Доклад на национален дарителски фонд „13 века българиястраница5/5
Дата23.07.2016
Размер1.01 Mb.
#1341
1   2   3   4   5

Г. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

През 2012 г. беше извършена следната дейност относно стопанисването, ремонта и управленито на недвижимите имоти и обекти, собственост на НДФ и такива, предоставени му за стопанисване и управление:


1. Комплекс „Хаджиданчови къщи” - гр. Сливен”.

 • Довършване доставката и монтажа на конвекторни радиатори „ADAX в къщи №1, №2 и №3 от комплекс „Хаджиданчови къщи” - гр. Сливен”. Поръчката е осъществена от фирма „ТЕРМОКС” ЕООД на стойност 1788,00 лева с ДДС;

 • Извършено е контролно замерване на новомонтираната силова електрическа инсталация на къщи №1, №2 и №3, както и на два броя ел.табла. Измерването е направено от лицензирана фирма ЕТ „ПРОГРЕС – Христо Николов” – гр. Сливен, на стойност 70,00 лева.

2. Къща, Пл.“Проф. Васил Геров” №1- гр. София.

Това е сградата на централното управление на НДФ”13 века България”. През 2012 г. се извърши следното:


 • Изготвен беше инвестиционен проект за основен ремонт на сградата, в чиито обхват са проектирани: нова ВиК инсталация; нови електроинсталации; мълниезащитна инсталация; ново ГЗТ; нови инсталации НН – телефонна и компютърна, нови санитарни възли с нов санитарен фаянс; нова дограма – врати и прозорци, топлоизолация на сградата и нова външна мазилка.

Проектът беше изготвен от фирма „ПАВЛОВ-АРХИТЕКТИ” ЕООД на стойност 4 134 лева с ДДС. Фирма „ПАВЛОВ-АРХИТЕКТИ” ЕООД беше избрана с най-ниска цена, измежду три фирми предложили оферти.

Поради ограничените финансови възможности на фонда проектът беше частично реализиран, като бяха извършени следните видове строително – ремонтни и монтажни работи: • нова ВиК инсталация на втори и трети етаж на къщата;

 • изцяло нови електроинсталации, с изключение на залата и кухнята на партерния етаж на сградата;

 • изцяло нови инсталации НН – телефонна и компютърна;

 • ново ГРТ;

 • изпълнена мълниезащитна инсталация и заземяване на същата и на ГРТ;

 • нови санитарни възли на втори и трети етажи на сградата – нов теракот и фаянс и нов санитарен фаянс;

 • цялостно циклене и лакиране на дюшеме;

 • частична шпакловка и цялостно боядисване с латекс на цялата къща с изключение на залата и кухнята на партерния етаж.

Строително-ремонтните и монтажни работи бяха изпълнени от фирма „СТРЕЗА” ЕООД на обща стойност 46 428 лева с ДДС. Фирма „СТРЕЗА ” ЕООД беше избрана с най-ниска цена и най-добри показатели, измежду пет фирми предложили оферти.

3. Жилищен блок, находящ се на “Родопски извор” №60 • Цялостен ремонт на първи и втори етаж на офис 1, състоящ се в

частична шпакловка на подкожушени участъци, цялостно боядисване на стени и тавани с латекс, цялостно циклене и лакиране на паркет, частичен ремонт на ВиК инсталация, частичен ремонт на ОВ инсталация, профилактика и ремонт на газови котлета – 2 броя.

 • Изработка, доставка и монтаж на два броя козирки върху големите открити тераси на хотела, находящ се в жилищната сграда.

Изработката и монтажа на козирките беше извършено от фирма „ХИТПЛАСТ” ЕООД на стойност 6 075,60 лева с ДДС.

 • Изработен беше проект от геодезическа фирма „ ГЕО 2000” ООД

за заснемане и нанасяне в кадастъра на подземните гаражи на стойност 2 520 лева с ДДС. Същият е приет и одобрен от Агенцията по кадастъра.

 • Изработен и монтиран информационен транспарант за продажба на подземни гаражи на оградата на двора от фирма „Джи пойнт” ООД.

 • Отдаден под наем втори етаж на офис 1 на фирма Институт

„Оргенергострой” – клон България КЧТ с месечен наем 1000 лева с ДДС.

Зинков с месечен наем 100 лева с ДДС.

 • Продаден е подземен гараж № 61 на Христо Любомиров Ангелов

за чиста стойност /след приспадане на нотариалните такси/ 12 673,78 лева с ДДС.

4. Част от дворно място, заедно с жилищна сграда в гр. София, кв. „Княжево”, ул.„Мала Кория” №23.

Съгласно Нотариалният акт за дарение под №64, том ХІХ, дело №3052/84 год, НДФ «13 века България» притежава място от 550 кв.м., представляващи реална част от имот целият от 865 кв.м.

През 2011г., намиращата се в мястото полусрутена сграда беше премахната, за което има издаден Констативен протокол от СО район «Витоша». Същото е отразено и в Агенцията по кадастъра.

Задвижена е процедура за реално разделяне на мястото, като фондът получи своята част в реални граници. За реализиране на тази задача се възложи изготвянето на геодезически проект на фирма «ГЕО 2000» ООД за заснемане на мястото и разделянето му на две реални части, съобразно представените документи за собственост. Такъв проект, на стойност 360 лева с ДДС, беше изготвен и приет от Агенцията по кадастъра, от която получехме Декларации за съгласие, подписани от фонда и останалите собствениците.

За приключване на процедурата е необходимо такъв протокол да подпише и СО район «Витоша», в чиито район се намира въпросният имот.

5. Апартамент №4, находящ се на бул. „Цариградско шосе” № 41.

Съгласно волята на дарителят Александър Петков Петров, която е” В продължение на две години след моята смърт да се ползва безвъзмездно една стая, с общо ползване на всички сервизни помещения от фондация “проф. Люба Енчева” за нейни нужди.”

На 10.10.2012 г. изтече този двегодишен срок и апартаментът беше предаден във владение на фонда от изпълнителя на завещанието д-р Огнян Делибозав.

За имота се изготви пазарна оценка от независим оценител, възлизаща на 149 584 лева, или 76 480 евро.

В настоящият отчет са отразени всички промени настъпили на гореописаните имоти на фонда през 2012 г. За останалите имоти на фонда няма промяна в състоянието им, както и в статута.

Д. ИЗДАТЕЛСКА ПОЛИТИКА

През 2012 година издателската политика на фонда се реализира съобразно законовите, подзаконовите и договорните основания, заложени в българското законодателство, критериите и правилата на Националния дарителски фонд “13 века България”.

Издателската програма е насочена към подпомагане публикуването на национално значими произведения от областта на историята, културата, хуманитаристиката, книжовността.

1. През 2012 година Фондът стартира реализацията на поредицата „Съвременно българско изкуство. Имена”, инициирана като съвместен партньорски проект с Министерството на културата на Р. България и НФ „Култура” към Министерството на културата. Проектът предвижда издаването на 100 монографии, които обхващат творчеството на водещи български творци от областта на визуалните изкуства, журирани от Експертна комисия и отпечатани в тиражи, предназначени за разпространение основно в столични музеи и галерии, включени в концепцията на Министерството на културата за бъдещия Национален музей на визуалните изкуства. Отнася се както за покойни, така и за активно действащи художници от различни области на пластичната култура и от различни поколения.

Учредената и одобрена с решение на Управителния съвет Експертна комисия е в състав: Борислав Геронтиев – изпълнителен директор на Национален фонд „Култура”, Захари Каменов – художник, проф. д. изк. Чавдар Попов – историк, доц. Ружа Маринска – изкуствовед, и Димитър Радичков – директор на Университетското издателство „Св. Климент Охридски”. Експертната комисия разработи в проектен вид списъка на стоте имена от поредицата, определи евентуалните първи десет монографии и техните автори-съставители, както и прогнозните издателски параметри на тези билингва издания – на български и на английски език. Проектът се обезпечава като резултат на сътрудничество през 2005 г. между Фонда и НФ „Култура” и подписан рамков договор № 186/19.12.2005 за извършване на съвместна дейност за подпомагане, по силата на който всяка от страните участва с по 15000 лв. (общо 30000 лв.). След приспадане на регламентираните разходи, с остатъка в размер на 25638,57 лв. се учредява целева дарителска партида „Съвременно българско изкуство. Имена”, захранена с цитираната сума, съгласно решение на Управителния съвет.

Допълнително НДФ „13 века България” проведе писмено допитване до 17 изкуствоведи и художествени критици (включително тези от Експертната комисия) с цел оптимизиране на списъка със стоте имена. Към момента Фондът разполага с дванадесет заглавия, които са на различен етап на подготовка. От тях девет заглавия са с извършена коректорска обработка а именно:

1. „Димитър Казаков–Нерон”, с автор Аксиния Джурова;

2. „Георги Баев”, с автор Аксиния Джурова;

3. „Димитър Киров”, с автор Иван Маразов;

4. „Георги Божилов–Слона”, с автор Анжела Данева;

5. „Атанас Яранов”, с автор Николай Ущавалийски;

6. „Янаки Манасиев”, с автор Галина Димитрова-Димова;

7. „Магда Абазова”, с автор Мая Павлова;

8. „Петър Дочев”, с автор Ирина Аврамова;

9. „Светлин Русев”, с автор Светлана Куюмджиева.

В края на отчетния период наличността по партидата е 13908,98 лв. Изготвена е Справка за отпуснатите финансови средства от дарителска партида „Съвременно българско изкуство. Имена” за периода 10.03.2011–31.12.2012 г.


2. Подпомагане отпечатването на историческата монография „Царството на славяните” от Мавро Орбини (превод от староиталиански Симеон Тодоров и Елица Попова), чрез отпускане на сума в размер на 5000 лв., платими от републиканската бюджетна субсидия за 2012 г. 27 юни 2012 г., с решение на Управителния съвет. Това академично издание е подготвено от Общински културен институт „Столична библиотека” в партньорство с издателство „Дамян Яков” и посветено на 250-годишнината от написването на Паисиевата „История славянобългарска”. Като основа на написването на Историята е послужило публикуваното през 1601 г. в Италия произведение на дон Мавро Орбини.

Премиерата на книгата бе осъществена с участието на НДФ „13 века България” и Министерството на културата в Деня на народните будители, 1 ноември 2012 г., в Мраморното фоайе на Столична библиотека. Асоциация „Българска книга” присъди най-престижното в българското книгоиздаване отличие – статуетката „Бронзов лъв” и почетна грамота на издателя на „Царството на славяните”. Книгата спечели и Почетен диплом за обществена значимост от журито на журналистите. Петдесет екземпляра от заглавието са дарени от издателя на Фонда, съгласно Договор за спомоществователство № 44/09.07.2012 г., за осъществяване на негови представителни и дарителски цели.


3. През отчетния период Университетско издателство „Св. Климент Охридски” предостави на НДФ „13 века България” 36 заглавия собствена продукция, съгласно Договор № 15/13.05.2003 г. между двете институции – клаузи, предвиждащи придобиване на книги по заявка на Фонда, при търговска отстъпка от 25% върху коричната цена. Получените заглавия са оформени в Приемо-предавателен протокол от 28.05.2012 г., на обща стойност 6295,05 лв. или 4074,44 щатски долара по курса на БНБ към датата на приемане-предаване (1 USD = 1.54501 BGN). Изготвен е и е на разположение надлежен списък на предоставените от Университетско издателство книги.

НДФ „13 века България” продължава преговорите с Университетското издателство. Остатъкът за погасяване през отчетната 2012 година спрямо договорираната годишна квота от 37 000 щатски долара е в размер на 32 925,56 щ. д. Общото неизпълнение по Договор № 15/13.05.2003 г. с УИ за периода 2003–2012 г. възлиза на сумата 74 424,83 щ. д. Правени са многократни опити за преговори от страна на Фонда с предишното, а сега и с новото ръководство на Издателството в лицето на неговия директор Димитър Радичков за изпълнение на задълженията им, заложени в Договора. Резултатите на този етап са незадоволителни. Общото изпълнение на договора е в размер на 295 575,17 щ. д. (за периода са отчетени и преизпълненията на договора в някои години – 2003, 2004, 2005, 2007, 2008). Общият остатък за погасяване през следващите години, съгласно договора, е в размер на 259 424,83 щ. д.


4. Дейност по финансова подкрепа на проекта на Фондация „Ценности” под наслов „Седми национален исторически конкурс за ученици от 8 до 12 клас (2012–2013 г.)” на тема „Толерантността на българския народ – заедно въпреки различията”. Периметърът на конкурса обхваща цялата национална територия, а времетраенето му – на два етапа: периода април 2012–май 2013 г.

Конкурсът цели развитието на творческото мислене у младите хора и насърчаване интереса към историята чрез развиване на критично мислене, стимулиране работата в екип по изследователски проекти.


5. През 2012 г. НДФ „13 века България” за петнадесети пореден път организира и осигури наградния фонд на Националния литературен конкурс за публикуван къс разказ „Рашко Сугарев” за автори до 35-годишна възраст. Учреденият от Фонда през 1998 г. конкурс на името на рано напусналия ни пловдивски майстор на късия жанр Рашко Сугарев поощрява творчеството на млади белетристи от цялата страна. На 23 април – Световния ден на книгата и авторското право, в книжарница „Хеликон – Витоша”, в присъствието на представители на литературната и културната общественост, читатели и медии изпълнителният директор на НДФ „13 века България” връчи почетните грамоти на лауреатите на престижното отличие през 2012 г. Журито, в своя постоянен състав – писателите Димитър Коруджиев (председател), Георги Величков, Любен Петков и Деян Енев, определи петима носители на наградата, както следва:

С първа награда – грамота и 500 лв. – бе удостоена Яница Радева за разказа „Жена в гръб”; две втори награди – грамоти и по 400 лв. – на Владимир Полеганов за разказа „Кладенецът” и на Мирела Занева за „Крайни решения”; и две трети награди – грамоти и по 300 лв. – на Димо Димов за разказа „Без нея” и на Бистра Величкова за „Иване, излизам!”.

Впоследствие събитието бе широко отразено от медиите. Направените разходи от целева дарителска партида „Рашко Сугарев” са в размер на 1900 лв.
6. През отчетния период НДФ „13 века България” осъществи партньорство при провеждането и на Националния литературен конкурс за поезия „Владимир Башев 2012 г.” за автори до 32-годишна възраст, като направи две дарения, чрез които осигури наградния фонд в годината, когато се навършват 45 години от кончина на големия български поет, напуснал ни на 32-годишна възраст. Това са литографии – собственост на Фонда на Любомира Белева и Ана Христова, изработени по време на Втория младежки артфестивал „Река на толерантността 2012 г. Наградата бе връчена на Иванка Могилска, на тържествена церемония, състояла се на 18.12.2012 г. в дома на Владимир Башев. Тя бе присъдена от жури в състав Георги Константинов (председател), Валентина Радинска, проф. Вера Ганчева и Катя Зографова, за стихосбирката й „Иначе казано” – издание на ИК „Жанет 45”. Младата поетеса бе удостоена и с почетна грамота от Националния литературен музей. Втората литография – „Летящи метаморфози”, НДФ „13 века България” дари на Литературния кабинет „Владимир Башев”, в качеството му на средище на млади поети-журналисти, какъвто е бил самият Башев.

Даренията са оформени със съответните Договор за дарение № 175/18.12.2012 г. между Фонда и Иванка Могилска и Договор за дарение № 176/18.12.2012 г. между Фонда и Националния литературен музей (с бенефициент прилежащият му Литературен кабинет „Владимир Башев”).
Каталог: filebank
filebank -> Тема на дипломната работа
filebank -> 1 3 в е к а б ъ л г а р и я“ Утвърдил
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Зимна сесия – уч. 2015– 2016 г. Начало на изпитите 00 ч. Теоретична механика ІІ ч. Динамика
filebank -> Упражнение №1
filebank -> О т ч е т на проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултета
filebank -> Техническа механика
filebank -> Дати за поправителната сесия септември 2013 г катедра “Техническа механика”
filebank -> Поздравителен адрес по повод 1-ви ноември – денят на народните будители


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница