Доклад на независимите одитористраница1/10
Дата23.10.2018
Размер1.69 Mb.
#94395
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ТРАНССТРОЙ – БУРГАС АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОДИТОРИ


Годишният финансов отчет от страница 1 до страница 31 е одобрен и подписан от името на „Трансстрой-Бургас” АД от:

Изпълнителен директор Съставител


Нина Атанасова Богданова Петя Парушева Евтимова

Гр. Бургас 29.04.2011г.

І. Обща информация 13

ІІ. База за изготвяне на финансовите отчети и приложени съществени счетоводни политики 15

1. База за изготвяне и принципи за консолидация 15

2. Изявление за съответствие 15

3. Приложени съществени счетоводни политики 17

3. 1. Промени в счетоводната политика 17

Възприетата счетоводна политика е последователна с прилаганата през предходната година. 17

3. 2. Имоти, машини съоръжения и оборудване: 17

3. 3. Разходи по заеми 18

3. 4. Нетекущи нематериални активи 18

3.5. Стоково-материални запаси 21

3. 6. Парични средства 22

3. 7. Собствен капитал 22

3. 8. Търговски и други задължения и кредити 23

Задължения със срок над 12 месеца 23

3.9. Правителствени дарения 24

3. 10. Данъчни задължения 24

3.11. Задължения към персонала 24

3.12. Провизии 25

3.13. Печалба или загуба за периода 25

3.14. Разходи 25

3.15. Приходи 25

3. 16. Данъци върху дохода 26

3. 17. Функционална валута и валута на представяне 27

3. 18. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки 27

3.19. Грешки 29

3. 20. Сделки по плащания, базирани на акции 29

3. 21. Свързани лица и сделки между тях 29

3. 22. Лизинг 29

3. 23. Договори за строителство 30

3. 24. Събития след датата на баланса 32

3.25. Отчет за паричния поток 32

3.26. Отчет за промените в собствения капитал 32

4. Кредитен и ликвиден риск 33

Лихвен и валутен риск 33

5. Корекция на грешки – извършва се според приложимите стадарти 34

6.Корекции на приблизителни оценки 34

7. Събития след датата на баланса 34

8. Несигурности 34

9.Действащо предприятие 34

III. Допълнителна информация към статиите на счетоводната политика 34

1. Отчет за приходи и разходи 34

1.1.1. Приходи от продажби 34

1. 2. Разходи 35

1. 2. 1. Използвани суровини, материали и консумативи 35

1. 2. 2. Разходи за външни услуги 35

1. 2. 3. Разходи за амортизации 35

1. 2. 4. Разходи за заплати и осигуровки на персонала 35

1. 2. 5. Други разходи 35

1. 2. 6. Финансови разходи 36

1. 2. 7. Разход за данъци 36

2. Баланс 36

2. 1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 36

2. 2. Нематериални активи 37

2. 4. Mатериални запаси и незавършено производство 37

2. 5. Текущи търговски и други вземания 37

2. 6. Парични средства 38

2. 7. Собствен капитал 38

2. 7. 1. Основен капитал 38

2. 7. 2. Резерви 38

2. 7. 3. Печалби 38

2. 8. Нетекущи търговски и други задължения 39

2. 9. Отсрочени данъчни пасиви 39

2.10. Текущи търговски и други задължения 39

2. 11. Данъчни задължения 40

2. 12. Задължения към персонал 40

2.13. Провизии 40

IV. Други оповестявания 40

3.Свързани лица и сделки със свързани лица 40

4. Доход на акция 41

5. Цели и политика за управление на финансовия риск 42

Кредитен и ликвиден риск 42

Лихвен и валутен риск 42

6. Корекция на грешки 43

7.Корекции на приблизителни оценки 43

8. Събития след датата на баланса 43

9. Несигурности 43

10. Действащо предприятие 43

45

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на 45“ТРАНССТРОЙ-БУРГАС” АД 45

за 2010 година 45III. Допълнителна информация към статиите на финансовия отчет……………………………….21

1. Отчет за приходи и разходи 21

1. 1. 1 Приходи от продажби Error: Reference source not found

1. 1. 2.Финансови приходи............................................................................................................21

1. 2. Разходи 21

1. 2. 1. Използвани суровини, материали и консумативи 21

1. 2. 2. Разходи за външни услуги 21

1. 2. 3. Разходи за амортизации 21

1. 2. 4. Разходи за заплати и осигуровки на персонала 23

1. 2. 5. Други разходи 23

1. 2. 6 Финансови разходи 23

1. 2. 7 Разход за данъци 23

2. Баланс 23

2. 1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 23

2. 2. Нематериални активи 23

2. 3. Нетекущи търговски и други вземания……………………………………………………24

2. 4. Mатериални запаси и незавършено производство 24

2. 5. Текущи търговски и други вземания Error: Reference source not found

2. 6. Парични средства 24

2. 7. Собствен капитал 25

2. 7. 1 Основен капитал 25

2. 7. 2 Резерви Error: Reference source not found

2. 7. 3 Печалби Error: Reference source not found

2. 7. 4 Неконтролиращо участие ..................................................................................................25

2. 11. Нетекущи търговски и други задължения 25

2. 12. Отсрочени данъчни пасиви 26

2. 13. Текущи търговски и други задължения 27

2. 15. Данъчни задължения Error: Reference source not found

2. 16. Задължения към персонал 26

2. 17. Провизии 26

IV. Други оповестявания........................................................................................................................27

3. Свързани лица и сделки със свързани лица 27

3.1. Свързани лица............................................................................................................................27

3.2. Сделки със свързани лица.........................................................................................................274. Доход на акция 27

5. Цели и политика за управление на финансовия риск 28

Кредитен и ликвиден риск 28

Лихвен и валутен риск 28

6. Корекция на грешки 29

7. Корекции на приблизителни оценки 29

8. Събития след датата на баланса 29

9. Несигурности 29

10. Действащо предприятие 29


Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница