Доклад на специализирано одиторско предприятие "актив" оод гр. Варна Извършихме одит на финансовия отчет на "Дата14.01.2018
Размер19.44 Kb.
#46543
ТипДоклад

До

акционерите на “АНДЕЗИТ ЗД” ЕАД гр. Бургас
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

на

специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД гр. Варна

Извършихме одит на финансовия отчет на АНДЕЗИТ ЗДЕАД гр. Бургас към 31.12.2002 г. Отговорността за изготвянето на този финансов отчет се носи от ръководството на Дружеството. Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение, основаващо се единствено на извършения одит.

Одитът бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Националните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат одитът да бъде планиран и проведен така, че да се убедим в достатъчна степен доколко годишният финансов отчет не съдържа съществени грешки и пропуски. Считаме, че извършеният одит дава достатъчно основание за изразяване на одиторско мнение – заверка без резерви.

В резултат на това удостоверяваме, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на “АНДЕЗИТ ЗДЕАД гр. Бургас към 31.12.2002 г. в съответствие с Националното счетоводно законодателство, както и получения финансов резултат за годината.


Без да изразяваме резерви, обръщаме внимание на следните обстоятелства:

1. В хода на одита не бе представена утвърдена счетоводна политика от ръководството в съответствие с изискванията на НСС 1 “Представяне на финансовите отчети”.

2. В пояснителните сведения към годишния финансов отчет на “Андезит ЗД” ЕАД, гр.Бургас не са оповестени всички съществени моменти, касаещи имущественото и финансовото състояние на дружеството.

3. Считано от 1 януари 2002 г. дружеството е възприело дълготрайните материални активи да се представят в годишния финансов отчет съобразно препоръчителния подход регламентиран в НСС 16 “Дълготрайни материални активи”, по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка;

За цена на придобиване на наличните дълготрайни материални активи към 1 януари 2002 г. не е възприета оценка по справедлива стойност;

Амортизационните норми на дълготрайните материални активи не се прилагат на база оставащия полезен срок на използване на активите. Възприети са данъчно признатите амортизационни норми, регламентирани в Закона за корпоративното подоходно облагане.Регистриран одитор ( 0207)

Надя Костова (п)
Управител: С. Симов (п)
06.06.2003 г.

гр. Варна
Каталог: fyearbook
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002
fyearbook -> Семена добрич” ад финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003
fyearbook -> Отчет към 31 декември 2005 консолидиран баланс
fyearbook -> Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2005
fyearbook -> Отчет и одиторски доклад 31 Декември 2003
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница