Доклад на комисиятастраница3/5
Дата16.08.2017
Размер0.67 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5

4.Заключение


Разпоредбите относно наказанията за сериозни нарушения на социалното законодателство значително се различават в отделните държави-членки по отношение на видовете санкции, размера на глобите и категоризирането на нарушенията.

Докато всички държави-членки използват глоби като санкция, не всички предвиждат спиране от движение на превозното средство или лишаване от свобода например. В някои държави-членки е възможно отнемане на свидетелството за управление на МПС или на картата на водача.

Проблемът е още по-сложен, ако се вземат предвид начините, по които държавите-членки категоризират различните видове или тежести на нарушения. Размерът на глобите силно варира между отделните държави-членки, като в крайни случаи съотношението достига 1:10. Тези разлики се дължат само отчасти на социоикономическите разлики, поради които една и съща глоба може да бъде пропорционална и възпираща в една държава, но не непременно в друга.

Докато за нарушенията по отношение на времето на управление и периодите на почивка е по-скоро ясно кои нарушения трябва да се смятат за по-сериозни от други, категоризирането на нарушения на Регламент (ЕИО) № 3821/85 силно се различава в отделните държави-членки. Някои нарушения се смятат за сериозни в дадена държава, но не непременно в друга.

Освен това в много държави-членки приложимите санкции за нарушения на разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 3821/85 не съответстват на общностните насоки по отношение на категоризирането на нарушенията, които се съдържат в Директива 2009/5/ЕО на Комисията за изменение на приложение III към Директива 2006/22/ЕО.

Следователно водачите и предприятията, които осъществяват дейност в международния транспорт, срещат големи затруднения ясно да определят тежестта на евентуалните нарушения, когато не спазват някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 561/2006 и Регламент (ЕИО) № 3821/85, тъй като санкциите, на които са изложени в различните държави-членки, водят до противоречиви интерпретации.

Комисията смята създалата се в резултат на решенията на законодателите ситуация за незадоволителна по отношение на равнопоставеността на водачите и на предприятията. Новото приложение към Директива 2006/22/ЕО, въведено с Директива 2009/5/ЕО на Комисията, представлява основа за постигане на общо разбиране кое нарушение следва да бъде смятано за сериозно и кое не. Държавите-членки се насърчават да предприемат необходимите стъпки за осигуряване на по-хармонизирано прилагане на социалните разпоредби в автомобилния транспорт, като по този начин подобрят тяхното спазване.

Комисията ще продължи да работи в тази насока, по-конкретно като подкрепя диалога между държавите-членки относно националното тълкуване и прилагане на социалните разпоредби в автомобилния транспорт чрез комитета, посочен в Регламент (ЕО) № 561/2006, като има предвид ограниченията на компетенциите, които държавите-членки и законодателите са решили да наложат на Комисията.ПРИЛОЖЕНИЕ I

Преглед на приложимите глоби за нарушения на членове 6—9 от Регламент (ЕО) № 561/2006 в държавите-членки, които предвиждат в своите законодателства различни глоби за различни тежести на нарушенияПРАВНО ОСНОВАНИЕ

ВИД НАРУШЕНИЕ
МСН7

СН7

ЛН7

BE

EE

EL

ES

FR

HU8

NL

PL

RO

SL9


SK

B

Периоди на управление

B1

Член 6, параграф 1.

Превишаване на дневното време на управление от 9 часа, при условие че не е позволено удължаване до 10 часа

9h<...<10hX

40-120*

<383

80

301-350

135

209-419

-

46

294-441

150

<991

B2

10h<...<11h
X
80-180*

<383

200

400

135

838-1258

110

46

+61/h


441-588

150

<991

B3

11h<

X140-1600*

<766

400

1501-4600

<1500

1677

220-1320

588-1470

150

<1652

B4

Превишаване на удълженото дневно време на управление от 10 часа, при условие че удължаването е позволено

10h<...<11hX

40-120*

<383

80

301-325

135

209-419

110

46

294-441

150

<991

B5

11h<...<12h
X
80-180*

<383

200

350-400

135

838-1258

220

46

+61/h


441-588

150

<991

B6

12h <

X140-1600*

<766

400

1501-4600

<1500

1677

330-1320

588-1470

150

<1652

B7

Член 6, параграф 2

Превишаване на седмичното време на управление

56h<...<60hX

100/h

<383

/

301-330

135

209-419

110/h

/

/

150

<991

B8

60h<...<70h
X
100/h

<383

/

330-1580

135-1500

838-1258

110/h

/

/

150

<991

B9

70h<

X100/h

<383

/

1620-4600

<1500

1677

110/h,

<1100

/

/

150

<1652

B10

Член 6, параграф 3

Превишаване на общото време на управление през две последователни седмици

90h<...<100hX

/

<383

/

301-350

135

209-419

110/h

30 за <92, след това

+30/h


294-441

150

<991

B11

100h<...<112h30
X
/

<383

/

350-1700

135-1500

838-1258

110/h,

<1100

294-441

150

<991

B12

112h30<

X/

<383

/

1700-4600

<1500

1677

110/h,

<1100

294-441

150

<1652

C

Прекъсвания

C1

Член 7

Превишаване на непрекъснатото време на управление

4h30<...<5hX

20-80§

<383

200

/

135

209-838

110

46

294-441

40

<991

C2

5h<...<6h
X
60-400§

<383

200

301-1501

135-1500

838-1258

110-220

46 +61/ 30min

441-588

120-250

<991

C3

6h<

X120-2000§

<383

200

1501-3301

<1500

1677

220-1980

588-1470

250-600

<1652

D

Почивки

D1

Член 8, параграф 2

Недостатъчна дневна почивка от по-малко от 11 часа, при условие че не се допуска намалена дневна почивка

10h<…<11hX

50/ 30min

<383

/

301

135

209-838

110

30

294-441

150

<991

D2

8h30<…<10h
X
50/ 30min

<383

/

400

135

838-1258

110

30

+61/h


441-735

150

<991

D3

<8h30

X50/ 30min

<766

/

1501-4600

135;

<6h: 1500

1677

<8h:

220


-1980

588-1470

150

<1652

D4

Недостатъчна дневна почивка от по-малко от 9 часа, при условие че се допуска намалена дневна почивка

8h<…<9hX

50/ 30min

<383

/

301

135

209-838

110

30

294-441

150

<991

D5

7h<…<8h
X
50/ 30min

<383

/

400-1501

135

838-1258

220

30

+61/h


441-735

150

<991

D6

…<7h

X50/ 30min

<766

/

1501-4600

135;

<6h: 1500

1677

440-1980

735-1470

150

<1652

D7

Недостатъчна разделена дневна почивка от по-малко от 3+9 часа

3h+8h<..<9hX

50/ 30min

<383

/

/

135

209-838

110

30

294-441

150

<991

D8

3h+7h<..<8h
X
50/ 30min

<383

/

/

135

838-1258

220

30

+61/h


441-735

150

<991

D9

3h+[…<7h]

X50/ 30min

<766

/

/

135;

<6h: 1500

1677

440-1980

735-1470

150

<1652

D10

Член 8, параграф 5

Недостатъчна дневна почивка от по-малко от 9 часа при екипно управление

8h<...<9hX

/

/

/

301

135

209-838

-

30

/

150

<991

D11

7h<...<8h
X
/

/

/

400-1501

135

838-1258

110

30

+ 61/h


/

150

<991

D12

…<7h

X/

/

/

1501-4600

135;

<6h: 1500

1677

220-1760

/

150

<1652

D13

Член 8, параграф 6

Недостатъчна намалена седмична почивка от по-малко от 24 часа

22h<...<24hX

100/ 1h

<383

/

/

135

209-838

110/h

15 за > 23h, за по-малко

+30/h


294-441

150

<991

D14

20h<...<22h
X
100/ 1h

<383

/

/

135

838-1258

110/h

294-441

150

<991

D15

…<20h

X100/ 1h

<383

/

/

<1500

1677

110/h, <1100

294-441

150

<1652

D16

Недостатъчна седмична почивка от по-малко от 45 часа, при условие че не се допуска намалена седмична почивка

42h<...<45hX

100/ 1h

<383

/

301-400

135

209-838

110/h

15 за > 44h, за по-малко

+ 30/h


294-441

150

<991

D17

36h<...<42h
X
100/ 1h

<383

/

301-400

135

838-1258

110/h

294-441

150

<991

D18

…<36h

X100/ 1h

<383

/

1501-4600

<20h: <1500

1677

110/h, <1100

294-441

150

<1652

*: В зависимост от периода на почивка

§: В зависимост от направеното прекъсване

‡: В случай на съдебно производство максималният размер е 750 EURПРИЛОЖЕНИЕ II

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница