Доклад към Проучване на въздействието "Завод за рециклиране на отработени масла, град Олтеница, окръг Кълъраш"страница1/11
Дата23.10.2018
Размер4.68 Mb.
#94526
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Доклад към Проучване на въздействието - "Завод за рециклиране на отработени масла, град Олтеница, окръг Кълъраш" - SC GREEN OIL AND LUBES SRL

Фабрика за рециклиране на обработени масла, Община Олтеница, окръг Кълъраш”


I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Увод

2.Титуляр на дейността3. Име на проекта

3.1. Разположение

3.2. Правна рамка

4. Описание на проекта и неговите етапи

4.1. Текуща ситуация

4.2. Предложено благоустрояване

4.3. Осигуряване на комунални услуги:

4.3.1. Достъп в зоната

4.3.2.Електрозахранване

4.3.3. Водоснабдяване

4.3.4. Отвеждане на битовите отпадни води

5. Продължителност на етапа на функциониране

5.1. Период на благоустрояване

5.2. Период на експлоатация

6. Информация за физичните и биологичните замърсители, генерирани от предложената дейност, които оказват въздействие въру околната среда

6.1. Период на изграждане

6.1.1. Източници на замърсяване на водата

6.1.2. Източници на замърсяване на въздуха

6.1.3. Източнице на замърсяване на почвата

6.2. Период на функциониране

6.3. Основни замърсители и отрицателни ефекти върху околната среда и здравето

6.4. Мерки за правилно управление на материалите

7. Други видове физическо или биологическо замърсяване

7.1. Период на изграждане

7.2. Период на функциониране

8. Основни алтернативи и мотивация за избора на една от тях

9. Географско и административно местоположение на обектите за алтернативите в проекта

10. Информация за текущото ползване на земята, съществуващата инфраструктура

10.1. Информация за природните, историческите, културните и археологическите ценности

10.2. Информация за защитени природни зони / защите зони, зони със санитарна защита

11. Информация за съществуващите документи / регламенти относно планирането / териториалното устройство в зоната на обекта на проекта

12. Информация за предложените начини за свързване към съществуващата инфраструктура

12.1. Водоснабдяване

12.2. Отвеждане на битовите отпадни води

12.3. Електроснабдяване

12.4. Достъп

II. ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ

1. ПЕРИОД НА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

1.1.Трафик, свързан с изпълнението на мероприятията по благоустрояване

1.2. Благоустрояване на платформата и на комуналните услуги

2. ПЕРИОД НА ФУНКЦИОНИРАНЕ

III. ОТПАДЪЦИ

1. Генериране на отпадъци, управление на отпадъци, изхвърляне и рециклиране на отпадъци

1.1. Видове и количества отпадъци

1.1.1. Период на изграждане

1.1.2.Период на функциониране

2. Начин на управление на отпадъците

2.1. Период на изграждане

2.2. Период на функциониране

3. Отработени, продавани опасни и токсични вещества

3.1. Период на изграждане

3.2. Период на функциониране

4. Окончателно съхранение на отпадъците

4.1. Период на изграждане

4.2. Период на функциониране

IV. ПОТЕНЦИАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТРАНСГРАНИЧНТО, ВЪРХУ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕТО ИМ

1. Вода

1.1. Основна информация за телата от повърхностна вода.

1.1.1. Подпочвени води

1.1.1.1.Текущо положение

1.1.1.2. Период на изграждане

1.1.1.3. Период на функциониране

1.1.2. Повърхностни водиa

1.1.2.1. Текущо положение

1.1.2.2. Период на изграждане

A. Емисии на замърсители във водите и опазване качеството на водите

B. Съществуващи и възможни източници за замърсяване на водите

C. Дебити и концентрации на замърсители в сравнение с действащите правни норми

1.1.2.3. Период на функциониране

1.1.3.1. Текущо положение

1.1.3.2. Период на изграждане

1.1.3.3. Период на функциониране

1.2. Водоснабдяване - Описание на източниците на водоснабдяване

1.2.1. Текущо положение

1.2.2. Период на изграждане

1.2.3. Период на функциониране

1.3. Управление на отпадни води

1.3.1. Текущо положение

1.3.2. Период на изграждане

1.3.3. Период на функциониране

1.4. Прогнозиране на въздействието

1.4.1. Текущо положение

1.4.2. Период на изграждане

1.4.3. Период на функциониране

1.5. Предвидимо въздействие върху екосистемите

1.5.1. Текущо положение

1.5.2. Период на изграждане

1.5.3. Период на функциониране

1.6. Възможни случайни изхвърляния на замърсители

1.6.1. Текущо положение

1.6.2. Период на изграждане

1.6.3. Период на функциониране

1.7. Трансгранично въздействие

1.7.1. Текущо положение

1.7.2. Период на изграждане

1.7.3. Период на функциониране

1.8. Мерки за смекчаване на въздействието

1.8.1. Текущо положение

1.8.2. Период на изграждане

1.8.3. Период на функциониране

2. Въздух

2.1. Общи данни

2.1.1. Климатични и метеорологични условия

2.1.2. Информация за температурата, валежите, вятъра, слънчевата радиация, условия за пренасяне и разпространение на замърсителите

A. Температурен режим на въздуха

B. Режим на валежите

C. Режим на вятъра

2.2. Генерирани източници и замърсители

2.2.1. Текущо положение

2.2.2. Период на изграждане

2.2.2.1. Строителни работи в разположението на обекта

2.2.2.2. Работен автомобилен трафик

2.2.3. Период на експлоатация

2.3. Прогнозиране на въздействието на замърсяването на въздуха

2.3.1. Текущо положение

2.3.2. Период на изграждане

2.3.2.1. Правни норми

2.3.2.2. Дисперсия на замърсителите във въздуха

A. “Климатологичен” модел

B. “Трафик” модел

C. Обработени входящи данни

2.4. Трансгранично въздействие

2.4.1. Текущо положение

2.4.2. Период на изграждане

2.4.3. Период на функциониране

2.5. Мерки за смекчаване на въздействието

2.5.1. Текущо положение

2.5.2. Период на изграждане

2.5.3. Период на функциониране

3. Почва

3.1. Източници на замърсяване на почвите

3.1.1. Характеристики на доминантните почви

3.1.2. Видове култури по почвата в съответната зона

3.1.3. Съществуващо замърсяване

3.2. Източници на замърсяване на почвата, неподвижни и подвижни, на предложените икономически дейности

3.2.1. Период на изграждане

3.2.2. Период на функциониране

3.3. Прогноза за въздействието на замърсяването на почвата

3.3.1. Период на изграждане

3.3.2. Период на функциониране

3.4. Трансгранично въздействие

3.4.1. Период на изграждане

3.4.2. Период на функциониране

3.5. Мерки за смекчаване на въздействието

3.5.1. Период на изграждане

3.5.2. Период на функциониране

4. Подпочвена геология

4.1. Подпочвено характеризиране на обекта

4.2. Тектонска структура, неотектоническа дейност, сеизмологична активност

5. Биоразнообразие

5.1. Очаквано въздействие

5.1.1. Текущо положение

5.1.2. Период на изграждане

5.1.3. Период на функциониране

5.2. Мерки за смекчаване на въздействието

5.2.1. Период на изграждане

5.2.2. Период на функциониране

6. Социална и икономическа среда

6.1. Потенциално въздействие на дейността върху местните демографски характеристики и върху условията на живот

6.1.1. Текущо положение

6.1.2. Период на изграждане

6.1.3. Период на функциониране

7. Културни и етнически условия, културно наследство

8. Анализ на алтернативите

9. Мониторинг

10. Рискови ситуации

10.1. Текущо положение

10.2. Период на изграждане

10.3. Период на функциониране

11. Описание на трудностите

11.1. Период на изграждане

11.2. Период на функциониране

12. Нетехническо резюме
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница