Доклад до органа, който взема решение за освобождаване от отговорностДата28.10.2018
Размер186 Kb.
ТипДоклад


BGКОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Брюксел, 30.5.2007

COM(2007) 280 окончателен

Годишен доклад

до органа, който взема решение за освобождаване от отговорност

за вътрешните одити, проведени през 2006 г.
(представена от Комисията)

{SEC(2007) 708}СЪДЪРЖАНИЕ

1. Въведение 4

2. Работна среда и план за одит 4

2.1. Работна среда 4

2.2. Развитие на процедурата за вътрешен одит 5

2.3. Изпълнение на плана за одит на СВО 6

2.4. Приемане на препоръките и възгледите от одитираните обекти и заинтересованите лица 8

3. Констатации 9

3.1. Преглед на качеството на всички структури за вътрешен одит 9

3.2. Управление, планиране и организация 9

3.3. Управление на средствата на ЕС 11

3.4. Управление на човешките ресурси 12

3.5. Система за счетоводна отчетност на основата на текущо начисляване (ABAC) 13

3.6. Оценка 13

4. Заключения 131. Въведение

Този доклад запознава органа, който взема решение за освобождаване от отговорност с работата, свършена през 2006 г. от Службата за вътрешен одит (СВО) към Комисията, в съответствие с член 86, параграф 4 от Финансовия регламент (ФР). Той се основава на доклада на СВО в съответствие с член 86, параграф 3 от ФР за главните констатации по одита в съответствие с професионалните стандарти по въпроси относно съществуващите значителни рискове и корпоративното управление. Настоящият доклад е основан на работата на СВО по одити и консултантските дейности през 2006 г. Той се базира също на работата на структурите за вътрешен одит в генералните дирекции чрез полугодишните доклади на СВО за работата на тези структури. Той не покрива работата на СВО по одити за агенциите на Общността, които са отделно от данните за приложението на работната програма1.

Реакциите на Комисията, относно констатациите и заключенията на вътрешния одитор, са включени в обобщения доклад за годишните доклади за дейността на генералните директори.В този обобщаващ доклад, приет по същото време, Комисията заема позиция по взаимосвързани въпроси, повдигнати от вътрешния одитор, Европейската сметна палата и органа, който взема решение за освобождаване от отговорност, или повдигнати от комитета за контрол на одити и от генералния директор на ГД „Бюджет“ в неговия обобщаващ доклад. Това означава,че Комисията не споделя изцяло някои възгледи или мнения в този доклад. Тази разлика на възгледите отразява нормалния процес на диалог между институцията и вътрешния ѝ одитор.

2. Работна среда и план за одит

2.1. Работна среда

През януари 2006 г. беше представен план за действие относно пътната карта към рамката за интегриран вътрешен контрол, съдържащ поредица от 16 специфични предложения. Комисията подобри отчетността, например чрез индивидуалните становища и резерви за достоверността и точността на отчетите, издавани от генералните директори, и на тази основа Комисията за пръв път се основа на обобщаващия доклад, за да очертае по-ясно политическата си отговорност относно управлението.

Счетоводителят на Комисията представи на Европейската сметна палата (ЕСП) финансовите отчети за 2005 г. за пръв път изцяло изготвени на основата на текущо начисляване, в съответствие с приетите на международно ниво счетоводни стандарти. Сметната палата отбеляза, че е постигнат значим напредък. Постигането на пълно съответствие на всички счетоводни стандарти в рамките на Комисията е процес, изискващ време за изпълнението му. Миграцията от ABAC активи към SAP и включването на ABAC договори в работния процес АВАС все още са в етап на предварителни проучвания. Основните задачи, които бележат напредък, са постепенното прилагане на новата счетоводна система и за Европейския фонд за развитие, както и в агенциите, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и делегациите на Комисията.

Подписването на отчетите от счетоводителя е добавено в изменения финансов регламент2, който влезе в сила на 1 май 2007 г., и който включва възможността за проверка на получената информация.

Създаването на изпълнителните агенции, включително и на вътрешни функции за одит в някои случаи, продължи и една структура за вътрешен одит извърши одит на една от тях за готовността ѝ да се заеме със задачи в изпълнение на програми към генералната дирекция, на която е подчинена. По-специално внимание следва да се обърне на яснотата и подредеността на задачите, които генералните дирекции предават на изпълнителните си агенции.

Комисията засили управлението на непрекъснатостта на операциите и представи рамково съобщение за готовността в случай на големи прекъсвания, засягащи нейните дейности, персонал, сгради, информация и други активи, за да осигури възможност на Комисията да продължи дейностите си доколкото е възможно.

Комисията организира първи ден на етиката под формата на еднодневно обучение, под формата на четири семинара, които предизвикаха оживени дискусии и значително участие на персонала. Целта бе повишаване на информираността на персонала относно въпросите на етиката и започване на дискусии за въпросите на етиката и морала в рамките на отделните служби и генерални дирекции.

Макар че тези достижения определено са окуражаващи, Комисията все още споделя с държавите-членки изпълнението на близо 80 % от бюджета на ЕС.Въпреки това общият успех от усилията за създаване на рамка за интегриран контрол зависи предимно от решимостта и способността на държавите-членки да приложат ефективни и ефикасни системи за контрол, които да намалят риска до приемливи равнища и да осигурят становища за достоверност и точност на отчетите.

2.2. Развитие на процедурата за вътрешен одит

През 2006 г. службата за вътрешен одит проведе за пръв път преглед на качеството на всичките 32 структури за вътрешен одит на Комисията. Това отвори пътя за съгласуване на стратегическото планиране на одитите (в което повечето структури за вътрешен одит участват) и за преразглеждане на правилниците за одит (работата, по които е започнала).

Между другото през 2006 г. сътрудничеството между службата за вътрешен одит и структурите за вътрешен одит допълнително се подобри чрез нови съвместни одити. Примери за работните отношения с ЕСП са съгласуването на планове за одит, общите усилия в обучението и сътрудничеството относно ABAC одити.

Новите модели за одит и за доклади за оценка са създадени и се прилагат, за да позволят на одиторите изготвяне на по-целенасочени доклади за одитите.

Бе извършена подготвителна работа за въвеждането на нова и по-удобна за потребителя интернет версия на системата за управление на одитите (СУО), предвидена за първото тримесечие на 2007 г.

С цел да се изготвят предложения за опростяване, през 2007 г. ще бъдат положени усилия за установяване на по-важните въпроси.

2.3. Изпълнение на плана за одит на СВО

Планът за одит за 2006 г. на СВО бе одобрен от комитета за контрол на одити (ККО) към Комисията на 5 декември 2005 г. и усъвършенстван през годината. В усилието да се избегне дублиране с одитите, извършени от ЕСП повечето ABAC одити на СВО в оперативните генерални дирекции и одита за развитие на земеделието бяха отменени и заместени основно от нови ангажименти за оценка, работа по стратегическия одит план за периода 2007-2009 г. и увеличаване на средствата за преглед на качеството на структурите за вътрешен одит.

88 % от работната програма беше изпълнена: 69 доклада на Комисията (23 доклада за одит, 8 доклада за оценки и 38 доклада за прегледи) и 8 одита на одит на агенции бяха приключени през 2006 г. Приложени са отчети за изпълнението на одитите и прегледите на Комисията.

Списък на окончателни одити и прегледи на Комисията:ГД/Служба


АнгажиментИздаден на

Прегледи, административни и други помощни системи

32 структури за вътрешен одит

32 прегледа на качеството на структурите за вътрешен одит и един обобщаващ доклад

12 октомври

ADMIN

Управление на човешките ресурси

7 април

ADMIN

Управление на човешките ресурси II

27 октомври

COMM

Оценка на подробния одит за 2003 г.

24 октомври

DIGIT

Функциониране и защита на изчислителния център

8 декември

EPSO

Процес на подбор, управляван от EPSO

7 април

OPOCE

Оценка на подробния одит за 2004 г.

18 декември

PMO

Правомерност на финансовото управление, изпълнение на финансовите схеми

8 декември

SCIC

Финансово управление и възлагане на обществени поръчки

22 септември

Вътрешни политики

ADMIN, SG, BUDG, SANCO, TREN, COMP

Цикъл на СПП/УД в Комисията (цикъл на стратегическо планиране и програмиране/управление по дейности)

27 ноември

COMP

Ефективност и ефикасност на цикъла на СПП/УД

20 юли

SANCO

Ефективност и ефикасност на цикъла на СПП/УД

7 април

TREN

Ефективност и ефикасност на цикъла на СПП/УД – разпределение на ресурсите

10 април

SG, MARKT, ENTR, ENV, TREN

Годишен доклад: Мониторинг относно прилагането на правото на ЕО

22 декември

ENTR

Мониторинг относно прилагането на правото на ЕО

5 декември

MARKT

Мониторинг относно прилагането на правото на ЕО

7 ноември

TREN

Преглед на мониторинга относно прилагането на правото на ЕО

14 декември

JLS

Управление на голям проект в областта на информационните технологии

8 юни

MARKT

Местни информационни технологии

10 ноември

SANCO

Управление на информационни технологии

8 декември

TAXUD

Големи системи в областта на информационните технологии

24 януари

COMM

Управление на договори

11 октомври

EAC

Прилагане на ABAC

30 юни

ENTR

Финансово управление на мрежата от центрове за обмен на иновации (IRC network)

6 април

ENV

Оценка на подробен одит

9 февруари

INFSO

Оценка на подробния одит за 2004 г.

7 декември

JRC

Временен доклад за оценка на одит

9 февруари

RTD

Последващи проверки

21 декември

Структурни мерки и обща селскостопанска политика

AGRI, EMPL, FISH, REGIO

Обобщаващ доклад структурни фондове (член 38)

8 март

REGIO

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

21 февруари

FISH

Оценка на подробния одит за 2004 г.

18 декември

REGIO

Финансови корекции на Кохезионния фонд

22 ноември

Външни политики

AIDCO

Временен доклад за оценка на одит

22 февруари

AIDCO, ECHO

Изпълнение на рамковото споразумение с агенциите на ООН и система на ECHO за мониторинг и за доклади за управление – закъснение на одита за 2005 г.

28 юли

ELARG

Дейности, свързани с последващи проверки

20 декември

RELEX**

Дейности, свързани с последващи проверки

22 декември

RELEX

Обяснителна бележка към оценката

31 октомври

*Съвместен одит с ГД ENTR, ** Съвместен одит с ГД RELEX

2.4. Приемане на препоръките и възгледите от одитираните обекти и заинтересованите лица

През 2006 г. процентът на приемане на одиторски препоръки от одитираните обекти е 89.4 %, като останалите 7.9 % са отхвърлени и 2.7 % са без отговор3.


Одити на Комисията (без преглед на качеството на структурите за вътрешен одит)

Препоръки

Приети

Отхвърлени

Без отговор*

%

Общо

Критични

11

1

0

2.9

12

Много
важни


182

6

8

48.3

196

Важни

162

25

3

46.8

190

Желателни

8

0

0

2.0

8

%

89.4

7.9

2.7Общо

363

32

11
406

* В контекста на Решение на Комисията

Относно прегледа на качеството на структурите за вътрешен одит, бяха направени 241 препоръки, от които 228 бяха приети и 13 отхвърлени.

Обратната информация на одитираните обекти за обхвата и провеждането на одита получава средна оценка от 1.95 (за предната година: 1.82) по скала за оценяване от 1 (най-висока оценка) до 4 (най-ниска оценка). Според актуално изследване на заинтересованите лица от края на 2006 г. 75 % от тях смятат, че СВО има ясна стратегия (за сравнение с предишния резултат от 79 %), 86 % от тях, че одитите са извършени честно, обективно и безпристрастно (спад от 93 %) и 61 % (по рано 63 %), че препоръките на СВО са наистина полезни. Общо 80 % (увеличение от предишните 71 %) смятат, че добре са разбрали мисията на СВО.

3. Констатации

3.1. Преглед на качеството на всички структури за вътрешен одит

Прегледът на качеството на всичките структури за вътрешен одит протече под формата на утвърждаващи доклади, направени от СВО за 32 отделни самооценки на структури за вътрешен одит и основаният на тях обобщаващ доклад. Целта беше да се оцени съответствието на структурите за вътрешен одит със стандартите за професионална практика на вътрешен одит на Института за вътрешен одит (ИВО, IIA) и с етичния кодекс. Беше отчетено, че единадесет от 32-те структури за вътрешен одит отговарят напълно едновременно и на нормите за квалификация и на тези за функциониране, 17 отговарят частично, а 30 отговарят на етичния кодекс. Това ясно показва, че усилията за повишаване на професионализма и за спазване на стандартите за одит трябва да се поддържат.

Прегледа породи дискусии и размисли относно ролята и организацията на вътрешния одит в рамките на Комисията. Отчитайки, че 120 одитори работят в структурите за вътрешен одит и около 60 за СВО налице е явна необходимост от общо определение за одиторската дейност, оценката на риска и съгласуването на плановете за одит Без да предрешават някакво бъдещо решение на Комисията, някои предложения на СВО, свързани с независимостта на структурата за вътрешен одит и възможността ръководителят на структура за вътрешен одит да се обръща към страна извън неговата генерална дирекция, се разглеждат съвместно със структурите за вътрешен одит. През юли 2007 г. комитетът за контрол на одитите (APC, ККО) ще прегледа изпълнението на предложенията на СВО.

3.2. Управление, планиране и организацияМониторинг относно прилагането на правото на ЕО

Навременното и правилно прилагане на законодателството на ЕО е преди всичко задължение на държавите-членки, но като „пазителка на Договора“ Комисията има за задача да извършва мониторинг. За по-добър мониторинг на прилагането на законодателството на ЕО, СВО предложи основан на риска план за транспониране на директивите на ЕО, по-систематичен подход за проверка на мерките за прилагане на равнище държави-членки, критерии за приоритет на оплаквания и случаи на нарушение и максимални срокове за разрешаване на най-важните случаи.Комисията подготвя съобщение относно мониторинг на законодателството на ЕО, което се очаква да се приеме до края на 2007 г.Прилагане на процес на СПП/УД (стратегическо планиране и програмиране/управление по дейности)

Въпреки констатациите, че одитираните генерални дирекции формално отговарят на правилата на Комисията за СПП/УД и съответните стандарти за вътрешен контрол на Комисията СВО счита, че е необходим допълнителен напредък на ефективността и ефикасността на цикъла на СПП/УД, който да позволи на генералните дирекции да преминат от формално съответствие към реално притежание и да се възползват от преимуществата за вътрешно управление. Някои препоръки на СВО вече са приложени, като например необходимостта от многогодишно стратегическо планиране и съобразяване с основната дейност вместо влагане на усилия изключително за нови инициативи в годишната политическа стратегия (APS, ГПС). СВО препоръча и скрининг. В отговор на запитването на Европейския парламент Комисията подготви оценка за средносрочните нужди от персонал и подробен доклад за персонала с помощни координационни функции. Напредък бе отбелязан и във връзка с включването на управлението на риска в процеса на създаване на политики. Други препоръки като разработване на стратегия за подкрепа на цикъла на СПП/УД чрез информационни технологии и цялостен мониторинг на разпределението на човешките ресурси не бяха разгледани.Управление/системи, основани на информационните технологии

СВО извърши одит на изчислителния център и на управлението на информационните технологии в четири оперативни генерални дирекции на Комисията и в резултат анализът на риска потвърди пет (от общо дванадесет) критични препоръки.

Две критични препоръки засягат физическата сигурност в сградите JMO и BECH в Люксембург. Друга много важна препоръка е изработването на общ план за възстановяване при бедствие, включващ всички стратегически информационни системи, които се помещават в изчислителния център. Това е свързано с факта, че генералните дирекции може да се окажат недостатъчно подготвени, за да осигурят непрекъснатостта на операциите си поради липсата на нужната информация в стратегическите им системи.

Шенгенската информационна система (ШИС II) срещна трудности в следствие на неподходящо управление на проекта и по-специално недостатъчен контрол на изпълнението от страна на изпълнителя на договора поради недостатъчна квалификация или неоптималното използване на персонала, което кара Комисията да отчита основно качеството и надеждността на изпълнителя на договора.

Следва да се вземат мерки за гарантиране на пълно съответствие на всички генерални дирекции с Регламент (ЕО) № 45/2001 относно защитата на личните данни, и че местният отговорник по сигурността на информацията е независим и извършва достатъчно проверки.

И одитите, свързани с информационните технологии бяха извършени от три структури за вътрешен одит. Установените на местно ниво въпроси включват необходимост от задълбочен процес на планиране на информационните приложения, определяне на ролята на ръководителите на проекти и пълен опис на местните информационни технологии.

3.3. Управление на средствата на ЕС

Структурни фондове

Целта е да се определи дали Комисията е изработила система, която да проверява дали системите за контрол, представени от държавите-членки, покриват необходимите стандарти, да се оценят проверките, приложени на равнище генерални дирекции, включително оценка на сътрудничеството с държавите-членки и да се оценят последващите проверки, проведени от генералните дирекции, отговорни за структурните фондове. СВО препоръча изискванията за доклади за разпоредителите с бюджетни кредити, които делегират част от предоставените им правомощия да бъдат по-конкретно определени. Генералните дирекции, отговорни за структурните фондове следва да създадат обща стратегия за одит, която да се основава на свършената до момента работа по съгласуване. По-добра координация с държавите-членки, включително чрез „договори за доверие“, подобрено съответствие с минималните стандарти за одит, и ясно и точно одиторско становище или отказ за такова би подобрило процеса за гарантиране на достоверност и точност. Основните резултати от одитите следва да бъдат ясно обявени в годишните доклади за дейността на генералните дирекции, така че да представят пълна картина за степента и вида на достоверност и точност, осигурени от системите за контрол и управление, използвани от държавите-членки.

СВО счита, че процедурата за финансови корекции за Кохезионния фонд следва да бъде значително подобрена, за да се намали общата ѝ продължителност. С цел да се избегне риск от несъответствие с финансовия регламент и други правила, тълкуването на принципа за „нетно намаляване“ и приложението на критерия за корекция „фиксиран процент“ следва да бъдат изяснени. Финансовата информация също трябва да бъде подобрена, и по-специално по отношение на прогнозирането на приходите.

ФАРС (Финансово и административно рамково споразумение с ООН)

Целта на одита беше да се направи оценка на съответствието с ФАРС и на капацитета за получаване на достоверна и точна информация за използването на средствата на ЕС. СВО установи риск, че има вероятност средствата, които ЕС предоставя да не са използвани за предвидените цели именно поради предоставената информацията за непреките разходи, която не е прозрачна. Одита доказа ползата от ФАРС, което осигури така необходимата референтна рамка за сътрудничество между твърде различните партньори от двете страни на партньорството между ЕО и ООН. Комитетът за контрол на одитите прикани СВО да оцени значимостта на остатъчните рискове и по-специално по отношение на непреките разходи в контекста на общата проверка на финансирането от ЕС/ООН в рамките на ФАРС и на системата за финансов контрол на Обединените нации.Последващи проверки, свързани с научноизследователски дейности

Тези одити бяха извършени за да се направи оценка на съответствието, ефикасността и ефективността на последващите проверки, свързани с научноизследователски дейности, които са решаващи за даване на положително становище за достоверността и точността на отчетите. Наред с годишния доклад на ЕСП, СВО установи че дейностите за последващи проверки са незадоволителни, и че е налице потребност от съгласувано и основано на риска планиране. СВО препоръча, че целите на последващите проверки и съответната стратегия следва да бъдат определени по-ясно и резултатите следва да бъдат по-добре представени в годишните доклади за дейността на генералните дирекции. Следва да се осигури покритие в достатъчна степен на програмите и бенефициерите, на които е възможно да бъде извършен одит. Изискванията на финансовия регламент следва да бъдат спазени по отношение на прогнозирането на приходите от предявени разходи в следствие на последващите проверки. Покритието на последващите проверки очевидно е недостатъчно в сравнение с целите на проверката, което доведе до изразяване на резерви в годишния доклад за дейността.

3.4. Управление на човешките ресурси

Тези прегледи покриха планиране, подбор, мобилност, незадоволителни резултати, отсъствие от работа и системата за вътрешни проверки в процеса на подбор на постоянен персонал. СВО посочи нуждата генерална дирекция „Персонал и администрация“ (DG ADMIN) да изпълнява по-голяма координационна и контролна роля с цел да се осигури еднакво прилагане на политиките за управление на човешките ресурси в рамките на Комисията. СВО предложи също управлението на човешките ресурси да стане съставна част от процеса на стратегическо планиране/управление на Комисията, за да се подобри баланса между нуждите от човешки ресурси на генералните дирекции и наличните такива и да се развие дългосрочна визия за ефективно управление на човешките ресурси.

Предложенията на СВО включват развитие на показатели за работна натовареност, определяне на цели относно процент на свободните работни места и продължителност на назначаване, постигане на по добро управление на задължителната мобилност, преразглеждане на съотношението между постоянен и временно нает персонал и осигуряване на по-добро управление на случаите на незадоволителни резултати чрез подобряване на уменията на ръководителите относно човешките ресурси. Въвеждането на поредица от дейности за проверка и контрол на процеса на назначаване би могло помогне за организирането на подходящ брой конкурси в съответните области и да увеличи броя на назначените успешни кандидати.

СВО установи още липса на дългосрочна стратегия за човешките ресурси и потребност от по-добро планиране на разпределението на човешките ресурси за одитите, свързани с процеса на СПП/УД.

През 2006 г. управлението на човешките ресурси също беше обект на одити от две структури за вътрешен одит, като в препоръките стратегическото планиране и ефикасното разпределение на ресурсите бяха добре представени. Много важни препоръки в някои от докладите за одит на други структури за вътрешен одит също бяха във връзка с въпроси за човешките ресурси.

3.5. Система за счетоводна отчетност на основата на текущо начисляване (ABAC)

Въвеждането в употреба на новата система за счетоводна отчетност на основата на текущо начисляване (ABAC) е голямо предизвикателство за Комисията. През 2006 г. СВО и ЕСП заедно включиха одити чрез ABAC в плановете за одит на редица генерални дирекции. Като счита че едно от основните задължения на ЕСП като външен одитор е да изразява своето становище относно консолидираните финансови отчети, СВО реши да отмени планираните ABAC одити в редица генерални дирекции, покрити от ЕСП и в тясно сътрудничество с ЕСП да извърши одит на въвеждането на счетоводна отчетност на основата на текущо начисляване в ГД „Образование и култура“, която покри процеса на преход към счетоводна отчетност на основата на текущо начисляване както и счетоводните отчети за годишно приключване за 2005 г. в ГД „Образование и култура“.

На основата на резултатите от одита на СВО системите за контрол на счетоводната отчетност на ГД „Образование и култура“ се оказаха недостатъчни, за да осигурят пълнота, точност и надеждност на счетоводните данни. Поради тази причина счетоводните записи от края на финансовата година на ГД „Образование и култура“ не осигуриха истинна и вярна картина за финансовото състояние и резултатите на генералната дирекция. Становището на СВО бе основано предимно на липсата на подходящо документиране на процедурите за приключване на финансовата година, липсата на пълно съответствие между местните и централните системи за счетоводна отчетност и в допълнение съществени счетоводни грешки при текущото начисляване със значително въздействие върху счетоводните баланси.

3.6. Оценка

Тъй като извършването на одити продължи оценката става все по-важен въпрос и в момента е обект на системен подход и отделни доклади. В заключителния доклад на СВО за 2006 г., публикуван през февруари 2007 г. се изтъква, че въпреки намаляването на броя на неизпълнените препоръки все още има значителен брой закъснения. 50 % от неприложените критични и много важни препоръки закъсняват с повече от 6 месеца. Поради това все още съществуват значителни слабости в изпълнението на плановете за действие от ръководството.

За два случая СВО направи извод, че нивото на изпълнение на чакащите препоръки е било недостатъчно, за да извърши цялостна оценка на одит. Препоръките на вътрешни одитор от предишните годишни доклади на СВО също следва да бъдат оценени. Примери за препоръки, за изпълнението на които не е била направена достатъчна оценка през 2006 г. включват предложения за управление на информационните технологии и за консолидиране на информационната инфраструктура.

4. Заключения

На основата на своите одити и прегледи в Комисията и свързаната с тях работа за 2006 г. вътрешния одитор на Комисията направи следните заключения (становището на Комисията се съдържа в обобщаващия доклад на годишните доклади за дейността, представени от генералните директори).

Заключение 1 на СВО: продължаване на усилията за подобряване

Работата по одитите на СВО установи видими подобрения на системите за вътрешен контрол в много области. Комисията предприе големи промени за подобрение на средата за контрол например съобщението за непрекъснатостта на операциите, организирането на ден на етиката и анализите относно правото на Общността, предоставени от групата на високо равнище. Въпреки това все още съществуват сериозни слабости и са необходими допълнителни усилия, което се доказва от броя на критичните препоръки на СВО (дванадесет) и броя на одитите с отрицателни становища на СВО (девет). Областите за подобрение включват последващи проверки, информационни технологии (сгради, защита на данни, подходящи персонал и процеси на планиране на информационните проекти, непрекъснатост на операциите), приложение на нови правила за счетоводна отчетност и за управление на договори4 (надзор на използването на рамковите договори, контрол на подизпълнението и другите роли на единствения доставчик на услуги).Заключение 2 на СВО: оценката, повтарящ се проблем

Обобщаващите доклади за оценка показват, че традицията за проверки, предложена в доклада за 2005 г. все още не е напълно установена. Допълнителни усилия трябва да бъдат положени в Комисията, за да се осигури точна, систематична и бърза оценка на препоръките за одит. Изпълнението на препоръките за вътрешен и външен одит е от първостепенно значение за постигането на стратегическата цел на Комисията за положителна декларация за достоверност и точност на отчетите (DAS).Заключение 3 на СВО: интегрирана стратегия за човешките ресурси

Не само прегледите за управлението на човешките ресурси, но и одитите на процеса на СПП/УД, за контрол на прилагането на правото на ЕО и на управлението на информационните технологии показаха, че дългосрочната стратегия за управление на човешките ресурси е важен фактор за успех, и че неподходящото разпределение на човешките ресурси може да окаже значително отрицателно въздействие върху операциите и репутацията на Комисията. Генерална дирекция „Персонал и администрация“ (DG ADMIN), като централна служба, която отговаря за звената децентрализирани човешки ресурси в генералните дирекции и служби, следва да развие стратегия, която напълно да съответства на процеса за стратегическо планиране.Заключение 4 на СВО: подобряване на ефикасността и устойчивостта на схемата за вътрешен одит

Комисията има система за вътрешен одит на две нива: структурите за вътрешен одит и СВО почти повтарят схемата на управление на Комисията. Прегледа на качеството заключи, че по-голямата част от структурите за вътрешен одит частично или изцяло отговарят на стандартите. Въпреки това усилията за повишаване на професионализма трябва да продължат и неотдавна въведения съгласуван процес на планиране следва да бъде здраво вграден с оглед на допълнителното подобрение на общата ефикасност на вътрешния одит в рамките на Комисията. Без да се осъждат бъдещи решения на Комисията въпроси като допълнителното увеличаване на самостоятелността на структурите за вътрешен одит, чрез предоставянето на възможност да определят приоритетите на проблемите на общо равнище на Комисията, бяха обсъждани открито и все още са в очакване на решение; през 2007 г. комитетът за контрол на одити ще ги преразгледа.Заключение 5 на СВО: декларация за годишно управление

Редица въпроси, свързани с управлението бяха разгледани в приключените за 2006 г. одити (СПП/УД, контрол на прилагането на правото на ЕО и т.н.) и в прегледа на качеството на структурите за вътрешен одит; въпросите относно управлението също бяха сред основните теми на конференцията на СВО през 2006 г. Комисията изгради здрави основи за управлението си. За да бъде постигната пълна зрялост и запознаване на заинтересованите лица със схемата на управление и последните промени Комисията следва да опише своята политика на управление и прилагането ѝ за предпочитане в обобщаващия доклад, включващ годишните доклади за дейността на генералните дирекции, да я публикува на интернет страницата си и да се погрижи за редовното и актуализиране5. Подобно описание може да включва обяснения относно системата за управление на риска на Комисията, стратегическото планиране, етичния кодекс, ролята на счетоводителя, системите за вътрешен контрол, вътрешния одит и комитета за контрол на одитите. По този начин Комисията би увеличила правдоподобността и доверието от страна на заинтересованите страни и гражданите на ЕС.1В някои случаи обаче след одитите на агенциите бяха направени препоръки, засягащи Комисията, и които са включени в статистическите данни от секция 2.4.

2Регламент (EО, ЕВРATOM) № 1995/2006 на Съвета от 13 декември 2006 г. за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (OВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1.).

3Само одити на Комисията, без преглед на качеството на структурите за вътрешен одит.

4Редица от докладите за извършени одити на структурите за вътрешен одит също засягат ефикасното управление на договорите за обществени поръчки.

5Директива 2006/46/EО (OВ L 224, 16.8.2006 г., стр. 1) въведе задължение за дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търгуване на регулиран пазар и които имат адрес на управление в Общността, да оповестяват годишна декларация за корпоративното управление като специфичен и ясно определим раздел на годишния счетоводен отчет.

BG BG

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница