Доклад гд 2017 Издание №1 Изменение 1страница1/5
Дата19.10.2018
Размер0.74 Mb.
#90932
  1   2   3   4   5

Аифорос България”ЕАД

гр.Перникгодишен доклад

ГД 2017

Издание №1

Изменение 1

стр. /43

Годишен доклад

ОКОЛНА СРЕДА

Име

Дата

Подпис

Екземпляр №

Директор


Ивайло Йорданов Иванов

29.03.2018
1


І. УВОД • Наименование на инсталацията/ите, за която е издадено комплексно разрешетелно (КР) - 1. Инсталация за третиране на шлака, окалина и други производствени отпадъци, включваща:

 • Модул А за третиране на шлака и други производствени отпадъци;

 • Модул Б за третиране на окалина;

 • Модул В за приготвяне на материал с подбрана зърнометрия.

която попада в обхвата на точка 5.3.2 „в“ - Инсталации за оползотворяване или комбинация от оползотворяване и обезвреждане на неопасни отпадъци с капацитет над 75т за денонощие, включваща третиране на шлака и пепел, от Приложение № 4 към ЗООС:

  • Адрес по местонахождение на инсталацията/ите

гр. ПЕРНИК, 2304 кв.Изток, ул. „Владайско въстание” №1

община ПЕРНИК, област ПЕРНИК


 • Регистрационен номер на комплексно разрешетелно (КР) - №472-Н1/2015 г.
 • Дата на подписване на комплексно разрешетелно (КР) – 25.10.2013 год.
 • Оператора на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното - „Аифорос България” ЕАД
 • Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика

гр. Перник, 2304 кв.Изток, ул. „Владайско въстание” №1, община Перник, област Перник, тел.: 076/ 68 16 03, Факс: 076/ 68 16 01, E-mail: iivanov@aeiforos.bg

 • Лице за контакти – Ивайло Иванов – 0894 751 603
 • Адрес, тел. номер, факс, e-mail на оператора

гр. Перник, 2304 кв.Изток, ул. „Владайско въстание” №1, община Перник, област Перник, тел.: 076/ 68 16 03, Факс: 076/ 68 16 01, E-mail: iivanov@aeiforos.bg
Кратко описание на всяка от дейностите/ процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите

1.Дейността на Инсталацията, с оператор „Аифорос България“ ЕАД – гр. Перник, е третиране на отпадъци, генерирани основно от дейността на „Стомана Индъстри“ АД с възможност за третиране и на други производствени отпадъци.


2.Предварително третиране чрез трошене, сортиране и сепариране в Модул А и Модул Б
3.Предварително третиране чрез смесване в Модул В
4.В процеса на третиране чрез дейности по сортиране, трошене, сепариране, отделяне, смесване и пресяване на отпадъци от непреработена шлака, окалина, отпадъчни огнеупори и лека прахообразна фракция и прах се получават различни по вид и количество оползотворими отпадъци.

5.На друга, съседна площадка на фирмата се намира административно-битова сграда и автокантар, който обслужва цялостната дейност на фирмата, в т.ч. и дейността на Инсталацията.


6.Инсталацията за третиране на шлака, окалина и други производствени отпадъци, включва три отделни и независими модула (Модул А, Модул Б и Модул В).
7.В Модул А се извършват дейности по трошене, сортиране, пресяване, сепариране и разделяне.
8.В Модул Б се извършват дейности по пресяване на окалината – т.е това е класическа пресевна инсталация.
9. В Модул В се извършват дейности по предварително третиране чрез смесване на лека прахообразна фракция и прах с отпадъци от преработване на шлака (от Модул А);

Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите -
Максимален капацитет на инсталацията/инсталациите, съгласно условие 4 от КР:


Инсталация

Позиция на дейността, Приложение №4 към ЗООС

Капацитет,

[t/24h]

Инсталация за третиране на шлака, окалина и други производствени отпадъци, включваща:

5.3.2 „в“

Общо: 1900

 • Модул А за третиране на шлака и други производствени отпадъци;

600

 • Модул Б за третиране на окалина;

500

 • Модул В за приготвяне на материал с подбрана зърнометрия.

800


Годишните количества произведена продукция за инсталацията, които са определени в условие 4 от КР са следните:
Инсталации

Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС

Капацитет,

съгласно КР

[t/24h]

Количества произведена продукция,

[t/24h]

1

Инсталация за третиране на шлака, окалина и други производствени отпадъци, включваща:

5.3.2 „в“

Общо: 1900

429,603
 • Модул А за третиране на шлака и други производствени отпадъци;


600

401,469

 • Модул Б за третиране на окалина;


500

61,663
 • Модул В за приготвяне на материал с подбрана зърнометрия.


800

179,727

По Условие 4.1. Операторът експлоатира инсталацията по Условие 2- Модул А за третиране на шлака и други производствени отпадъци, Модул Б за третиране на окалина и Модул В за приготвяне на материал с подбрана зърнометрия.

Условие 4.2.1. е актуализирана инструкция И-ОС-14-15 за измерване или изчисляване на годишното производство за инсталацията по Условие 2, не е включен Модул В, съгласно КР № 472-Н1/2015 год.

През 2017 год. Дружеството е работило на едносменен режим при петдневна работна седмица.

За 2017 година броя на работните дни е 252 дни или 2016 часа за Модул А.

За 2017 година броя на работните дни е 80 дни или 640 часа за Модул Б.

За 2017 година броя на работните дни е 12 дни или 96 часа за Модул В.
За Модул А количеството произведена продукция през 2017 год. е 101 170,333 т, включваща:


 • Преработена шлака с код 10 02 01 – 98 041,405 т

- Черни метали с код 19 12 02 – 1720,168 т

- Огнеупорни тухли - количеството произведена продукция през 2017 год. – 1408,760 т


За Модул Б количеството произведена продукция през 2017 год. е 4933,000 т, включваща:

- Нагар/окалина с код 10 02 10 – 4 933,000 т

- Черни метали с код 19 12 02 - 0 т

- Други отпадъци (смеси от материали) от механично третиране, различни от упоменатите в 19 12 11 с код 19 12 12 – 0 т


За Модул В количеството произведена продукция е 2156,720 т, включваща:

 • Преработена шлака с код 10 02 01: - 1676,720 т

 • Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04), Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища, Утайки от избистряне на вода с кодове: 10 01 01, 10 01 02 и 19 09 02: - 480,000 т

Общото количеството произведена продукция от трите модула през 2017 год. е 108 260,053 т/год. или 429,603 [t/24h].

Капацитет, 1900[t/24h]


 • Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда – съгласно щатно разписание
 • РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/ите –

РИОСВ – гр.Перник 2304, ул. “Благой Гебрев” №15, ет.1

 • Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/ите –

Басейнова дирекция западнобеломорски район- гр.Благоевград, ул “Димитър Солунски” №66, тел. 073/88947103, факс 073/88947102
ІІ. Система за управление на околната среда –
Фирма „Аифорос България” ЕАД прилага успешно система за управление на околната среда (СУОС), съгласно изисква­нията на Условие 5 от Комплексното разрешително №472-Н1/2015 год.
Структура и отговорности –Измененията в процедурите по околната среда ISO 14001, са съобразени с условията на КР, така че да има съответствие на всички условия заложени в КР. В СУОС са регламентирани реда, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по определяне на структурите и отговорностите по внедряването, функционирането и поддържането на системата за управление на околната среда, в т.ч. изпълнението на условията заложени в Комплексното разрешително. През 2017 год. не са настъпили изменения в структурата на дружеството и в щатното разписание.

Обучение – Съгласно утвърдена процедура са регламентирани редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по планиране, осъществяване и контрол на обучението и повишаването на квалификацията на персонала в дружеството. През 2017 год. Дружеството е провело обучения и инструктажи на персонала в съответствие с изискванията на условията на Комплексното разрешително и внедрената Система за управление на околната среда.

Обучения през 2017 год. са проведени на база изготвен и утвърден Годишен план за обучение на персонала на “Аифорос България" ЕАД. Обучението е за разясняване условията заложени в КР и произтичащите задачи за изпълнение. Резултатите от проведените обучения на служителите и работниците в Дружестото са положителни и удолетворяват ръководството на Дружеството. Обученията са документирани и архивирани съгласно изискванията на процедурата.

При изпълнение на дейностите, свързани с обученията и инструктажите не са били документирани несъотвествия.
Обмен на информация – Чрез утвърдена процедура са регламентирани редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите при осъществяване на комуникации между различните нива на управление и функционалните звена в дружеството, както и между дружеството, външни заинтересовани страни и съседните фирми на територията на производствена зона „Стомана” - „ПАУЕР ТИЙМ ГАЗ”ЕООД и „Стомана Индъстри”АД.

През 2017 год. не са документирани несъответствия по отношение на обмен на информация.Документиране – През 2017 год. е актуализиран списъка с нормативната уредба по околната среда, регламентираща работата на инсталацията. Осигурен е и списък на персонала съдържащ информация, на кого, какъв документ от ИСО е предоставен и списък на всички необходими инструкции и документи към тях, изисквани от настоящото Комплексно разрешително.

Управление на документите и записите – По отношение на управлението на документите и записите Дружеството прилага процедура, която е част от системата за управление на качеството и околната среда съгласно сертификат ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, издадени на 30.09.2015 год. В съответната процедура са определени дейностите, изискванията, компетенциите, отговорностите и реда за управление на документите и записите по качеството и околната среда, които се отнасят до системата за управление на съответните процеси в “Аифорос България” ЕАД гр. Перник.

Оперативно управление – Организирано е разработването и прилагането на всички изисквани от комплексното разрешително условия чрез инструкции за експлоатация и поддържка, инструкции за изчисляване и измерване.

Цялата документация се съхранява на площадката в писмен вид и могат да бъдат представени при проверка на компетентния орган.Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия – Дружеството, прилага процедури, в които са регламентирани редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по оценка на резултатността от изпълнението на условията на КР. За проверка и коригиращи действия операторът също прилага процедура от ИСО 14001, с която биват определени редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по провеждане на коригиращи и превантивни действия за опазване на околната среда и изпълнение на условията на комплексното разрешително.

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации - Дружеството е регламентирало редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по подготовката на дружеството за действия при бедствия, аварии, катастрофи, терористични актове, инциденти и други кризисни ситуации в процедура към ИСО 14 001. Също така Дружеството прилага „План за действия при бедствия, аварии, катастрофи, терористични актове, инциденти и други кризисни ситуации”. Същият е съгласуван от Териториалното поделение на гражданска защита към гр. Перник. Като част от плана Дружеството има Авариен план, в който са упоменати опасностите и действията при аварии. Прилага се инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, като в Аварийния план са застъпени дейностите по:

 • определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария;

 • определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При определянето се включат и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение;

 • определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и да се изберат действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации да се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията,

 • определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие;

 • определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката;

 • определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия;

 • определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария;

 • определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение;

 • определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност;

 • определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

Записи – Притежателя на настоящото комплексно разрешително докладва, че съгласно изискванията на условие 5.6. от Комплексното разрешително е изготвил актуален списък с документи, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи.

Операторът организира и води всички необходими документи и съхранява данните и записите по надлежния ред.Докладване – фирма „Аифорос България” ЕАД гр. Перник за пети път ще докладва по условията на КР и ще продължи ежегодно да представя годишен доклад по изпълнение на условията от КР в РИОСВ - Перник.

Съгласно Условие 7.2. докладва ежегодно за резултатите от собствения мониторинг и ще се представя ежегодно в РИОСВ и БД Западнобеломорски район Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително в срок до 31 март на съответната година, за която се отнася, на хартиен и електронен носител.

Докладът се изготвя съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително и е съобразен с изискванията на разработения модул за докладване на замърсителите.

Допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното ще се предоставя при поискване от компетентните органи.Актуализация на СУОС – Към момента на изготвяне на доклада Операторът е извършил актуализация на процедурите и инструкции от система за управление на качеството и околната среда и е създал нови съгласно условията от КР.

По Условие 5.1. е определен персоналът и лицата, които ще извършват конкретни дейности по изпълнение на условията в КР, със Заповед №292-КР-ИСО/01.03.2016 год.

По Условие 5.2. е актуализирана инструкция ИЕ ОС-01-15 за мониторинг на техническите и емисионни показатели по КР № 472-Н1/2015г.

Условие 5.3. е актуализирана инструкция ИЕ ОС-01-15 -Приложение 1 и Приложение 2 към инструкцията за оценка на съответствието по КР № 472-Н1/2015г.

По Условие 5.5. е изготвена инструкция ПЕ 4.3.2. за осигуряване и ползване на информация за законови изисквания.

По Условие 5.6. операторът документира в съответствие с изискванията на условията в КР.

По Условие 5.7. е изготвена и актуализирана инструкция ПЕ 4.3.2. Осигуряване и ползване на информация за законови изисквания, съгласно КР № 472-Н1/2015г.

Извършва се актуализация на системата за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова.

При действието и прилагането на СУОС операторът не е срещнал трудности при изпълнението и прилагането на условията от Комплексното разрешително. Не се е налагало да се прави оценка на причините относно получените затруднения, както и по отношение на предприеманите действия по изпълнението на задълженията по СУОС.

Уведомяване - Съгласно изискването на Условие 7.1. до момента на докладване не се е налагало да се уведомяват компетентните органи за замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с настоящото комплексно разрешително или с нормативен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, след установяване на вида на замърсяващите вещества и размера на замърсяването.

По Условие 7.2. се информира РИОСВ-Перник за резултатите от мониторинга, определен с условията на разрешителното.

По Условие 7.3. През 2016 г. е въведен в експлоатация ръкавен филтър към ИУ №1 на конусна трошачка на Модул А, с разрешение за поставяне №8/10.02.2016 г. на Гл.архитект на община Перник.

По Условие 7.4. Издадено разрешение за поставяне №8/10.02.2016 г. на ръкавен филтър към ИУ №1 на конусна трошачка на Модул А на Гл.архитект на община Перник, който е въведен в експлоатация през 2016 год.

По Условие 7.5 не се предвижда промяна в работата на инсталациите, разрешени в Условие № 2.

По Условие 7.6. за 2017 год. не са възникнали аварийни и други замърсявания и не се е налагало уведомяване.

Условие 7.7. за 2017 год. не е възникнала непосредствена заплаха за екологични щети и не се е налагало уведомяване.

Условие 7.8. за 2017 год. не са причинени екологични щети и не се е налагало уведомяване.

ІІІ. Използуване на ресурси

Условие 8.1. Използване на вода –

Фирма „Аифорос България” ЕАД – Перник използва промишлена вода за Инсталацията, съгласно Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект под №41130043/26.09.2013г., издадено от Басейнова дирекция западно беломорски район гр.Благоевград. Има договор със „Стомана Индъстри” АД – Перник за използване на наличната тръбопреносна мрежа от повърхностния обект до Инсталацията.

Дружеството е монтирало измервателни устройства (водомери) на входа на Инсталацията за отчитане на изразходваната вода. Местоположението на същите е показано в Приложение І.Б.1.1.3 – 4 към Комплексното разрешително №472-НО/2013 г.:


 • Измервателно устройство APATOR POWOGAZ 35327450/2016,

 • Измервателно устройство №2-ВКЕСВ-3/2012

На 09.08.2017 год. след направен оглед на инсталацията за третиране на шлака, окалина и други производствени отпадъци от РИОСВ –Перник е извършен контрол по Условие 8.1.

Съгласно Условие 8.1.3. притежателят на настоящото разрешително прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване към стационарната системата за омокряне на материала в Модул А и оръдието за мъгла, обслужващо Модул А и Модул В, които са основни консуматори на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Съгласно Условие 8.1.4. притежателят на настоящото разрешително прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водородната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

Фирмата прилага, като част от Интегрираната система за управление съответните записи. Резултатите от периодични проверки се отразяват в дневници към инструкциите. Прилагат се също така и Инструкции за измерване на изразходваните количества вода за производствени нужди, определени в разрешителното.

Съгласно Условие 8.1.5.2. притежателят на настоящото разрешително прилага инструкция за измерване и изчисляване на изразходваните количества вода за производствени нужди.

Документираната информация включва: • Годишнa консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС;

 • Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

С инструкция е предвидено изчисляване на годишнa консумация на вода, изразена като годишната норма за ефективност.
Съгласно Условие 8.1.5.3. притежателят на настоящото разрешително прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в разрешителното.

Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират и съхраняват.
Води се Дневник за техническо обслужване на съоръженията, използващи промишлена вода, където се отразяват резултатите от проверките на техническото състояние на водопро­водната мрежа. В него се отразяват също устано­вени течове и предприети действия за тяхното отстраняване.

Дневникът се води и съхранява от Ръководител производство. През 2017 год. в Дружеството не са установени два броя течове и са отстранени.

Съгласно Условие 8.1.5.4. притежателят на настоящото разрешително документира резултатите от прилагането на инструкцията по Условие 8.1.4 за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Резултатите се съхраняват и предоставят при поискване от страна на компетентните органи.

Резултатите от изпълнението на инструкцията по Условие 8.1.3. се документират, съхраняват и се предоставят при поискване от страна на компетентните органи.

Съгласно Условие 8.1.6.1. притежателят на настоящото разрешително докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като:


 • Годишна норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС за календарната година.

Съгласно Условие 8.1.6.2. се докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието по Условие 8.1.5.3., причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия за отстраняването им, се докладват в таблица 1.1
Таблица 1.1


Източник на вода

Годишна норма за ефективност при употребата на вода, m3/единица продукт

съгласно КР

Количество произведена продукция,

тона


Количество потребена вода

[m3/y]

Годишна норма за ефективност при употребата на вода, [m3/единица продукт]


Съответствие

Инсталация за третиране на шлака, окалина и други производствени отпадъци

0,011

108 260,053

2512

0,023 да / не

Общото количество вода употребено за производствени цели за 2017 год. от дружеството е 2512 (m3/y).

През 2017 год. дружеството е констатирало 2 броя аварии по тръбопроводната мрежа, което е наложило предприемането на ремонтни дейности. През летния период фирмата използва по-голямо количество вода за оросяване на пътищата и омокряне на отпадъците и двукратно третиране на част от отпадъците през Инсталацията за третиране на шлака, окалина и други производствени отпадъци, с цел недопускане на неорганизирани прахови емисии. В резултат на това годишната норма за ефективност при употреба на вода е превишена.

Ивършват се ежедневни проверки на оросителната система. Закупените оръдия за водна мъгла се експлотират ефективно и също изразходват допълнителни количества вода. Един път месечно се извършва и проверка от комисия на оросителните системи т.е. 12 бр. проверки по състоянието на съоръженията и оросителната инсталация в рамките на годината.


Условие 8.2. Използване на енергия

Съгласно Условие 8.2.1.1. притежателят на настоящото комплексно разрешително прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на конусна трошачка към Инсталация за третиране на шлака, окалина и други производствени отпадъци, основен консуматор на електроенергия на площадката. Като част от Интегрираната система за управление се прилага Инструкция за експлоатация и поддръжка на конусна трошачка към Инсталация за третиране на шлака, окалина и други производствени отпадъци, основен консуматор на електроенергия на площадката, Инструкция за проверки на техническото състояние и предприемане на действия за тяхното отстра­няване.

Съгласно Условие 8.2.2.1. притежателят на настоящото комплексно разрешително прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди, изразени като:

- Годишнa консумация за производствени нужди за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС;   • Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Изразходваното количество електроенергия се отчита по електромер, чието местоположение е отбелязано на Приложение № ІІ.1.7-1, от Заявлението.

Прилага се Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия изразена като годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие 2.

Съгласно Условие 8.2.2.2. притежателят на настоящото комплексно разрешително прилага инструкция за оценка на съответствието на изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1., в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират.

Ясно са дефинирани кои са основните консуматори на електроенергия на пло­щадката. Дружеството доку­мен­тира месечните и годишни количества електроенергия и води Дневник за техническо обслужване на основните консуматори на електроенергия, като там биват отразявани резултатите от проверките на техническото им състояние. В него се отразяват също устано­вени аварии и ремонти, и предприетите действия за тяхното отстраняване. Дневникът се води и съхранява от Р-л производство. През годината са били констатирани дребни аварии и ремонти, които са отстранявани в оперативен порядък, което от своя страна не е довело до необходимостта от предприемане на коригиращи действия.

Докладват се данните за годишните количества изразходвани електроенергия от инсталацията за единица продукт, като резултат от прилагането на Инструкцията за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия от Инсталацията и на Инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива в условие 8.2.1. от Комплексното разрешително №472-Н1/2015 г. Резултатите се докладват в таблица 2.1. Тези данни се представят с Годишния доклад в РИОСВ – гр.Перник.

До датата на изготвяне на Годишния доклад по околна среда, Операторът деклари­ра, че не са констатирани несъответствия, и съответ­но не се е налагало да бъдат предприемани действия за тяхното отстраняване.

Съгласно Условие 8.2.3.1. притежателят на настоящото разрешително докладва ежегодно, като част от ГДОС в таблица 2.1.:

- изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС за календарната година;

- резултатите от оценката на съответствието на количествата електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Таблица 2.1Източник на вода

Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/t съгласно КР


Количество произведена продукция,

тонаКоличество потребена електроенергия [MWh]

Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, [MWh/t продукт]Съответ-ствие

Инсталация за третиране на шлака, окалина и други производствени отпадъци

0,00243

108 260,053

80,037

0,00074

 да / не

На Дружеството не се е налагало да предприема допълнителни действия за подобряване ефективността на Инсталацията по отношение на употребата на енергия за производствени нужди.Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

В Комплексното разрешително №472-Н1/2015 год. няма поставени условия и изисквания свързани с химичните вещества и препарати.Каталог: r-r -> r-kpkz -> GD doc 18
r-kpkz -> Доклад за 2015 год за изпълнение на дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително №367-H0 / 2008 г
r-kpkz -> Г о д и ш е н д о к л а д за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
r-kpkz -> Доклад за 2014 Г. За изпълнение на дейностите, за които е представено
r-kpkz -> Доклад по околна среда ( гдос ) за 2014 год
r-kpkz -> Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително
GD doc 18 -> Доклад за 2017 г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено
GD doc 18 -> Доклад по околна среда за дейностите за които е предоставено кр №226-Н1-И0-А1/2011г
GD doc 18 -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите през 2017г
GD doc 18 -> Решение №506-Н0-И0-А1/2016г за експлоатация на: Инсталация, която попада в обхвата на Приложение №4 към зоос


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница