Доклад на комисиятастраница1/5
Дата16.08.2017
Размер0.67 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5


BGКОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Брюксел, 15.5.2009

COM(2009) 225 окончателен

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА

Анализ на наказанията за сериозни нарушения на социалните разпоредби в автомобилния транспорт, предвидени в законодателството на държавите-членки

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА

Анализ на наказанията за сериозни нарушения на социалните разпоредби в автомобилния транспорт, предвидени в законодателството на държавите-членки

(текст от значение за ЕИП)


1.Въведение


Настоящият доклад съдържа анализ на наказанията за сериозни нарушения на социалните разпоредби в автомобилния транспорт, предвидени в законодателството на държавите-членки, съгласно член 10 от Директива 2006/22/ЕО1 относно минималните условия за изпълнение на социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт.

Нарушенията засягат два регламента. Регламент (ЕО) № 561/20062 за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, съдържа много прецизни разпоредби относно максималното време на управление, минималния период на почивка и минималните прекъсвания за професионални водачи. Регламент (ЕИО) № 3821/853 относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт касае монтирането и използването на тахографа.

Регламент (ЕО) № 561/2006 задължава държавите-членки да определят правила относно санкциите, приложими при нарушения на двата регламента. Тези санкции следва да бъдат ефективни, съразмерни, възпиращи и недискриминационни4. Освен това в съображение 26 от посочения регламент се казва, че възможността за спиране от движение на превозно средство в случай на установяване на сериозни нарушения следва да бъде включена в общия обхват на мерките, с които разполагат държавите-членки. Регламентът обаче не съдържа точно определение на термина „сериозно нарушение“.

Първоначално Директива 2006/22/ЕО включваше приложение III, което съдържаше неизчерпателен списък с евентуални нарушения. Това приложение III бе наскоро заменено с ново приложение с Директива 2009/5/ЕО на Комисията5. Новото приложение III съдържа насоки за категоризиране на нарушенията на двата регламента.

Държавите-членки трябваше да уведомят Комисията за правилата, които те са определили относно санкциите, приложими при нарушения на двата регламента6. До момента на изготвянето на настоящия доклад 26 държави-членки са уведомили Комисията за правилата. Португалия все още не е изпълнила това задължение и е следователно обект на процедура за нарушение.

2.Видове санкции


В националните законодателства и регламенти съществуват различни видове санкции: парични санкции, спиране от движение на превозното средство, забрана за управление на превозно средство и лишаване от свобода. Санкциите може да се различават за водачи и за предприятия.

2.1.Парични санкции


Всички държави-членки предвиждат парични санкции за нарушения. Максималният размер на глобите значително варира в отделните държави-членки — от фиксирана глоба в размер на 58,23 EUR в Малта до 5 000 EUR и повече в Австрия, Кипър, Германия и Ирландия. Това означава, че максималният размер на глобата може да бъде няколко пъти по-висок в една държава спрямо друга държава.

Това несъответствие отчасти се дължи на социоикономическите разлики между държавите-членки, поради които една глоба може да бъде възпираща и съразмерна в дадена държава, докато в друга държава същата глоба може и да не постига този ефект. Тази логика обаче не е приложима в случая на Испания или Унгария, например, където санкциите са относително високи.

Финландия има уникален подход в това отношение, тъй като санкцията се изчислява въз основа на „дневни ставки“. Тези „дневни ставки“ отчитат, между другото, дневния доход и броя на децата на извършилия нарушението.

2.2.Спиране от движение на превозното средство


Както бе отбелязано по-горе, съображение 26 от Регламент (ЕО) № 561/2006 ясно определя спирането от движение на превозното средство като една от мерките, които се прилагат при сериозни нарушения. Тази мярка може да принуди, например, водача на превозното средство да се възползва от достатъчен период на почивка в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 561/2006. Тя може също така да предотврати случаите, в които предприятията печелят конкурентно предимство като не спазват регламента, а вместо това просто плащат глоби.

Само 15 държави-членки обаче уведомиха Комисията, че предвиждат в своите законодателства възможността за спиране от движение на превозното средство (България, Чешката република, Дания, Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Италия, Кипър, Литва, Люксембург, Полша, Румъния, Швеция и Обединеното кралство).


2.3.Други санкции


Седем държави-членки предвиждат лишаване от свобода в случаи на сериозни нарушения, въпреки че някои от тях само в случаите, когато глобата не е платена (Дания, Ирландия, Франция, Кипър, Люксембург, Австрия и Обединеното кралство).

В някои държави законодателството предвижда и временно отнемане на свидетелството за управление на МПС (България, Дания, Гърция, Италия и Обединеното кралство) или на картата на водача (Словакия).

Няколко държави-членки прилагат и по-големи или по-строги санкции в случай на повторни нарушения (България, Франция, Италия, Австрия, Словакия и Обединеното кралство). Австрийското законодателство например предвижда възможността за лишаване от свобода, когато лицето вече е било санкционирано за подобно нарушение.


Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница