Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия


Г. ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ И СМРстраница5/5
Дата23.07.2016
Размер1.13 Mb.
1   2   3   4   5

Г. ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ И СМР

През 2011 г. инвестиционната дейност и СМР по обекти собственост на Фонда и такива предоставени за стопанисване и управление е извършвана както следва:


1. Комплекс „Хаджиданчови къщи” - гр. Сливен”.

 • Изграждане на нова силова електроинсталация къщи №1, №2 и №3 от комплекс „Хаджиданчови къщи” - гр. Сливен”.

 • Доставка и монтаж на конвекторни радиатори в къщи №1, №2 и №3 от комплекс „Хаджиданчови къщи” - гр. Сливен”.

2. Къща, пл.”проф.Васил Геров” №1- гр. София.

Това е сградата на централното управление на НДФ”13 века България”. През 2011г. се извършиха следните строително-ремонтни работи по сградата: • Основен ремонт на покрива на сградата с частична подмяна на дървената покривна конструкция и цялостна подмяна на хидроизолацията и керемидите.

 • Основен ремонт на две от помещенията на кота 0,00, смяна на предназначението им от работни помещения в изложбена зала и кухня. Доставка и монтаж на специално осветление за изложбената зала. Доставка и монтаж на кухненско обзавеждане.

 • Основен ремонт на санитарния възел в сутерена на сградата, изразяващ се в частична подмяна на ВиК инсталацията, цялостна подмяна на теракот и фаянс, цялостна подмяна на санитарен фаянс и обзавеждане.

 • Извършено геоложко проучване и изготвено конструктивно становище относно цялостта и здравината на сградата.

 • Ремонт на Главното разпределително електро табло на къщата и подмяна бушоните на етажните ел. табла.

3. Къща “ Цвета Шуманова” – гр. Велинград

 • Отдаден под наем един офис.

4. Жилищен блок, находящ се на “Родопски извор” №60

 • Частичен ремонт на четири броя не продадените апартаменти, изразяващ се в отстраняване следи от течове, частично измазване, частично шпакловане и цялостно почистване.

 • Частичен ремонт на хотела и ресторанта, с оглед привеждането им в необходимия търговски вид.

 • Изработка, доставка и монтаж на козирка на входа на жилищната сграда.

5. „Сарафска къща”- гр. Самоков

 • Частичен ремонт на покрива на къщата, изразяващ се в частично претърсване на керемидите и частична подмяна на керемидите.

6. Апартамент № 14 и гараж №7, находящи се в гр.София,ул. „Калина Малина” №1.

 • През 2011г. е извършена продажба на описаните апартамент № 14 и гараж №7, находящи се в гр.София,ул. „Калина Малина” №1.

7. Дворно място, заедно с находяща се в него вилна сграда в м. „Косанин дол”.

 • През 2011г. е извършена продажба на описаните дворно място, заедно с находяща се в него вилна сграда в м. „Косанин дол”.

8. Част от дворно място, заедно с жилищна сграда в гр. София, кв. „Княжево”, ул.„Мала Кория” №23.

 • Поради факта, че намиращата се в дворното място жилищна

сграда от 50 кв.м. беше полусрутена, през 2011г. беше изцяло разрушена и теренът разчистен от отпадъци.

9. Апартамент в гр.София, ул.”Милин камък” №14, ет.6, ап.21.

 • През 2011г. апартаментът е отдаден под наем на Фондация „КОМУНИТАС”.

10. Текущи задачи

• Участие в изготвянето на доклади за заседанията на УС на фонда; • Изготвяне на отчети и доклади свързани с дейността.

 • Изготвяне на количествени сметки за видовете строително-

ремонтни работи, предвидени за възлагане;

 • Събиране на оферти за изпълнение на гореописаните видове

работи, провеждане на търг за определяне на фирма-изпълнител,

 • Осъществяване на контрол по време на изпълнението на СМР,

подготвяне и подписване на приемно-предавателен протоколи за извършената работа и др.;

 • Участие в заседанията на общото събрание на етажната собственост за жилищната сграда на “ Родопски извор “ № 60.

Д. ИЗДАТЕЛСКА ПОЛИТИКА

През 2011 година издателската политика на Националния дарителски фонд “13 века България” се осъществяваше съобразно законовите, подзаконовите и договорните основания, заложени в: • Закона за Националния дарителски фонд “13 века България” (Обн. ДВ бр. 12 от 09.02.2001 г., изм. ДВ бр. 32 от 12.04.2005 г., бр. 94 от 25.11.2005 г., бр. 113 от 28.12.2007 г., бр.42 от 5.06.2009 г., бр. 74 от 15.09.2009 г.);

 • Правилата за организацията и дейността на НДФ
  “13 века България”, приети на Единадесетото заседание на Управителния съвет на Фонда от 30.05.2002 година;

 • Правилата за работата на Издателския съвет към НДФ “13 века България” и Реда за осъществяване на издателската политика на Фонда, приети на Първото заседание на Издателския съвет от 16.06.1998 г. и утвърдени от Управителния съвет на неговото Двадесет и трето заседание от 25.06.1998 година;

 • Договор № 15 от 13.05.2003 г. между Националния дарителски фонд
  “13 века България” и Университетското издателство “Свети Климент Охридски”, утвърден от Ректора на Софийския университет “Свети Климент Охридски”.

Провежданата издателска политика съвмести спомоществователството, от страна на фонда, и доброволното непарично дарителство – предоставяне на количество екземпляри от подпомогнатото издание, от страна на издателите бенефициенти. Положителна е равносметката от успешното взаимодействие между Фонда и Държавна агенция „Архиви”, на основание създаденото ново Споразумение за съвместна издателска дейност от 29.06.2009 г., утвърдено с решение на 34-ото заседание на Управителния съвет, проведено на 25 юни 2009 година. Фондът взаимодейства с Министерството на културата на Република България и с Национален фонд „Култура” към Министерството на културата във връзка с националния проект с работно заглавие „Съвременно българско изкуство. Имена”.

В своя цялостен обем, нормативност и отчетност издателската програма на НДФ „13 века България” през 2011 г. включва следните заглавия:


1. Документалната юбилейна книга „За теб, мили роде.! Книга за дарителството и дарителите, за 30-годишнината на Националния дарителски фонд „13 века България” с автор Цанко Живков, редактор и автор на предговора Серги Гьошев. Издател: „Сиела софт енд паблишинг” АД – София. Изданието (18,5 печ. коли, тираж 1000 екземпляра) е осъществено по Договор за спомоществователство № 49/05.05.2011 г. между Фонда и издателство „Сиела” АД – на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за НДФ „13 века България”, чл. 31, ал. 2 от Правилата за организацията и дейността на НДФ „13 века България”, Решения на Издателския съвет към Фонда, взети на 14-ото и 25-ото му заседания (Протокол № 14/22.02.2006 г.; Протокол № 25/21.09.2010 г.), и писмо, с вх. № 200-А/11.04.2011 г. на издателство „Сиела” и с вх. № 317/03.05.2011 г. на НДФ „13 века България” с приложени три оферти-калкулации от различни печатници. Фондът отпуска на бенефициента сумата 4800 лв. с ДДС от целева дарителска партида „За подпомагане на рекламно-издателската дейност на НДФ „13 века България” чрез покриване на издателски и производствени разходи и срещу предоставяне на 950 (деветстотин и петдесет) безплатни екземпляра от книгата за негови представителни и дарителски цели. Още в предходни години НДФ „13 века България” е покрил разходите за авторски възнаграждения на автора на книгата Цанко Живков (съгласно договор № 45/12.07.1995 г.) и на автора на предговора и редактор на ръкописа Серги Гьошев (съгласно договори № 179/14.12.2006 г. и № 178/14.12.2006 г.). Изданието се превръща в акцент по време на честването на 30-годишнината на НДФ „13 века България”,. отбелязана с празнично тържество на 20 декември 2011 година.
2. Документалната книга „Непознатият Йожи, или Принцът на любовта” с автор Валерия Велева, редактор Виктор Самуилов. Издател: „Жанет 45” ООД – Пловдив. Изданието (24 печ. коли, тираж 1000 екземпляра, с илюстрации) е осъществено по Договор за материално подпомагане № 134/07.10.2011 г. между Фонда и издателство „Жанет 45” ООД – на основание чл. 12, ал.1, т. 2 от Закона за НДФ 413 века България” и чл. 31, ал. 2 от Правилата за организацията дейността на НДФ „13 века България”, както и писмо, с вх. № 618/03.10.2011 г. Фондът отпуска на бенефициента сума в размер на 5000 лв., платими от републиканската бюджетна субсидия за 2011 г. за отпечатване на това издание, посветено на 100-годишнината на големия български композитор Йосиф Цанков, включена в програмата на Националното честване на композитора под патронажа на Министъра на културата и Председател на Управителния съвет на НДФ „13 века България” г-н Вежди Рашидов. Издателят бенефициент предостави на Фонда за негови представителни и дарителски цели 50 безплатни екземпляра от книгата. Подпомогнатото издание е одобрено и с решение на Управителния съвет на Фонда, взето на неговото 17-о заседание, проведено на 04 ноември 2011 година.

3. Документалния научно-изследователски сборник „Документи за българското управление във Вардарска Македония (1941–1944)” от престижната поредица „Архивите говорят”, със съставители ст. н. с. Александър Гребенаров и ст. експерт Надя Николова, отговорен секретар Панто Колев. Издател: Държавна агенция „Архиви” – София. Изданието (32 печ. коли, тираж 500 екземпляра, от които 130 екз. с твърда подвързия и облекло с ламинат мат) е осъществено по Договор за съвместна издателска дейност № 138/ 21.10.2011 г. между НДФ „13 века България”, Държавна агенция „Архиви” и Университетско издателство „Свети Климент Охридски” – на основание Споразумение за съвместна издателска дейност между НДФ „13 века България” и Държавна агенция „Архиви” от 29.06.2009 г. и Договор № 15/13.05.2003 г. между Фонда и УИ „Св. Климент Охридски”. След представяне на четири оферти-калкулации от различни печатници за полиграфическите разходи на изданието от страна на бенефициента ДА „Архиви” и една – от УИ „Св. Климент Охридски”, които са неразделна част от договора, Фондът утвърди като най-рационална офертата на Университетското издателство – на стойност 3324 лв. с ДДС (2345,02 щатски долара), по която томът бе отпечатан.

Държавна агенция „Архиви” предостави на НДФ „13 века България” за негови представителни и дарителски цели 100 безплатни екземпляра с твърда подвързия от подпомогнатото заглавие. Изданието даде повод за литературна премиера с обхвата и задълбочеността на научна конференция, в която взеха участие с доклади и изказвания видни представители на академичната общност по застъпваната материя.
4. Проекта (графично оформяне на каталог, печат, винилни постери) „Художникът Иван Маринов (1877–1941) и българо-италианският културен кръг в Торино (1895–1905)”, осъществен по силата на Договор № 136/12.10.2011 г. между НДФ „13 века България” и Нов български университет – на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за НДФ „13 века България”, решение по т. 3 т дневния ред на 16-ото заседание на Управителния съвет на Фонда, както и писмо, с вх. № 500/04.07.2011 г. Проектът включваше и осъществи и организиране на изложба в Националната галерия за чуждестранно изкуство в периода 20.10. – 20.11.2011 година. Средствата, в размер на 3000 лв., бяха отпуснати от бюджетната субсидия на Фонда за 2011 година.
5. Мултимедийния диск с нетърговска цел „Театърът на Леон Даниел”, със съставител Таня Тамахкярова. Издател: Сдружение с нестопанска цел „Изкуство, занаят, традиция” – София. Изданието (мултимедиен диск в тираж 2000 броя) е осъществено по силата на Договор № 207/23.12.2010 г. между НДФ „13 века България” и сдружение ”Изкуство, занаят, традиция”, на основание чл. 9, ал. 1 от ЗЗД и чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за НДФ „13 века България” във връзка с писмо, с вх. № 416/02.06.2010 г. на Таня Тамахкярова, и докладна записка, с вх. № 1361/01.12.2010 година. Предоставените на бенефициента средства в размер на 1700 лв. от отпуснатата на Фонда бюджетна субсидия за 2010 г. покриват разходите за отпечатване на обложка и вложена листовка (пълноцветен печат) и за твърда опаковка на диска, съгласно приложен към договора бюджет на проекта. Сдружение с нестопанска цел „Изкуство, занаят, традиция” предостави за нуждите на Фонда 100 безплатни броя от диска „Театърът на Леон Даниел”.
През 2011 г., с решение на Управителния съвет, бе учредена целева дарителска партида „Съвременно българско изкуство. Имена”. Националният дарителски фонд „13 века България” работи по проекта в партньорство с Министерството на културата, Национален фонд „Култура” към Министерството на културата и Университетско издателство „Свети Климент Охридски”. Това ще бъдат каталози – билингва издания: на български и английски език, – които обхващат творчеството на водещи български творци от областта на визуалните изкуства, съответно журирани от определено за целта жури. Каталозите ще бъдат отпечатани в тиражи, предназначени за разпространение във водещи столични музеи и галерии, включени в концепцията на Министерството на културата за бъдещия „Национален музей на визуалните изкуства”.

Целта на проекта е да се представи пред широк кръг читатели животът, дейността, творчеството и влиянието на значими български творци от областта на литературата, изкуството, музиката, театъра, киното. Предвидена е поетапна реализация на проекта. Първият етап започва с издаването на монографии на бележити съвременни художници. Във фокуса на вниманието са както вече покойни, така и активно действащи творци от различни области на пластичната култура и от различни поколения, утвърдени като едни от най-стойностните майстори на изкуството у нас в съответните сфери, в които се изявяват. Предвидено е представянето в поредицата на 100 имена от средите на българските художници. В сметката на партидата има 25 638,57 лв., от които 50% е участието на НФ „Култура”. Набирането на средства в дарителската сметка за следващи издания ще бъде възможно чрез широко оповестяване в медиите.


В изпълнение на свои основни цели – да оказва финансова подкрепа за проекти от областта на образованието, културата и науката, с решение на 15-ото заседание на Управителния съвет, проведено на 24 юни 2011 г., НДФ „13 века България” подпомогна със сума от 2000 лв. от бюджетната субсидия за 2011 г. проекта на Фондация „Литературен вестник”, предвиждащ създаването и провеждането на литературен конкурс в жанра литературна критика, насочен към автори до 30-годишна възраст. Проектът, под заглавие „Годишен литературен конкурс-работилница за критика на „Литературен вестник” е успешно осъществен и отчетен в срок от бенефициента по силата на Договор за материално подпомагане № 15/30.11.2011 г. между Фонда и Фондация „Литературен вестник”.

През отчетния период Фондът подпомогна също така Българския П.Е.Н.-център с исканата сума от 500 лв., платими от свободните от дарителска воля средства, за подпомагане създаването и поддържането на интернет сайт на тази българска писателска общност, създадена още през 1926 г. от писатели като проф. Иван Шишманов, Дора Габе, Елисавета Багряна, Йордан Йовков, Стилиян Чилингиров и др. като част от Световната писателска организация П.Е.Н. В Световния П.Е.Н. членуват повече от 170 писателски организации и е необходима интернет-връзка с тях за популяризиране на българската литература и пълноценното ни участие в световния литературен процес. Подпомагането е осъществено по Договор за спомоществователство № 18/11.02.2011 г., на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за НДФ „13 века България” и чл. 31, ал. 2 от Правилата за организацията и дейността на НДФ „13 века България”, във връзка с писмо, с вх. № 1420/13.01.2011 г., и становище, с вх. № 1420/14.01.2011 г.

Освен видимите през годините литературни, научни и културни приноси към българското книгоиздаване и българската духовност един от най-изразителните фондонабиращи активи през 2011 г. отбелязват постъпленията от публикувани заглавия: общо 1319 екземпляра. По силата на сключените договори за подпомагане издаването на посочените по-горе заглавия, издателите бенефициенти предоставиха за осъществяване на дарителски и представителни цели на Фонда екземпляри от книгите с общ количествен израз 1100 екземпляра, както и 100 мултимедийни диска. Като израз на благодарност от взаимодействието с НДФ „13 века България”и във връзка с неговия 30-годишен юбилей във Фонда постъпиха като дарения още следните заглавия и количества:

1. От Академично издателство „Проф. Марин Дринов” – 10 екземпляра от монографичния научно-изследователски труд „Чуждестранна българистика през ХХ век” (от Научен колектив) и 90 броя от списание „Българистика/Bulgarica”: книжка 2–книжка 19 (общо 18 книжки) по пет броя всяка;2. От ст.н.с. д-р Мариета Иванова–Гиргинова от Института за литература при БАН – изследователските й трудове „Блянове по модерна драма. Драматическият проект на Петко Тодоров”15 екземпляра, и „Лабиринтът на драмата. Трансформации на Аза в българската драматургия през ХХ век”4 екземпляра.
През отчетния период за съжаление взаимодействията с Университетско издателство „Св. Климент Охридски” не намериха оптимално решение поради изтъквани от издателството „непреодолими финансови затруднения” и „криза”; поставяха се отново условия за закупуване на хартия и други консумативи от възложителя. Издателство „Факел експрес” ЕООД бе принудено да се споразумее с УИ да отпечата алманах „Факел” 2011 „със собствени средства” „поради отказа на Университетско издателство „Св. Климент Охридски” да изпълни задълженията си по договора за съвместна издателска дейност от 09.10.2002 г.” (цит. Писмо, с вх. № 774/02.12.2011 г., на директора и главен редактор Георги Борисов). Още с Писмо, с изх. № 170/15.04.2011 г./ вх. № 69/29.04.2011 г., до ректора на Софийския университет проф. Иван Илчев с копие до Директора на УИ „Св. Климент Охридски” изпълнителният директор на Фонда анализира ситуацията и предупреждава, че ще бъде принуден и в изпълнение на взето решение от Управителния съвет да потърси правата на Фонда по надлежния ред, като бъде заведен съдебен иск за неизпълнение на договора, както и заплащане на договорените неустойки. На своето 15-о заседание, проведено на 24 юни 2011 г., Управителният съвет на Фонда взима ново решение: „изпълнителният директор да проведе преговори в присъствието на лицензиран медиатор за решаване на спора”, което бе и сторено. За 2011 г. Университетското издателство е отпечатало книгата на Държавна агенция „Архиви” „Документи за българското управление във Вардарска Македония (1941–1944)” на стойност 3324,00 лв. (2345,02 щатски долара). Остатъкът за погасяване на годишното задължение от 37000 щ.д. възлиза на 34654,98 щ.д. С натрупани непогасени задължения за периода 2009, 2010 и 2011 г. издателството дължи да възстанови на Фонда средства в размер на 67592,98 щ.д. за последните три години. По силата на Договор № 15/13.05.2003 г., за деветгодишния период от 2003 г. до 2011 г. включително, Университетското издателство е погасило общо 291500,73 щ.д.

През 2011 г. НДФ организира и проведе престижни литературни конкурси,осигури наградения фонд на три техни издания:

- Бе проведен за четиринадесети пореден път Националният литературен конкурс за публикуван къс разказ „Рашко Сугарев” за автори до 35-годишна възраст. Учреденият от Фонда конкурс на името на рано напусналия ни пловдивски майстор на краткия жанр Рашко Сугарев поощрява ежегодно творчеството на млади белетристи от цялата страна. На 23 април 2011 г., в празничната атмосфера на Световния ден на книгата, авторското право и четящите хора, в книжарница „Хеликон–Витоша” изпълнителният директор на НДФ „13 века България” проф. Греди Асса връчи почетните грамоти на новите лауреати. Те са определени от постоянното жури от изтъкнати писатели в състав: Димитър Коруждиев (председател), Георги Величков, Любен Петков и Деян Енев. Съгласно решение на Управителния съвет, взето на неговото 14-о заседание, проведено на 13 май 2011 г., бе одобрено възнаграждение за отличените в общ размер на 750 лв., както следва:

ПЪРВА НАГРАДА: Оля Стоянова Джакова – 300 лв., за разказа „Смях”, публикуван в бр. 3/2010 г. на списание „Море”;

ВТОРА НАГРАДА: Тодор П. Тодоров – 250 лв., за разказа „Ван Гог в Париж”, публикуван в книгата „Приказки за меланхолични деца”, издадена от ИК „Сиела”, 2010 г.;

ТРЕТА НАГРАДА: Цвета Симеонова Стоева – 200 лв., за разказа „Най-отзад, вдясно до прозореца”, публикуван в книгата „Мъже”, издадена от ИК „Сиела”, 2010г.- На 26 май 2011 г. за дванадесети път, в галерия „Проф. Васил Геров” в седалището на Централното управление, Националният дарителски фонд „13 века България” – в лицето на своя изпълнителен директор проф. Греди Асса, съвместно с Н. Пр. Хелена Пилсас–Алин – посланик на Кралство Швеция за България, и г-н Йоран Свенсон – генерален консул в България, връчи Международната литературна награда за принос в българо-шведските културни взаимодействия „Артур Лундквист”.

Конкурсът и присъжданото отличие се утвърдиха като ярко между-народно събитие, високо ценено и в България, и в Швеция, даващо тласък за активизиране връзките в областта на литературата, културата, науката. Вече 30 години НДФ „13 века България” управлява наградния фонд, създаден от Артур Лундквист – член на Нобеловия комитет, и съпругата му, поетесата Мария Вине, с воля през година, алтернативно да бъдат поощрявани литературни творци, преводачи и дейци с принос в развитието на културните взаимодействия между двете страни. Специализираното жури, определило носителите на наградата през 2011 г., е в състав: проф. Вера Ганчева (председател), проф. Боян Вълчев и Антоанета Приматарова–Милчева. Съгласно протокола, съставян от журито, лауреатът бива удостояван с почетна грамота и парично покритие на отличието в размер на 500 лв. През отчетната година наградата си поделиха двама творци:

1. Йордан Симеонов, преводач от шведски;

2. Кирил Кадийски, поет, преводач, редактор –за работата им по превода на български език на стихотворения от Карл Микаел Белман (1740–1795), национален поет на Швеция. Прецизните интерпретации на Белмановите творби, направени от Йордан Соколов, превел ги от оригиналния език, са получили адекватно и експресивно звучене на български благодарение на вещата намеса на Кирил Кадийски, преводач и редактор с дългогодишен опит и ярки постижения.

- Националната литературна награда за български роман на годината „13 века България” 2011 – награда за насърчаването и популяризирането на съвременната художествена литература. Конкурсът през 2011 г. обхвана български романи, издадени през 2009 и 2010 г., които бяха селектирани от жури в състав: проф. Милена Цанева, проф. Милена Кирова, проф. Михаил Неделчев, проф. Цветан Ракьовски и Бойко Ламбовски. Неин носител измежду десетима номинирани писатели стана Галин Никифоров за романа „Лятото на неудачниците”. Наградата с финансов израз в размер на 11 хиляди лева, художествена грамота и картина беше връчена от изпълнителния директор на НДФ „13 века България” проф. Греди Асса на 12 октомври 2011 г. в галерия „Проф. Васил Геров” и бе отчетена пред Управителния съвет на неговото 17-о заседание, проведено на 4 ноември 2011 г.Каталог: filebank
filebank -> Тема на дипломната работа
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> 1 3 в е к а б ъ л г а р и я“ Утвърдил
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Зимна сесия – уч. 2015– 2016 г. Начало на изпитите 00 ч. Теоретична механика ІІ ч. Динамика
filebank -> Упражнение №1
filebank -> О т ч е т на проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултета
filebank -> Техническа механика
filebank -> Дати за поправителната сесия септември 2013 г катедра “Техническа механика”
filebank -> Поздравителен адрес по повод 1-ви ноември – денят на народните будители


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница