Доклад на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения бализДата08.05.2018
Размер194.32 Kb.
#68451
Тримесечен доклад

на

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения - БАЛИЗза периода от 01.10.2013 г. до 31.12.2013г.

Извършени дейности:


1.Изготвяне и популяризиране на подходи за подобряване качеството

на живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства
За отчетния период са извършени следните дейности:


 • Продължи и се финализира изпълнението на проектите, финансирани от БАЛИЗ на сдружениета – членове на Асоциацията в две напарвления: 1. Застъпнически и самозастъпнически дейности на местно ниво за повишаване на качеството на живот на лицата с интелектуални затрудненияна сдруженията в градовете Плевен, Ловеч, Банско и 2. Подкрепа на семействата / лицата с интелектуални затрудненияв градовете Видин и Монтана, Ловеч, Банксо, Пловдив, Шумен, Русе, Варна, Пазарджик, Ямбол, Сливен, Габрово и Севлиево, Добрич. БАЛИЗ преведе третия транш от сумата по проектите.

 • Приключи адаптиране на основен речник МАКАТОН в България – по проект „Комуникацията –врата към света”, осъществен от БАЛИЗ.

 • Организиране и провеждане на Коледни и Новогодишни празници за деца и лица с интелектуални затруднения от сдруженията –членове на БАЛИЗ.

 • Подписване на анекси към договори с Община Видин за възлагане управлението на социални услуги – Дневен център за възрастни хора с увреждания и защитени жилища «Александра» и «Благовест» - сдружение РДПЛУЗ -град Видин;

 • Продължават дейностите на групата за самозастъпничество и схемата за интегрирана заетост –РДПЛУЗ –гр. Видин;

 • Продължение на заниманията със спорт на децата и младежите от Сдружение „Паралелен свят”, които тренират тенис на корт в Тенис клуб „Локомотив” – Пловдив.

 • Изготвяне на личности профили на младежи с интелектуални затруднения от сдружение «Паралелен свят» гр. Пловдив.

 • По повод 3-ти декември – Международен ден на хората с увреждания сдружение «Паралелен свят» организира кампания „Хайде да играем”. Кампанията «Хайде да играем» включваше разпространение на послание със същото заглавие. Посланието изразява емоциите на едно дете с увреждане и призива му към неговите връстници за приемане на различието, толерантност и взаимност.

 • СНЦ «Инновация» гр. Бобов дол, член на БАЛИЗ организира благотворителна дейност с партньорството на Българска Хранителна банка. Сдружението стартира проект „Ново работна място”.

 • Сдружение „Св.Иван Рилски”, гр. Бургас, член на БАЛИЗ организира ден на социалната активност съвместно с Булстрад ВИГ, Булстрад Живот ВИГ и Фондация "Помощ за благотворителността в България" с младежите от Дневния център за умствени увреждания Бургас на 01.11.2013година.

 • Организиране на мероприятия за деца, младежи и възрастни с интелектуални затруднения, с цел преодоляване на социалната изолация от сдружение „Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения” –гр. Габрово, член на БАЛИЗ. Сдружението продължи работата си по проект „Имам право да решавам сам за себе си”, изпълняван съвместно със сдружение „ВИП” Севлиево, финансиран от БАЛИЗ.

 • Сдружение „Семеен център Мария”- Варна, член на БАЛИЗ извърши заключителни дейности по проект Право на самостоятелен живот на лицата с интелектуални затруднения – гаранция за равнопоставеност и социално включване в общността», финансиран от БАЛИЗ. В рамките на проекта се тестваха иновативни техники за привличане на общественото внимание и популяризиране на възможностите на хората с интелектуяални затруднения да взимат решения.

 • Съдействие от сдружение „Шанс” гр. Разлог, член на БАЛИЗ за включване на деца в детски градини и училища. Съдействие за провеждане на екскурзия до конна база с. Бачево на хора с интелектуални затруднения –ползватели на социални услуги. Осигурена трудова заетост за 2 лица по ПВЗ. Осигурена трудова заетост в реална работна среда за 1 лице.

 • Оборудване на Сензорна стая от сдружение „Перперикон” - Кърджали в сградата на Помощно училище. Стаята може да се използва както от учениците в Помощно училище, така и от ученици със СОП, включени към общообразователната система и от децата в паралелка с множество увреждания от ДМСГД – гр. Кърджали.

 • Проведени срещи на фасилитатори на подкрепящи мрежи с подкрепяни лица с интелектуални затруднения с цел изграждане на личен профил и сформиране на мрежа - сдружение «Милосърдие -01»гр. Ямбол по проект «Научи ме да избирам» , финансиран от БАЛИЗ.

 • Изпълнение и приключване на проект „По пътя на избора” от сдружение РАЛИЗ –гр. Русе, финансиран от БАЛИЗ. Подготовка и представяне на спектакъл „Деца на светлината” по повод Международния ден на хората с увреждания, с участието на деца и младежи с увреждания, членове на сдружението. Съвместна работа на специалисти от ” Фронтлайн”, и студенти-ерготерпавети от Великобритания.

 • Изпълнение и приключване на дейностите по проект „Моят живот е моя отговорност, не решавай вместо мен”, осъществяван от сдружение „Закрила” Ловеч, финансиран от БАЛИЗ. В рамките на проекта се проведоха множество срещи с близки на хората с увреждания, персонал на социалните услуги, представители на Община Ловеч, Дирекция „Социално подпомагане”, неправителствени организации и представители на печатни и електронни медии. Проведе се интерактивен празник под наслов „Моят живот е моя отговорност, не решавай вместо менИзпълнение на дейностите по проект „Въвеждане на практики за подкрепено вземане на решения на лица с интелектуални затруднения в община Сливен” от сдружение „Св. Ст. Детепазител” гр. Сливен., финансиран от БАЛИЗ.

 • Включване на деца с увреждания в хепънинг „Ръка за ръка”, които взеха участие в игрите и състезанията –сдружение БАЛИЗ-Перник, съвместно с община Перник и читалище Миньор.

 • В изпълнение на подхода за подобряване качеството на живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства 12 сдружения –членове на БАЛИЗ изграждат, организират и управляват социални услуги в общността и резиденти услуги. Осигуряват супервизии и обучения на персонала в управляваната от тях услуга. Сдруженията са:

- РДПЛУЗ –Видин

- «Семеен център –Мария» -Варна

- БАЛИЗ –Русе

- «Закрила» -Ловеч

- «Егида» -Пазарджик

- Дружество за умствено и психически увредени лица» -Дряново

- «Шанс» -гр. Разлог

-«Бъдеще и закрила за лицата с ИЗ» –гр. Габрово

- БАЛИЗ-Плевен

- «Надежда за добро бъдеще» -гр. Силистра

- «Иновация» -Бобов дол- «Нов избор» - гр. Кресна
2.Подпомагане дейността на родителските организации на БАЛИЗ за предоставяне на подкрепа на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства
За отчетния период са извършени следните дейности:


 • Предоставяне на социално-правни консултации за родители.

 • Приключване на проект „Сподели дома”, изпълняван от сдружение „Св. Николай Чудотворец” гр. Добрич. Проектът доразвива реализирането на пилотен модел на иновативната услуга – заместваща грижа между семейства на деца и лица с интелектуални затруднения. Целта е междусемейното договаряне да се утвърди като принцип на взаимно приемане и взаимна помощ.

 • Провеждане на срещи и консултации на родители и лица с интелектуални затруднения във връзка с настаняване в новата услуга – Защитено жилище от сдружение РДПЛУЗ –гр. Видин; Предоставяне на консултации за родители-членове на РДПЛУЗ, извън предоставяните от организацията услуги;

 • Провеждане на индивидуални и групови консултации на родители на деца и младежи с увреждания по различни въпроси, свързани със социалните права, достъпа до услуги, обучение, рехабилитация и други - от сдружение „ Паралелен свят” гр. Пловдив, член на БАЛИЗ.

 • Продължаване на работата на групата за родителска взаимопомощ и проведена среща на нова група за родителска взаимопомощ от сдружение «Паралелен свят» гр. Пловдив.

 • Сдружение БАЛИЗ-Перник проведе срещи на родители и деца с увреждания със специалисти от РЦ, гр. Перник. На срещите се дискутираха различни теми и проблеми, свързани с развитието, лечението, формите на обучение и социализацията на лицата с интелектуални затруднения. Проведе се и среща със зам.-кмета на гр. Перник, на която се коментираха проблеми относно качеството на услугата в ДЦ за деца с увреждания, проблеми, свързани по программа «личен ассистент» към Община Перник.


3. Обучения и консултации за повишаване организационния капацитет на членските организации на БАЛИЗ • Организиране и провеждане на обучения от БАЛИЗ -ФИЦЕ на персонала на новосъздадените социални услуги за деца с увреждания в изпълнение на дейност 6 от проект «Детство за всички» .

 • Организиране и провеждане на обучения на ангажирания персонал в съществуващите специализирани институции за деца с увреждания в изпълнение на дейност 6 от проект „Детство за всички”.

 • Обучение на специалисти от ДЦДВУ на тема „Супервизия в социалната работа. Актуални изисквания в методиките на социалните услуги” от сдружение „Дружество за умствено и психически увредени лица” гр. Дряново, член на БАЛИЗ.

 • Сдружението «Св. Иван Рилски» гр. Бургас организира и обучителен тренинг за родители на деца със СОП – „Предизвикателството - Пубертет”.

 • Проведено обучение от сдружение „Семеен център –Мария“ гр. Варна на членовете на Съвета на потребителите.

 • Проведеждане на обучение от сдружение „Закрила“ Ловеч по теми –какво е политика, как да изказваме и да ни бъде чуто мнението ни, какви права имаме, как да ги отстояваме и др., като в резултат на обучението, персоналът и потребителите в двете услуги се запознаха със същността на самозастъпничеството и Потребителските съвети и смисъла на тяхното съществуване.

 • Организиране и провеждане на заключително събитие от сдружение „Св. Николай Чудотворец“ гр. Добри, член на БАЛИЗ по проект „Сподели дома“. Изготвяне на обучителен филм по проекта.


4. Подготовка и разпространение на информация и информационни материали / Организиране и провеждане на информационни кампании

За отчетния период от извършени следните дейности:
 • Публикуване на материали на Интернет страница на Българска ассоциация за лица с интелектуални затруднения.

 • Провеждане заключителен семинар по малък проект «Аз съм личност, аз мога», изпълняван от РДПЛУЗ гр. Видин съвместно със Сдружение «Бъдеще за всеки» - Монтана, финансиран от БАЛИЗ.

 • Отпечатване и разпространение на вестници , брошури и колажи залепени на календари като подаръчни елементи в осигуряване на още гласност в мрежата и за Габровската общественост по проект «Имам право да решавам сам за себе си» , изпълнявам от сдружение „Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения” –гр. Габрово, член на БАЛИЗ. Създаване на авторско филмче от потребители на ДЦВХУ с презентиране на проекта, финансиран от БАЛИЗ за подкрепено вземане на решение.

 • Изработване на банер, дипляни и рекламни материали за популяризиране дейността на сдружение”Филаделфия 2002” гр. Стара Загора., член на БАЛИЗ.

 • Сдружение ‘Независим живот” гр. Шумен, член на БАЛИЗ организира и проведе заключителна кръгла маса по проект „Дееспособност и овластяване на хората с увреждания”, финансиран от БАЛИЗ с участието на членовете на сдружението. На събитието бяха поканени лицата с интелектуални затруднения –участници в проекта, специалисти и студенти.

 • Сдружение „Семеен център Мария”- Варна, член на БАЛИЗ организира информационната кампания »Включени, не заключени». На всички гости и участници бяха раздадени стикери с логото и слогана на кампанията. Сдружението взе участие в предаване по TV-2 за популялизиране на проектната идея и същността на «подкрепено вземане на решение», като форма за социална подкрепа на лица с умствени затруднения. Същото предаване бе излъчено в автобусите на гр.транспорт, чрез мобилна медия Bus TV.

 • Участие на представители на сдружение „Виктория -04”, гр. Велико Търново, член на БАЛИЗ в предаване на БНТ за нуждата от изграждане на адаптирана детска площадка в града.

 • Разпространение на дипляни за Конвенцията на ООН сред родители, специалисти, общественост от сдружение «Милосърдие-01» гр. Ямбол.

 • Заснемане и излъчване на обучителен модул за подкрепено вземане на решения по Информационния портал на НПО в България.

 • Изготвени и разпространени брошури от сдружение „Закрила“ Ловеч за популяризиране на застъпничеството и самозастъпничеството. Беше проведена и заключителна конференция. По време на конференцията бе разпечатана и разпространена сред участниците брошурата „Потребителски съвети”, изготвена от РДПЛУЗ –Видин в лесен за четене текст. Участниците в проекта получиха и информационни материали за правата на хората с интелектуални затруднения в лесен за четене текст.5. Координация и мониторинг
В отчетния период са извършените следните дейности:


 • През отчетния период се подготви и подаде необходимата документация и информация към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) във връзка със стартирала процедура за обновяване състава на Националния съвет за закрила на детето (НСЗД) от квотата на неправителствените организации. БАЛИЗ беше избрана за член и в следващия мандат на НСЗД.

 • БАЛИЗ подготви и подаде необходимите документи към ДАЗД във връзка с избора на неправителствени организации, които да участват в Междуведомствена експертна работна група, която ще подпомага координацията по Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” .

 • Одобрено проекто - предложение подадено от БАЛИЗ към Отворено общество –Ню Йорк за продължаване на процеса на подкрепено вземане на решения за хора с интелектуални затруднения –„Да овластим хората с интелектуални затруднения – следваща стъпка”. Подписан договор. Проектът стартира от 01.01.2014 г.
 • 07. 10 – Участие в работен семинар „ Стартиране на дейности за социални предприятия в югоизточна Европа”, организирана от Италианска търговска камара в България”

 • 09.10.  - Участие  в работна среща в БЦНП във връзка с провеждане на международен  правен семинар „Права в действие – следващи стъпки” и организиране на пътуваща фотоизложба  изложба „ Включени, не изключени”

 • 09.10. – Участие в работна група за изготвяне на предложения за нормативно регламентиране и изработване на финансови стандарти на услугите планирани по Проект на МЗ „ Посока семейство” за закриване и преструктуриране на осем ДМСГД.

 • 14.10. –Подготовка и осъществяване на Пътуващата изложба „Включени, не изключени”, съвместно с БЦНП и Гражданска инициатива в психиатрията – гр. София и гр. Пазарджик.

 • 14 – 18 октомври – Подготовка на материали и  участие  в  международен  правен семинар „Права в действие – следващи стъпки” – Стандарти на чл. 12 от Конвенцията за правата на хората с увреждания и тяхното въвеждане в правната рамка. Събитието се проведе под патронажа на Омбудсмана на Република България, г-н Константин Пенчев. Откриване на пътуващата изложба.

 • 14 - 17.10. -  Организиране и провеждане на кръгла маса „ Първи стъпки в програма МАКАТОН” - заключително събитие по проект „Комуникацията -врата към света”.

 • 18.10. – Участие в работна среща с представители на” Италианска търговска камара в България” – Татяна Траянова и Анселмо Капороси – президент експертен съвет по структурни фондове и европейски програми. Обсъдиха се възможности за сътрудничество с БАЛИЗ.

 • 28.10. - Участие в работна среща с Национално  сдружение на общините в Република България и Коалиция „ Детство 2025” за обсъждане на съвместни действия, относно проблеми свързани със стартирането на Общинските проекти по Процедура „ Да не изоставим нито едно дете”, Компонент 2, по ОПРЧР. Изготвяне на общо писмо до МТСП и ДАЗД.

 • 31,10. -  Среща на Национално представителните организации на и за хора с увреждане за :

 • Обсъждане на становище относно предложение на МТСП за предоставяне на социални услуги, чрез ваучер.

 • Изработване на актуализиран план на заседания на НСИХУ до края на годината.

 • 31.10. – Участие в работна среща на Коалиция „ Детство 2025” за изготвяне на Становище  до   тринадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., за промяна на Насоките за кандидатстване от общините по Процедура „ Да не изоставим нито едно дете”, Компонент 2, по ОПРЧР и отмяна Методиката  за финансиране на  новооткриващите се ЦНСТ за деца с увреждане.

Ноември

 • 04.11  -  Участие в среща с представители на МТСП, МЗ, НОИ, националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) и национално представителните организации на и за хора с увреждания за обсъждане въпроси, свързани със социалните пенсии за инвалидност, медицинската експертиза и определянето на трайно намалената работоспособност  от органите на ТЕЛК и НЕЛК.

 • 5.11 и 7. 11 Работна среща с  Българския център за нестопанско право (БЦНП)  във връзка с обсъждане на случай с лице с интелектуално затруднение в риск от поставяне под запрещение.

 • 06.11 Участие в работна среща на Коалиция „Детство” 2025 във връзка с изготвяне на становище относно промяна на целевата група по проект „Детство за всички”

 • 8.11 Посещение на ДМСГД Пазарджик относно предстоящо преструктуриране на ДМСГСД съвместно с „ Надежда и домове за децата” -България

 • 11  - 12. 11   Участие в семинар с международно участие: „Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН и План за действие за нейното прилагане“, организирано от МТСП
 • 15.11  Участие в среща, организирана от  Коалиция „Детство” 2025” и НСОРБ относно обсъждане на въпроси, свързани з възникнали проблеми при изпълнението на проект „Детство за всички”

 • 15. 11. Участие в среща на национално представителните организации за обсъждане на чл. 33 от Конвенцията (във връзка с изготвяне на национален доклад  за напредъка по Конвенцията)

 • 18.11  Участие в конференция на тема „Деинституционализация – случаят България” , организирана от Ноу –хау  център  за алтернативни грижи за деца  към Нов български университет

 • 21.11 Участие в среща на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерски съвет, за обсъждане на Стратегията за дългосрочна грижа.

 • 25.11 Работна среща в Държавна агенция за закрила на детето за обсъждане напредъка по проект „Детство за всичко”

 • 26.11 Среща в БЦНП за подготовка на семинар в Благоевград и подготовка на теми, които ще бъдат включени в  обучителен филм по подкрепено вземане на решения

 • 27. 11  Участие в работна група към МТСП за разбработване на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в лесен за четене текст.

 • 27. 11  Участие в публичен дебат в Червената къща във връзка с изпълнение на чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

 • 28 и 29. 11 Участие във форум „Заместващата грижа – дефиниция, особености, необходимост” на Фондация „ Св. Николай Чудотворец”.

 • 29-30.11 Участие в конференция „Седем години ресурсни центрове – гаранция за равен достъп до образование на децата със специални образователни потребности на която беше представена адаптираната система МАКАТОН в България.

Декември

 • 05.12 Участие в работна среща в Министерство на правосъдието

 • 9.12 Работна среща в сдружение „Аутизъм” за изготвяне на обучителен филм за подкрепено вземане на решения

 • 10.12 Участие в работна група към МОН за изготвяне на проект на концепция по чл.24 „Образование” от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

 • 11.12  Участие в  работна среща със сдружение „Надежда и домове за децата” –България

 • 12.12 Участие в  работен семинар със съдии и прокурори в Благоевград  относно предстоящи промени в законодателната рамка , съвместно с БЦНП, ГИП и БАЛИЗ

 • 16. 12 Участие в семинар „Иновативни финансови инструменти за устойчиво развитие на социалните предприятия”

 • Координация на дейностите на БАЛИЗ и ФИЦЕ във връзка с провеждането на обучения и супервизии по проект „Детство за всички“

 • Подготовка и изпращане на покани, координация и провеждане на заключително събитие по проект „Сподели дома” на тема „Заместващата грижа – дефиниция, особености, необходимост”, изпълняван от Фондация „Св. Николай Чудотворец” -гр. Добрич, финансиран от БАЛИЗ.

 • Консултации в мрежата на БАЛИЗ във връзка с изпълнение на проектите на членовете към БАЛИЗ

 • Консултации и координация в мрежата на БАЛИЗ във връзка с чл. 53а ППЗИХУ. Събрани, подадени опис-заявки и изплатени суми. Координация във връзка с изплащането на целевите средства.Изплащане на сумите. Предоставяне на средства във връзка с администриране на целевите средства от сдруженията. Координация и получаване на отчети по изразходването им.

 • Членове на БАЛИЗ участват в консултативни съвети, сформирани към РИО в страната.


PR и комуникация


 • Публикуване на материали за интернет страницата на БАЛИЗ.

 • Участие в пресконференция, проведени интервюта във връзка със проведена кръгла маса по проект „Комуникацията –врата към света”. Събитието беше отразено в предаване на телевизия Европа.Международни контакти със Европейски институции и сродни неправителствени организации


 • Кореспонденция с МАКАТОН Черити -Великобритания

 • Кореспонденция с Inclusion Europe

 • Кореспонденция с Inclusion International

 • Кореспонденция с EASPD.

 • Кореспонденция с Отворено общество – Ню Йорк

 • Кореспонденция с партньорски организации от Ирландия

 • Кореспонденция с партньорски организации от Белгия

 • Кореспонденция с партньори от Македония

 • Кореспонденция с НПО от Европейски съюз и Турция.

 • Изпълнителният директор на РАЛИЗ –Русе участва в среща с г-н Себастиян Ноел – представител на Френската общностна комисия за социални политики /ССF/ - Брюксел, организирано от община Русе. • През отчетния период изпълнителния директор и председателя на БАЛИЗ участваха  в среща на директорите на Инклужън Юръп и семинар относно прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в гр. Брюксел, Белгия.
Постигнати резултати:
В следствие на дейностите по горепосочените направления са постигнати следните резултати:Информирани за социални права, психологическа подкрепа на семействата на деца и младежи с увреждане, подобрено социално функциониране на родители на деца и младежи с увреждане

Финансирани проекти към БАЛИЗ. Приключване изпълнението на проектите.

Създаване на условия и възможности за участие на децата и младежите с увреждания в занимания за отдих и спорт

Обогатяване познанията на хората с увреждания за природата и здравословен начин на живот
Създадени условия и възможности на лица с интелектуални затруднения за личностна реализация и социално включване.


Обучени, мотивирани и супервизирани семейства за придобиване умения за самопомощ при оглеждането на деца и лица с интелектуални затруднения

Подпомогнати родителски организации – членове на БАЛИЗ за предоставяне на подкрепа на лица с интелектуални затруднения и техните семейства.

Обучение и консултации на специалисти.


Повишена информираност на родители и семейства на деца с различни видове увреждания, относно социалните им права.

Извършване на дейности, свързани с осигуряването и изплащането на целеви помощи за придружител по чл. 53а ППЗИХУ.Консултирани семейства за придобиване умения за самопомощ при оглеждането на деца и лица с интелектуални затруднения

Подобрена физическа активност на децата и младежите.

Подобрени умения за комуникация.

Подобрени умения за работа с изобразителни материали.


Участие в работни срещи, Комитети, работни групи, работни семинари и Съвети

Изготвяне на финансови и технически отчети

Проведена кореспонденция с институции и сродни неправителствени организации

Създадени условия за изграждане на подкрепящи мрежи за подкрепено вземане на решения за лица с интелектуални затруднения, поставени или в риск от поставяне от запрещение.

Осъществени медийни изяви и отразяване на дейностите

Проведени мероприятия по честване на Коледни и Новогодишни празници.

Адаптиран основен речник МАКАТОН в България.

Подписан договор по проект «Да подкрепим хората с интелектуални затруднения –следваща стъпка».

Включени деца в общообразователни детски градини и училища.

Повишаване информираността на родители, младежи, граждани и институции относно модела на „подкрепеното вземане на решение”


Индикатор за ефективност

Информиране за социални права, психологическа подкрепа на семействата на деца и младежи с увреждане, подобрено социално функциониране на родители на деца и младежи с увреждане

123 лица

Финансирани проекти към БАЛИЗ

13 проекта

15 града


149 лица

Създаване на условия и възможности за участие на децата и младежите с увреждания в занимания за отдих и спорт.

Обогатяване познанията на хората с увреждания за природата и здравословен начин на живот.112 обхванати деца и лицаСъздадени условия и възможности на лица с интелектуални затруднения за личностна реализация и социално включване.


69 лица

Обучени и подкрепени семейства за придобиване умения за самопомощ при оглеждането на деца и лица с интелектуални затруднения

55

Подпомогнати родителски организации – членове на БАЛИЗ за предоставяне на подкрепа на лица с интелектуални затруднения и техните семейства.

21

Осигуряване на трудова заетост на лица с увреждания и възможности за реализация.

8

Обучение и консултации на специалисти


153 обучени

11 обучения
Повишена информираност на родители и семейства на деца с различни видове увреждания относно социалните им права.

Извършване на дейности, свързани с осигуряването и изплащането на целеви помощи за придружител по чл. 53а ППЗИХУ.120 консултации


изплатени целеви помощи на 4909 лицаУчастие в работни срещи, Комитети, работни групи, работни семинари и Съвети

31

Изготвяне на финансови и технически отчети

1 технически и 1 финансов отчет


Проведена кореспонденция с институции и сродни неправителствени организации

35

Създадени условия за изграждане на подкрепящи мрежи за подкрепено вземане на решения за лица с интелектуални затруднения, поставени или в риск от поставяне под запрещение.

45 лица

Медийни изяви и отразяване на дейностите

4

Включени деца в общообразователни детски градини и училища

2 в детска градина; 5 в общообразователни училищаРъководител:

Соня Владимирова - Изпълнителен директор БАЛИЗ

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница