групова корекционно-възпитателна дейност. Последвалите няколко проверки по сигнали и във връзка със сериозни инциденти с ученици показаха, че точно в дейностите, свързани с осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд, директорката има пропуски, които създават риск за опазването на живота и здравето на възпитаниците на интерната. В тази връзка РИО – Сливен е отправил предложение до министъра на образованието, младежта и науката за налагане на дисциплинарно наказание на директорката. Към момента процедурата не е приключила.

- Констатациите от проверките, свързани с професионалното образование, са, че е създадена подходяща организация и необходимите материално-технически условия за провеждане на държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация. При оценяването са спазени изискванията на ДОИ за системата за оценяване и съответните национални изпитни програми. Създадени са необходимите условия и организация за качествено провеждане на производствената практика, както и за отразяването на резултатите от провеждането й.

- Проведените от експерта за квалификация на педагогическите кадри проверки в училищата на област Сливен показаха, че е необходимо създаване на условия за ефективно включване на училищните екипи при изготвянето на плана за квалификация. Тази констатация се отнася и за планирането на всички училищни дейности. Ангажирането само на училищното ръководство с подготовката на всички документи, в това число и на плана за квалификация, води след себе си освен възможност за пропуски, и недостатъчна мотивираност на екипите за участие в планираните дейности. Положителна тенденция е осъзнаването от директорите и педагогическите екипи на необходимостта от анализ на потребностите от квалификационни дейности за всяко отделно училище и извеждане на училищните дефицити.

- При проверките по изпълнение на ЕРС в училищата на област Сливен не бяха констатирани несъответствия. Колективите са информирани своевременно на общи събрания за извършените разходи по параграфи на бюджета в училищата.

- По всички жалби и сигнали, след съответните заповеди на началника на РИО – Сливен, са извършени проверки, изготвени са констативни протоколи и отговори до жалбоподателите. При някои от проверките не са констатирани нарушения или виновно поведение от страна на длъжностно лице. При констатирани пропуски и нарушения експертите, извършили проверките, са изготвили доклади до началника на РИО – Сливен. В тези случаи са издадени заповеди със задължителни предписания в съответствие с чл. 18, ал.1 от ПУДРИО, определен е срок за изпълнение на предписанията, предявено е изискване на писмена информация за изпълнението на предписанията от страна на съответните директори. Има случаи на поискани писмени обяснения от директора на училището във връзка с чл. 193, ал. 1 от КТ и наложено дисциплинарно наказание по КТ.
  1. Нереализирани проверки и неспазени срокове – причини.

Проверките на тема: „Изпълнение на единните разходни стандарти в училищата на област Сливен” бяха заложени в годишния план на РИО – Сливен за учебната 2010/2011 г. за периода декември 2010 г. – април 2011 г. Част от тях /три от проверените пет училища/ не бяха финализирани в рамките на посочения срок, а приключиха с констативни протоколи през месец май 2011 г. Причината е следната: Проверките бяха извършени от началника на отдел „АПФСИО”, който беше назначен в РИО – Сливен след конкурс, считано от 15 март 2011 г. Малкото забавяне се дължи на недостатъчното време за извършване от новоназначения служител на предварително планираните проверки, още повече, че в същото време се е наложило извършване на текущи проверки по сигнали и жалби, както и включване в комисии за цялостни проверки. • Осъществени правомощия на началника на РИО
 1. Основни пропуски, проблеми и нарушения в ръководно-контролната дейност на директорите.

Основните пропуски, проблеми и нарушения в ръководно-контролната дейност на директорите на училища, обслужващи звена и детски градини от област Сливен, бяха констатирани главно при извършените проверки по сигнали и жалби. Разбира се, цялостното впечатление от работата на директорите през учебната 2010/2011 г. се оформи и въз основа на планираните цялостни, текущи и тематични проверки. Очертаха се следните констатации:

- нарушения по организацията на поправителни изпити;


 • нарушения, свързани с определянето на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал;

 • нарушения, свързани с неправомерно прекратяване на трудовите правоотношения с учител и други трудовоправни нарушения;

 • пропуски и нарушения при воденето на задължителната училищна документация, включително пропуски по воденето на дневниците на паралелки и относно спазване на изискването за задължителен минимален брой текущи оценки;

 • липса на заповеди на директора за заместване при отсъствия на учители;

 • непълна процедура по налагане на наказания на ученици;

 • нарушения от финансов характер /по разходване на средства по национална програма, грешки във ведомостта за работните заплати и др./;

 • нарушения по отразяването на присъствието на ученици в училището;

 • неспазване на Етичния кодекс на работещите с деца.
 1. Анализ за изпълнението на заповедите на началника на РИО със задължителни предписания от директорите на училищата и сроковете за изпълнението им. Причини за неизпълнение и предприети действия. / Таблица №16/.

При осъществяване на контролно-методическата дейност на експертите от РИО – Сливен са констатирани нарушения на нормативни актове и са издадени 42 заповеди с предписания на началника на РИО – Сливен до директорите на училища и детски градини. Срокът за изпълнение на две от тях не е изтекъл, поради което те не са включени в таблица 16. Констатирани са слабости по отношение на спазването на изискванията, определени с Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, Наредба № 3/15.04.2003 г. на МОМН за системата на оценяване, Наредба № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм, Наредба № 1 от 23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, ППЗНП, Инструкция № 1 за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета, Етичния кодекс за работа с деца и др.

От извършените проверки се установи, че не се попълват точно необходимите реквизити в дневници, лични картони на учениците, регистрационна книга за издадените дубликати на документите за завършена степен на образование, регистрационна книга за издадените свидетелства за професионална квалификация, Главна книга – I – VIII клас, ученически бележници, Летописна книга, Книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст. Констатирани са пропуски по отношение изискванията на Наредба № 3 за утвърждаване на график за провеждане на класни на контролни работи, за организацията на поправителните изпити и за минималния задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок.

В предписанията са посочени срокове за отстраняване на подлежащите на корекция нарушения на нормативни актове и допуснати неточности в Правилника за дейността на училището. В предписаните срокове директорите са представили информация за изпълнение на предписанията и коригираните училищни документи. Експертите извършват последващ контрол чрез планиране и провеждане на проверки, които определено показват отстраняване на допуснатите нарушения на нормативни актове и намаляване на пропуските.
 1. Предложения за дисциплинарни наказания на директори на държавни училища, детски градини и обслужващи звена в областта. Наложени наказания / Таблица №17/.

През учебната 2010/2011 г. са наложени две дисциплинарни наказания на директор на държавно училище:

- Със Заповед РД-12-567/20.10.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката е наложено наказание „предупреждение за уволнение” на Евгений Беков – директор на ПГТО „Д. Желязков” – Сливен във връзка с констатации от извършена проверка от комисия от МОМН по Заповед РД-09-741/10.06.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката.

- Със Заповед № РД-12-73/19.03.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката е наложено наказание „забележка” на Евгений Беков – директор на ПГТО „Д. Желязков” – Сливен във връзка с констатации от извършена проверка от РИО – Сливен по Заповед РД 06-561/03.11.2011 г. на началника на РИО – Сливен и отразени констатации в КМД-04-01/03.01.2011 г.
  1. Открита процедура за търсене на дисциплинарна отговорност на директори на общински училища, детски градини и обслужващи звена в областта. Наложени наказания / Таблица №17/.

Със Заповед РД-08-693/29.11.2010 г. на началника на РИО – Сливен е наложено дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение” на Димо Христев – директор на СОУ „Г. С. Раковски”” – гр. Котел. Наказанието е наложено след извършена проверка от РИО – Сливен. Проверката е във връзка с неспазване на Наредба № 2/24.04.1997 г. и Наредба № 4/16.04.2003 г. и неосъществен контрол върху съхранението на бланки на документи с фабрична номерация.

Със Заповед № РД-06-778/15.12.2010 г. на началника на РИО – Сливен е наложено дисциплинарно наказание „забележка” на Николай Ботушаров – директор на 9. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Сливен. Наказанието е наложено след извършена проверка от РИО – Сливен по заповед № РД-06-687/26.11.2010 г. на началника на РИО – Сливен. Проверката е във връзка с изпълнение на задължителни предписания, определени със Заповед РД-06-66/11.02.2010 г. на началника на РИО – Сливен относно допуснати пропуски по организацията, свързана с провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на учениците, които се обучават в самостоятелна форма.

Със Заповед № РД-06-828/20.12.2010 г. на началника на РИО – Сливен е наложено дисциплинарно наказание „забележка” на Петранка Минчева – директор на СОУ „Н. Рилски” – гр. Твърдица, обл. Сливен. Наказанието е наложено след извършена проверка от РИО – Сливен по заповед № РД-06-673/22.11.2010 г. на началника на РИО – Сливен. Проверката е във връзка с изпълнение на задължителни предписания, определени със Заповед РД-06-712/11.12.2009 г. на началника на РИО – Сливен относно допуснати пропуски по организацията, свързана с провеждането на приравнителни изпити, изпити за промяна на оценка и изпити за определяне на годишна оценка за учениците, които се обучават в самостоятелна форма.

Със Заповед № РД-08-65/18.01.2011 г. на началника на РИО – Сливен е наложено дисциплинарно наказание «предупреждение за уволнение» /чл. 188, т. 2 от КТ/ на Жельо Радев, директор на СОУ „Георги Каравелов” – гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен. Наказанието е наложено след извършена проверка от РИО – Сливен по заповед № РД-06-701/01.12.2010 г. на началника на РИО – Сливен във връзка с жалба от училищното настоятелство и по изпълнение на предписания от предходни проверки.

Със Заповед № РД-08-105/23.02.2011 г. на началника на РИО – Сливен е наложено дисциплинарно наказание «забележка» /чл. 188, т. 1 от КТ/ на Николай Кадирев, директор на НУ „Васил Левски” – гр. Сливен. Наказанието е наложено след извършена проверка от РИО – Сливен и неспазване на изискванията на чл.96, ал.4 от ППЗН относно обучението на учениците от І клас.

Със Заповед № РД-08-112/01.03.2011 г. на началника на РИО – Сливен е наложено дисциплинарно наказание «предупреждение за уволнение» /чл. 188, т. 2 от КТ/ на Илко Баръмов, директор на ОУ „Братя Миладинови” – с. Злати войвода, общ. Сливен. Наказанието е наложено след извършена проверка по жалба.

Със Заповед № РД-06-379/02.06.2011 г. на началника на РИО – Сливен е наложено дисциплинарно наказание «забележка» /чл. 188, т. 1 от КТ/ на Стоянка Павлова, директор на НУ „Христо Ботев” – с. Оризари, общ. Твърдица, обл. Сливен. Наказанието е наложено след извършена проверка по Заповед РД-06-249/20.04.2011 г. на началника на РИО – Сливен и потвърдени дискриминационни коментари в социална мрежа.


5. Върнати от МОМН в РИО предложения за наказания на директори на държавни училища и обслужващи звена поради липса на съответствие между констатациите и степента на предложеното наказание. / Таблица №18/

Няма такива.


6. Предприети действия на началника на РИО в резултат на извършени проверки от МОМН и констатирани нарушения на директори на държавни и общински училища и обслужващи звена.

Няма такива.III. ДИРЕКЦИЯ „Образователни програми и образователно съдържание”


 • Контролно-методическа дейност на експертите по предучилищно възпитание и подготовка и по КОО:


Каталог: rioup -> actuality -> aaactual2011 -> 130911
aaactual2011 -> "европейски тенденции в развитието на професионалното образование и обучение. Стратегия европа 2020"
aaactual2011 -> Семинар до дубровник с географици и историци ще промени датата на тръгване. Пътуващ семинар за географи, историци и философи
aaactual2011 -> Цариградско шосе
aaactual2011 -> На основание изпратени ваши заявки за участие в обучението на директори в с. Оряховица съм изготвила следните таблици. Желая всеки един да потърси името си. Ако е допусната грешка или някой е изпуснат да ми се обади
aaactual2011 -> Конкурс за постер „ човек и космос целта
aaactual2011 -> График за провеждане на родителски срещи относно нво и прием след VII клас в училищата от област сливен


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница