Доклад до Декана на сф. Декана на сф издава заповед, в която се посочва оторизирания Зам декан, както и името на техническия сътрудник, които ще участват в организацията на проучванетоДата18.01.2018
Размер59.12 Kb.
#48021
ТипДоклад

ПРАВИЛА, ПРОЦЕДУРИ И ИНСТРУМЕНТАРИУМ

ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКАТА ОЦЕНКА ЗА академичниТЕ взаимоотношения между студенти и преподаватели в СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ


Цел на проучването:

Основната цел може да бъде декомпозирана на три субцели:

1. Да осигури обратна връзка от студентите към деканското ръководство, както и към всеки преподавател персонално, за мнението на студентите за равнището на академичните взаимоотношения в Стопански факултет (СФ).

2. Да се получи актуална информация, която да служи като надеждна основа както за ефективни управленски решения, така и за собствен мониторинг на преподавателите по проблемите, свързани с взаимоотношенията със студентите.

3. Да обслужва работата на комисиите по етика по въпросите за мнението на студентите за равнището на академичните взаимоотношения в СФ.

Процедури по провеждане на проучването:

Според ЗВО, проучването на студентската оценка за академичните взаимоотношения между студенти и преподаватели в СФ се извършва най-малко веднъж за учебна година за всички университетски преподаватели.

Изследвани лица са редовните студенти в факултета, присъстващи на занятия в момента на провеждане на изследването.

Проучването се провежда при осигурена пълна анонимност в часовете за упражнения на предварително определени и съгласувани с ръководството на факултета учебни дисциплини. Такава организация следва да осигури приблизително 70 % извадка от общия брой на студентите във факултета.

Поради конфиденциалният характера на информацията, която се получава от проучването, то се организира от ръководителя на сектор „Качество и акредитация” и зам.-декана на СФ по АСИД, придружавани от технически сътрудник.

На базата на решение на Декански или Факултетен съвет за времето и обхвата на проучването, ръководителят на сектор „Качество и акредитация”, заедно с зам.-декана на СФ по АСИД прави доклад до Декана на СФ. Декана на СФ издава заповед, в която се посочва оторизирания Зам. декан, както и името на техническия сътрудник, които ще участват в организацията на проучването.

Зам. деканът придружава ръководител сектор „Качество и акредитация“ до залите за упражнения и представят на преподавателите и на студентите целта на анонимното проучване.

Техническият сътрудник изготвя графика за проучването, размножава анонимните анкетни карти, придружава ръководителя на сектор „Качество и акредитация“ до съответните зали за упражнения и участва при раздаването и събирането на анкетните карти.

Обработването на масивите от емпирични данни се извършва от ръководителя на сектор „Качество и акредитация”, а резултатите от анонимното анкетно проучване във факултета се предоставят като подробен доклад единствено на Ректора на ТрУ и Декана на СФ.

Докладът, в единствен екземпляр, съдържа статистически обработена информация по всеки въпрос от анкетната карта.Ректорът и Деканът на СФ се разпореждат с информацията от анонимното анкетно проучване, както следва:

 • За вземане на управленски решения;

 • За осведомяване на Ректорски/Декански съвет;

 • За осведомяване на Зам.деканите на СФ;

 • За осведомяване на Председателите на комисиите по етика;

 • За осведомяване на Председателя на студентския съвет;

 • За осведомяване на всеки преподавател;

 • За осведомяване на студентите - публикуване на обобщените резултати в сайта на факултета.

Структури ангажирани с ПРОУЧВАНЕТО НА СТУДЕНТСКАТА ОЦЕНКА ЗА академичниТЕ взаимоотношения между студенти и преподаватели в СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ:

Проучването се организира, провежда и контролира от:Функции на длъжностните лица, ангажирани с проучване на студентската оценка за академичните взаимоотношения между студенти и преподаватели в Стапански факултет:


Длъжност:

Задължения:

Ректор

 • Контролира всички дейности, свързани с академичните взаимоотношения между студенти и преподаватели в ТрУ. Пред него се отчитат всички резултати от проучването на тези взаимоотношения.

 • По смисъла на ЗЗЛД, ползва резултатите от проучването като база за управленски решения.

 • Взема решение за огласяване на резултатите от анонимното анкетно проучване.

Ръководител

сектор „Качество

и акредитация”

 • Ръководи сектор „Качество и акредитация” и контролира дейностите, свързани с качеството на обучение във Факултета.

 • Неговите разпоредби са задължителни за длъжностните лица, ангажирани с проучването.

 • Консултира, одобрява и представя пред Ректорския съвет за одобрение на промените в методическия и оперативния инструментариум за провеждане на проучването.

 • Усъвършенства и актуализира съдържанието на изследователския инструментариум.

 • Провежда обучение и инструктаж на техническите сътрудници.

 • Обработва, обобщава и извършва сравнителен анализ и интерпретация на резултатите за отделните специалности в Стопански факултет.

 • Предоставя статистически обработената информация на Декана на СФ.

Декан на факултет


 • Контролира всички дейности, свързани с академичните взаимоотношения между студенти и преподаватели във факултета.

 • След подписване на декларация по смисъла на Закона за защита на личните данни, ползва резултатите от проучването като база за управленски решения във факултета.

 • Определя и натоварва Зам.-декана и техническите сътрудници във факултета, които ще вземат участие в анонимното анкетно проучване.

 • Взема решение за огласяване на резултатите от анонимното анкетно проучване..

Председател

на Комисия

по етика към

факултета


 • Отговаря цялостно за осъществяване на академични взаимоотношения, базирани на Правилника за академична етика.

 • Ръководи дейностите, свързани с установяване на академични отношения във факултета.

 • Формулира предложения, свързани с проучване на студентското мнение за академичните взаимоотношения между студенти и преподаватели във факултета.

 • Изпълнява взетите от ръководството решения за подобряване на академичните взаимоотношения между студенти и преподаватели във факултета.

Технически

Сътрудник/отговорник по качество във факултета

 • Изработва график за проучването;

 • Размножава анкетните карти, съобразно инструкциите за провеждане на проучването.

 • След подписване на декларация според ЗЗЛД, участва в провеждането на проучването.

 • Не допуска присъствието на преподаватели в залите по време на анкетирането.

 • Подпомага студентите при възникнали проблеми в хода на провеждане на проучването.

 • Не разгласява информацията, до която има достъп на различните етапи на проучването.Каталог: truni7 -> wp-content -> uploads
uploads -> Научни трудове и учебни помагала на проф. Д-р юлияна яркова след 2003 Г. Научни публикации
uploads -> Програма за финансиране (код, мярка, финансиращ орган) Участници 2011 международни
uploads -> Лекции водещ преподавател упражнения редовно обучение задочно обучение
uploads -> Лекции водещ преподавател упражнения редовно обучение задочно обучение
uploads -> Конспект за теоретичен държавен изпит на специалност " Бизнес икономика"
uploads -> План за учебни занятия
uploads -> За регионална икономика, редовно обучение


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница