Доклад на комисията до европейския парламент и съвета качество на бензиновите и дизеловите горива, използвани за автомобилен транспорт в Европейския съюзстраница1/3
Дата25.07.2016
Размер484.31 Kb.
#6270
ТипДоклад
  1   2   3
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

Качество на бензиновите и дизеловите горива, използвани за автомобилен транспорт в Европейския съюз
Осми годишен доклад
(за отчетната 2009 година)


Кратко резюме

Директива 98/70/ЕО1 определя минималните технически спецификации, установени по здравни и екологични съображения, на горивата, предназначени за използване в автомобилни двигатели с принудително запалване или със запалване чрез сгъстяване. Качеството на горивата е важно за околната среда, защото то оказва влияние върху емисиите на замърсители от двигателите и, по този начин, върху качеството на въздуха. Също така то влияе върху лекотата и разходите, с които производителите могат да постигнат желаните пределно допустими стойности за емисиите на замърсители и парников газ.

Неспазването на спецификациите на горивата може да доведе до увеличаване на емисиите (например повишеното съдържание на оксигенати може да увеличи емисиите на NOx) и е възможно да предизвика повреда в двигателя и в системите за последващо третиране на отработените газове (например повишеното съдържание на сяра поврежда каталитичните преобразуватели), което води до по-голямо замърсяване на въздуха. С оглед да се осигури спазване на стандартите за качество на горивата, които съгласно посочената директива са задължителни, от държавите-членки се изисква да въведат системи за мониторинг на качеството на горивата.

Съгласно член 8 от Директива 98/70/ЕО от Комисията се изисква да публикува годишен доклад за качеството на горивата в държавите-членки. В настоящия осми доклад на Комисията са обобщени подадените от държавите-членки данни за качеството на бензиновите и дизеловите горива, както и за продадените количества през 2009 г. Всички държави-членки с изключение на Люксембург, чиито компетентни органи не са подали доклад през предишните две години, подадоха пълни доклади за 2009 г. Компетентните органи в Люксембург са подали данни за продажбите на горива, но през 2009 г. не са взимани проби, което означава, че докладът не е пълен според изискваният на директивата. През 2010 г. беше докладвано, че в Люксембург е започнало вземането на проби.

Навременността на подаването на доклади значително се подобри през 2009 г. Четиринадесет държави-членки подадоха докладите си за 2009 г. преди годишния краен срок, като от останалите 13 подадени доклада всички, с изключение на два, бяха получени в рамките на един месец след крайния срок за докладване.

Мониторингът на качеството на горивата през 2009 г. показа, че като цяло спецификациите за бензинови и дизелови горива, залегнали в Директива 98/70/ЕО, са спазени и отново бяха установени малък брой превишавания на нормите. При бензиновите горива основните параметри, за които бяха установени превишения, са: октановото число (определено по изследователския метод — RON/моторния метод — MON)2, налягането на парите при летни условия3, характеристиките на дестилация/изпарение при 100/150°С4 и максималното съдържание на сяра. При дизеловите горива основните параметри, за които бяха установени превишения, са: съдържанието на сяра, точката на 95 % дестилация и цетановото число.

Тъй като случаите на превишаване са сравнително редки и повечето държави-членки предприемат действия за изтегляне от продажба на несъответстващите на нормите горива, Комисията няма информация за каквито и да било отрицателни последици върху емисиите от автомобилите или работата на двигателите, дължащи се на тези превишавания. Комисията обаче призовава държавите-членки да продължават да предприемат действия за осигуряване на пълно съответствие, така че да не възникнат такива проблеми в бъдеще. Комисията ще продължи да контролира спазването на залегналите в директивата изисквания за качеството на горивата.

Ниското съдържание на сяра спомага за намаляването на замърсяването на въздуха и въвеждането на нови технологии при двигателите. Съгласно Директива 2003/17/ЕО от 1януари 2009 г. влезе в сила нова спецификация за автомобилните горива, която ограничава съдържанието на сяра за всички автомобилни горива в ЕС на 10 ppm (горива без съдържание на сяра). Това е първата година на докладване, откакто е въведена промяната, като средното съдържание на сяра съответно отбеляза спад през 2009 г. и е значително по-ниско от нивото, докладвано през 2004 г., както е показано в таблица 1:Таблица 1: Изменение по години на средното съдържание на сяра в бензиновите и дизеловите горива

ЕС

Средно съдържание на сяра, ppm*

Гориво/Година

2001 г.

2002 г.

2003 г.*

2004 г.*

2005 г.*

2006 г.**

2007 г.***

2008 г.***

2009 г.***

Бензин

68

51

37

38

19

18

18

14

6

Дизел

223

169

125

113

25

22

23

18

8

*Не са включени данни за Франция, която не е докладвала през периода 2003—2005 г.
**Не са включени данни за Малта, която не е докладвала през 2006 г.

***Не са включени данни за Люксембург, който не е докладвал през 2007 г. и 2008 г., и чийто доклад за 2009 г. е непълен.

Все още съществуват значителни различия между националните системи за мониторинг на качеството на горивата. Въпреки това се очаква изискванията на директивата да насърчат тяхното хармонизиране и да подобрят качеството на докладването.

2. Въведение

Спецификациите за бензиновите и дизеловите горива, които се продават в Европейския съюз, са формулирани в приложенията към Директива 98/70/ЕО. Считано от 1 януари 2005 г. се прилага само един набор горивни спецификации. В директивата има изискване към държавите-членки да докладват обобщени данни за качеството на горивата, продавани на тяхна територия. От 2004 г. насам има изискване за държавите-членки да докладват за извършвания от тях мониторинг в съответствие с Европейски стандарт EN 142745 или с други системи с равностойна степен на надеждност. Съгласно член 8 от Директива 98/70/ЕО, изменен с член 1, параграф 5 от Директива 2003/17/ЕО, от Комисията се изисква да публикува резултатите от докладите на държавите-членки за качеството на горивата. В изпълнение на това изискване в настоящия осми доклад на Комисията се обобщава качеството на бензиновите и дизеловите горива, както и продадените количества в ЕС за 2009 г. Докладите за предходните години са публикувани на уебстраниците на Комисията6.3. Национални системи за мониторинг

Решение 2002/159/ЕО на Комисията и Европейски стандарт EN 14274 увеличиха полезността на информацията и улесниха анализа на тенденциите в горивата в ЕС. Качеството на системите за мониторинг по отношение на тяхната структура, съответствието с допустимите стойности и информацията, предоставена за изготвянето на докладите, продължава да се подобрява. Въпреки това все още има няколко ключови области, които се нуждаят от подобрения, обобщени както следва:


Държавите-членки се насърчават да продължават да подобряват навременността на подаването на докладите.

Няколко държави-членки не взимат достатъчен брой проби от всички горива или не взимат достатъчен брой проби от бензиностанциите (в противовес на складове/рафинерии), за да изпълнят изискванията на Европейски стандарт EN 142747, вж. фигура 2. Всички такива проби трябва да са в допълнение към минималния брой проби, които трябва да бъдат взети от бензиностанциите.

Когато държавите-членки използват собствените си национални системи, те следва да са описани пълно, за да се провери дали съответстват на европейския стандарт. Това описание следва да демонстрира еквивалентността на системата за мониторинг със стандарт EN 14274 по отношение на статистическата достоверност.

Докладите на държавите-членки се оценяват в съответствие с определения сезонен период, за да се осигури сравнимост на данните при докладването за целия ЕС. Ако дадена държава-членка е предпочела да използва различен сезонен период в сравнение със зададения, в националното приложение към доклада за мониторинг на качеството на горивата следва да бъде предоставена подходяща информация.

При основните числови данни на някои държави-членки се забелязва известно несъответствие. Тези грешки не са непреодолими, но забавят докладването.


4. Докладване за 2009 година

4.1 Качество на горивата и количества

За разлика от предишните години новата максимално допустима стойност за сяра от 10 ppm за всички горива за пътни превозни средства ускори преминаването от бензин RON 95 (<50 mg/kg) към бензин RON 95 (<10 mg/kg). По отношение на октановото число по-голямата част от продажбите на бензин през 2009 г. са на RON 95, като възлизат на 64,4 % от общите продажби на бензинови горива. От останалите продажби на бензинови горива в ЕС 28,3 % са били на бензин с октаново число 95=

Фигура 1: Продажби в ЕС за 2009 г. по вид гориво (%)*

Продажби бензин

2009 г.

Продажби дизел

2009 г.
Вид гориво

%
Вид гориво

%

1

Безоловен бензин RON=91 минимум

0,0 %

13

Дизел

0,0 %

2

Безоловен бензин RON=91 минимум (сяра <50 ppm)

0,0 %

14

Дизел (сяра <50 ppm)

0,0 %

3

Безоловен бензин RON=91 минимум (сяра <10 ppm)

1,5 %

15

Дизел (сяра <10 ppm)

100,0 %

4

Безоловен бензин RON=95 минимум

0,0 %


5

Безоловен бензин RON=95 минимум (сяра <50 ppm)

0,0 %


6

Безоловен бензин RON=95 минимум (сяра <10 ppm)

64,4 %


7

Безоловен бензин 95=

0,0 %


8

Безоловен бензин 95=

0,0 %


9

Безоловен бензин 95=

28,3 %


10

Безоловен бензин RON>=98

0,0 %


11

Безоловен бензин RON>=98 (сяра <50 ppm)

0,0 %


12

Безоловен бензин RON>=98 (сяра <10 ppm)

5,8 %


Подобно на периода 2001—2008 г. най-големите по количество продажби на горива през 2009 г. са осъществени във Франция, Германия, Италия, Испания и Обединеното кралство (фигура 4). В почти всички държави-членки преобладават продажбите на дизелови горива. Съотношението между продажбите на бензинови и дизелови горива обаче варира значително.

От 2001 г. насам се наблюдава нарастваща еднородност по отношение на броя на докладваните класове гориво, които се предлагат в ЕС (вж. фигура 5). Класовете се отличават главно по своето октаново число (RON категория). През 2009 г. само шест държави-членки докладваха, че в тях се предлагат три класа бензиново гориво, като останалите докладваха два класа бензиново гориво (нито една държава-членка не е докладвала, че в нея се предлага само един клас бензиново гориво).

Преди 2009 г. в Европейския съюз се предлагаха само два класа дизелово гориво за използване в пътни превозни средства: с ниско съдържание на сяра и без съдържание на сяра. Както се очакваше, държавите-членки преминаха към 100 % дизелови горива без съдържание на сяра навреме за новото пределно допустимо съдържание на сяра.

Фигура 6 показва средното съдържание на сяра в класовете бензинови и дизелови горива за всяка държава-членка на ЕС. Средното съдържание на сяра в Кипър, Чешката република, България, Словакия и Румъния надвишава новата задължителна граница от 10 ppm за бензин или за дизел.Фигура 2: Брой на пробите за мониторинг на качеството на горивата в ЕС през 2009 г. (среден брой проби по клас гориво)


Среден брой проби
/ Клас гориво

Бензин
ДизелФигура 3: Брой проби на един милион литра през 2009 г. (по държави-членки) (%)

Брой на пробите на един милион литра
Бензин
Дизел
Фигура 4: Количества продажби по видове гориво в ЕС през 2009 г. (милиони литри)

Продажби горива,милиони литри
Общо бензин
Общо дизел
Фигура 5: Брой на класовете гориво, предлагани през 2009 г. в ЕС

Брой на предлаганите класове гориво
Брой на класовете бензин
Брой на класовете дизел
Фигура 6: Средно съдържание на сяра в класовете бензинови и дизелови горива в ЕС през 2009 г. (%)


Средно съдържание на сяра в горивото (ppm)
Бензин
ДизелЗабележка: за няколко държави-членки е показано, че съдържанието на сяра в дизеловото гориво е над допустимите стойности. Във всички тези случаи това е в резултат на много малко на брой проби, но с много високи стойности. Причините са открити и съответно отстранени. В бъдеще тази тенденция трябва да се наблюдава внимателно, тъй като това е първата година, през която съдържанието на сяра е намалено до допустимата стойност от 10 ppm.
4.2 Спазване на Директива 98/70/ЕО през 2009 г.

В таблица 2 е обобщено спазването на Директива 98/70/ЕО през 2009 г. от страна на държавите-членки. В нея са показани както резултатите от анализа на пробите в съпоставка с пределно допустимите стойности, така и спазването на изискванията за формата и съдържанието на докладите. Подобно на периода 2001—2008 г. някои държави-членки подадоха непълна и/или закъсняла информация, като това повлия на качеството на оценката за спазване на изискванията.Съгласно член 9а за определянето на глобите при неспазване на изискванията на директивата отговарят държавите-членки. Подробна информация по отношение на предприети от държавите-членки действия за ограничаване на неспазването на стойностите е дадена в главите за отделните държави в подробния доклад за 2009 г.8

Двадесет държави-членки са предоставили пълни доклади за всички параметри, определени за мониторинг в директивата. На фигура 3 е показан броят проби за 2009 г., взети на един милион литра продадено гориво. Това дава възможност за сравнение на еквивалентна основа между държавите-членки и показва, че Белгия, Латвия и Естония са взимали най-много проби пропорционално на продажбите на горива.

По отношение на бензиновите горива осем държави-членки са докладвали пълно съответствие на резултатите от всички проби с изискванията на Директива 98/70/ЕО (в сравнение с пет за 2008 г.). Резултатите от изпитванията за налягането на наситените пари при летни условия (DVPE) показаха, че по този параметър броят на пробите, които не отговарят на спецификациите, е по-голям, отколкото за другите параметри, като 174 проби не отговарят на спецификациите. По останалите параметри като надвишаващи спецификациите от директивата са докладвани 37 проби по RON или MON, 13 проби по граница на дестилацията и 59 проби по съдържание на сяра. В допълнение 58 проби са надхвърляли граничните стойности по параметри, отбелязани като „Други“ (параметри, които са по-малко чувствителни по отношение на околната среда или качеството на горивата, в това число съдържание на олово и съдържание на оксигенати и на кислород).

По отношение на дизеловите горива десет държави-членки са докладвали, че всички проби от дизелово гориво са в съответствие с Директива 98/70/ЕО (в сравнение с единадесет през 2008 г.). Проблемните параметри са съдържанието на сяра (170 несъответстващи проби), точката на 95 % дестилация (34 проби) и цетановото число (10 проби). Увеличението на несъответстващите дизелови проби се дължи до голяма степен на увеличението на несъответстващите проби по съдържание на сяра през първата година от задължителното преминаване към горива без съдържание на сяра (намаляване на максимално допустимото съдържание на сяра от 50 ppm на 10 ppm).Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница