Доклад на комисията до европейския парламент и съвета относно състоянието на пазара на Съюза в областта на автомобилния транспорт Въведениестраница1/9
Дата03.10.2017
Размер0.58 Mb.
#31569
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

относно състоянието на пазара на Съюза в областта на автомобилния транспорт

1.Въведение


Съгласно член 17, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 относно достъпа до пазара на международни автомобилни превози на товари1:

„До края на 2013 г. Комисията изготвя доклад относно състоянието на пазара на Общността в областта на автомобилния транспорт. Докладът съдържа анализ на пазарната конюнктура, включително оценка на ефективността на контрола и развитието на условията за наемане на работа в професията, както и преценка дали хармонизирането на правилата, inter alia, в областта на изпълнението, таксите за ползване на пътища, както и на социалното законодателство и законодателството в областта на безопасността се е развило до степен, която позволява да се разгледа възможността за по-нататъшно отваряне на вътрешните пазари на автомобилен транспорт, включително в сектора на каботажните превози.“

С настоящия доклад се отговаря на това искане. Докладът събира на едно място доказателства от няколко проучвания2 и използва статистически данни за автомобилни превози на товари, събрани от Евростат3, както и информация относно прилагането на социалните правила4 в областта на автомобилните превози на товари, събрана от държавите членки. Освен това в доклада се използват данни от доклада на групата на високо равнище относно развитието на пазара на автомобилни превози на товари в ЕС от 19 юни 2012 г.5 В допълнение към това в него се отчитат резултатите от широкообхватната консултация със заинтересованите страни, която бе проведена преди и след изготвянето на доклада на групата на високо равнище. На последно място докладът следва установената от Комисията нужда от преразглеждане на регламенти (ЕО) № 1071/2009 и (ЕО) № 1072/2009 в рамките на програмата REFIT6.

2.Развитие на пазара на автомобилни превози на товари

2.1.Дейности по автомобилни превози на товари


Автомобилните превози на товари са основният вид вътрешен транспорт в ЕС, като представляват над 70 % от всички дейности по вътрешен транспорт, както е показано на фигура 1. Делът на автомобилните превози от общия обем на вътрешния транспорт на товари се запази относително стабилен през последното десетилетие.Фигури 1 и 2: Видове превози в рамките на вътрешния транспорт на товари в ЕС 27 през 2012 г. (вляво); автомобилни превози на товари в ЕС 27 през 2012 г. по вид транспорт (вдясно). Източник: Евростат, ГД „Мобилност и транспорт“.

През 2012 г. автомобилните превози в ЕС-27 са генерирали почти 1 700 млрд. тонкилометра, с около 4 % по-малко в сравнение с 2004 г. и с почти 13 % по-малко в сравнение с 2007 г., когато бяха отчетени максималните стойности.

Националните транспортни операции, извършвани от регистрирани в държавата превозни средства, представляват около две трети от всички транспортни дейности. Националните транспортни операции, извършени от превозни средства, регистрирани в друга държава членка (тоест каботажни превози), представляват едва малко над 1 % от общите транспортни дейности. Делът на международните транспортни операции се увеличи през последното десетилетие от 30 % от всички дейности по автомобилни превози на товари през 2004 г. на 33 % през 2012 г. Това показва все по-интегриран единен пазар в ЕС. Четири пети от всички международни транспортни дейности са извършени от превозни средства, регистрирани или в държавата членка на товарене, или в държавата членка на разтоварване. Една пета е извършена от превозни средства, регистрирани в трета държава (т.е. пътувания между трети страни) в сравнение с около една осма през 2004 г. Делът на пътуванията между трети страни от всички дейности по автомобилен превоз на товари се е увеличила от 4 на 7 % между 2004 и 2012 г. (вж. също така фигура 2 по-горе).

Със своя ръст от над 80 % между 2004 и 2012 г. пътуванията между трети страни представляват сегментът с най-силен растеж на пазара на автомобилни превози на товари. Той се облагодетелства от факта, че международните транспортни дейности са напълно либерализирани в рамките на ЕС. Каботажните превози също са се увеличили (с около 50 %), но продължават да бъдат на сравнително ниско равнище. В Регламент (ЕО) № 1072/2009 каботажът се определя като „вътрешен превоз за чужда сметка или срещу възнаграждение, извършван временно в приемаща държава членка“. Въведено е ограничение за три каботажни превоза в рамките на седем дни след извършването на международен превоз. Значителното увеличение на каботажните превози отчасти се дължи на факта, че през 2009 и 2012 г. бяха премахнати специалните преходни ограничения за превозвачите от повечето държави, които се присъединиха към ЕС съответно през 2004 и 2007 г.

Както е видно от фигури 3 и 4, в абсолютно изражение превозвачите от ЕС-157 продължават да извършват по-голямата част от всички каботажни превози (51 %), най-вече в съседни държави членки на държавата членка, където е регистрирано превозното средство. Най-важните пазари на каботажни превози са централно разположените големи транспортни пазари (Германия, Франция). В седем от първите десет приемащи държави членки за каботажни превози по-голямата част от тези превози се извършват от превозни средства, регистрирани в държава от ЕС-15. При превозвачите от ЕС-12 се наблюдава тенденция да се извършват относително повече транспортни дейности извън техните вътрешни пазари, тъй като техните национални пазари на автомобилни превози на товари са доста малки. Само във Франция се извършват повече национални автомобилни превози на товари отколкото във всички 12 държави членки, които се присъединиха към ЕС през 2004 и 2007 г., взети заедно.Фигури 3 и 4: Каботажни превози в ЕС през 2012 г. по произход на превозното средство (вляво) и по приемаща държава (вдясно). Източник: Евростат, ГД „Мобилност и транспорт“.

Около 15 % от всички дейности по автомобилни превозни на товари през 2012 г. са представлявали превоз за собствена сметка, а останалите 85 % са били за чужда сметка или срещу възнаграждение. Транспортните дейности за чужда сметка или срещу възнаграждение представляват дейностите, които се извършват в сектора на автомобилните превози в ЕС, както е определен в статистическите данни за стопанска дейност, докато превозът за собствена сметка е бил извършван от други икономически сектори за техни собствени цели. Операциите за собствена сметка са по-важни в рамките на националния транспорт, отколкото в международния транспорт.

По правило операциите за собствена сметка не са достъпни за оператори, които извършват каботажни превози или пътувания между трети страни. В този контекст се отчитат само операции за чужда сметка или срещу възнаграждение. Поради това процентът на проникване на каботажните превози отчита само пазарния сегмент за превози за чужда сметка или срещу възнаграждение. Данните от Евростат показват, че чуждестранните превозни средства са представлявали 2,5 % от общия национален пазар за превози за чужда сметка или срещу възнаграждение в ЕС-27 през 2012 г., докато превозните средства с национална регистрация са извършили останалите 97,5 %.

Макар че се предполага, че нивата на каботажните превози в данните на Евростат са по-ниски от реалните, докладите на държавите членки за прилагането не показват високи нива на неотчетени каботажни превози (вж. раздел 4.2). Освен това статистическите данни на Евростат са най-всеобхватните и съпоставими налични данни, тъй като те представляват резултат от официално събиране на данни, извършено от националните статистически служби и докладвано на Евростат в съответствие с договорени стандарти.Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница