Доклад на национален дарителски фонд „13 века българиястраница3/5
Дата23.07.2016
Размер1.01 Mb.
#1341
1   2   3   4   5

Б. ФИНАНСИ

Годишният финансово-счетоводен отчет на Националния дарителски фонд „13 века България” за 2012 г. е изготвен в съответствие със следните законови и подзаконови актове: • Закон за Националния дарителски фонд „13 века България”;

 • Закон за счетоводството;

 • Закон за юридическите лица с нестопанска цел;

 • Приложимата част от данъчните закони – ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ, ДОПК, ЗДДС;

 • Кодекс за социално осигуряване и свързаните с него подзаконови актове;

 • Закон за здравното осигуряване;

 • Кодекс на труда;

 • Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия;

 • Всички приложими законови и подзаконови актове, касаещи счетоводното отчитане на дейността на фонда.

Фондът има утвърден индивидуален сметкоплан, който е съобразен с приложимото законодателство, относно счетоводното отчитане на дейността. Прилага се двустранно счетоводно записване на база мемориално-ордерната система с автоматизирана обработка на счетоводната информация на основата на документалната обоснованост, съгласно утвърдената счетоводна политика, като се прилагат съответните софтуерни продукти.

През 2012 г. са използвани следните програмни продукти за счетоводно отчитане дейността на фонда:

ПП КОНТО – основен счетоводен софтуер за обработка на счетоводна информация. С този програмен продукт се извършват счетоводни операции на съставените първични и вторични счетоводни документи, въз основа на които се създават хронологични и систематични регистри, рекапитулации по счетоводни сметки, главна книга, оборотна ведомост и други, които се използват за обобщаване на счетоводната информация.

ПП ДНЕВНИЦИ ПО ЗДДС – софтуер за генериране на отчетни регистри по закона за данък добавена стойност - дневник за покупките, дневник за продажбите и справка-декларация по ЗДДС. С този програмен продукт ежемесечно се обработват, систематизират и подават данни към НАП на създадените дневници и справка-декларация по ДДС на база на първичните счетоводни документи.

ПП ПРОСИСТЕМС - софтуерен продукт за съставяне и отпечатване на фактури, дебитни, кредитни известия, протоколи и други, съгласно Закона за счетоводство и Закона за данък добавена стойност.

ПП ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ – софтуер за дълготрайните активи. Програмният продукт се използва за аналитична информация на дълготрайните активи на фонда, ежемесечно начисляване на счетоводни и данъчни амортизации по линейния метод на амортизация, движение на дълготрайните активи /заприходяване и отписване/, собственост на НДФ „13 века България”.

ПП РЕФЛЕКС – софтуер за заплати. С програмният продукт се обработват и начисляват трудовите възнаграждения и осигуровките на служителите на фонда, съгласно действащото законодателство, съставят се разчетно-платежни ведомости, справки за НАП и НОИ, служебни бележки и други.

ПП ХОНОРАРИ – софтуер за начисляване на възнаграждения на лица по извънтрудови правоотношения, с които НДФ „13 века България” има сключени граждански договори. Съставя се Сметка за изплатени суми, Служебна бележка за удържани и преведени данъци, съгласно ЗДДФЛ и КСО, рекапитулация на изплатените суми, справки за НАП и НОИ.

ПП POPDOO – софтуер за изплащане на обезщетения от НОИ. С този програмен продукт се обработват данните за съставяне на придружителните писма и описите за изплащане на паричните обезщетения от ДОО – болнични листове и заявления-декларации за изплащане на обезщетения по майчинство за представяне в НОИ.

ПП за ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР. № 1 и ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР. № 6 – С този софтуер се обработват и съхраняват данни за осигурените лица за фондовете на ДОО, ТЗПБ, ДЗПО, ГВРС, ЗОВ, облагаемия доход и данъка за доходи от трудови и извънтрудови правоотношения, след което систематизираната информация се представя в НАП.

Счетоводната информация се архивира на магнитен и хартиен носител и съхранява в предвидените от Закона за счетоводството срокове.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
Фондът е възприел практиката да се извършва независим финансов одит на годишния финансов отчет за всяка календарна година. Сключен е договор № 182/19.12.2012 г. за извършване на независим финансов одит с одитиращото дружество „Софи Рейч” ЕООД.

Годишният финансов отчет на НДФ „13 века България“ за 2012 г. е заверен от дипломираният експерт счетоводител г-жа Радка Сепетчиева на 07.03.2013 година.

Одитът е изготвен в съответствие с приложимите Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия /НСФОМПС/.

Предмет на одиторска заверка са: • счетоводен баланс към 31.12.2012 г. на НДФ „13 века България”;

 • отчет за приходите и разходите за 2012 г. на НДФ „13 века България”;

 • отчет за собствения капитал на НДФ „13 века България” за 2012 г.;

 • отчет за паричния поток за 2012 г. на НДФ „13 века България”.

Одитиращата фирма „Софи Рейч” ЕООД удостоверява, че годишния финансов отчет дава вярна и честна представа за финансовото и имуществено състояние на НДФ „13 века България” към 31.12.2012 г., както и за финансовите резултати и за паричните потоци към тази дата, в съответствие с приложените Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Стойностният праг на дълготрайните материални активи във фонда е определен съгласно нормите на чл. 50 от ЗКПО в размер на 700 лева. Под този праг закупените активи не притежават характеристики на дълготрайни и се изписват като текущ разход в момента на придобиването им и предаването им за експлоатация.

Фондът амортизира дълготрайните си материални активи, като прилага линеен метод на амортизация и амортизационни норми, определени въз основа на предполагаемия полезен срок на годност на активите към датата на придобиване. Прилаганите годишни амортизационни норми от фонда за счетоводни и данъчни цели, по основни групи дълготрайни материални активи, както следва:


Видове дълготрайни материални активи
Амортизационни норми
31.12.2012 г.


-

4%

 • Компютри, софтуер, периферни устройства

-

50%

 • Автомобили

-

25%

 • Всички останали амортизируеми активи

-

15%

В счетоводния баланс на фонда за 2012 г. в Раздел „Б – Нетекущи (дълготрайни) активи” са посочени Дълготрайните материални активи на фонда по групи, както следва: • Земи (терени) – 365 хил. лв.

 • Сгради и конструкции – 1 708 хил. лв.

 • Машини и оборудване – 751 хил. лв.

 • Съоръжения – 63 хил. лв.

 • Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане – 15 хил. лв.

 • Дълготрайни активи, предназначени за продажба – 762 хил. лв.

Общо Раздел „Б – Нетекущи (дълготрайни) активи” възлиза на 3 664 хил. лв.

Раздел „В - Текущи (краткотрайни) активи”

В този раздел са посочени вземанията на фонда от клиенти, съдебни и присъдени вземания и други вземания с общ размер на 93 хил. лв. /92 340,35 лв./ както следва:


- Вземания от клиенти в размер на 5 623,09 лв.:

 • Община Велинград - договор № 45/18.04.2011 г. за наем, изразходвана ел. енергия и вода – 5 381.15 лв. – договорът е развален поради виновното неизпълнение на общината.

 • Исторически музей - гр. Велинград - договор за наем – 300 лв. сумата е преведена до съставяне на ГФО за 2012 г.

 • Николай Георгиев – внесена е в повече сума по договор за наем в размер на 58.06 лв.

- Съдебните и присъдени вземания в размер на 81 343.07 лв. са във връзка със следните дела: • Изпълнителен лист от 08.02.2013 г. на Софийски районен съд по гр. дело № 50587/2011 г. срещу „Атлас“ ЕООД за дължими суми по договор за наем № 82/26.11.2004 г. в размер на 2 721.60 лв.

 • Изпълнително дело № 2613/2002 г. държавен съдия изпълнител при Софийски районен съд в размер на 15 751.95 лв. за възстановяване на присъдена сума с Решение от 14.03.2002 г. на СГС срещу ЕТ „Монарх – СМ – Славка Павлова”.

 • Изпълнително дело № 20081110410143/2008 г. държавен съдия изпълнител при Софийски районен съд в размер на 6 769.52 лв. срещу Фондация „Достоен живот за ромите”.

 • Изпълнителен лист по гр. дело № 20101250100355/2010 г. на частен съдебен изпълнител Ренета Милчева срещу ДОМИ-99 ЕООД представляващ дължими суми по т. 1.7 от Споразумение за прекратяване на договор за наем № 98/07.09.2006 г. и договор за наем № 48/22.03.2007 в размер на 56 100 лв.

- ДДС за възстановяване в размер на 4 905,12 лв. - Данъчен кредит по Закона за данък добавена стойност, съгласно Справка-декларация за м. декември 2012 г.

- Предоставени служебни аванси на служителите от регионалните комисии в размер на 442,68 лв. Тези средства ще се използват и отчитат през 2013 година.
В раздела на баланса „Парични средства” са посочени салдата по депозитните и разплащателни сметки, и наличностите в касата на фонда.

Размерът на средствата е следния:

1. Депозитни сметки:
1 501 251,00

USD

-

Корпоративна търговска банка АД400 000,00

EUR

-

Общинска банка735 000,00

EUR

-

Банка ДСК460 000,00

EUR

-

БАКБ203 100,00

EUR

-

БАКБ

2. Наличности по разплащателни сметки и каса:


140,75

BGN

-

Юробанк и Еф Джи България АД – бюджетна субсидия
40 833,46

BGN

-

Юробанк и Еф Джи България АД
67 555,29

BGN

-

Банка ДСК
266,22

BGN

-

БАКБ
8 922,18

EUR

-

БАКБ
122,53

EUR

-

Юробанк И Еф Джи България АД
9 847,46

EUR

-

Банка ДСК
1 978,96

BGN

-

Каса
12,12

EUR

-

Каса

В пасива на баланса се съдържа основния капитал, резервите, дългосрочните и краткросрочните задължения на фонда. Основният капитал е в размер на 546 хил. лева.

Резервите в размер на 9 582 хил. лв., включват посочените в актива на баланса собствени парични средства и дълготрайните материални активи.

Задълженията на фонда към доставчици и други са в размер на 4 хил. лв.

- Задължения към доставчици в размер на 2 106,29 лв. Плащанията по тези задължения са извършени през м. януари 2013 г.;

- Задължение към Министерство на финансите - неусвоен остатък от бюджетната субсидия за 2012 г. в размер на 140,75 лв., възстановен на Министерство на финансите през м. януари 2013 г.

Други задължения в размер на 2 373,11 лв. включват внесени депозити по договори за наем.
Основна част от годишното счетоводно приключване на фонда е отчетът за приходите и разходите за 2012 г., който се изготвя съгласно Приложение № 2 към Счетоводен стандарт № 9 – Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност.
ПРИХОДИ

Общия размер на приходите е 758 хил. лв., които са както следва: • Приходи от регламентирана дейност – 409 хил. лв., в т. ч.

- Бюджетна субсидия – 226 хил. лв.

- Приходи от дарения с воля 129 хил. лв.

- Други приходи – 54 хил. лв., в т.ч.:


 • Приходи от наеми – 39 хил. лв.

 • Приходи от отчисления – 1 хил. лв.

 • Други приходи от продажби – 14 хил. лв.

 • Финансови приходи – 349 хил. лв. в т.ч.

- Финансовите приходи от лихви по срочни депозити и разплащателни сметки в размер на 349 хил. лв.

РАЗХОДИ

Общият размер на разходите е 909 хил. лева. Те са групирани по раздели, като разходи за дейността и финансови разходи, както следва: • Разходи за дейността включват разходи за регламентирана дейност и административни разходи в размер на 863 хил. лв.

- Разходи за регламентирана дейност са в размер на 281 хил. лв. /280 813,43 лв./, в т.ч.:

- Извършени разходи за дарения от партиди, отчетната стойност на продадените дълготрайни активи и други разходи – 54 954,18 лв.;

- Извършени разходи от бюджетната субсидия – 225 859,25 лв.

- Административните разходи за 2012 г. са в размер на 582 хил. лв., които включват:

- Разходите за материали, горива, електроенергия, външни услуги, данъци и такси, телекомуникационни и пощенски разходи, застраховки, възнагражденията на служителите, възнаграждения за участия в заседания на управителния съвет на фонда, осигурителните вноски, разходи за СБКО, разходи за регионални ръководства, командировки и други по параграфите на утвърдения бюджет на фонда за годината – 469 хил. лв.;

- Начислената амортизация на дълготрайните активи на фонда – 113 хил. лв.


 • Финансовите разходи са в размер на 46 хил. лв., които включват:

- Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове през 2012 г. (съгласно счетоводните стандарти се извършва преоценка на валутата към датата на съставяне на годишния финансов отчет) – 44 хил. лв.;

- Други разходи по финансови операции – 2 хил. лева.


Резултатът от дейността на фонда за 2012 г. е отрицателен. Сумата, която превишава разходите над приходите е в размер на 151 хил. лв.
Приложение:

Годишен финансов отчет на НДФ „13 века България” за 2012 година:

- Счетоводен баланс за 2012 г. – Приложение № 1 към СС1,

- Отчет за приходите и разходите за 2012 г. - Приложение № 2 към СС9,

- Отчет за собствения капитал - Приложение № 4 към СС1,

- Отчет за паричния поток - Приложение № 4 към СС9.


БЮДЖЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

На XХII заседание на Управителният съвет на НДФ „13 века България”, проведено на 27.04.2012 г. е приет бюджет за управление на административните приходи и разходи на НДФ „13 века България” за 2012 г.

Приходната част на отчета по бюджета за 2012 г. е в размер на 404 хил. лв. Този приход съдържа:

- приходи от наеми на имуществото – 39 хил. лв.,

- лихви по срочни депозити и разплащателни сметки – 350 хил. лв.,

- други приходи, съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за НДФ „13 века България” – 14 хил. лв.,

- приходи от отчисления, съгласно чл. 15, ал. 2, т. 2 от Закона за НДФ „13 века България” – 1 хил. лв.

Разходната част на бюджета за 2012 г. е в размер на 469 хил. лв. Разпределението на разходите по групи е както следва:

- за заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения – 222 хил. лв.,

- възнаграждения по договор за управление на изпълнителния директор, възнаграждения за членовете на управителния съвет и обезщетения по Кодекса на труда за служители, наети по трудови правоотношения – 66 хил. лв.,

- социално-осигурителни вноски – 42 хил. лв.,

- материали, горива и електроенергия – 21 хил. лв.,

- външни услуги - данъци, такси, застраховки, телефонни и пощенски услуги, текущи ремонти и други – 77 хил. лв.,

- други разходи – фонд СБКО, разходи за регионалните звена, предметни дарения и командировки – 41 хил. лв.,Приложение:

Отчет по бюджета на НДФ „13 века България”, приет с решение № 2 от УС на XХII си заседание, проведено на 27.04.2012 г. /Приложение № 1/
ФИНАНСИРАНЕ ОТ РЕПУБЛИКАНСИЯ БЮДЖЕТ

През 2012 г. на Националният дарителски фонд „13 века България“ е отпусната бюджетна субсидия в размер на 226 хил. лв. на основание Приложение № 4 към чл. 9, т. 27 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., (обн. ДВ бр. 99/16.11.2011 г.) като организация с нестопанска цел в обществена полза.

Субсидията е разпределена по дейности в съответствие с ПМС № 367/30.12.2011 г. (обн. ДВ бр. 106/30.12.2012 г.) за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2012 г. и утвърдена с решение № 3 на XIX заседание на Управителния съвет на НДФ „13 века България“, проведено на 25.01.2012 г. На ХХIХ заседание, проведено на 10.01.2013 г. се извърши промяна в годишното разпределение на бюджетната субсидия.

През 2012 г. бюджетната субсидия е изразходвана за следните дейности:

1. Изложби и семинари, свързани с дейността на фонда в областта на културата, образованието, науката, здравеопазването, опазването на културно-исторически паметници и други социални дейности – 16 956,00 лв.

- В галерия „Проф. Васил Геров”, намираща се в административната сграда на НДФ „13 века България” се откриха изложби на:

Художника и музикант Дойчин Русев;

Проф. Панайот Панайотов – Пането;

Любен Стоев;

Коледна изложба на икони;

Изложби на картини, собственост на НДФ „13 века България”.

- В „Сарафската къща” в гр. Самоков се откри изложба с рисунки от художника Атанас Качамаков, под надслов „Нашият хляб насъщен” и представяне на едноименното литературно произведение;

- В галерия „Гъбенски” в гр. Трявна се откриха:

Експозиция с дарени произведения от фамилия Гъбенски;

Изложба на тема „Промяна на гледната точка”;

- Проведоха се семинари във Велинград на тема: „Организиране на етнографска музейна експозиция в Къщата на баба Цвета във Велинград и нейната дигитална и виртуална презентация”; и „Повишаване ефективността на работата, за разширяване на уменията за работа в екип и за ефективно водене на преговори”.

2. Провеждане на сесии в подкрепа на проекти – 57 163,00 лв.

- През м. септември в гр. Самоков се проведе Втория международен младежки арт фестивал, който включваше два проекта: „Река на толерантността II” и „Препис на „История славянобългарска”, с участието на студенти – художници и фотографи от България, Сърбия, Гърция и Румъния и ученици от българските неделни училища в Испания;

- Съгласно решение на УС на НДФ „13 века България” се сформира Национален експертен съвет по дигитализация на българското културно, историческо и научно наследство (НСЕД) , който провежда ежемесечни заседания. На някои от тях присъстват и чуждестранни експерти;

- Подпомагане на художествени галерии и музеи в България, за реставрация на над 40 експоната и произведения на изкуството на изтъкнати български художници, дарени от или чрез НДФ „13 века България;

- Подкрепа на Проект за изпълнение на реставрационно–консервационни работи по стенописната украса на църквата към Манастир „Св. Николай Мирликийски Чудотворец” – с. Кладница, общ. Перник, пострадала от земетресението през м. май 2012 година.
3. Издателска дейност – финансово подпомагане на заглавия в областта на фундаментални научни трудове и особено важни архиви – 5 000,00 лв.

Чрез издателската дейност на НДФ „13 века България” се подпомогна издаването на книгата „Славянското царство” от Мавро Орбини, в превод от староиталиански на Симеон Тодоров и Елица Попова.


4. За издръжка на дейността и имотите на фонда, в т.ч. паметници на културата с национално значение – 77 217,00 лв.

- Във връзка с дейността на фонда се извърши независим финансов одит на Годишния финансов отчет.

- Наем на сейф в Обществения трезор на БНБ, в който фонда съхранява ценни предметни дарения като бижута, медали и монети.

- През периода се извършиха следните ремонтни и проектни работи, и дейности по поддръжката на имоти, собственост на НДФ „13 века България”: • ремонтни СМР на сградата на централно управление на НДФ „13 века България” – подмяна на ВиК инсталация, електроинсталация, ремонт на санитарни и други помещения.

 • СМР – покриване с навес (козирка) терасите на хотел, собственост на фонда, находящ се в гр. София, ул. „Родопски извор” 60.

 • окончателно плащане по изпълняване на нова силова инсталация и монтиране на 42 бр. отоплителни тела марка ADAX в „Хаджиданчови къщи” в гр. Сливен.

 • частичен ремонт на помещения в „Хаджиданчови къщи” в гр. Сливен.

 • изработване на проект за промяна на кадастрална карта – отразяване на самостоятелни обекти – подземни гаражи и ресторант, находящи се в гр. София, ул. „Родопски извор” 60.

 • Частична подмяна на обобудване в „Сарафската къща”, гр. Самоков и зала „Гъбенски” в гр. Трявна.

5. За съфинансиране на проекти, свързани с дейността на фонда, по програми финансирани от български и чуждестранни организации – 31 158,00 лв.

През периода се отпуснаха средства за съфинансиране на следните проекти, свързани с дейността на фонда:

- проект „XIX Международен детски Великденски фестивал – Босилеград 2012”, в който ежегодно участват над 800 деца от България, Македония, Молдова, Босна, Хърватска и Сърбия;

- провеждане на Седмия национален исторически конкурс за ученици от 8-ми до 12-ти клас на тема: „Толерантността на българския народ – заедно въпреки различията”;

- проект „Балканската война – мигове зад фронтовата линия” и организиране на документална изложба в градинката пред Централния военен клуб и Театъра „Българска армия”, по повод Националното честване на 100–годишнината от обявяване на Балканската война;

- проект „Цинкограф” – подпомагане на филма „Цветът на хамелеона”;

- провеждане на Втория международен музикален фестивал „Проф. Емил Камиларов”, с международен конкурс за млади таланти, организиран от фондация „Проф. Емил Камиларов”;

- Създаване на целева дарителска партида „За българката с любов” за подпомагане организирането и реализацията на Национална дарителска кампания „За живота“ с цел закупуване на медицински апарат – подвижен линеен ускорител за лечение на рак на гърдата, предназначен за Специализираната болница за активно лечение по онкология, гр. София, съгласно решение на УС. Проведе се благотворителен търг на произведения на изкуството от утвърдени творци - художници, скулптори и др.

6. Застраховки, данък сгради и такса смет за дарени имоти на фонда, в т.ч. паметници на културата – 38 366,00 лв.

- Платени данък недвижими имоти и такса битови отпадъци на недвижимите имоти на НДФ „13 века България”, находящи се в гр. София, гр. Сливен, гр. Самоков, гр. Велинград и гр. Трявна;

- Платени застраховки на недвижимите имоти, собственост на фонда;

- Платени застраховки на движимото имущество, намиращо се в имоти, собственост на фонда.
В съответствие с изискванията на Министерство на финансите, разходваните средства от бюджетната субсидия са описвани в тримесечните отчети и доклади и са представяни в Сметната палата и в Министерството на финансите. Неусвоените средства в размер на 140.75 лв. са възстановени по сметката на републиканския бюджет на 17.01.2013 г.


Приложение:

Отчет за касовото изпълнение на бюджетната субсидия на НДФ „13 века България” за 2012 г., приет от УС на XIX си заседание на 25.01.2012 г. /Приложение № 2/.Каталог: filebank
filebank -> Тема на дипломната работа
filebank -> 1 3 в е к а б ъ л г а р и я“ Утвърдил
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Зимна сесия – уч. 2015– 2016 г. Начало на изпитите 00 ч. Теоретична механика ІІ ч. Динамика
filebank -> Упражнение №1
filebank -> О т ч е т на проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултета
filebank -> Техническа механика
filebank -> Дати за поправителната сесия септември 2013 г катедра “Техническа механика”
filebank -> Поздравителен адрес по повод 1-ви ноември – денят на народните будители


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница