Доклад до Съвета по чл. 64а, ал. 1 от Закона за защита при бедствия за състоянието на защитата при бедствия на територията на Община Смядово през 2017 годинаДата21.06.2018
Размер148.5 Kb.
#75097
ТипДоклад
проект
9820 гр. Смядово, пл. „Княз Борис І”№2; телефон: 05351/2033; факс: 05351/2226

obshtina_smiadovo@abv.bg www.smyadovo.bg
ДО

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

НА ОБЛАСТ ШУМЕН

ГОДИШЕН ДОКЛАД
до Съвета по чл. 64а, ал.1 от Закона за защита при бедствия за състоянието на защитата при бедствия на територията на Община Смядово през 2017 година


І. АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЪКОВОДСТВОТО НА ЗАЩИТАТА ПРИ БЕДСТВИЯ В ОБЩИНАТА
1. Дейности по изпълнението на превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия.

Превантивната дейност е определяща за недопускане и намаляване на последствията от бедствия.

Основните регламентиращи документи през изтеклия период бяха: Законът за защита при бедствия, Указания на Областния управител на Област Шумен, изпратени с писмо изх. № 08-00-8 от 14.03.2017 година и разработеният и утвърден от мен Годишен план за организиране дейностите за защитата на населението при бедствия и аварии през 2017 година на територията на Община Смядово.

През 2017 г. се организираха и проведоха, в изпълнение на чл. 65 а и чл. 65б от Закона за защита при бедствия, три планирани заседания на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия и едно планирано заседание на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия на територията на Община Смядово.

На 19.01.2017г. от 16.00 ч., проведох заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Смядово. Заседанието беше ръководено от мен и премина при следния дневен ред:
1. Приемане на Правила за работата на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Смядово.

2. Актуализиране на Общинския план за защита при бедствия.

3. Приемане на Годишен доклад до Съвета по чл. 64а, ал.1 от Закона за защита при бедствия за състоянието на защитата при бедствия на територията на Община Смядово през 2016 година.

По първа точка от дневния ред докладва Кмета на Община Смядово. Аз запознах членовете на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия с проекта на Правилата за работата на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Смядово. По точката нямаше въпроси и изказвания. На основание чл. 65а, ал. 4 от Закона за защита при бедствия Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Смядово, прие следното решение № 1: „Приема правила за работата на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Смядово”.

По втора точка от дневния ред докладва Александър Недеков - Старши специалист „ОМП и УК”. Той запозна членовете на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия с изискванията на чл. 65б, т.2 от Закона за защита при бедствия, чл.7, ал.1 и 2, чл.15, ал.2, т.6 от Правилата за работата на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Смядово. По точката нямаше въпроси и изказвания. На основание чл.7, ал.1 и чл.15, ал.2 т.6 от Правилата за работата на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Смядово, Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Смядово, прие следното решение № 2: „Съветът създава работна група за актуализация на Общинския план за защита при бедствия. Секретарят на Съвета ръководи работата на работна група за актуализация на Общинския план за защита при бедствия. На основание чл.7, ал.2 от Правилата за работата на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Смядово, прие следното решение № 3: „Поименният състав на работната група за актуализация на Общинския план за защита при бедствия да се определи със заповед на Председателя на Съвета”.

По трета точка от дневния ред докладва Кмета на Община Смядово и Председател на Съвета. Аз запознах членовете на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия с Годишния доклад до Съвета по чл. 64а, ал.1 от Закона за защита при бедствия за състоянието на защитата при бедствия на територията на Община Смядово през 2016 година. На основание чл. 65 б, т.3 от Закона за защита при бедствия във връзка с чл.15, ал.1, т.4 от Правилата за работата на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Смядово, прие следното решение № 4: „Съветът приема Годишен доклад до Съвета по чл. 64а, ал.1 от Закона за защита при бедствия за състоянието на защитата при бедствия на територията на Община Смядово. Председателят на Съвета и Кмет на Община Смядово - г-жа Иванка Петрова да внесе в Съвета по чл. 64а, ал.1 от Закона за защита при бедствия Годишния доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на Общината”.На 24.04.2017г. от 14.00 ч., проведох заседание на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, с цел предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията за населението и инфраструктурата при преминаване на „високи води” по време на пролетното пълноводие. Заседанието беше ръководено от мен и премина при следния дневен ред:

1. Информация за състоянието на хидротехническите съоръжения на територията на Общината и готовността им за посрещане и провеждане на високи пролетни води.

2. Информация за състоянието на речните русла на територията на съответното населено място и готовността им за посрещане и провеждане на „високи води”.

По първа точка от дневния ред докладва Александър Недеков - Старши специалист „ОМП и УК” в Общинска администрация – Смядово. Щабът прие информацията за сведение. По втора точка от дневния ред докладваха кметовете на кметства и кметските наместници от Общината.На 27.06.2017г., в изпълнение на чл.65а и чл.65б от Закона за защита при бедствия и чл. 13, ал. 2 от Правилата за работата на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Смядово, проведох неприсъствено заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Смядово, във връзка с готовността на Община Смядово и създадената организация за участие в гасене на горски и полски пожари по време на пожароопасния сезон. Бяха представени доклади от Гл. инсп. Христо Иванов - Началник на РСПБЗН – гр. Велики Преслав, инж. Сава Савов - Директор на ДГС – Смядово, кметовете и кметските наместници на населените места, за взетите превантивни мерки и създадената организация за гасене на горски и полски пожари по време на лятната кампания.

В изпълнение на разпоредбите на Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 година за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи в Община Смядово през 2017 година, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, и Писмо изх. № Ш-1812-1 от 12.06.2017 г. на Директора на ОД „Земеделие”, гр. Шумен, относно настъпване на етап „Восъчна зрялост” на посевите от житните култури на територията на Област Шумен, Община Смядово е предприела следните мерки за пожарна безопастност:

- Със Заповед № 391 от 19.06.2017г. на Кмета на Община Смядово е обявено настъпване на етап „Восъчна зрялост” на посевите от житни култури на територията на Община Смядово, в която са определени мерките за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

- В изпълнение на същата е изпратено заверено копие с писмо изх. № 1968 от 19.06.2017г. до Началника на РСПБЗН, гр.Велики Преслав.

- Заповедта е връчена на кметовете и кметските наместници на населени места със задължението да разгласят и разяснят на гражданите и земеделците, обработващи земеделски земи в съответните землища за противопожарните мерки за опазване на житните култури. Паралелно с това кметовете и кметските наместници ги информират относно забраните и задълженията им, вменени със Заповед № 391 от 19.06.2017г.

- Периодът от 01.05.2017г. до 30.10.2017г. със Заповед № РД 15-52 от 18.04.2017 година на Областния управител на Област Шумен е определен за пожароопасен сезон в горите. Заповедите за настъпване на етап „Восъчна зрялост” и определяне на пожароопасния сезон в горите са съобщени по Общинското радио Смядово, публикувани са в информационен бюлетин „Смядово” и са качени на интернет страницата на Общината с цел информиране на населението за задълженията им за противопожарна безопасност.

- Лично срещу подпис са получили копие на Заповедите за настъпване на етап „Восъчна зрялост” и определяне на пожароопасния сезон в горите 26 броя юридически лица и земеделски стопани, обработващи земеделски земи в землището на гр. Смядово.

- На територията на Община Смядово има създадено и регистрирано Доброволно формирование за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последици от тях. Същото е създадено в изпълнение на чл.19, чл. 20, чл.41 и чл.42 от Закона за защита при бедствия, Наредба Iз –1669 от 17.08.2012г. на Министерството на вътрешните работи за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и Наредба за реда за създаване и организиране на дейността за доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях , приета с ПМС №123 от 25.06.2012г., и е одобрено с Решение на Общински съвет – Смядово № 170 от 29.11.2012г. В бюджета на Общината са постъпили средства от Министерството на финансите, с които са закупени защитни облекла, проведен е първоначален основен курс на обучение и са сключени застраховки на доброволците във формированието.

- Щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия на територията на Община Смядово е актуализиран с моя Заповед № 741 от 07.11.2016 г. Актуализирани са схемите за оповестяване на Щаба, кметовете /кметски наместници/ на населени места и доброволците от Доброволното формирование и техните телефони, намиращи се при дежурния по Общински съвет по сигурност.

- С мои писма списъците на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, кметовете /кметските наместници/ на населени места от Община Смядово и доброволците от Доброволното формирование, както и телефонните номера за връзка с тях са предоставени на Директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Шумен, за актуализиране на данните в Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и съставните части на Единната спасителна система.

- Чрез дежурния по Общински съвет по сигурност е въведено денонощно дежурство на телефонен номер 05351 2163.

На 26.10.2017 г. от 14.30 часа се проведе заседание с членовете на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, кметовете на кметства и кметските наместници, относно готовността за справяне и работа в усложнена зимна обстановка. Заседанието беше ръководено от Кмета на Община Смядово и Председател на Съвета и премина при следния дневен ред:

1. Доклади от ръководителите на териториалните структури за готовността им за работа при усложнена зимна обстановка.

2. Доклад за готовността на училищата за провеждане на нормален учебен процес при усложнена зимна обстановка /отопление, транспорт и медицинско обслужване/.

3. Доклад за техническото и експлоатационно състояние на хидротехническите съоръжения и речните русла и готовността им за посрещане и провеждане на „високи води” през есенно- зимния сезон.

4. Уточняване на възможностите на Военно формирование 22720 - град Смядово за взаимодействие при възникване на критични ситуации и ред за използване на модулните формирования на Министерството на отбраната за провеждане на спасителни и неотложни аварийно -възстановителни работи.

5. Доклади от кметовете и кметски наместници за готовността им за работа при усложнена зимна обстановка.

Докладваха всички присъстващи ръководители на териториални структури и ведомства, кметове и кметски наместници за готовността им за работа и справяне с възникнали усложнения през зимния сезон.

По четвърта точка от дневния ред докладва подполковник Христо Христов - Началник на Военно формирование 22720 – Смядово. В доклада се уточниха възможностите на Военното формирование, координацията и взаимодействието при възникване на критична ситуация и реда за използване на модулни формирования на Министерството на отбраната. Стана ясно, че при усложнена зимна обстановка ще бъде оказана помощ и съдействие на Община Смядово с трактор С-100 за изтегляне на закъсали превозни средства и трактор Т – 150К за снегопочистване.

Оперативното ръководство на зимното снегопочистване и дежурства при усложнена зимна обстановка се организира и ръководи от Кмета и Заместник-кмета на Общината - г-н Иван Кюркчиев. Имаме необходимата готовност със собствени сили /снегопочистваща техника и личен състав/ да организираме сами снегопочистването на територията на Общината. При усложнена зимна обстановка, с помощта на еднолични търговци и фирми, притежаващи необходимата техника, можем да се справим с възникналите снегонавявания и обледявания.

При усложнена зимна обстановка гражданите на Общината се информират от информационен бюлетин „Смядово”, сайта на Общината и общински радиовъзел.

С цел предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията за населението и инфраструктурата през зимния сезон 2017– 2018 година и готовността на Община Смядово за работа при усложнена зимна обстановка е извършено следното:

- Актуализиран е телефонният указател на членовете на Щаба и е направена необходимата организация за тяхното оповестяване.

- Организирани са проверки за готовността, относно зимното поддържане на общинската пътна мрежа и състоянието на снегопочистващата техника на територията на Общината.

- Училищата и целодневните детски градини на територията на Общината са осигурени с необходимото им отопление – дърва, въглища и дизелово гориво. Здравно медицинското обслужване се осъществява от медицинска сестра, която по график посещава детските заведения.

- Осигурено е медицинското обслужване в селата от общопрактикуващ лекар, който в определени дни посещава населените места от Общината. При възникнала необходимост, здравно и медицинско обслужване се осъществява от ЦСМП – филиал Смядово.

- Създадена е необходимата организация за снабдяване и запас със стоки от първа необходимост както за училищата и детските заведения, така и за населението.

- Актуализиран е списъкът на болните на хемодиализа от Община Смядово. На хемодиализа в Община Смядово са 5 /пет/ лица, като един от град Смядово, един от село Риш, един от село Янково, един от с. Бял бряг и един от с.Александрово. Транспортирането им до МБАЛ – Шумен се осъществява от транспортна фирма.

- Общината има готовност да осигури финансово мероприятията по подготовката за зимата, като направи всичко необходимо, за да задели целеви финансови средства за допълнителни и непредвидени разходи свързани със защита на населението.

- Приведени са в готовност двата пункта за настаняване на закъсали хора. Единият е обособен в административния център, в бившата Общинска поликлиника – 10 легла, а вторият е в кметство с.Веселиново – 10 легла. Пунктовете са снабдени с необходимото отопление и завивки.

- Направен е разчет за паркиране на тежкотоварни автомобили: в района на аварийната площадка в местността „Райковец” за 15 автомобила, в района на бензиностанцията, намираща се на кръстовището на Път ІІ – 73 „Шумен – Карнобат” и Път ІІІ – 7302 „Смядово – Велики Преслав” за 15 автомобила, в центъра на с.Веселиново за 10 автомобила и аварийна площадка в местността „Конака”, за 4 автомобила.

- Осигурено е постоянно дежурство на тел 05351 2163 и мобилен телефон 0886 766 899, в общинския център.

- Общината има изготвен разчет за изхранване на временно настанени лица от: Домашен социален патронаж – 20 лица, Защитено жилище 1 и 2 с Дневен център за хора с увреждания – 10 лица И Център за настаняване от семеен тип в с.Веселиново – 10 лица.

Имайки предвид географското разположение на Община Смядово, обръщаме сериозно внимание на подготовката за зимния сезон. Специално внимание се отделя на Път ІІ – 73 „Шумен – Карнобат”, тъй като в определени участъци, преди с.Веселиново и след него, има опасност от снегонавявания.

Особено важно е взаимодействието ни с Областно пътно управление - Шумен, тъй като е необходимо редовно почистване на пътищата от Републиканската пътна мрежа и отсечките до селата: Кълново, Ново Янково, Бял бряг, Желъд, Александрово и Риш, както и вътре в населените места.През 2017 година представител на Общинска администрация Смядово участва в състава на междуведомствена комисия, назначени със заповед на Областния управител на Област Шумен № РД 15-69 от 01.06.2017г. Комисията извърши проверки за обследване на техническото и експлоатационно състояние на водниге обекти, проводимостта на речните русла и състоянието на речните легла на територията на Общината. Констатациите на комисията, след направените огледи са отразени в констативни протоколи № 28/13.06.2017г. и № 29/13.06.2017г.

През месец март и месец септември на 2017 г. комисии назначена със Заповеди № 161 от 06.03.2017 г. и № 567 от 07.09.2017 г. на Кмета на Община Смядово извършиха контролни технически прегледи на състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях, собственост на Община Смядово. Констатациите на комисиите, след направените огледи са отразени в констативни протоколи:

- Язовир „Янково” (общинска собственост) е в изправно техническо състояние. През 2015 година се извърши ремонт на преливника на язовира, със средства отпуснати от Комисията за възстановяване и подпомагане към МС на Република България.

- Язовир „Александрово” (общинска собственост) е в изправно техническо състояние.

- Аварийните планове и на двата язовира са актуализирани съгласно чл. 138а от Закона за водите (Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г.) по реда на чл. 35 от Закона за защита при бедствия.

- Аварийния склад е оборудвани с необходимия инвентар.

- Осигурена е проводимостта на речните легла на разстояние до 500 м след двата язовира.- На територията на общината не са налични автоматизирани системи за ранно предупреждение и оповестяване. Оповестяването се извършва чрез изградената далекосъобщителна мрежа, мрежите на мобилните оператори, ОД на МВР и ТКО на ГД ПБЗН- МВР. Осъществява се чрез дежурните: по областен и общински съвети по сигурността, дежурните в регионалните структури на министерства и ведомства в общината и дежурен в ОЦ на РДПБЗН - Шумен.

- Съгласно изискванията на чл. 141, ал.5 от Закона за водите, Община Смядово има определен оператор на язовирните стени и съоръженията към тях, общинска собственост – „Райпроект” ЕООД, управлявано и представлявано от инж. Райко Недялков. Изготвени са доклади от инж. Райко Недялков с вх.№ 946/20.03.2017г. и вх.№ 947/20.03.2017г за техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени на язовирите и съоръженията към тях до Експертния технически съвет на Община Смядово. На базата на тези доклади Експертния технически съвет на Община Смядово взе решение, че язовирните стени на язовир „Янково“ и язовир „Александрово“ и съоръженията към тях са в изправно техническо състояние. С мои писма изходящи номера 1013/27.03.2017г., 1014/27.03.2017г., 3282/02.10.2017г. и 3283/02.10.2017г., в изпълнение на чл.134, ап.2 и чл.173 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние (Обн. ДВ. бр.81 от 14 октомври 2016г.), протоколите за резултатите от техническите прегледи на язовирите са предоставени на Областния управител на Област Шумен и на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.Със Заповед № 318 от 16.05.2017 година на Кмета на Община Смядово е назначена Междуведомствена комисия по чл.140, ал.4, т.1 от Закона за водите. Комисията извърши оглед на 31.05.2017г. Констатациите на комисията, след направените огледи са отразени в констативен протокол:

- По поречието на р.Селска в границите на гр.Смядово. От мост на, изхода на гр.Смядово с координати N 43˚ 03' 08.5"; Е 27˚ 01' 38.8" до мост на горен край на населеното място с координати N 43˚ 03' 54.1"; Е 27˚ 00' 01.8" реката е с нормална проводимост. Има наличие на тревиста растителност и дребна храстовидна растителност по бреговете на реката които не затрудняват поводимостта на водата.

- В участъка между мост с координати N 42˚ 59' 26.7"; Е 26˚ 58' 36.7" и мост с координати N 42˚ 59' 27.7"; Е 26˚ 58' 21.4" и до края на населеното място, речното легло преминаващо през с.Александрово е с нормална проводимост.

- Река Брестова в границите на с.Веселиново е с нормална проводимост. Около устойте на моста в центъра на селото с координати N 42˚ 58' 59.1"; Е 27˚ 01' 59.4", няма отложени наноси и не се затруднява проводимостта на водата през съоръжението.

Във връзка с гореописаните констатации Комисията прецени, че не е необходимо изготвяне на програма за планово почистване на обследваните речни участъци.

Считам, че след предприетите действия и изпълнените предписания, техническото и експлоатационно състояние на хидротехническите съоръжения и речните русла ще позволи посрещане и провеждане на „високи води” през есенно-зимния сезон 2017 – 2018 година.


2. Дейности по планиране на защитата при бедствия и провеждане на спасителните и неотложни аварийно - възстановителни работи.

В Общината има разработен План за защита при бедствия. Разработеният от Общината План за защита при бедствия се поддържа в актуално състояние, съгласно Ваши указания до кметовете на общини по организиране защитата при бедствия през 2017 г.

Разработен е Разчет за евакуация и разсредоточаване, който е неразделна цаст от Плана за защита при бедствия на Община Смядово.

През месец декември на 2017 година е актуализиран Външния авариен план за действие при възникване на аварии и бедствия в „Караш инвест“ ООД - гр.Габрово, обект Смядово.

В Общината има създаден Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. Съставът му се актуализира с мои заповеди, при необходимост, във връзка с настъпили кадрови промени.

Всички собственици или ползватели на язовири при необходимост актуализират аварийните си планове.

Актуализират се аварийните планове на юридическите лица и едноличните търговци по смисъла на чл. 35 от Закона за защита при бедствия.

В Общинската администрации е събрана необходимата информация от рисковите обекти относно: източниците на рискове от дейността им и вероятните последствия при аварии.С моя Заповед № 413 от 27.07.2016 година за Ръководител на операциите за територията на Община Смядово е определен Заместник-кмета на Община Смядово, г-н Иван Кюркчиев.

С моя Заповед № 414 от 27.07.2016 година е назначен за подпомагане изпълнението на дейностите по чл. 65 от Закона за защита при бедствия Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Смядово. Съставът му се актуализира с мои заповеди, при необходимост и във връзка с настъпили кадрови промени.

3. Дейности по обучението за защита при бедствия.

Обучението на учащата се младеж се извършва съгласно Указание за обучение за действия при бедствия, аварии, катастрофи , пожари и оказване на първа помощ на Министъра на образованието и науката.

През месец юли 2017г. се проведе обучение на служителите от Общинска администрация Смядово за задълженията и действията им при възникване на ядрена и радиационна авария на и извън територията на страната. Обучението бе проведено от Александър Недеков - Старши специалист „ОМП и УК” в изпълнение на чл. 14 от Закона за защита при бедствия.

В повечето от фирмите се провежда необходимото обучение за защита при бедствия. В обектите, чиято дейност е с рискови вещества и материали или е потенциално опасна, ежегодно се провеждат обектови учения.

В изпълнение на Ваши указания, изпратени с писмо изх. № 08-00-8 от 14.03.2017 година и Годишния план за организиране дейностите за защитата на населението при бедствия и аварии през 2017 г. на територията на Община Смядово, на 10.10.2017г. от 10.00 ч., проведох тренировка на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, на тема: „Действие на общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и съставните части на Единната спасителна система /ЕСС/ при земетресение”.
4. Дейности по оповестяването при бедствия.

Членовете на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия участваха в проведените тренировки по оповестяване на ръководния състав с Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и съставните части на Единната спасителна система през 2016 г. При необходимост от актуализиране на данните, с мои писма уведомявам Директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Шумен.

Оповестяването на дежурните по Общинския съвет за сигурност става чрез Технически комплекс за оповестяване (ТКО).

Изградената Сиренно - оповестителна система, работи нормално.

Има разработени схеми за оповестяване на населението, населяващо заливните зони от потенциално опасните водни обекти.

В Общината няма изградени локални автоматизирани системи за оповестяване. Оповестяването се извършва чрез изградената далекосъобщителна мрежа, мрежите на мобилните оператори, ОД на МВР и ТКО на ГД ПБЗН- МВР. Осъществява се чрез дежурните: по областен и общински съвети по сигурността, дежурните в регионалните структури на министерства и ведомства в Общината и дежурен в Оперативния център на РДПБЗН - Шумен.


5. Изводи

5.1. Като цяло превантивната дейност осигурява надеждна защита на населението, обектите от националното стопанство и околната среда.

5.2. Необходимо е да се постигне по-голяма конкретност, точност и прецизност при планирането във всички звена.

5.3. Необходимо е да се търси по-голям обхват при обучението на населението. Необходимо е да бъде по-конкретно, съобразено с използваните технологии, с характера на групите обучаеми и природните и техногенни особености на населеното място.

5.4. Оповестяването в учрежденията и фирмите е осигурено, не е достатъчен обхвата на оповестяването в селата.

ІІ. ВЪЗНИКНАЛИ БЕДСТВИЯ ПРЕЗ 2015 Г. В ОБЩИНАТА – АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И КООРДИНАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТИТЕ.

През изтеклата 2017г. на територията на Общината не е обявявано „бедствено положение”.С уважение,
ИВАНКА ПЕТРОВА /П/

Кмет на Община Смядово

и Председател на СъветаСподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница