Доклад-анализ за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен за учебната 2010/2011 година


Анализ на потребности и извеждане на дефицитистраница9/9
Дата24.07.2016
Размер2.1 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Анализ на потребности и извеждане на дефицити:

Директорите и педагогическите екипи осъзнаваха необходимостта от анализ на потребностите от квалификационни дейности за всяко отделно училище и извеждане на училищните дефицити. В аналитичната част на плановете за квалификация на училищата и обслужващите звена се посочват методите, с които са направени проучванията на интересите на учителите за квалификация. Най-често това са анкети, въпросници, дискусии в методични обединения, индивидуални предложения и др. Особено ценен е анализът на резултатите от външното оценяване и изходното ниво на учениците, който може да бъде използван при избора на различните по теми квалификационни форми.


Конкретни цели, поставени при планирането:

 • Постигане на ключови компетентности на педагогическите специалисти чрез повишаване на знанията и развиване на уменията;

 • Осигуряване на качество в квалификационната дейност, ориентирана към потребностите от обучение;

 • Осигуряване на възможност за непрекъснато повишаване на квалификацията в контекста на учене през целия живот и кариерно развитие;

 • Акцент върху вътрешноучилищната квалификация;

 • Реализиране на добри образователни и квалификационни практики от изпълнение на съвместни проекти и програми на регионално, национално и международно равнище;

 • Повишаване личната квалификация на учителите за ефективно общуване с учениците и за работа с онези от тях, които са с намалена мотивация и пропуски в системата от необходими знания, както и с изявените и талантливите, чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания.


Основни тематични направления, произтичащи от поставените цели:

 • Интерактивни методи на обучение, използване на новите технологии в образователно-възпитателния процес;

 • Обучение за работа с деца със специални образователни потребности;

 • Усъвършенстване управлението на образователния процес;

 • Превенция на отпадащи ученици от училище;

 • Работа в мултиетническа среда;

 • Чуждоезиково обучение, съобразено с европейските стандарти;

 • Европейски измерения в професионалното образование и обучение за мобилност, партньорство и транснационални инициативи;

 • Права на детето;

 • Гражданско образование в училищата;

 • Безопасност на движението;

 • Професионално ориентиране и сближаване със сферата на заетостта;

 • Формиране на мотивация за учене през целия живот;

 • Здравно и екологично възпитание; поведение при тероризъм, бедствия и аварии;

 • Превенция на деца и ученици в риск;

 • Справяне със стреса в училище.Целеви групи и обхват на квалификационната дейност:

Дейностите, заложени в плана за квалификация на педагогическите кадри, са предназначени за директори и помощник–директори, учители в детски градини, основни и средни училища, ресурсни учители и учители от помощни училища и обслужващи звена.

През изминалата учебна година обучението на директорите се проведе по заявени от самите тях теми: Развитие на персонала - Проект "Демократично училище"; Оценка на качеството на работа на педагогическия персонал; Управление на образователно-възпитателния процес; Стратегическо планиране; Управление на училището и на образователни проекти; Прилагането на делегираните бюджети; Трудово-правните отношения; Взаимодействието: семейство – училище, насочено към оптимизиране на образователно – възпитателния процес; Обучения на новоназначени директори; ИКТ и др.

Обучение на пом.-директори по производствена дейност от професионалните гимназии на тема: Устойчиви партньорства; Добри практики от европейски и български контекст.

Обучение на учители в пилотния проект по предприемачество в задължителната подготовка по предмета „Домашен бит и техника” в начален етап.

Всички обучения бяха проведени в НИОКСО.

През учебната 2010/2011 г. под ръководството на експертите от РИО - Сливен са проведени следните форми на квалификационна дейност за учители и директори:


 • Национална конференция "Физическо възпитание и спорт в училище";

 • Кръгла маса на тема "Добри практики в гражданското образование";

 • Кръгла маса на представители на местния бизнес на тема „Качественото професионално образование в училищата в област Сливен - споделена отговорност”;

 • Кръгла маса на тема „Традиции, възможности за партньорство, идентифициране на проблемите в ПОО ”;

 • Работна среща на РИО - Сливен с институциите, имащи отношение към образованието;

 • Работна среща на директорите на училища, детски градини и обслужващи звена от област Сливен, с представители на институции, имащи отношение към образованието и държавни служители от РИО - Сливен.

Квалификационните дейности в плановете на училищата и обслужващите звена са описани в предоставена бланка от РИО - Сливен в графите - тема, вид квалификация, форма, брой учебни часове, брой участници - имена и длъжност, мотиви за участие и начин на финансиране на дейностите. Квалификационните дейности са разделени на вътрешноучилищни и извънучилищни. При вътрешноучилищната квалификация са изброени формите на обучения на методическите обединения по културно-образователни области, както и други интерактивни форми на квалификация. Планирането на извънучилищната квалификационна дейност е направено на база приоритетите за текуща квалификация по културно-образователни области и предложенията на ст. експертите от РИО - Сливен, както и офертите за обучения на учители от НИОКСО - Банкя, ДИУУ - София, ДИПКУ - Варна, ДИПКУ - Ст. Загора, ВУ, НПО, предоставящи образователните услуги. Предложенията за извънучилищната квалификационна дейност са публикувани в сайта на РИО от ст. експерта за квалификация на педагогическите кадри. Основните теми в плановете за квалификация, които са избрани от училищата и обслужващите звена, са свързани с текущата квалификация по културно-образователни области, интерактивни методи на обучение, умения за работа със СОП, превенция на агресивното поведение в училище, взаимодействие между семейство и училище, актуализиране знанията за преподаване на Безопасност на движението по пътищата и др.

Във всички планове за квалификация на училища и обслужващи звена са разписани двата вида квалификация - вътрешноучилищна и извънучилищна, като акцентът е поставен върху вътрешноучилищната квалификация. Тази тенденция се очертава и на национално ниво в политиката на МОМН, като очакваме ясното разграничение на видовете и формите квалификации.

При изготвяне на плановете на методичните обединения в училище бяха определени следните функции на вътрешноучилищната квалификация: • Информационна – осигурява равен достъп на всеки учител до информация и възможност за повишаване на квалификацията му;

 • Стимулиращо–мотивираща – дава възможност за допълнително възнаграждение на учителите съобразно резултатите и постиженията им в кариерното развитие;

 • Коригираща – дава възможност за мониторинг, вътрешнометодическо обучение и развитие на учителя. При констатиране на пропуски и отклонения учителят може да получи насоки, помощ, указания;

 • Аналитична и диагностична – дава възможност за отчетност на квалификационната дейност - в края на І срок и в края на учебната година. Анализират се постигнатите резултати, отчитат се постиженията, пропуските, възможностите и се набелязват мерки за развитие.

Реализираната квалификационна дейност през изминалата учебна година показва, че е повишен интересът към нея от страна на учителите и директорите. Предпочитана е раздвижената и иновационната форма на обучение. Мотивираното участие на учителите, съобразено с техните интереси и потребности, допринася за повишаване качеството на работа. Но има и такива училища, в които не е провеждана квалификационна дейност, или, ако има такава, тя е твърде недостатъчна, повърхностна и по-скоро формална, отколкото истински ефективна и полезна.

Броят на педагогическите специалисти, преминали различни форми на квалификация за учебната година, е 2623. Общият брой педагогически кадри за областта е 1679, което означава, че някои от тях са участвали в повече от една квалификационна форма. На национално ниво 380 учители са преминали различни форми на квалификационна дейност, на регионално ниво – 647 учители, на общинско ниво – 172 учители, 1424 са участвали в квалификационни форми на училищно ниво.
Изводи от реализираната квалификационна дейност:


 • Констатира се добра мотивация за участие в квалификационни курсове от страна на учителите и директорите от областта;

 • Създадена е добра организация и координация между директорите на училищата, експертите от РИО, специалисти по образованието в общините по организирането и провеждането на квалификационната дейност, както и по информирането на учителите за възможностите за избор и практическото участие в мероприятията;

 • Подборът на обучаващите организации и лектори задоволява интересите на участниците, а формите на провеждане на повечето от курсовете излизат от традиционната лекционна форма към дискусионна, семинарна и др. Изборът на тематика за квалификация се определя от потребностите и интересите;

 • Провеждането на квалификационните курсове по места облекчава финансово и мотивира повече учители за участие в квалификационните курсове;

 • Недостатъчен интерес към придобиване на ПКС. Голяма част от учителите признават, че получаваните знания при присъждане на ПКС не са достатъчни и овладяването на нови методи и средства за преподаване става чрез самообразоване. През последните години много рядко се правят публикации в методически и педагогически издания;

 • Няма достатъчен интерес към участие в различни национални конкурси за учители;

 • Много е малък броят на млади и новоназначени учители в регион Сливен. Като цяло гилдията е застаряваща. Колегите, в по-голямата си част, са с педагогически стаж над 20 години. Липсва интерес към учителската професия и е възможно, в един по-късен етап, да възникне проблем в обезпечаването с учителски кадри.


Очаквани резултати с оглед поставените цели:

Посочените очаквани резултати в преобладаващата част от плановете за квалификация на училища и обслужващи звена са свързани с оптимизиране на вътрешноучилищната квалификационна дейност, усъвършенстване методиката на преподаване, придобиване на умения за изграждане на позитивна образователна среда, умело използване на интерактивни методи, подобряване на социалните и комуникативни умения на учителите, развитие на личностни и професионални умения и компетентности, които да повишат качеството на учебно-възпитателния процес, утвърждаване на мотивацията за самоусъвършенстване и кариерно развитие на учителите и не на последно място повишаване на социалния статус на учителите и др..Целесъобразност на планирането на финансовите средства за квалификация:

Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се извършва от училищния бюджет, като средствата се определят съгласно Колективния трудов договор - 0,8% от ФРЗ на педагогическия персонал. Други начини за финансиране са: държавно финансиране по Национални програми, самофинансиране /най-често при придобиване на професионално-квалификационни степени, обучение по чужд език, специализации и др./, финансиране от проекти.

Не така стои въпросът с финансирането на извънучилищната квалификация на детските градини. В нашата област няма детски градини на делегирани бюджети, финансирането става чрез общините. От приложената справка се вижда, че някои детски градини нямат предвидени средства за квалификация. Община Нова Загора обясни, че през 2011 г. не са планирани средства за квалификация в ЦДГ, тъй като държавният стандарт за издръжка е недостатъчен за планиране на средства за ФРЗ и Общината дофинансира държавната дейност. Разходите за квалификация са изплатени с общински средства.

В предложената бланка на плана за квалификация има графа - заложени средства за квалификация /съгласно КТД/, която е попълнена от всички училища и обслужващи звена. Но тъй като няма установена практика и указания за контрола на тези финансови средства, трудно може да бъде проследена целесъобразността на изразходването им. В плановете за квалификация са посочени различни механизми за контрол, като напр. директор, главни учители, които са изготвили плана, комисия за квалификационна дейност, отчет на заседание на Педагогическия съвет, отчет пред членове на училищното настоятелство и др.Динамиката на съвременния живот води и до бързи промени в развитието на науката. Това налага провеждането на периодично обучение на специалистите по културно-образователни области за усвояване на новостите в развитието на познанието. Интерактивният подход на изучаването на различните науки поставя допълнителни специфични изисквания. Акцентът трябва да бъде поставен върху засилване на практическата насоченост на обученията и съвременното ръководене на учебните дейности в класната стая, така че ученикът да бъде активен участник в процеса. В пряка връзка с усвояването и прилагането на новите методи в преподаването е и обучението на учителите по ИКТ.
Очаквани резултати:

 • Акцент върху вътрешноучилищната квалификация с ясното разграничение на видовете и формите квалификации;

 • Нова система за получаване на ПКС;

 • Създаване на стратегия за продължаващо обучение на учители;

 • Идентифициране и институционализиране на отговорността за обучение на учители;

 • Признаване на квалификацията за обучение в ценности като важен елемент на учителската квалификация;

 • Разнообразяване на предлаганите курсове;

 • Либерализиране на пазара на образователни услуги;

 • Мотивиране на учителите за участие в национални конкурси чрез разнообразяване на темите и формите за участие в тях;

 • Изработване на система за оценка на качеството на продължаващото обучение за учители;

 • Специално внимание на дигиталните умения и тяхното използване в класната стая;

 • Обучение за справянето с насилие в училище.


БИСЕРКА ВАСИЛЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО - СЛИВЕН
Каталог: rioup -> actuality -> aaactual2011 -> 130911
aaactual2011 -> "европейски тенденции в развитието на професионалното образование и обучение. Стратегия европа 2020"
aaactual2011 -> Семинар до дубровник с географици и историци ще промени датата на тръгване. Пътуващ семинар за географи, историци и философи
aaactual2011 -> Цариградско шосе
aaactual2011 -> На основание изпратени ваши заявки за участие в обучението на директори в с. Оряховица съм изготвила следните таблици. Желая всеки един да потърси името си. Ако е допусната грешка или някой е изпуснат да ми се обади
aaactual2011 -> Конкурс за постер „ човек и космос целта
aaactual2011 -> График за провеждане на родителски срещи относно нво и прием след VII клас в училищата от област сливен


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница