Доклад анализ за резултатите от интегрираното обучение и възпитание през учебната 2011/2012Гстраница1/6
Дата22.12.2018
Размер0.78 Mb.
#109242
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание

на деца и ученици със специални образователни потребности

3400 Монтана, ул. Неофит Бозвели 22 А, тел.: 096/306 219, факс: 096/306219

e-mail rcpiovdusop_mont@abv.bg; http://www.rc-montana.com/

ДОКЛАД – АНАЛИЗ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2011/2012Г.

І. ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ в дейността на Ресурсен център – Монтана за учебната 2011/2012 г.


1. МИСИЯ на Ресурсен център
 • Осигуряване на условия за реализация на държавната интеграционна политика за обучение и възпитание на учениците със СОП за постигане на основната цел на българското образование – осигуряване на равен достъп до качествено образование и подготовка, съобразно индивидуалните и потенциални възможности на учениците със СОП.

 • Формиране на социално – адаптивни личности с национални и общочовешки добродетели, обществено съзнание и поведение на граждани на Обединена Европа.

2. ВИЗИЯ на Ресурсен център

 • Центърът да се реализира като институция, която да осигури качествено образование и професионална подготовка, съответстваща на съвременните европейски изисквания за успешна социална адаптация на учениците със СОП към нормалния живот с оглед пълноценна реализация в съвременното гражданско общество.3. ЦЕЛИ на Ресурсен център
3.1. Утвърждаване на Ресурсния център като авторитетна институция за подпомагане интегрираното обучение на деца и ученици със специални образователни потребности.

3.2. Социално включване на учениците със СОП в общообразователна среда и развитие на интегрираното обучение в областта.

3.3. Поставяне в центъра на образователно-възпитателния процес личността на ученика с нейните психо-физиологични способности, интереси и интелектуални потребности.

3.3.1. Максимално развитие на потенциала на всяко дете в съответствие с неговото психо-физиологично и здравословно състояние и съобразно неговите възможности.

3.3.2. Хармонично развитие на личностните черти на учениците със СОП чрез непрекъснато корекционно въздействие.

3.4. Запознаване на родители, учители от детски градини и училища, обществени институции, физически и юридически лица с принципите и организацията на интегрираното обучение и възпитание в област Монтана.

3.5. Усъвършенстване на професионалните знания, умения и компетенции на педагогическата колегия в съответствие с изискванията на Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищно образование и подготовка /2006 – 2015 г./

3.5.1. Повишаване пригодността на педагогическите специалисти за използване на информационни и комуникационни технологии в обучението на деца и ученици със СОП.

3.5.2. Използване на иновативни практики в организацията и управлението на образователно – възпитателния процес.

3.6. Разширяване на формите и средствата за партньорство и сътрудничество на РЦ с ръководствата и колективите на общообразователните училища, детски градини и гимназии, структурите на Областната и Общинската администрация, Дирекция „Социално подпомагане”, Отдела за закрила на детето, РИО, МОМН, неправителствени организации, физически и юридически лица с нестопанска цел и др.

3.7. Привличане на медийния сектор като партньор при иницииране на съвместни действия за активиране на общественото мнение при решаване на конкретни проблеми, свързани с приобщаващото образование. В тази връзка финансиране на инициативи с участие на неправителствени организации, сдружения, бизнес среди и др.


4. СТРАТЕГИИ в дейността на Ресурсен център
4.1. Гарантиране на равен достъп на децата и учениците със СОП до качествено образование и подготовка с оглед пълноценна социална реализация.

4.2. Осигуряване на качествен образователно – възпитателен и рехабилитационен процес, съобразно индивидуалните способности и потребности на учениците със СОП с оглед достигане на ДОИ за учебно съдържание за съответния клас, етап и степен на образование.

4.3. Постигане на промяна в нагласите на обществото в подкрепа на интегрираното обучение в областта.

4.4. Изграждане на функционираща система за обхващане и задържане на всички деца и ученици със СОП в област Монтана, подлежащи на задължително училищно образование, съгласно чл. 6 ал. 1 от ЗНП.

4.5. Осигуряване на равни възможности за спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот на училището и класа.

4.6. Интеграция и координация на дейността със специализираните институции за осигуряване на необходимите социални услуги на децата и учениците със СОП.

4.7. Мониторинг за контрол и оценка върху спазване правата на децата и учениците със СОП на областно ниво.
5. ПРИОРИТЕТИ в дейността на Ресурсен център

5.1. Социално включване на учениците със СОП, независимо от вида и степента на увреждането им в образователния процес.

5.2. Продължаване на дейността за създаване на подкрепяща среда в общообразователните училища, гимназии и детски градини, в които се обучават интегрирано деца и ученици със СОП в общообразователния процес.

5.3. Ранно педагогическо въздействие и интегриране на деца със СОП в общообразователния процес.

5.4. Обучение и възпитание на учениците със СОП съобразно индивидуалните способности и потребности с оглед достигане на ДОИ за учебно съдържание за съответния клас, етап и степен на образование.

5.5. Създаване на стимулираща учебна среда чрез разработване на адекватни форми и похвати на работа, творческо и делово прилагане на интерактивни методи на преподаване и учене в учебния процес в зависимост от психо-физиологичните възможности на детето.

5.6. Изграждане на функционираща система за обхващане и задържане на учениците със СОП, подлежащи на задължително училищно образование чрез повсеместно изграждане на достъпна инфраструктура и предоставяне на социални услуги в подкрепа на интегрираното образование.

5.7. Повишаване качеството и ефективността на екипите за подпомагане обучението и възпитанието на деца и ученици със СОП в общообразователните училища, гимназии и детски градини чрез планиране на необходимия ресурс от разработване на творчески материали и проверочни работи – банка с тестове, въпросници, теми, задачи, нови интерактивни методи и други.

5.8. Повишаване квалификацията на педагогическите кадри за работа с деца със СОП в общообразователна среда чрез участие в квалификационни курсове, семинари, практикуми, работни срещи.

5.9. Интеграция и координация със специализираните институции-диагностично – консултативни центрове и центрове за рехабилитация на слуха и говора.5.10. Осигуряване на възможности за професионално образование и обучение на учениците със СОП – прием в професионални гимназии и паралелки след завършване на основно образование и осъществяване на непрекъсната психолого – педагогическа подкрепа на родители и интегрирани ученици.
IІ. АНАЛИЗ НА АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ОБЛАСТНО НИВО
1. СИЛНИ СТРАНИ:
Дейността на Ресурсния център е насочена към цялостно изграждане на неговия имидж и утвърждаване на стабилни позиции в регионалната образователна мрежа с оглед осигуряване на качествено образование и професионална подготовка, съответстваща на съвременните европейски изисквания за успешна социална адаптация на учениците със СОП към нормалния живот. Реализирани са:

 • успешен старт на интегрираното обучение в област Монтана и преход към включващо обучение;

 • фокусирано внимание на цялата педагогическа колегия на Ресурсния център върху възможността децата със СОП максимално да развият капацитета си да учат, да се образоват и да се насърчава активното им участие в обществения живот;

 • ученикът е поставен в центъра на образователно-възпитателния процес, взаимодействията и взаимоотношенията в ученическите колективи са поставени на вниманието на педагогическата колегия;

 • наличие на база - данни за деца със СОП;

 • за учебната 2011– 2012 година са осигурени учебно - технически средства и специализирана апаратура за деца със сензорни увреждания, дидактични материали, учебници, учебни помагала и др. в детските градини и училища, в които се обучават и възпитават деца и ученици със СОП;

 • усъвършенстване на диагностичната психологична и логопедична дейност;

 • повишаване на компетентността на специалните педагози, логопеди , психолози, учител на деца с нарушено зрение и слухово-речеви рехабилитатор на деца с увреден слух;

 • активна екипна квалификационна дейност и придобиване на ІV ПКС и V ПКС;

 • засилено сътрудничество със социалните партньори, НПО, фондации , Кризисен център, Центрове за настаняване от семеен тип;

 • засилено медийно присъствие;

 • изградени връзки за сътрудничество и взаимодействие с родителите и учителите ;

 • популяризиране дейността на Ресурсния център и постиженията на учители и ученици- създаване на училища за родители, кръгла маса, работни срещи, семинари, летни училища и др .2. СЛАБИ СТРАНИ:


 • липса на подходяща инфраструктура – достъпна архитектурна среда в повечето общообразователни училища и детски градини, което затруднява достъпа на децата и учениците с двигателни увреждания до класните стаи.

 • липса на ресурсни кабинети в някои по-малки населени места, поради недостиг на стаи в училищата;

 • липсват насоки за обучението на децата със СОП според различните заболявания и увреждания;

 • няма специално адаптирана методика за професионалното образование и обучение, както и за ранното професионално ориентиране на учениците със СОП;

 • липсва функционираща система за събиране на данни, оценка, контрол и анализ на учениците със СОП, подлежащи на задължително обучение и движението на същите по класове, етапи и степени на образование, което затруднява процеса на ограничаване броя на необхванатите и отпаднали ученици със СОП;

 • недостатъчен обхват на деца с увреждания в областта, поради липса на статистически данни / информационна банка за деца със СОП в областта – екипност между РИО, Ресурсен център и Регионална здравна инспекция /;

 • отпадане на някои ученици след завършен VІІІ клас, поради липса на професионални гимназии, които предлагат учебни планове и програми за овладяване на І степен на професионална квалификация или част от професия;

 • липса на програми и мерки за професионално ориентиране, осигуряване на възможности за професионално обучение на ученици, непокриващи държавните образователни изисквания;

 • проблем с пътуването на учители до по-отдалечените населени места и липса на подходящи транспортни връзки.3. БЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА РЕСУРСНИЯ ЦЕНТЪР

ЗА РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ:


 • наличие на обществена потребност от грижи и условия за включващо обучение на деца със СОП;

 • амбициозен колектив с висококвалифициран персонал, отстояващ професионалните си ангажименти;

 • форми на маркетингова и рекламна дейност;

 • формирани умения за работа в екип;

 • коректни взаимоотношения със социалните партньори, НПО, Областна и Общинска администрация, Дирекция «Социално подпомагане», Отдел « Закрила на детето»;

 • съществува ресурс за деца, необхванати в процеса на включващото обучение и възпитание в областта;

 • изграждане на активни родителски сдружения- Сдружение с нестопанска цел « Различни и равни» към Ресурсен център - Монтана.


4. НЕБЛАГОПРИЯТНИ ФАКТОРИ, ВЪЗДЕЙСТВАЩИ ВЪРХУ РАБОТАТА В РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР:


 • липсата на достатъчна квалификация и възможности за работа на учителите от общообразователното училище в паралелка, в която има наличие на деца със СОП;

 • липса на цялостен анализ на успешните практики и конструиране на политики за прилагането им–ранна детска интервенция или работа с родителите на децата с увреждане, осигуряване на индивидуални технически помощни средства;

 • липсва ясна позиция в обществото по въпросите на приобщаващото и включващото образование;

 • нужна е промяна в нагласата на обществото по посока подкрепа на включващото обучение с оглед гарантиране образователните права на учениците със СОП за равноправната им социална интеграция.


ІІІ. ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
На основание Кодекса на труда, Закона за народната просвета, Закона за изпълнение на държавния бюджет, ЗФУКПС, чл.12 от Правилника за дейността на ресурсните центрове, обн. ДВ бр.77/2006 г.; Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС 4/17.01.2007 г., Наредба №1/04.01.2010г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната заплата бяха разработени, приети на педагогически съвет и утвърдени от Началник на РИО – Монтана и Директора на Ресурсния център основни документи на РЦПИОВДУСОП - Монтана, свързани с годишното планиране на дейността на обслужващото звено:

 • Актуализиране на програма за развитие на включващото обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности в област Монтана за периода 2009-2012г.;

 • Годишен план за дейността на РЦПИОВДУСОП – Монтана за учебната 2011/2012 г.;

 • Правилник за устройството и дейността на РЦПИОВДУСОП -Монтана за учебната 2011/2012 г.;

 • Правилник за безопасни условия на обучение, възпитание и труд;

 • Правилник за вътрешния трудов ред, приет на Общо събрание;

 • План за контролната дейност на Директора на РЦПИОВДУСОП – Монтана за учебната 2011/2012 г.;

 • План за контролната дейност на Помощник директора на РЦПИОВДУСОП – Монтана за учебната 2011/2012 г.;

 • План за дейността на Педагогическия съвет за учебната 2011/2012 г.;

 • План за квалификация на педагогическия персонал в РЦПИОВДУСОП – Монтана;

 • План на методическото обединение на ресурсните учители към РЦПИОВДУСОП – Монтана;

 • План за действие при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ;

 • План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата за учебната 2011/2012г.;

 • План за дейността на главния учител;

 • Система за финансово управление и контрол на бюджетните средства в Ресурсен център – Монтана;

 • Вътрешни правила за организация на работната заплата в Ресурсен център – Монтана;

 • Вътрешни правила за реда и начина на провеждане на инвентаризация на активите и пасивите на РЦПИОВДУСОП-Монтана;

 • Вътрешни правила за реда и начина на провеждане на бракуването на активите и пасивите в РЦПИОВДУСОП-Монтана;

 • Вътрешни правила за предоставяне право на достъп до обществена информация;

 • Стратегия за управление на риска в РЦПИОВДУСОП-Монтана;

 • Счетоводна политика на РЦПИОВДУСОП – Монтана;

 • Функционален правилник в РЦПИОВДУСОП – Монтана;

 • Правилник за антикорупционна дейност в РЦПИОВДУСОП-Монтана;

 • Система на двоен подпис;

 • Правилник за финансовия документооборот;

На основание чл.147, ал.1 от ППЗНП; Наредба №4 от 16.04. 2003 г.; Наредба за изм. и доп. на Наредба №4/2003 г.на МОМН за документите в системата на народната просвета, ДВ бр.27от 11.03.2008г., изм. и доп. ДВ, бр.42/04.06.2010г.;Заповед № РД-22/20.09.2011г. е определено местоположението, воденето и съхраняването на всеки документ или книга в Ресурсен център-Монтана и със Заповед №РД -23 / 21.09.2011 г. на Директора на РЦПИОВДУСОП - Монтана е определено предназначението, съдържанието, воденето и съхраняването на всеки документ, постъпващ или изготвян в Ресурсния център.

На основание Наредба № 1/23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със СОП и/или с хронични заболявания, Правилника за дейността на РЦПИОВДУСОП, обнародван в ДВ бр.77/2006 г. и Заповеди на Директора на Ресурсния център са утвърдени основните планови документи в РЦПИОВДУСОП-Монтана.


ІV. УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ НА УЧИЛИЩНО, РЕГИОНАЛНО, НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО НИВО

 • На 30.11.2011г. официално бе открит проект по Приоритет 3 „Утвърждаване на интеркултурната перспектива като неотменна част от образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в процеса на модернизация на българската образователна система" към Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства -Конкурсна процедура 33.9-2011.

Наименование на проекта : Песните и приказките на нашите баби с детски клуб „Моят етнос и фолклора”

Водеща организация : РЦПИОВДУСОП-Монтана

Партньорска организация : ІV ОУ „Христо Ботев” гр. Лом

За периода: 01.11.2011г. – 30.06.2012г.

Цел: Подпомагане процеса на утвърждаване на интеркултурната перспектива, като част от българското образование.

Задачи:

1.Създаване на възможности пред учениците от ІV ОУ”Христо Ботев” да опознаят културата на различните етноси на територията на гр. Лом, с приоритет на ромската култура.

2. Развитие на индивидуалните качества на учениците чрез участие в различни извънкласни дейности.

3. Популяризиране на културата и бита на ромите на територията на гр. Лом.

4. Привличане на родители – доброволци в помощ на учителите. • Участие на РЦПИОВДУСОП – Монтана като патрньор в проект по Оперативна програма “Развитие на човешки ресурси” на тема “Включващо обучение”.

Конкретен бенефицент: Министерство на образованието, младежта и науката чрез дирекция “Достъп до образование и подкрепа на развитието”.

Цел на настоящата процедура е: Осигуряване на подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.


 • На 24.11.2011г. се проведе конференция и концерт по повод стартирането на проект „За Едно Достъпно, Неограничено Образование /ЗаЕДНО/” в Заседателната зала на Общински младежки дом - Монтана. Този проект е защитен от Пето СОУ „Христо Ботев” – Монтана. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Той цели създаване на web – базирани софтуерни разработки, електронни учебни помагала и специализирани обучения по информационни технологии за деца, учители и родители. Предвижда се работа за преодоляване на трудностите в общуването с незрящи хора. В проекта ще участват ученици със зрителни увреждания от РЦПИОВДУСОП-Монтана, както и ресурсни учители. На събитието присъстваха Директора на Ресурсен център – Монтана – Диана Божинова, помощник-директора – Марияна Григорова, старши учител на деца с нарушено зрение – Бисерка Костадинова.
 • През новата учебна година стартира нов проект на ниво община ЛомМлад доброволец в Лом - мисия възможна”. Проектът ще се реализира в четири основни модула: «Група на краеведите»; «Група на дизайнери и преводачи»; «Група на художниците и фотографите»; «Група на екскурзоводите». В «Групата на екскурзоводите» ще вземат участие и деца със СОП от ресурсен кабинет към СОУ „Отец Паисий”-гр.Лом.

На 31.V.2012 г. проектът бе закрит с презентация на цялата работа и представяне на туристически каталог ”Добре дошли в Лом”.


 • Учениците от ресурсния кабинет при СОУ «Отец Паисий» - гр. Лом – Гинка Цветанова и Божин Росенов са включени в групата на г-жа Теодора Младенова по проект „Ромски ментори” на училищно ниво по програма за изкуство и култура на фондация «Отворено общество» и фондация „Шам”.
 • През този учебен срок ресурсния учител Камелия Каменова от СОУ «Отец Паисий» - с. Медковец заедно с учителя по история М. Викторова кандидатстват заедно по проектите «International Memorial Forest»–кампания срещу разхищението на хартия и запазване на дърветата, „Bread”–проект за хляба, приготвят се обредни хлебове и „Local heritage”–изучаване местната история на с.Медковец. Проектите се представят пред Общността на европейските училища „ eTwinning”. В тях участват сборна група ученици със СОП.
 • През учебната 2011/2012 година ІV Основно училище „Христо Ботев” град Лом стана част от инициативата „Жълт минзухар”, която се осъществява целогодишно в училища от цял свят. Проект „Жълт минзухар” е предназначен за ученици от прогимназиален етап на обучение. Той се финансира от Холокост Образование Тръст Ирландия и снабдява безплатно училищата с жълт минзухар за посев през есента в памет на един милион и половина еврейски и хиляди други деца, загинали в Холокоста. Проект Жълт минзухар има за цел да запознае младите хора с темата за Холокоста и да повиши информираността за опасностите от дискриминация, стереотипи, агресия, предразсъдъци и фанатизъм. След като засадиха в двора на училището луковици на жълти минзухари, на учениците от ІV ОУ „Христо Ботев” предстоят и редица интересни дейности, свързани с толерантността, уважението между хората и преодоляване на различията.


V. КАДРОВА ОСИГУРЕНОСТ
1. КАДРИ

Ресурсен център – Монтана реализира своята дейност чрез екип от високо квалифицирани специалисти в областта на специалната педагогика и психология, които със задълбочения си творчески опит и усета към нововъведенията ще спомогнат за успешна социална интеграция на децата и учениците със специални образователни потребности в съвременното гражданско общество.

  1. Осъществени правомощия на директора като работодател в обслужващото звено-отличия и наказания.

През учебната 2011/2012г. няма получени национални и международни отличия за директор и педагогически специалисти.


  1. Анализ на осигуреността с учителски кадри.

Ресурсен център – Монтана реализира своята дейност чрез екип от висококвалифицирани специалисти в областта на специалната педагогика и психология, които със задълбочения си творчески опит и усета към нововъведенията ще спомогнат за успешна социална интеграция на децата и учениците със специални образователни потребности в съвременното гражданско общество.Съгласно Списък-Образец 1 - А утвърдената численост на персонала за учебната 2011/2012 е 40 щатни бройки. Екипът се състои от категория персонал с педагогически функции -  Директор; Помощник – директор; 1 главен учител, ресурсен; 16 старши учители; 8 ресурсни учители; 3 старши учители на деца с езиково-говорни нарушения; 1 старши учител на деца с нарушено зрение; 1 старши учител, слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух; 4 психолози и непедагогически персонал - 1 главен счетоводител, 1 технически изпълнител - касиер - домакин, 1 шофьор, 1 чистач по ПМС 66 в Административен център Монтана. /Таблица за кадрова осигуреност - Приложение № 1 и Приложение № 2/.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница