Доклад на комисиятастраница2/5
Дата16.08.2017
Размер0.67 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5

2.4.Санкции за предприятия


Съгласно член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 561/2006 предприятията отговарят за нарушения, извършени от техните водачи, дори ако нарушението е било извършено на територията на друга държава-членка или трета страна. В повечето държави-членки (Белгия, България, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Италия, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство) законодателството предвижда различни санкции за водачите и за предприятията, като тези за предприятията за по-големи и по-строги от тези за водачите.

Съгласно член 10, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 561/2006 изпращачите, спедиторите, туроператорите, основните изпълнители, подизпълнителите и агенциите за наемане на водачи трябва да осигуряват, че договореният транспортен график е съобразен с разпоредбите относно времето на управление и периодите на почивка. Само в няколко държави-членки обаче законодателството относно санкциите касае тези оператори по транспортната верига (Дания, Естония, Полша, Финландия и Швеция). За съжаление анализът на съответните законодателства не показва как тези санкции се прилагат на практика.


2.5.Принцип на екстратериториалност


С член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 561/2006 се въвежда и принципа на екстратериториалност: ако компетентните органи установят нарушение, извършено в дадена държава-членка, за което не е била наложена санкция, компетентните органи са оправомощени да налагат санкции, дори когато нарушението е било извършено на територията на друга държава-членка или на трета страна. Съгласно принципа на недискриминация санкцията трябва да бъде същата като в случая на нарушение, извършено на територията на държавата-членка, която е установила нарушението.

Въпреки че този принцип позволява по-голям обхват на прилагане на социалното законодателство в автомобилния транспорт, той може да има и негативен страничен ефект, тъй като санкциите, които държавите-членки прилагат за едно и също нарушение, могат силно да се различават. Превозвачите, извършили нарушение, може да предпочетат да заплатят санкцията за това нарушение в държава-членка, която прилага много ниски глоби, вместо да рискуват много висока глоба в друга държава-членка. Това би могло да им даде конкурентно предимство пред други предприятия, които спазват регламентите.


3.Национални системи за санкции


Съгласно информацията, предоставена от държавите-членки на Комисията, националните системи за санкции силно се различават. Съществува принципна разлика между държави-членки, чието законодателство не прави разлика между отделните нарушения, и държави-членки, чието законодателство различава отделните специфични нарушения и прилага различна тежест на наказания на тези нарушения.

3.1.Системи, които не правят разлика между отделните санкции


Законодателството на някои държави-членки определя максимална и понякога минимална тежест на наказанията, приложими при нарушения по принцип. По този начин не е възможно да се анализират санкциите за сериозни нарушения. Някои държави-членки уведомиха Комисията само за тези максимални и понякога минимални тежести (Чешката република, Ирландия, Люксембург, Австрия и Обединеното кралство). Малта прилага фиксирана глоба за нарушения (58,23 EUR).

3.2.Системи, които правят разлика между отделните санкции


В останалите държави-членки в законодателството се предвиждат поне няколко различни вида нарушения, за които се прилагат различни санкции. Трябва да се отбележи, че не всички държави-членки, които прилагат различни санкции за различни нарушения, имат различни размери на глобите за същите видове нарушения.

3.2.1.Нарушения на разпоредбите относно времето на управление и периодите на почивка съгласно Регламент (ЕО) № 561/2006


Законодателството на някои държави-членки, които правят разлика между отделните санкции, съдържа подробна система за категоризиране на нарушенията по отношение на времето на управление и периодите на почивка, предвидени в Регламент (ЕО) № 561/2006. Различават се две или повече тежести за същия вид нарушение, като на всяка тежест съответстват специфични глоби. Разпоредбите предвиждат например по-големи санкции при превишаване на дневното време на управление с два часа в сравнение с превишаването му със само един час.

Таблицата в приложение I е изготвена въз основа на информацията, предоставена на Комисията. В нея се прави сравнение на глобите в държавите-членки с диференцирани санкции, които се прилагат при нарушенията на членове 6—8 от Регламент (ЕО) № 561/2006, определени в новото приложение III към Директива 2006/22/ЕО.

В таблицата се показват и разликите в размера на глобите, прилагани в отделните държави-членки. В някои крайни случаи максималният размер за някои специфични нарушения в дадена държава може да бъде повече от десет пъти по-голям отколкото в друга. Надвишаването на дневното време на управление с повече от два часа може да доведе до глоба в размер на максимум 4 600 EUR в Испания, докато максималната глоба в Гърция е 400 EUR.

Начинът, по който се определят тежестите в отделните държави-членки, също се различава. Ограниченията се изразяват или в минути или часове, или в проценти. Някои държави-членки предвиждат само две различни тежести, например Естония, Франция и Словакия. Други използват повече тежести, например Унгария, която има 5 степени на превишаване на дневното време на управление: с 5 %, с 5—10 %, с 10—15 %, с 15—20 % или с повече от 20 %.

Испанското законодателство например предвижда конкретна сума за всеки час надвишаване на двуседмичното време на управление, което е ограничено до 90 часа съгласно Регламент (ЕО) № 561/2006: време на управление над 110 часа води до санкция от 1 580 EUR, а време на управление над 111 часа води до санкция от 1 620 EUR, като и в двата случая превозното средство се спира от движение.

Когато дадена разпоредба предвижда повече от две тежести, увеличението на санкциите може да бъде линейно или прогресивно. В Нидерландия например санкцията за надвишаване на седмичното време на управление е 110 EUR на час, докато в Гърция санкцията за надвишаване на дневното време на управление с два часа е повече от два пъти по-голяма от санкцията за надвишаване с един час.

Белгия прилага специфична система за определяне на санкциите за надвишаване на дневното време на управление и на непрекъснатия период на управление, която взема предвид два параметъра. В случая на дневно време на управление тежестта на наказанието се определя от най-дългия период на почивка по време на периода на управление. По този начин ако водачът е имал непрекъснат период на почивка в продължение на по-малко от три часа, надвишаването на дневното време на управление с четири часа води до по-голяма санкция (450 EUR), отколкото ако водачът е имал непрекъснат период на почивка в продължение на шест часа (310 EUR).

Когато държавите-членки предвиждат подобни разлики между отделните нарушения, е възможно да се установи кои нарушения се смятат за по-сериозни. Следователно може да се заключи, че когато става въпрос кои нарушения се смятат за по-сериозни, разпоредбите относно нарушенията по отношение на времето на управление и периодите на почивка не се различават много в отделните държави-членки, дори и да съществуват някои малки разлики. Например едно нарушение по отношение на прекъсванията, категоризирано като леко нарушение в новото приложение III към Директива 2006/22/ЕО, в Белгия води до по-малка санкция отколкото незначително нарушение по отношение на дневната почивка; в Нидерландия за тези две нарушения се прилага същата санкция, докато в Полша нарушението по отношение на прекъсванията води до по-голяма санкция.

По принцип от само себе си се разбира, че колкото повече е надвишено максималното време на управление или колкото по-малко се спазва минималният период на почивка, толкова по-сериозно е нарушението.

Разликите се състоят предимно в два аспекта: различните тежести на различните наказания и размерите на глобите, определени за нарушенията. Както бе посочено по-горе броят на тежестите варира и тяхното определяне значително се различава според това дали се основават на часове/минути или на проценти. По отношение на размера на санкциите разликите са очевидни, както става ясно от приложение I.


3.2.2.Нарушения на Регламент (ЕИО) № 3821/85 (регламентът относно тахографа)


Докато разпоредбите относно нарушенията на Регламент (ЕО) № 561/2006 до голяма степен си приличат в отделните държави-членки по отношение на кое нарушение се смята за по-сериозно, положението с нарушенията на Регламент (ЕИО) № 3821/85 е различно.

Когато в законодателствата на държавите-членки се съдържат различни категории нарушения, те обикновено значително се различават както между отделните държави-членки, така и от категоризирането в новото приложение към Директива 2006/22/ЕО. От допълнителната информация, предоставена от държавите-членки, става ясно, че съществуват значителни разлики не само по отношение на размера на приложимите глоби, но и по отношение на начина на категоризиране на нарушенията.

Тези разлики в категоризирането са показани в таблицата в приложение II. За някои нарушения, които се смятат за „много сериозни“ според Директива 2006/22/ЕО, някои държави-членки прилагат най-ниския размер на наказание за нарушения на Регламент (ЕИО) № 3821/85. Такъв е случаят например, когато водачът разполага с повече от една валидна карта на водача (нарушение G7 в приложение III към Директива 2006/22/ЕО). В този случай България, Естония и Литва прилагат най-ниската тежест на наказание. Други примери са неправилното използване на превключвателя на тахографа или когато водачът не е в състояние да представи записите от картата на водача, ако той или тя притежава такава (нарушения G22 или I4).

От друга страна, за повечето нарушения, които се смятат за леки нарушения съгласно Директива 2006/22/ЕО, повечето държави-членки не прилагат своите най-ниски тежести на наказание. Например в случай на водач, който не разполага с достатъчно хартия за разпечатки — нарушение, категоризирано като леко нарушение според Директива 2006/22/ЕО (нарушение G5) — Унгария прилага най-високата тежест на глоба.

Единствено нарушенията, свързани с измами с тахографа (нарушения J1—J3), и случаите, в които предприятията не съхраняват тахографските листове (нарушения G6 и G10), са категоризирани по подобен начин в повечето държави-членки, като за тези много сериозни нарушения се прилага най-големият размер на наказание.

Подобно на Регламент (ЕО) № 561/2006 размерите на глобите за нарушения на Регламент (ЕИО) № 3821/85, в това число и максималните размери на приложимите глоби, силно се различават. Манипулирането на тахографа например се наказва с глоба до 586 EUR в Литва и с 2 460 EUR в Полша, въпреки че и в двата случая се налага максималната глоба. В други държави глобата може да бъде дори и по-висока: в Испания глобата за такива нарушения е 4 601 EUR, в Италия до 6 232 EUR, а във Франция до 30 000 EUR (като освен това има възможност за лишаване от свобода до 1 година).

Следователно може да се обобщи, че за нарушения на Регламент (ЕИО) № 3821/85 не само размерът на приложимата глоба за сериозни нарушения, но и категоризирането, по-конкретно определението кое нарушение се смята за сериозно, също се различава значително в отделните държави-членки.


Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница