Доклад на национален дарителски фонд „13 века българиястраница3/5
Дата23.07.2016
Размер1.13 Mb.
1   2   3   4   5

Б. ФИНАНСИ


Годишният финансово-счетоводен отчет на Националния дарителски фонд „13 века България” за 2011 г. е изготвен в съответствие със следните законови и подзаконови актове:

 • Закон за Националния дарителски фонд „13 века България”;

 • Закон за счетоводството;

 • Закон за юридическите лица с нестопанска цел;

 • Приложимата част от данъчните закони – ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ, ДОПК, ЗДДС;

 • Кодекс за социално осигуряване и свързаните с него подзаконови актове;

 • Закон за здравното осигуряване;

 • Кодекс на труда;

 • Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия;

 • Всички приложими законови36 и подзаконови актове, касаещи счетоводното отчитане на дейността на фонда.

Фондът има утвърден индивидуален сметкоплан, който е съобразен с приложимото законодателство, относно счетоводното отчитане на дейността. Прилага се двустранно счетоводно записване на база мемориално-ордерната система с автоматизирана обработка на счетоводната информация на основата на документалната обоснованост, съгласно утвърдената счетоводна политика, като се прилагат съответните софтуерни продукти.

През 2011 г. са използвани следните програмни продукти за счетоводно отчитане дейността на фонда:ПП КОНТО – основен счетоводен софтуер за обработка на счетоводна информация. С този програмен продукт се извършват счетоводни операции на съставените първични и вторични счетоводни документи, въз основа на които се създават хронологични и систематични регистри, рекапитулации по счетоводни сметки, главна книга, оборотна ведомост и други, които се използват за обобщаване на счетоводната информация.

ПП ДНЕВНИЦИ ПО ДДС – софтуер за генериране на отчетни регистри по ДДС - дневник за покупките, дневник за продажбите и справка-декларация по ЗДДС. С този програмен продукт ежемесечно се обработват, систематизират и подават данни към НАП на създадените дневници и справка-декларация по ДДС на база на първичните счетоводни документи.

ПП ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ – софтуер за дълготрайните активи. Програмният продукт се използва за аналитична информация на дълготрайните активи на фонда, ежемесечно начисляване на счетоводни и данъчни амортизации по линейния метод на амортизация, движение на дълготрайните активи /заприходяване и отписване/, собственост на НДФ „13 века България”.

ПП РЕФЛЕКС – софтуер за заплати. С програмният продукт се обработват и начисляват трудовите възнаграждения и осигуровките на служителите на фонда, съгласно действащото законодателство, съставят се разчетно-платежни ведомости, справки за НАП и НОИ, служебни бележки и други.

ПП ХОНОРАРИ – софтуер за начисляване на възнаграждения на лица по извънтрудови правоотношения, с които НДФ „13 века България” има сключени граждански договори. Съставя се Сметка за изплатени суми, Служебна бележка за удържани и преведени данъци, съгласно ЗДДФЛ и КСО, рекапитулация на изплатените суми, справки за НАП и НОИ.

ПП POPDOO – софтуер за изплащане на обезщетения от НОИ. С този програмен продукт се обработват данните за съставяне на придружителните писма и описите за изплащане на паричните обезщетения от ДОО – болнични листове и заявления-декларации за изплащане на обезщетения по майчинство за представяне в НОИ.

ПП за ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР. № 1 и ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР. № 6 – С този софтуер се обработват и съхраняват данни за осигурените лица за фондовете на ДОО, ТЗПБ, ДЗПО, ГВРС, ЗОВ, облагаемия доход и данъка за доходи от трудови и извънтрудови правоотношения, след което систематизираната информация се представя в НАП.

Счетоводната информация се архивира на магнитен и хартиен носител и съхранява в предвидените от Закона за счетоводството срокове.
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Фондът е възприел практиката да се извършва независим финансов одит на годишния финансов отчет за всяка календарна година. Одитът за 2011 г. е извършен от „Софи Рейч” ЕООД.

Одиторският доклад и заверените съставни части на годишния финансов отчет са представени от „Софи Рейч” ЕООД на фонда в съответствие със срока, съгласно договор № 161/23.12.2011 г. за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет за 2011 г.

Одитът е изготвен в съответствие с приложимите Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия /НСФОМПС/.

Предмет на одиторска заверка са:


 • счетоводен баланс към 31.12.2011 г. на НДФ „13 века България”;

 • отчет за приходите и разходите за 2011 г. на НДФ „13 века България”;

 • отчет за собствения капитал на НДФ „13 века България” за 2011 г.;

 • отчет за паричния поток за 2011 г. на НДФ „13 века България”.

Одитиращата фирма „Софи Рейч” ЕООД удостоверява, че годишния финансов отчет дава вярна и честна представа за финансовото и имуществено състояние на НДФ „13 века България” към 31.12.2011 г., както и за финансовите резултати и за паричните потоци към тази дата, в съответствие с приложените НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
Стойностният праг на дълготрайните материални активи във фонда е определен съгласно нормите на чл. 50 от ЗКПО в размер на 700 лева. Под този праг закупените активи не притежават характеристики на дълготрайни и се изписват като текущ разход в момента на придобиването им и предаването им за експлоатация.

Фондът амортизира дълготрайните си материални активи, като прилага линеен метод на амортизация и амортизационни норми, определени въз основа на предполагаемия полезен срок на годност на активите към датата на придобиване. Прилаганите годишни амортизационни норми от фонда за счетоводни и данъчни цели, по основни групи дълготрайни материални активи са както следва:
Видове дълготрайни материални активи
Амортизационни норми
31.12.2011 г.


 • Сгради и съоръжения

-

4%

 • Машини,производствено оборудване, апаратура

-


30%

 • Компютри, софтуер, периферни устройства

-

50%

 • Автомобили

-

25%

 • Всички останали амортизируеми активи

-

15%

В счетоводния баланс на фонда за 2011 г. в Раздел „Б – НЕТЕКУЩИ (дълготрайни) АКТИВИ” са посочени Дълготрайните материални активи на фонда по групи, както следва: • Земи (терени) – 365 хил. лв.

 • Сгради и конструкции – 1 799 хил. лв.

 • Машини и оборудване – 771 хил. лв.

 • Съоръжения – 67 хил. лв.

 • ДМА в процес на изграждане – незавършен обект „Дом „Родна стряха” – 49 хил. лв.

 • Дъгосрочни инвестиции – 775 хил. лв.

Общо Раздел „Б – НЕТЕКУЩИ (дълготрайни) АКТИВИ” възлиза на 3826 хил. лв.


Раздел „В - ТЕКУЩИ (краткотрайни) АКТИВИ”

В този раздел са посочени вземанията на фонда от клиенти, съдебни и присъдени вземания и други вземания с общ размер на 88 хил. лв. /87 368.41 лв./ както следва:

- Вземания от клиенти в размер на 3 879.70 лв.:


 • Община Велинград – 2 687.65 лв. (дължимата сума е за наем за помещение и изразходвана електроенергия, съгласно договор за наем №186/11.04.2011 г.);

 • Асотт – 91 ЕООД – 704.03 лв. (сумата е издължена през м.01.2012 г.)

 • Марияна Лобутова - гр.Самоков – 202.50 лв. (сумата е издължена през м.01.2012 г.)

 • ПП ГЕРБ – 285.52 лв. (сумата е издължена през м.01.2012 г.)

- Съдебните и присъдени вземания в размер на 81 343.07 лв. са във връзка със следните дела:

 • ЕТ „Монарх-СМ-Славка Павлова” – вземане в размер на 15 751,95 лв. Образувано е изпълнително дело № 2613/2002, по описа на съдебно изпълнителна служба (СИС), І-во отделение, 9 участък при Софийски районен съд.

 • Фондация „Достоен живот за ромите” – вземане в размер на 6 769,52 лв. Образувано е изпълнително дело № 20081110410143/2008 г. при държавен съдия изпълнител при Софийския районен съд.

 • „Доми-99” ЕООД – вземане в размер на 56 100.00 лв. Образувано е изпълнително дело № 7900400604/2010 г. за вземане в размер на 50 000 лв. главница, 5 000.00 лв. еднократна неустойка, 1 100.00 лв. за разноски по делото

 • „АТЛАС” ООД – 2 721.60 лв. Образувано е гражданско дело № 50587/2011 г. на 24 състав на СРС I гражданско отделение, (дължимата сума е за наем за помещение в имота на фонда във Велинград, съгласно договор 82/26.11.2004 г.)

 • Други вземания в размер на 2 145.64 лв. се отнасят за:

- ДДС за възстановяване в размер на 1 518.86 лв. - Данъчен кредит по Закона за данък добавена стойност, съгласно Справка-декларация за м. декември 2011 г.

- Предоставени служебни аванси на служителите от регионалните комисии в размер на 398.45 лв. Тези средства ще се използват и отчитат през 2012 година.

- Предоставен депозит на „Чез Електро България” АД в размер на 228.33 лв.

В раздела на баланса „Парични средства” са посочени салдата по депозитните и разплащателни сметки, и наличностите в касата на фонда.

Размерът на средствата е следния:


 1. Депозитни сметки:

1 501 251.00

USD

Корпоративна търговска банка АД

400 000.00

EUR

Общинска банка

709 113.34

EUR

Банка ДСК

78 000.00

EUR

БАКБ

360 000.00

EUR

БАКБ

2. Наличности по разплащателни сметки и каса:


1 125.31

BGN

-

Юробанк И Еф Джи България АД – бюджетна субсидия
4 788.83

BGN

-

Юробанк И Еф Джи България АД15.15

BGN

-

БАКБ-разпл. сметка „Детски панаир”25 533.64

EUR

-

БАКБ282 123.51

EUR

-

Юробанк И Еф Джи България АД28 330.02

EUR

-

Банка ДСК189.40

BGN

-

Каса12.12

UR

-

КасаВ пасива на баланса се съдържа основния капитал, резервите, дългосрочните и краткросрочните задължения на фонда. Основният капитал е в размер на 546 хил. лева.

Резервите в размер на 9 767 хил. лв., включват посочените в актива на баланса собствени парични средства и дълготрайните материални активи.

Задълженията на фонда към доставчици и други са в размер на 7 хил. лв. /7 365.23 лв./

- Задължения към доставчици в размер на 2 097.50 лв. Плащанията по тези задължения са извършени през м. януари 2012 г.;

- Задължение към Министерство на финансите - неусвоен остатък от бюджетната субсидия за 2011 г. в размер на 149.67 лв., възстановен на Министерство на финансите през м. януари 2012 г.

Други задължения в размер на 5 118.06 лв. включват внесени депозити по договори за наем.

Основна част от годишното счетоводно приключване на фонда е отчетът за приходите и разходите за 2011 година.


ПРИХОДИ

Общия размер на приходите е 1 119 хил. лв., които са както следва: • Приходи от регламентирана дейност – 750 хил. лв., в т. ч.

  • Бюджетна субсидия – 220 хил. лв.

  • Приходи от дарения с воля 215 хил. лв.

  • Приходи от дарения без воля – 5 хил.лв.

  • Други приходи – 310 хил. лв., в т.ч.

- приходи от наеми – 58 хил. лв.

- приходи от продажба на имущество, книги и др.- 224 хил. лв.

- приходи от отчисления – 28 хил. лв.


 • Финансови приходи – 369 хил. лв. в т.ч.

- Финансовите приходи от лихви по срочни депозити и разплащателни сметки в размер на 310 хил. лв.

- Положителни разлики от промяна на валутните курсове в размер на 59 хил.лв.


РАЗХОДИ

Общият размер на разходите е 1 163 хил. лева. Те са групирани по раздели, като разходи за дейността и финансови разходи както следва: • Разходи за дейността включват разходи за регламентирана дейност и административни разходи в размер на 1100 хил. лв.

- Разходи за регламентираната дейност - 336 хил. лв. /336433.37 лв./ Тук са включени извършените разходи през годината за дарения от партиди – 81 696.21 лв., от свободните от дарителска воля средства на фонда – 34 886.83 лв. и извършените разходи от бюджетната субсидия – 219 850.33 лв.

- Административните разходи за 2011 г. са в размер на 764 хил. лв. Тук са включени разходите за материали, горива, електроенергия, външни услуги, данъци и такси, телекомуникационни и пощенски разходи, застраховки, възнагражденията на служителите, възнаграждения за участия в заседания на управителния съвет на фонда, осигурителните вноски, разходи за СБКО, разходи за регионални ръководства, командировки и други по параграфите на утвърдения бюджет на фонда за годината в размер на 534 хил. лв.; начислената амортизация на дълготрайните активи на фонда в размер на 113 хил. лв. и стойността на продадените дълготрайни активи в размер на 117 хил. лв.

Финансовите разходи са в размер на 63 хил. лв., които са от отрицателни разлики от промяна на валутни курсове през 2011 г. (съгласно счетоводните стандарти се извършва преоценка на валутата към датата на съставяне на ГФО) – 60 хил. лв. и други разходи по финансови операции – 3 хил. лева.

Резултатът от дейността на фонда за 2011 г. е отрицателен. Сумата, която превишава разходите над приходите е в размер на 44 хил. лв.Приложение:

Годишен финансов отчет на НДФ „13 века България” за 2011 година:

- Счетоводен баланс за 2011 г. – Приложение № 1 към СС1,

- Отчет за приходите и разходите за 2011 г. - Приложение № 2 към СС9,

- Отчет за собствения капитал - Приложение № 4 към СС1,

- Отчет за паричния поток - Приложение № 4 към СС9.


БЮДЖЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

На XIII заседание на Управителният съвет на НДФ „13 века България”, проведено на 14.04.2011 г. е приет бюджет за управление на приходите и разходите на НДФ „13 века България” за 2011 г.

Приходната част на отчета по бюджета за 2011 г. е в размер на 620 хил. лв. Този приход съдържа:

- приходи от наеми на имуществото – 58 хил. лв.,

- лихви по срочни депозити и разплащателни сметки – 310 хил. лв.,

- други приходи, съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за НДФ „13 века България” – 224 хил. лв.,

- приходи от отчисления, съгласно чл. 15, ал. 2, т. 2 от Закона за НДФ „13 века България” – 28 хил. лв.

Разходната част на бюджета за 2011 г. е в размер на 574 хил. лв. Разпределението на разходите по групи е както следва:

- за заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения – 220 хил. лв.,

- възнаграждения по договор за управление на изпълнителния директор, възнаграждения за членовете на управителния съвет и обезщетения по Кодекса на труда за служители, наети по трудови правоотношения – 44 хил. лв.,

- социално-осигурителни вноски – 42 хил. лв.,

- материали, горива и електроенергия – 27 хил. лв.,

- външни услуги - данъци, такси, застраховки, телефонни и пощенски услуги, текущи ремонти и други – 103 хил. лв.,

- други разходи – отписване на несъбираеми вземания, фонд СБКО, разходи за регионалните звена, предметни дарения и командировки – 98 хил. лв.,

- капиталови разходи – за придобиване на ДМА – 40 хил. лв.

Приложение:

Отчет по бюджета на НДФ „13 века България”, приет от УС на XIII си заседание на 14.04.2011 г. /Приложение № 1/


ФИНАНСИРАНЕ ОТ РЕПУБЛИКАНСИЯ БЮДЖЕТ

През 2011 г. на фонда е отпусната бюджетна субсидия в размер на 220 хил. лв. на основание Приложение № 4 към чл. 9, ал. 1, т. 24 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., като организация с нестопанска цел в обществена полза. Субсидията е разпределена в съответствие с ПМС № 334/29.12.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2011 г. и утвърдена с решение № 2 на XI заседание на Управителния съвет на НДФ „13 века България“, проведено на 26.01.2011 г.

През 2011 г. бюджетната субсидия е изразходвана за следните дейности:

1. Изложби и семинари, свързани с дейността на фонда в областта на културата, образованието, науката, здравеопазването, опазването на културно-исторически паметници и други социални дейности – 15 539.00 лв. Проведен е семинар на тема „Проекти, инициативи, перспективи на НДФ „13 века България” през 2011 г.” и „Културната политика на България” – 2011 г. – проблеми и перспективи. В Къща „Миркович” към Художествената галерия „Димитър Добрович” в гр. Сливен се организира изложба на фотографии на млади творци, взели участие в организирания през 2010 г. от НДФ „13 века България” международен младежки арт фестивал „Река на толерантността”. В Галерия „Проф. Васил Геров” в сградата на НДФ „13 века България” се откри изложба по повод честването на 30-годишнината от създаването на НДФ „13 века България”. Във връзка с повишаване квалификацията на служителите на НДФ „13 века България” се проведоха езикови курсове и семинари за управление на проекти, за лидерски умения и за разширяване на уменията за работа в екип.

2. Провеждане на сесии в подкрепа на проекти – 40 206.00 лв. В изпълнение на решенията на УС на НДФ „13 века България” през 2011 г. се проведе сесия за „Финансово подпомагане на проекти в областта на образованието, свързани с творческото развитие на учениците в гимназиален етап на държавните и общинските училища”, при която се подпомогнаха проекти на 16 училища за закупуване на художествени и текстилни материали, шевни машини, озвучителни аудио системи, тонколони и микрофони, енциклопедии, исторически карти, таблети и спортни съоръжения.

Проведе се сесия „Дигитализация и паспортизация на експонати, притежание на галерии и музеи, дарени на или чрез НДФ „13 века България”, в която взеха участие редица музеи и галерии, които притежават експонати, дарени на или чрез НДФ „13 века България”. Разработи се концепция за създаване на актуална картотека на всички налични експонати, съхранявани в музеите и галериите на страната, дарени на или чрез Фонда и се създаде експертна група за извършване преглед и оценка на състоянието на картините и експонатите и съставябе на предложение за подлежащите на реставрация предмети.3. Издателска дейност – финансово подпомагане на заглавия в областта на фундаментални научни трудове и особено важни архиви – 5 000.00 лв. Във връзка със 100-годишнината от рождението на големия български кампозитор Йосиф Цанков, включена в програмата на Националното честване на композитора под патронажа на Министъра на културата и Председател на Управителния съвет на НДФ „13 века България”, се подпомогна издаването на книгата „Непознатият Йожи, или Принцът на любовта” с автор Валерия Велева.

4. За подпомагане на подготовка на Национална програма за съхранение и развитие на българския език – 13 930.00 лв. Проведе се литературен конкурс за учредената през 2011 г. от НДФ „13 века България” Национална литературна награда за български роман на годината „13 века България”, в който участваха издадени през 2009 г. и 2010 г. романи от български автори, и се връчи наградата на Галин Никифоров – автор на романа „Лятото на неудачниците”.

5. За текущи ремонтни дейности на имоти дарени на фонда и подпомагане дейността на фонда са отпуснати средства в размер на 90 703.00 лв. Извърши се основен ремонт на покрива, на изложбената зала, кухненския офис и санитарен възел на имот, дарен на фонда, находящ се в гр. София, пл. „Проф. Васил Геров” №1 и се закупиха осветителни тела, декоративни пана и столове за изложбената зала и уреди и оборудване за кухненския офис. Извърши се СМР, изпълни се нова силова инсталация и се монтираха 42 бр. отоплителни тела марка ADAX в обект ЕК „Хаджиданчови къщи” в гр. Сливен. Извърши се частичен ремонт на хотел, ресторант, офис и апартаменти, собственост на НДФ „13 века България”, находящи се в жилищната сграда на ул. „Родопски извор” №60 в гр. София. Извърши се ремонт на покрива на „Сарафска къща” в гр. Самоков. Извърши се геоложко проучване и проектни работи, включващи инженерно-геоложки оглед, сондиране и лабораторни изследвания на появилите се пукнатини на фасадата на сградата на ЦУ на НДФ „13 века България” и изготвяне на становище за предлагане на конкретни конструктивни мерки за спиране на започналия деструктивен процес. Закупена е компютърна техника, необходима за осъществаване дейността на фонда.

Каталог: filebank
filebank -> Тема на дипломната работа
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> 1 3 в е к а б ъ л г а р и я“ Утвърдил
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Зимна сесия – уч. 2015– 2016 г. Начало на изпитите 00 ч. Теоретична механика ІІ ч. Динамика
filebank -> Упражнение №1
filebank -> О т ч е т на проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултета
filebank -> Техническа механика
filebank -> Дати за поправителната сесия септември 2013 г катедра “Техническа механика”
filebank -> Поздравителен адрес по повод 1-ви ноември – денят на народните будители


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница