Доклад Допълнения Изготвен от: Проверен отДата18.06.2018
Размер293.64 Kb.
#74081

Транспорт Правителство на Румъния

Министерство на транспорта

Януари 2015 г.Генерален транспортен план за Румъния Екологичен доклад

- Допълнения -group 3 group 20Изготвен от: Проверен от:

Николета-Габриела Мушат Юлия Дину


Каталин Миц Георге Стоян


Адриана Попа Екатерина Калина
Юлия Попа
Мария СтоицаОдобрен от:
Мартин Брайт, директорГенерален транспортен план за Румъния

Общ транспорт Генерален транспортен план за Румъния

Екологичен доклад


- Допълнения -


Редакция

Коментар

Съгласувана с

Одобрена от

Дата

1

Предварителен проект, който подлежи на обсъждане от работни групи

ID

GS


MJB

29.04.2014 г.

2

Редакция въз основа на изменения от работни групи

ID

GS


MJB

18.09.2014 г.

Polona Street, No. 68-72, 1st District, Bucharest, Romania

тел.: +4 021 316 1163

уебсайт:  http://www.aecom.com


Дейност №: 60268467

Препратка: Изготвяне на стратегическа екологична оценка

Дата: октомври 2014 г.

Препратка: Стратегическа екологична оценка

Дата: януари 2015 г.

Настоящият документ е изготвен от AECOM Limited за „Клиента” и съответства на общоприетите консултантски принципи, приетия бюджет, хонорари и условията, потвърдени между AECOM Limited и Клиента. Никаква информация, предоставена от трети страни и посочена в настоящия документ, не е проверена или потвърдена от AECOM Limited, освен ако не е указано друго в документа. Трети лица не следва да използват този документ без изричното писмено съгласие на AECOM Limited.Допълнения/Изменения на Екологичния доклад


През периода на публичния дебат, 7.11.2014 – 12.01.2015 г., на Екологичния доклад на генералния транспортен план обществеността изпрати наблюдения/коментари, свързани със съдържанието на Екологичния доклад.


След направените наблюдения/коментари съдържанието на Екологичния доклад ще бъде допълнено, както следва:Наблюдения/Коментари

Адреси-рани коментари/Публични писма


Промени/Допълнения в Екологичния доклад на ГТП

1. На стр. 209 от Екологичния доклад: от списъка с екологични въздействия относно Генералния план, за екологичен аспект води не е взето предвид отрицателното въздействие върху водите, генерирано от хидроморфологичните промени, свързани с изпълнението на предложени определени мерки за подобряване на условията на корабоплаване.


Писмо №

406/19.12.2

014 на Световен фонд за дива природа (WWF)

В Екологичния доклад, Глава 6, във връзка с екологичните аспекти на генералния транспортен план, за екологичен аспект води са идентифицирани проблеми: Влошаване на качеството на водите и увреждане на водните екосистеми
В Таблица 6.1, разделът за свързани причини от Екологичния доклад, ще бъде допълнен по следния начин:

„Структурните мерки за подобряване на условията на корабоплаване.(като работи, свързани с вида бряг, дънни прагове и др.) може да имат отрицателно въздействие върху екологичното състояние на Дунав, водещо до промени в хидрологиятна и морфологията.”2. На стр. 269 от Екологичния доклад е споменато заключението на Оценката за съобразност, в което се казва, че по принцип въздействията могат да бъдат избегнати чрез промяна на червената линия / съответствието и изваждането им извън рамките на Територии от Натура 2000, като тази мярка е недостатъчна. Затова в съответствие с ИНП 57/2007 свързана с режим на опазване на защитени територии на естествени местообитания, флора и фауна, одобрена с изменения и допълнения на Закон 49/2011, заедно с неговите изменения, да се вземат предвид и други видове защитени територии на национални паркове (паркове, природни резервати) и защитени територии от международен интерес (територии със световно природно наследство, геопаркове, мочурища от международно значение и биосферен резерват).


Писмо № 406/19.12.2

014 на Световен фонд за дива природа (WWF)

Коментарът ще бъде отразен в Екологичния доклад, както следва:

Повечето значителни въздействия може да бъдат избегнати чрез преразглеждане на съответствията/червените линии и изваждането им от териториите на Натура 2000, включително отнационалните паркове и националните защитени зони (паркове, природни резервати), както и международни защитени територии (територии със световно природно наследство, геопаркове, мочурища от международно значение и биосферен резерват)."


3. На стр. 269 от Екологичния доклад: относно мерки за намаляване на отрицателните ефекти на транспортната инфраструктура чрез увеличаване на пропускаемостта, считаме за необходимо да се конкретизира и мярка за интегриране на зелена инфраструктура в транспортните проекти, независимо от вида на сектора (включително корабоплаване).


Писмо № 406/19.12.2

014 на Световен фонд за дива природа (WWF)

Коментарът ще бъде отразен в Екологичния доклад, който ще бъде допълнен, както следва (на стр. 269 и в Глава 11):


препоръчва се включването на зелена инфраструктура в транспортните сектори, независимо от вида на сектора (включително корабоплаване)”.

group 504. На стр. 276 се споменава фактът за всички проекти, включително корабоплаването за сектор Кълъраш-Браила, за

който вече е разработена процедура за ОВОС и е издадено екологично разрешение. Разрешението е издадено въз основа на техническо решение, което няма да бъде приложено поради въздействието, което се очаква да бъде генерирано върху есетрите, в сектора на канал Бала. Затова, за да се реализира проектът, е необходимо подновяване на Екологичното разрешение въз основа на ново техническо решение, което няма да засяга този вид, и съответно нова процедура за ОВОС.
Писмо №

406/19.12.2

014 на Световен фонд за дива природа (WWF)

За проекта, свързан с подобряване на корабоплаването в сектора Кълъраши-Браила е разработена процедура за ОВОС в Екологичния доклад на стр. 276 и в таблица 5.1.

В ОВОС / оценката за съобразност за проектите, включени в референтния сценарий, ще бъдат включени следните изменения:

Този проект е във фаза първоначално планиране, за да се намерят някои технически решения, свързани с работи, които ще бъдат извършени в критична точка 01 Бала. Предвид новите приети решения ще бъде подновено Екологичното разрешение и ще се повтори процедурата за ОВОС, като ще бъдат предложени и разгледани мерки за намаляване на екологичното въздействие”.


5. На стр. 284 е пропуснат фактът, че „прекъсване на морфологичните елементи и/или водния поток може да настъпи не само временно/по време на строителството, но може да продължи и по време на предложените технически решения, в експлоатационния период”.


Писмо № 406/19.12.2

014 на Световен фонд за дива природа (WWF)

Коментарът на WWF ще бъде отразен в Екологичния доклад, който ще бъде допълнен, на стр. 285, както следва:

прекъсване на морфологичните елементи и/или водния поток може да настъпи не само временно/по време на строителството, но може да продължи и по време на предложените технически решения, но може да продължи и в експлоатационния период в зависимост от използваните технически решения. При оценката на въздействието на индивидуалните проекти, в зависимост от техните детайли, ще бъдат взети предвид тези потенциални въздействия”.

6. На стр. 289 е необходимо да бъде добавен следният параграф:

„намесите в териториите на Натура 2000, когато те нямат пряка връзка с управлението на защитените територии, и които може да засегнат значително територията, може да бъдат оправдани само по изключение, в съответствие с чл. 28, ал. 9, буква «в») от ИНП 57/2007, изменена и допълнена, ако се вижда, че има преобладаващи причини от обществен интерес, за които е получено становището на Европейската комисия.”.Писмо №

406/19.12.2

014 на Световен фонд за дива природа (WWF)

Препоръката на WWF ще бъде отразена и Екологичният доклад ще бъде допълнен в Глава 10 – Предложени мерки за предотвратяване, намаляване и компенсиране, във възможно най-пълна степен, на неблагоприятно екологично въздействие в резултат на осъществяването на генералния транспортен план, както следва:

В проекти за транспортна инфраструктура ако оценката за съобразност показва отрицателни ефекти върху природната защитена зона и при липса на алтернативни решения ще се спазят разпоредбите на чл. 28, ЕО 57/2007, заедно с последващите изменения, съответно параграф (7) – ако проектът трябва задължително да се основава на причини от преобладаващ обществен интерес, включително социален и икономически, компетентният екологичен орган издава екологично разрешително или декларация за Натура 2000 само след като бъдат предложени компенсиращи мерки за защита на мрежата на Натура 2000” и параграф 9 – „в случай на територии от Натура 2000, идентифицирани в съответствие с приложимото законодателство, в които се намират приоритетен вид естествено местообитание и/или приоритетни видове, единствените съображения, които могат да бъдат повдигнати относно екологичното разрешение, са свързани с:

a) общественото здраве и безопасност;

б) благоприятни последствия от първостепенно значение за околната среда;

в) други императивни причини от преобладаващ обществен интерес, за които е получено становището на Европейската комисия.”


7. На стр. 290 считаме за необходимо да се включат/споменат конкретни мерки за запазване на есетрите в случай на проекти, свързани с река Дунав.


Писмо № 406/19.12.2

014 на Световен фонд за дива природа (WWF)

В рамките на Екологичния доклад, в края на Глава 10 - Предложени мерки за предотвратяване, намаляване и компенсиране, във възможно най-пълна степен, на неблагоприятно екологично въздействие в резултат на осъществяването на генералния транспортен план, стр. 290 ще бъде допълнена с конкретна мярка, както следва:

„препоръчва се да бъдат разгледани конкретни мерки за запазване на есетрите в случай на проекти, свързани с река Дунав, за да се избегнат потенциалните ефекти върху този вид.”8. Таблица 10.1 (страница 291) – Предложени мерки за предотвратяване, намаляване и компенсиране, във възможно най-пълна степен, на неблагоприятното екологично въздействие в резултат на осъществяването на генералния транспортен план, раздел Климатични промени, не съдържа конкретни мерки за адаптиране към климатичните промени чрез избягване на обезлесителни работи, поддържане на мочурища и др.


Писмо №

406/19.12.2

014 на Световен фонд за дива природа (WWF)

В рамките на Екологичния доклад, в Глава 10 - Предложени мерки за предотвратяване, намаляване и компенсиране, във възможно най-пълната степен, на неблагоприятно екологично въздействие в резултат на осъществяването на генералния транспортен план, таблица 10.1, раздел климатични промени, на стр. 291 ще бъде допълнена с конкретна мярка, както следва:

Максимално избягване на горски територии, защитени зони, мочурища при избирането на местонахожденията на проектите или когато се планира разширяване на съществуващата инфраструктура”.


 1. За таблица 10.1., на стр. 291, екологичен аспект Води, считаме за необходимо да се направят следните изменения:


  1. Допълване на мярка 20 със следните думи: "[...] като променящи се речни корита и прекъсване на свързаността";

б) Промяна в мярка 21 "За оптимална работа, да се подобри корабоплаването по Дунав, ще се даде приоритет на неструктурните мерки, с особено внимание върху защитата на биологичното разнообразие, особено есетри"

в) Допълване на мярка 25 със следното: "[...] и всички други необходими разрешителни и одобрения"Писмо №

406/19.12.2

014 на Световен фонд за дива природа (WWF)

В рамките на Екологичния доклад, в Глава 10 - Предложени мерки за предотвратяване, намаляване и компенсиране, във възможно най-пълна степен, на неблагоприятно екологично въздействие в резултат на осъществяването на генералния транспортен план, таблица 10.1, ще бъде допълнена, както следва:
 • Mярка 20: „предложеният от ГТП проект трябва да предложи най-добри решения за проектирането и строителството с основен фокус намаляване и ограничаване на потенциалните отрицателни ефекти на дейностите, водещи до промени / негативни последици за речните корита и прекъсване на свързаността във връзка с природни морфологични промени”.

 • Mярка 21: „при избора на оптимални решения за подобрения в корабоплаването по Дунав ще се разгледат неструктурни мерки (доколкото са приложими и целесъобразни), с особено внимание върху защитата на биологичното разнообразие, особено есетрите”;

 • Mярка 25: „Изпълнението на предложените с ГТП проекти, които са свързани с води, или се изграждат над вода, ще бъдат реализирани на базата на Разрешително за управление на води, както и всички други разрешителни и одобрения, в съответствие със законовите разпоредби”.

10. В таблица 10.1 (на стр. 296), раздел Биологично разнообразие, искаме изменение на мярка 37, съответно допълване на всички видове природни защитени територии, които могат да бъдат засегнати от предложените транспортни проекти.
Писмо №

406/19.12.2

014 на Световен фонд за дива природа (WWF)

В рамките на Екологичния доклад, в Глава 10 - Предложени мерки за предотвратяване, намаляване и компенсиране, във възможно най-пълна степен, на неблагоприятно екологично въздействие в резултат на осъществяването на генералния транспортен план, таблица 10.1, мярка 37, ще бъде допълнена, както следва на стр. 296:

Избиране на местонахождението на проектите, включително локациите за управление на площадки, производствени бази, бетонови възли и др. необходими за строителните работи, така че строителните работи да избягват природните защитени зони и местообитания, включени в Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, включително национални защитени територии (национални паркове, природни паркове, научни резервати, природни паметници, природни резервати), природни защитени територии от международен интерес (природни места от Световното наследство, геопаркове, мочурища от международно значение и биосферни резервати), екологични коридори.


11. В таблица 10.1 (на стр. 296), раздел Биологично разнообразие, искаме изменение на мярка 38, съответно „и също така избягване на места извън защитени зони, в които са идентифицирани видове от интерес за Общността в съответствие с ИНП 57/2007".

Писмо №

406/19.12.2

014 на Световен фонд за дива природа (WWF)

В рамките на Екологичния доклад, в Глава 10 - Предложени мерки за предотвратяване, намаляване и компенсиране, във възможно най-пълна степен, на неблагоприятно екологично въздействие в резултат на осъществяването на генералния транспортен план, таблица 10.1, мярка 38, ще бъде допълнена, както следва на стр. 296:
Избягване в максимална възможна степен на териториите с гори и територии извън защитените зони, които са идентифицирани като видове от интерес за Общността в съответствие с ИНП 57/2007, заедно с последващи изменения, при избора на местонахождението на транспортни инфраструктурни проекти или разширяването на съществуващо инфраструктурно планиране”.


12. В таблица 10.1 (на стр. 301), раздел Ландшафт и културно наследство, искаме изменение на мярка 58, съответно „избягване на защитените зони, в съответствие със спецификациите на Европейската конвенция за ландшафта, Флоренция (2000),

Одобрена със закон № 45/2002,

зони с археологичен патримониум

[...]”;


Писмо №406/19.12.2

014 на Световен фонд за дива природа (WWF)

В рамките на Екологичния доклад, в Глава 10 - Предложени мерки за предотвратяване, намаляване и компенсиране, във възможно най-пълна степен, на неблагоприятно екологично въздействие в резултат на осъществяването на генералния транспортен план, таблица 10.1, мярка 58, ще бъде допълнена, както следва на ст. 301:

„при избора на транспортни инфраструктурни проекти, включително планиране управлението на площадката, производствени бази, бетонови възли, максимално избягване на зоните със значими ландшафтни стойности, природни защитени зони, зони с археологически забележителности, и спазване на Европейската конвенция за ландшафта, Флоренция (2000),

одобрена със закон № 45/2002, ратифицирана със Закон 451/2002”
На стр. 341от Екологичния доклад за мониторинговите показатели на Мрежа Натура 2000 ще бъде направено следното изменение за целта за трите показателя:


Екологичен аспект

Показател

Цел

Натура 2000

Районите на местообитания от Натура 2000 от вътрешен интерес за обществеността, които ще бъдат загубени след реализирането на проектите на ГТП.Цифрите за тези райони ще трябва да са незначителни за всяко местообитание, което е част от Натура 2000 в Територии от интерес за Общността

group 52Районите на местообитания от Натура 2000 от вътрешен интерес за обществеността, които са безвъзвратно засегнати от работите по проекти на ГТП.
Райони с местообитаване на фауна от интерес за Общността в рамките на мрежа Натура 2000, засегнати от едни или повече обезпокояващи фактори (напр. човешко присъствие, шум) в резултат от реализирането на проекти на ГТП.
14. На стр. 319 е посочен фактът, че в края на периода на изпълнение трябва да бъде изготвен Доклад, който да включва информация, свързана с екологичен мониторинг.

Като се има предвид сложността на този план, считаме за недостатъчно изготвянето на един доклад в края на периода и искаме да бъде разработена процедура за докладване (ежегодно), за целия период на изпълнение.Писмо №

406/19.12.2

014 на Световен фонд за дива природа (WWF)

В Екологичния доклад, по глава 12 - Предвидени мерки за мониторинг на значителни последици от изпълнението на генералния транспортен план, на стр. 319, ще бъде включен следният текст:
Бенефициентът отговаря за мониторинга на потенциалните последици върху природата. Бенефициентът се задължава да предсатвя ежегодно на EPA, да края на първото тримесечие на следващата година, резултатите от мониторинга (съгласно разпоредбите на GD 1076/2004, чл. 27, параграф 3) ”.

15. На стр. 345 считаме за необосновано (противоречащо на други разпоредби и мерки на доклада) твърдението: „За всички видове проекти, независимо от транспортния сектор, ефектите върху околната среда по време на периода на изпълнение са незначителни, местно развити, по работните точки и временни” и искаме премахването на това твърдение.


Писмо №

406/19.12.2

014 на Световен фонд за дива природа (WWF)

Съгласно искането следното твърдение ще бъде премахнато от страница 345:


За всички видове проекти, независимо от транспортния сектор, ефектите върху околната среда по време на периода на изпълнение са незначителни, местно развити, по работните точки и временни”.

16. Оценяваме факта, че проучването за развитието на транспорта е достатъчно от гледна точка на намаляване на трафика, особено в градските райони

(прибл. 10 % от населението на Румъния, прибл. 400 000 коли, които пресичат ежедневно).

Въпреки извлечените доказателства от наличните данни и всички цели на стратегическите документи на Румъния и ЕС (по-малък дял автомобилен транспорт чрез разработване на транспортни средства, които са по-малко замърсяващи и по-безопасни, и др.) ГТП твърди, че железопътният сектор е неконкурентоспособен (разбира се, само в Румъния) и трябва да бъде развит първо автомобилният сектор
Относно инцидентите: за отбелязване е изобилието от данни, понякога съкратени и неанализирани. През 2012 г. в Румъния има 2042 смъртни случаи и 8860 сериозни наранявания (2-ро място в ЕС, но през 2013 г. преминахме на първо място). Като VF индекс, даден от Европейския съвет за транспортната безопасност

(ETSC), цената на един живот е EUR1.84 милиона, така че изчислените разходи за 10 902 смъртни случая и сериозни наранявания в пътни инциденти през 2012 г. в Румъния означава загуба от EUR 20.06 милиарда.
КОНЦЕП-ЦИИ НА ЕС

R&D Писмо №

390/11.11.2

015.

Екологичният доклад и резюмето ще бъдат допълнени със следния параграф, по Глава 10 – Приложими аспекти на текущото състояние на околната среда (на стр. 20 – Нетехническо резюме и стр. 125 – Екологичен доклад):


Броят на смъртните случаи с пътници или ж.п. работници е относително малък ако разгледаме броя смъртни случаи на един милиард пътнически километри. Има обаче значителен брой смъртни случаи поради самоубийства или поради други инциденти, настъпващи по железопътните прелези. В периода 2007-2011 г. статистиката показва съотношение от 79 смъртни случаи, свързани с железопътна собственост, на един милиард километра. Тази цифра е почти четири пъти по-висока от средното ниво за ЕС и поставя държавата на 4-то място по отношение на параметъра. Процентът на свързаните с ж.п. транспорт инциденти е около 1% от този свързан с автомобилния транспорт. Този параметър бе отчетен в техническата оценка за ГТП".

На стр. 126, в Екологичния доклад, ще бъде посочен фактът, че:
"Тези инциденти настъпват поради сблъсък на влакове и автомобилни средства, което от една страна може да означава слабости в разграничаването и маркирането на железопътна инфраструктура. Обществеността следва да бъде по-наясно с опасностите на които е изложена поради неадекватин железопътни прелези”.

Този параграф ще бъде включен и на стр. 20, в Резюмето на Екологичния доклад.

Данните на RM относно железопътните инциденти не съвпадат с данните в ГТП и са съпоставими с данните на ЕС, навеждайки за неяснота относно железопътния сектор. Но не се обяснява специално, че инцидентите не са причинени от железопътен транспорт, а повечето от тях са в резултат на сблъсък с коли, които не спазват сигнализацията на железопътните прелези.


Освен това реалните данни не са сравнени с тези на двата вида транспорт: железопътен и автомобилен, за да не се покажат ясно мерките, които са необходими за повишаване на транспортната безопасност.


17. Моля да представите подробна информация относно въздействието, което ще има изпълнението на ГТП върху качеството на водите и върху хидроморфологията на река Дунав – включително проекти от сценария «Направи нещо» съответно проектът, свързан с подобравяне на условията за корабоплаване по Дунав, в сектор Портиле де Фиер-Кълъраши, а също така за 6-те прокта, свързани с подобряване на пристанищната инфраструктура.

Министерство на околната среда и водите в България, Писмо № 99-00-

222/8.12.20

14.

По глава Потенциално значително въздействие върху околната среда, включително по отношение на здравето, в трансграничен контекст, в случай на реализиране на ГТП, на стр. 297 от Екологичния доклад ще бъде допълнена, както следва:
По отношение на общия сектор Румъния – България (km 845.5 - km 375) има 30 критични точки за навигация в минимални водни дълбочини под 2.5 м, минималната дълбочина, препоръчвана от Дунавската комисия.

Проектът за подобряване на корабоплаването по река Дунав предлага следните видове работа: драгиране; защита и укрепване на брегове; постигане на дънни прагове; контролни бентове.

Работите по подобряване на корабоплаването ще бъдат извършени предимно на водната повърхност (Дунав) в продължение на около 595 км, на суша ще има само пунктове за временна работа, за организиране на бреговете (защита и укрепване).

На този етап от Страгическата екологична оценка техническите детайли за начина на изпълнение на тези работи не са известни. Tехническите решения ще бъдат анализирани подробно в рамките на техническия проект. В допълнение във фазата на проектирането ще бъде подробно определена оценката за екологично въздействие.

Ролята на Стратегическата екологична оценка е да се анализират групите и видовете проекти, докато детайлизирането на генерираните ефекти и степента на изразеност на всеки един проект ще бъдат извършени на по-късна фаза, когато потенциалните трансгранични ефекти ще бъдат съобщени на съседните засегнати страни.

Подобряването на условията за корабоплаване няма да елиминира цялото необходимо поддържащо драгиране на фарватера, но се очаква то да намалее, както и обемът и обхвата му.

Известен е фактът, че тези работи ще доведат до промяна във водните потоци, предопределена от увеличаване на дълбочината на фарватера (промени в морфологията на речното корито, т.е. промяна на напречното сечение и речното корито по дължина), защита и/или укрепване на бреговете (промени в морфологията на бреговете и коритата чрез копаене за укрепителни работи и за стабилност), изпълнение на различни работи за предотвратяване на затлачването (трудно е да се предотврати задръстването, маршрутните работи ще доведат до задръстване в други райони без буквално никакъв риск за корабоплаванетоn). Някои работи дори ще доведат до незначителна промяна в посоката и скоростта на течениеи др. Тези ефекти настъпват за кратък период от време, в някои тесни участъци.

По отношение на качеството, по време на периода на изпълнение ще има определено ниво на механични примеси, определени от суспензии, свързани с речното корито, които впоследствие ще се прелеят по речното корито. Може да настъпят сериозни проблеми със замърсяване на водите, но само в случай на аварии (напр. аварийни разливи на петролни продукти – особено гориво).

Качеството на подземните води няма да бъде засегнато. От количествена гледна точка няма да има въздействия върху подземните водни ресурси.

Работите по развитието на пристанищната инфраструктура Olteniţa, Moldova Noua, Giurgiu, Corabia, Orşova може да включва: рехабилитация на пиърси, рехабилитация на пътища и железопътни линии в рамките на пристанищни райони, модернизиране на кейове и докове.

Работите ще бъдат извършвани основно в пристанището, на платформата на кея, на разстояние от около 900-1000 м от българския бряг на Дунав и се очаква че те няма да засегнат речното корито на Дунав и няма да окажат значително въздействие върху качеството на водите на река Дунав.

Необходимите работи за подобряване на условията за корабоплаване по Дунав и модернизирането на пристанищната инфраструктура ще се извършат в различни периоди от време. Не може да се говори за кумулативен ефект по време на изпълнението.

Работите за подобряване на условията за корабоплаване по Дунав и развитието на пристанищна инфраструктура могат да доведат до увеличаване на водния трафик по Дунав. Този ръст ще зависи и от икономическото развитие. На теория тези работи водят до потоци от воден трафик, но и до намаляване на времето за пътуване и намаляване на риска от инциденти, което може да причини замърсяване на речното корито.

Развитието на пристанищната инфраструктура и модернизацията на пристанищата ще увеличи безопасността на товаро-разтоварните операции, акостиращите баржи в кейовете и ще намали рисковете от инциденти, водещи до замърсяване на Дунав.”

18. Моля да предоставите подробна информация, свързана с възможното въздействие върху човешкото здраве на територията на България, след изпълнението на проектите за модернизация, предложени за пристанищата на Дунав, строителството на втория мост в Гюргево – включително информация относно замърсяването на въздуха и водите на река Дунав.Министер-ство на околната среда и водите в България, Писмо № 99-00-

222/8.12.20

14.

Главата Потенциално значително въздействие върху околната среда, включително по отношение на здравето, в трансграничен контекст, в случай на реализиране на ГТП, на стр. 297 от Екологичния доклад ще бъде допълнена, както следва:
„Генералният транспортен план не предлага проекти за изпълнението на други мостове на Дунав. Кумулативното въздействие на проекта с други подобни проекти по Дунав ще бъде детайлизирано, когато проектът започне да се изпълнява.

Специфичните строителни работи за тези видове проекти може да създадат дискомфорт за населението от районите около работната площадка. Пътният трафик / морският трафик използван за пренасяне на материали, експлоатацията на машини и оборудване, крановете, които са необходими за строителните работи, може да доведат до повишено ниво на шум и концентрации на въздушни емисии на работната площадка. Тези ефекти имат локален и временен характер и ще окажат незначително въздействие върху човешкото здраве.

По време на периода на изпълнение качеството на повърхностните води може да бъде засегнато само ако настъпят неочаквани / неконтролирани разливи на замърсители на земята или във водата, неправилно изхвърляне на отпадъци или неправилно изхвърляне на отпадни води. Единственият ефект, който може да се усети на българския бряг, е повишена замътеност на водата, причинена от суспензии след изпълнителни работи по речното корито. Този вид механично замърсяване има локални ефекти с кратко времетраене.

Използваните материали в работите за специално укрепване на брега или за дънните прагове няма да засегнат качеството на повърхностната вода, те попадат в категорията на инертните материали.

Подобряването на условията за корабоплаване по Дунав и пристанищната инфраструктура могат да доведат до увеличаване на водния трафик. Това зависи и от икономическото развитие през следващия период. Увеличаването на водния трафик може да доведе до увеличаване на емисиите в атмосферата и нивото на шум в районите на пристанищата. Генерираното въздействие ще бъде незначително и няма да засегне населението на съседните държави.

Работите за подобряване на навигационните условия за развитието на пристанищната инфраструктура може да помогне за намаляване на риска от инциденти по време на транспортиране или обработка на стоки. Въпреки че след изпълнението на тези работи ние очакваме повишение във водния трафик, по-високата безопасност поради по-добрите навигационни условия се очаква да доведе до намаляване честота на инцидентите и намаляване на евентуално замърсяване на Дунав.

За да се предотврати, намали степента на екологичните ефекти, които вероятно ще бъдат генерирани от проектите, включени в ГТП, Екологичният доклад предлага поредица от мерки, които ще помогнат за избягване, предотвратяване и намаляване на екологичните въздействия и система за мониторинг на техните потенциални ефекти (включени в Глава 10 и Глава 12 на Екологичния доклад).

Споменава се, че в съответствие с приложимото екологично законодателство в Румъния, изпълнението на предложените работи ще зависи от предварителното съгласие за Екологичното разрешително и приключване на процедурата за екологична оценка, свързана с всеки проект.

Казва се също така, че процедурата за оценка на въздействието върху околната среда включва публична консултация, а за проекти с трансгранични ефекти включва и публични дебати.”

19. Положителните ефекти, потенциалните значителни отрицателни ефекти, ефекти, които не могат да бъдат определени правилно /изцяло поради общото ниво на информация, разгледана в RM.
WWF –

Публичен дебат 12.01.2015

Екологичният доклад ще бъде допълнен, в Глава Заключения, на стр. 384, със следните параграфи:

 • Избраният за реализация сценарий за ГТП засяга неблагоприятно следните компоненти (съответни екологични цели): въздуха (намаляване на националните емисии от замърсители в атмосферата), климатични промени (намаляване на емисиите от парникови газове от транспортната дейност) води (намаляване на промените в морфологията и хидрологията на повърхностните водни тела), почва и подпочвен слой (намаляване потреблението на природни ресурси във връзка с изграждания обект), управление на отпадъци и опасни вещества (намаляване количеството на генерираните отпадъци), биологично разнообразие (намаляване на натиска върху траспортната инфраструктура, водещ до увреждане на естествени местообитания и биологичното разнообразие, ограничаване на повърхностите) енергийна ефективност (подобряване на енергийната ефективност в транспортния сектор чрез увеличаване използването на възобновяеми енергийни ресурси и значително намаляване на нефтената зависимост).

 • Scenario GTMP selected to be implemented adversely will have positive effects on environmental aspects: climate change (reducing the vulnerability of transport infrastructure to climate change), water (prevention of damage to surface water bodies), soil and basement (soil pollution prevention and control, development of transport infrastructure linked to improving the efficient use of land),

 • Избраният за реализиране сценарий ще има положителни ефекти върху екологичните аспекти: климатични промени (намаляване на уязвимостта на транспортната инфраструктура към климатичните промени), води (предотвратяване на увреждане на повърхностните води), почва и подпочвен слой (превенция и контрол на замърсяването на почвата, разработване на транспортна инфраструктура, свързана с подобряване на ефективното използване на

земята), население и обществено здраве (защита на обществеността от рискове от инциденти, намаляване на шума при източника чрез мерки за смекчаване, повишена мобилност и достъпност) устойчив транспорт (мониторинг и развитие на националната транспортна система за осигуряване постигането на устойчив транспорт, подобряване на транспортното поведение във връзка с околната среда), енергийна ефективност (намаляване на енергийното потребление в транспортния сектор), повишаване на информираността относно екологични въпроси в транспортния сектор (ангажиране и консултация със заинтересовани лица през цялото решение).

 • За следните компоненти (съответни екологични цели) избраният сценарий за ГТП ще има ефект, който не може да бъде определен правилно поради общото ниво на информацията, разгледана в RM: Въздух (намаляване на локалните емисии на въздух), Климатични промени (подобряване на ефективността на използваното гориво), води (предотвратяване / ограничаване поемането на замърсители в повърхностните и подпочвените води), съхраняване на изчерпаеми природни ресурси (намаляване експлоатацията на изчерпаеми природни ресурси), улесняване използването на възобновяеми), повишаване на информираността по екологични въпроси в транспортния сектор (информация и повишаване на информираността за ефектите от транспортните дейности върху околната среда и човешкото здраве), ландшафт и културно наследство (защита на културното наследство, развитие на националната транспортна инфраструктура, съобразявайки се с политиките за управление, защита и планиране на ландшафта).

 • Дяловото разпределение на потенциалните ефекти, генерирани от предложения сценарий за развитие за реализиране на съответните екологични цели на ГТП е: 22% отрицателни ефекти, 47% положителни ефекти, останалите 31% са нулеви ефекти /които не могат да бъдат правилно определени поради общата информация, представена в RM.”

Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Industry -> SEA -> GTMP Romania
Industry -> Приложение №2 данни подземни водоизточници, експлоатирани от „В и К” оод – габрово
Industry -> Секторно ръководство по овос българия градски пречиствателни станции за отпадъчни води и колекторни системи за отпадъчни води
Industry -> Дружества, изпълняващи програми за отстраняване на минали екологични щети
Industry -> Jaspers joint Assistance to Support Projects in European Regions
Industry -> Решението се намира и в отдел „овос и ео", дирекция „Превантивна дейност"
Industry -> Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „
Industry -> „Реконструкция и модернизация на фабрика за производство на керамични тухли и добив на суровина – глина от находище „Побит камък“, участък „Боята“, землище на с. Нови хан и с. Богданлия, община Елин Пелин“
Industry -> Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за овос за инвестиционно предложение за “Съоръжение за третиране и кондициониране на радиоактивни отпадъци (рао) с голям коефициент на намаляване на обема /гкно/ в аец „Козлодуй”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница