Доклад на управителния съвет на съюза на артистите в българияДата26.10.2018
Размер239.34 Kb.
#100603
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЗА ПЕРИОДА

ЮЛИ 2010 – ЮНИ 2013
Уважаеми делегати,
Трите години, които изтекоха от предходното Общо събрание на САБ могат да бъдат отчетени като изключително тежък мандат в контекста на финансовата криза, продължаваща до момента и реформата в областта на сценичните изкуства. САБ запази уникалността си на единствена творческо – синдикална организация, която представлява и защитава позициите на своите членове пред работодателите в театрите и пред възложителите по договори.
ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА САБ
Към настоящия момент в Съюза на артистите в България членуват 789 души, които са разпределени в 30 дружества и 10 гилдии. В отчетния период се създаде ново Дружество на атракционните артисти от 56 членa, които предлагат да прераснат в Гилдия на атракционните артисти. Това предложение ще бъде предмет на Вашето внимание за утвърждаване. Гилдията се формира чрез отделяне на стари членове на Гилдията на вариететните артисти. Гилдията на вариететните артисти продължава да поддържа членска маса съгласно устава на САБ и съответно - съществуването си като гилдия. В качеството си на управителен орган на САБ, си позволявамe да изразим недоволство от поведението на отделни членове на тази гилдия, които враждуваха помежду си с писмени сигнали и жалби един срещу друг – нещо, което не е допускано в цялата история на съюза.

Числеността на Съюза на артистите в България е важен критерий за дейността ни, но на преден план в отчетния период беше съставът да бъде от мотивирани членове, които да припознават в съюзната организация своите стремежи и интереси.

В тригодишния период активността на дружествата и на гилдиите беше различна. Например сценографите, които не са структурирани като гилдия, продължават да са много дейни, реализират проекти, организират изложби, а през 2012 г. създадоха и фестивал „Lux-Lumina”. Инициативност се наблюдава и в новосъздадената гилдия на хореографите и пърформърите - Гилдия на съвременните изпълнителски изкуства, които както помните, реализираха проекти като индивидуални членове на САБ, след което спонтанно решиха да се обединят. Активни като гилдии са и Гилдията на актьорите работещи в дублажа, както и тази на театроведите и драматурзите.

Като творческо-синдикална организация Съюзът на артистите в България представлява интересите на своите членове пред техните работодатели и възложители. Отново ще обърнем внимание за ролята на дружествата и гилдиите, които е необходимо да поемат отговорност и да проявяват активност при решаването на конкретни проблеми, които са напълно в тяхната компетенция, сили и възможности. Разбира се, при необходимост следва да ги отнасят към УС или директно към Председателя, като в повечето случаи сме намирали разбиране и конкретният проблем е бил разрешаван. САБ формира и ръководи своята дейност при спазване на принципите на автономност и професионализъм, а за да се случва това, ръководствата на гилдиите трябва да работят със своите членове и да търсят обратна връзка по отношение на своята дейност. Дружествата, които имат сходни проблеми е необходимо да проявят повече активност и да осъществяват контакт едни с други. Смятаме, че подписаният с усилия Браншов договор създава условия за това. Във въпросниците, изпратени за обратна връзка споделяте, че връзките между колегите от различни театри са случайни и спорадични. Трябва да се положат усилия за създаване на мрежа за активно взаимодействие, в която сходните организационни структури да имат възможност за обмен, както на идеи, така и на прилагане на добри практики. Така ще съществува хоризонтална (между дружествата) и вертикална (с гилдиите) комуникация, която обхваща цялата организация и ще е динамична и ползотворна. В основата на възможността за създаване на подобна мрежа би трябвало да бъде активността на Председателите на гилдиите и дружествата. От тях се очаква да анализират и участват в решаване на проблемите на членовете си и да отнасят сложните и нерешимите за тях въпроси към ръководните органи на съюза. На вашето внимание ще предложим създаването на нов консултативен орган, съставен от председателите на гилдиите – Съвет на гилдиите.

Тук стигаме и до недостатъчната комуникация между членовете на УС, Председателя и отделните гилдии, дружества и индивидуални членове. По-голямата част от вас споделят, че се информират чрез интернет, което задължава администрацията на САБ да преразгледа официалния сайт и да го направи по-информационен, а не само представителен. Все още има колеги, които очакват да получават съобщения на хартиен носител, а не в електронен вид, но съгласете се, че този вид комуникация е доста по-тромава и скъпа, и най-вече еднопосочна. Тук бихме искали да отбележим, че повечето от вас очакват да бъдат информирани, а не търсят информация. Апелираме за по-голяма активност с конкретни проблеми към хората, които са ръководители на вашите гилдии и разбира се и към УС.

За съжаление и през този отчетен период регистрирахме дружества, които не съумяха по едни или други причини да организират членството си и въпреки многократните разговори с тях, статутът им е неясен. Все още съществува нередовното и непълно внасяне на членски внос, което е в нарушение на устава.

Осъзнаваме, че икономическата нестабилност оказва влияние върху всички ни. Считаме, че в отчетния период САБ осигуряваше синдикална и правна защита на своите членове, която не е без значение, особено в условията на криза, в която се намираме. В тази връзка ще предложим на вниманието ви промяна в частта касаеща дружествата, с която да се даде възможност годишният членски внос да бъде изплащан на два пъти.

Ще отбележим, че в САБ съществуват и две дружества, формирани от частни театрални формации. Благодарим им за активната и конструктивна позиция и предложенията, които правят. В своята политика САБ защитава принципа на равнопоставеност на частните формации с тези, които са на държавна или общинска издръжка, така както защитава и свободните творци и тези, с трудова заетост в театрите.СИНДИКАЛНА ДЕЙНОСТ


 • Вече пет години САБ е асоцииран член на КНСБ. Обстоятелството, че сме представени на национално ниво, в отчетния период ни позволи да работим активно и да подпишем Браншов договор през м. ноември 2012 г. с Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК), Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ), Конфедерация на труда „Подкрепа” и Министерство на културата. Това се случи въпреки желанието на КТ „Подкрепа” да изключи САБ от преговорите.

В условията на подписания договор председателят на дружеството не е формална фигура, а е връзка на дружеството с ръководството на театъра, с УС на САБ и с останалите дружества в страната. От неговата активност в най-голяма степен зависи информираността на неговите членове, участието им в живота на съюза и доверието към организацията като цяло. Негово задължение е на база Браншовия договор да изготви и предложи колективен трудов договор, отразяващ спецификата на труда в театъра.

Освен за работещите по трудов договор в бранш „Театър” договорихме защитни клаузи и за работещите на свободна практика, което разшири обхвата на защита.

В Браншовия договор успяхме да договорим редица социални придобивки, които все още не са реализирани. Бяха договорени срокове, които не са спазени поради смяната на кабинета.


 • Работихме активно като партньор в театралната реформа в частта по изработване на методика и стандарти. Който не е влизъл в битка с държавната администрация, не би оценил разработката и защитата на тези механизми. Обмисляме възможността да бъде преразгледана методиката и единните стандарти в частта, с която се намаляват средствата с предложени от Министерство на културата пропорции. Това не е подлагано на обсъждане с нас. Твърдим, че в стандартите не са разчетени средства за платен отпуск. Доводът ни не бе приет и затова обмисляме да заведем административно производство.

 • Участвахме в разрешаването на индивидуални и колективни спорове.

 • През отчетния период успяхме да договорим защитни тарифи за възнаграждения за колегите работещи в дублажа и тези, които активно участват в заснемане на филмови продукции с някои телевизии, продуценти и филмови студия.


ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
През мандата финансовата дейност се характеризира със следните показатели:

 1. Численост на персонала и средна работна заплата:

Организацията е работила с 8 щатни бройки и Председател на изборна длъжност. Шест от тях са назначени по програма „Мелпомена”, което спестява средства на организацията. За периода 2010 – 2013 г. сме получили финансова подкрепа в размер на 67 377.95 лв.

 1. Дълготрайни материални активи:

По време на мандата са придобити Дълготрайни материални активи на обща стойност 13 373.69 лв. Те се състоят в закупуване на нови офис мебели и оборудване, след извършените основни ремонти на Централния офис и Библиотеката на САБ. Също така за същите са закупени компютри и периферни устройства.

 1. Здравен фонд

През периода 2010 – 2012 г. набраният приход е 58 166.00 лв. като източниците на придобитите средства са:

  1. Продажбата на Билети и ВИП покани за Церемониите ИКАР 2010, 2011, 2012 в размер на 28 440.00 лв. или в процентно изражение 48,90% от общия приход за периода;

  2. Приходите от членския внос възлизат на 25 340.00 лв. или 43,6 % от общия приход;

  3. Даренията възлизат на 4 386.00 лв. или 7,5%.

Общият разход за здравно подпомагане на съюзни членове за периода е 62 012.04 лв. С тази сума е финансирано необходимото лечение на 80 съюзни члена.

Към 31.12.2012 г. в Здравния фонд на САБ са налични 48 142.88 лв.

Държим да отбележим, че от всички изброени по-горе източници на финансиране на Здравния фонд, устойчив характер имат само постъпилите суми от членския внос, който е 10 лв. на човек и приходите от продажбата на билети и ВИП покани за Церемониите ИКАР. Всички останали спомоществователи имат непостоянен характер, а част от тях са еднократни. Има и случаи, в които наши колеги даряват паричните си награди от „Икар” в Здравния фонд.

Здравният фонд при Съюза на артистите в България има правилник, публикуван на нашия сайт (www.uba.bg), където са посочени условията за управление на средствата, както и правилата за отпускане на помощ на членовете.
         1. ПОЧИВНИ БАЗИ  • През три годишния си мандат САБ придоби собствеността върху земя от около 15 дка на Почивна база „Ахтопол” с окончателно съдебно решение срещу община Царево. Теренът на почивната база е разделен на шест Поземлени имота (ПИ) и един спомагателен ПИ за улици с различни площи – два големи с площ от над 4 000 кв.м. и три по-малки с площ около 1 000 кв.м. Това благоприятно за САБ решение постави нови проблеми. Бунгалата, попадащи в спомагателния имот трябва да бъдат премахнати, защото той е отреден за улица. От друга страна се увеличава броят на театрите, които се отказват да ползват своите бази. Но също така отказват и да ги демонтират, което натоварва САБ с допълнителни разноски по обезопасяването им. Поради тези причини нараства разходът на единица бунгало. Състоянието на Почивна база Ахтопол оценяваме като лошо. Голяма част от бунгалата са непригодни за ползване. Не е възможно възстановяването им по първоначалния замисъл. Необходимо е да се изгради модерна нова почивна база съобразена със съвременните стандарти. В отчетния период положихме усилия да намерим финансиране от различни източници, но опитите ни за съжаление бяха неуспешни.

Едно от възможните решения на проблемите е продажба на отделни части от имота, чрез което да се осигурят средства за изграждането на почивната база. На вашето внимание ще предложим обсъждането на тази възможност.

    • Тревожно е състоянието и на Почивна база „Боровец”, където сме в идеална съсобственост със Съюза на музикалните и филмовите дейци. /50:50/. От 2010 г. до края на 2011 г. имотът бе необитаем и заплащахме 1000.00 лева месечно за охрана и ел. енергия. В края на 2011 г. сключихме договор с нов наемател, който направи частичен ремонт и обзаведе почивната база. Все още не е ремонтиран покрива, за което са необходими средства, непосилни за САБ.

    • Почивна база „Св. Св. Константин и Елена” е обзаведена добре, има съвременно оборудване и предлага комфортни условия за почиващите. През 2012 - 2013 г. отново се извършиха ремонти в базата, което повиши нейния стандарт. При съгласуване на заетостта на базата с наемателя, тя може да бъде ползвана от членове на САБ.

    • В същия район в квартал Виница, разполагаме с наследствен имот „Вила Громови”, като към нашия терен от Община Варна са ни придадени още 700 кв.м. Положихме усилия в търсене на организации и фирми, с които да развием съвместна дейност и да поставим още 3 – 4 бунгала. За съжаление и тук не успяхме да реализираме намеренията си и отново възниква въпрос за финансиране на реконструкцията на „Вила Громови”.

Отново едно от решенията е да продадем придобитите 700 кв.метра от този имот.

ПОЧИВНО ДЕЛО

 • Почивната база в Ахтопол

Базата продължава да функционира, макар и да няма голям поток от хора. Както бе отчетено в глава „Финансова дейност” на този етап не бихме могли да предприемем инвестиции, които да осигурят по-добри условия и комфорт на членовете ни. През отчетния период са извършвани ежегодно неотложни ремонти на сервизните помещения - бани и тоалетни, произтичащи от щети, нанесени от лоши атмосферни условия, амортизация на базата, както и постоянни кражби.

Във всяка година на отчетния период намаляваше броя на театрите, които ползват бунгалата, което оскъпява разходите за издръжка на едно бунгало. През отделните сезони взехме решение да намалим режийните разноски на театрите за ползване на базата с 12% , като разликата я поема САБ. Впоследствие задържахме режийните разноски, въпреки увеличените цени на ел. енергия и вода с единствената цел да осигурим евтина почивка за наши членове. • Базата в курорта „Св. Св. Константин и Елена” е отдадена под наем. Тя разполага с два апартамента и две стаи. Те могат да се ползват от членовете на САБ, които могат да летуват там, при условия и смени, съгласувани с наемателя.

 • Почивната база в к.к. Боровец е съсобственост при квоти ½ идеална част със Съюза на Българските музикални и танцови дейци. Имотът беше отдаден с дългосрочен договор под наем на „Велт – турист” ООД. Наемателят възстанови обзавеждането и извърши вътрешен ремонт, но е належащ основен ремонт на покрива, за което нашата организация не разполага със средства.

 • За вила „Громови” в кв. „Виница”, Варна предвиждаме изграждането на камп със съвременни бунгала, което би могло да бъде осъществено чрез сключването на договор с българска или чуждестранна фирма. За набиране на средства засега единственият вариант е продажба на придобитите 700 кв.метра.


НАЕМИ

Има два типа наеми:

1. Ателиета със социален характер т.е. от тях не се генерира финансов резултат при отдаването им. Съюзът на артистите в България разполага с 6 ателиета като наемната им цена е определена на 50% от пазарната. Въпреки това част от наемателите не заплащат редовно наем и консумативи. Две от ателиетата са свободни и са предложени на наши колеги за настаняване.

2. Основна подкрепа на бюджета в предишните години бяха останалите наеми, но финансовата криза значително свали нивата на наемите, а някои от наемателите ни дори се отказаха. Имотът на ул. „Алабин” № 31 бе нает след 6 месечно търсене на наемател и след сваляне на наемната цена. Почивна база Боровец също е с по-нисък наем. Общият размер на приходите от наеми е спаднал с 25% за 2012 г. спрямо базовата от 2010 г. През 2013г. продължава тенденцията на влошаване на пазара на наеми, което се отразява и на нашия бюджет.

Подробно описание на приходите и разходите за мандата се намират в Таблица от която е видно, че за отчетите 2010, 2011 и 2012 г. сме завършили с отрицателен финансов резултат. В проекто-бюджета за 2013 - 2016 г., също е заложен дефицит до края на 2014 г. Причините за това са ясни на всички.

Важно е да отбележим, че кризата сериозно стопи резервите на САБ, които възлизат на:

Към 31.12.2010 г. – 137 122.00 лв.

Към 31.12.2011 г. – 108 456.00 лв.

Към 31.12.2012 г. – 39 116.00 лв.
ПРАВНИ ВЪПРОСИ • Делото за собствеността на терена на почивната база в Ахтопол е спечелено окончателно в полза на САБ. Вече сме собственици на терена с площ от 14 973 кв.метра.

 • За съжаление съдебните ни спорове за имота в София, на ул. „Позитано” № 3, продължават в Страсбург. Водим дело срещу държавата за вреди по две оплаквания за нарушения по Конвенция за правата на човека: 1. Държавата чрез свой министър на икономиката ни лиши от собственост, като включи имота в капитала на търговско дружество и 2. Български съд – Административен съд София ни отказа правосъдие.

 • За част от недвижимия имот в София, ул. „Неофит Рилски” № 55, която сме придобили по завещание от актрисата Петя Герганова, починала на 13.04.1985 г., за музейна сбирка на артиста Георги Стаматов - председател на САБ 1929 – 1932 г., съдът отказа да извъши делба с другите наследници, тъй като завещанието е съставено с невъзможен предмет.

 • За парични задължения към САБ сме образували две заповедни производство, по които сме в процедура за снабдяване с изпълнителен лист и принудително събиране на суми. Вземанията са за непогасени задължения за наем.

 • За съжаление има образувано производство за опразване на нает недвижим имот – ателие, срещу наша колежка, която не е заплащала наем и не е покривала консумативните си разходи.

Периодично през отчетния период ръкoводството на САБ е полагало усилия за положителното решаване на редица правни проблеми: спорове между наши членове и работодателите им, между членовете ни и възложители по граждански договори и др. С наше участие са се разрешили редица от възникналите индивидуални трудови или облигационни спорове.
БИБЛИОТЕЧНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ


 • В библиотеката на САБ има 10 059 броя книги на български и руски и около 510 на други езици. В това число – пиеси, които са публикувани в печатни издания. Освен тях са налични около 3000 броя преведени пиеси, около 1200 пиеси от български автори и приблизително 300 на други езици.

         През този отчетен период  фондът е попълнен със 748 бр. книги, от които 146 са дарения от автори, преводачи, издатели, читатели. Закупени са 602 книги на стойност 7113.57 лв. Фондът е попълнен с около 300 пиеси (ксерокопия) от нови заглавия, които не са били налични в Библиотеката. Състоят се от български и преводни текстове.

         В Библиотеката на САБ се получават следните специализирани списания: „Съвременник”, „Кино”, ЛИК, „Факел”, „Театър”, „HOMO LUDENS” и вестниците „Литературен вестник” и „Култура”.

         В библиотеката има регистрирани общо 788 читатели. От тях 774 активни, регистрирани в отчетния период 2010 – 2013 г. Голяма част от тях са студенти в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, Нов Български университет, Театрален колеж „Любен Гройс”, Националната художествена академия и др. През периода библиотеката е посетена от около 11 900 хиляди читатели, а читалнята са ползвали около 4 200 души.  Основната част от читателите са театроведи, актьори, режисьори, преводачи, сценографи, киноведи, журналисти и читалищни дейци.

След извършен ремонт условията на работа в библиотеката са по-добри. За съжаление пространството е недостатъчно и е необходимо библиотеката да бъде преместена в подходящия за тази дейност имот на ул. „Кузман Шапкарев” № 9, но това не се осъществява поради липса на финансов ресурс. От известно време се работи по създаването на електронен каталог на изданията, както и дигитализиране на архивните единици за дейността на театрите, които се съхраняват в САБ. • През отчетния период (2012 г.) успешно бе реализиран следващия етап от проекта „Документиране на българския театър” с финансовата подкрепа на Министерство на културата. Във втората част на проекта успешно стартира дигитализацията на архива на САБ, който се съхранява в Централния държавен архив, като важна част от историята на театъра и започна обработката на театралния архив на САБ, който е част от фонда на библиотеката. Основна роля в инициирането на дигитализацията на архивния фонд на САБ има Гилдията на театроведите и драматурзите. Както знаете, през изминалия отчетен период те успяха поетапно да направят систематична подредба по периоди на архива на САБ за дейността на театрите.

Електронният архив, който беше създаден макар и трудно продължава да се поддържа. Няколко пъти колегите, които работят по него се обръщаха към театрите за съдействие и периодично предоставяне на информация, която да може да го попълва, но се получиха спорадични отзиви, които скоро след това престанаха. Все пак тази дейност е доста важна и не сме се отказали, наша задача е да се грижим и съхраняваме театралната памет. Ще продължим да разработваме проекти към финансиращи институции и ще търсим начини за създаването на систематичен електронен архив, който да служи на изследователите на българския театър.

 • От 2000 година излиза и специализираното издание на САБ сп. „Homo Ludens”, което се издава от Гилдията на театроведите и драматурзите. Въпреки минималните средства, които се отделят за него, то е безспорно най-сериозното, устойчиво и с утвърден авторитет издание за театър в България.


ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ИНСТИТУЦИИ

И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ


 • Съюзът на артистите в България поддържа конструктивен диалог с театрите, представлявани от директорите им и двете организации - работодателската – Българска асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и Българска асоциация за театър (БАТ). На първо място ни събира общата заинтересованост, свързана с развитието и усъвършенстването на театралната реформа. Имаме подкрепа от страна на повечето директори за инициативи, свързани с дейността на съюзните организации по места и със САБ като цяло, като диалогът между страните протича в дух на зачитане на интересите и взаимни компромиси. На този етап има сключени колективни трудови договори в Народен театър „Иван Вазов”, Държавен куклен театър – Пловдив, Държавен куклен театър – Бургас, Общински театър „Възраждане”, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, Драматично-куклен театър „Иван Радоев” – Плевен, Драматичен театър „Сава Огнянов” – Русе, Държавен куклен театър – Русе, Държавен куклен театър – Търговище, Държавен куклен театър – Видин, Театър „Българска армия”. За съжаление има и театри, в които ръководството и съюзната организация не могат да постигнат споразумение и да сключат колективен трудов договор. Считаме, че това се дължи на опасенията на директорите от недофинансиране на театрите и бюджетните намаления. Надяваме се съвместните ни усилия по успешното реформиране на сектора да продължат в условията на подписания Браншови колективен трудов договор, чиито клаузи са задължителни за спазване.

 • Софийски театрален салон и национални награди „ИКАР“, които са инициатива на САБ и Столична Община, тук трябва да споменем усилията на театрите-домакини – Театър „София” и Столичен куклен театър. В рамките на наградите имаме подкрепата на асоциацията за куклен театър АКТ-УНИМА – България. Знак за добра оценка е подкрепата на неправителствени и бизнес-организации. Имената им са в сайта на САБ.

 • Министерство на културата е традиционен партньор в провеждането на Софийски театрален салон и наградите „ИКАР”, наред със Столична община. Ние сме се обръщали с различни инициативи, някои от които са срещнали разбиране и са се развили, други не, но най-важното тепърва предстои – имаме предвид онези социални клаузи, разписани в Браншовия колективен трудов договор, към които все още не е пристъпено. Наши специалисти участваха в работна група, разработваща условията и критериите за театрална реформа чрез нови принципи за финансиране. Няма да бъдем странични наблюдатели, ще следим всяка стъпка и ще подкрепяме добрите решения, които са в интерес на членовете ни. В последните три години САБ продължи да работи за вече утвърдения си имидж на авторитетна организация и ще продължава да бъде фактор, с който правителството (което и да е то) ще се съобразява.

Председателят на САБ Христо Мутафчиев е член на Обществения съвет към Министерство на културата и на задължителната квота при избора на директори на театралните институти.

 • Столична община също оценява САБ като общественозначим фактор и в последните години нашите общи инициативи разширяват своя периметър. Христо Мутафчиев продължава да е член на Обществения съвет към Столична община и Творческия съвет на Столична програма „Култура”. С активната работа на Съюза на артистите в България се разработиха правила, критерии и оценъчни карти за работата на Столична програма „Култура”, по която ежегодно се разпределя 1 млн. лева и кандидатстват над 380 културни организации, в т.ч. и столични театри и трупи. Обръщането към нас, като към фактор за развитието на културата на национално и регионално ниво ни поставят в отговорна позиция.

По наша инициатива Столичният общински съвет прие решение за поставяне и възстановяване на възпоменателни плочи с имена на бележити творци върху фасадата на сгради, в които са живели и творили. Всяка година отправяме и предложения за наградата на София, в категория Театър.

 • БНТ е основната телевизия, с която имаме споразумение за увеличаване на заплащането на труда на актьорите (35-36%) по инициатива на Гилдията на актьорите. Със сегашното ръководство на Гилдията на актьорите, работещи в дублажа и Гилдията на актьорите започваме преговори с частните телевизии, рекламни агенции, филмови къщи, кастинг компании и др., много от които работят на тъмно и с неясни статути. Имаме за цел и някои промени в Закон за закрила и развитие на културата (ЗЗРК) и Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

 • Резултатът от съвместната дейност на Съюза на артистите в България и Министерството на труда и социалната политика е Програма „Мелпомена“, която съществува от 2004 г. Тогава тя стартира под наименованието „Заетост в подкрепа на българския театър”. Независимо от редукцията в бюджета в последните две години, тя е една от най-добре работещите програми на Министерство на труда и социалната политика. През отчетния период бюджетът за програмата постепенно започна да намалява, тъй като приоритет вече не са програмите за временна заетост, а тези, които са свързани с мерки на пазара на труда, свързани с повишаване на квалификацията на работещите и преквалификация на незаетите на трудовия пазар. Тази година програма „Мелпомена” е редуцирана до 129 бр.

За всички е важно да знаят каква ще е съдбата й през следваща година. Ние ще направим предложение за нейното продължаване, също така и за увеличаване на бройката, но не бива да храним излишен оптимизъм, именно поради споменатите по-горе тенденции в областта на трудовата и социална политика в страната. Програма „Мелпомена” ще продължи да съществува и е редно да дадем висока оценка за реализацията й. Още от нейното учредяване до днес тя е подпомагала дейността на театрите и е осигурила работни места, допълвайки фонд „Работна заплата“.

В търсене на нови възможности за попълване на финансовия фонд за работни възнаграждения, през ноември 2012 г. реализирахме и среща с представители от Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта, които представиха различни работещи програми за трудова заетост. Активността от страна на театрите беше ниска, както с присъствие на организираната среща, така и при реалната възможност да се ползват от предложените програми за наемане на персонал. По наши данни едва два театъра се възползваха от програмите -ДТ – Габрово и ДТ –Ямбол. Това се случи поради обстоятелството, че театрите самостоятелно трябва да кандидатстват и да разработват проекти за участие в програма „Развитие на човешки ресурси”.


ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ. ПРОЕКТИ НА САБ


 • През 1974 година са учредени творческите награди на САБ. В последните години те получиха и своя символ - статуетката ИКАР. САБ притежава изключителните права над Софийски Театрален Салон „Икар“ съвместно със Столична Община, за която заплаща патентни такси, като свидетелството за регистрация на марката е от 2008 година. Изключително сме горди да отчетем пред вас постигнатата устойчивост на Софийски театрален салон и Национални награди ИКАР. Съвместно със Столична община и подкрепата на Министерство на културата, този театрален форум има вече осем успешни издания и е вписан в ежегодния културен календар на София и Националния културен календар. Официален домакин на извънстоличните продукции е Театър София.

Основните цели на Софийски Театрален Салон „Икар“ са: обогатяване на културния живот в столицата; повишаване качеството на театралния продукт, чрез стимулиране на конкурентността сред творците; запознаване на софийската публика с най-добрите постижения в областта на театралното изкуство от цялата страна. В рамките на форума се реализират и различни други творчески инициативи, насочени към стимулиране дейностите на гилдиите и дружествата, представяне на иновативни форми, ангажиране на дебютиращи артисти и разработване на нови публики.

Традиционни бизнес-партньори на САБ в церемонията по връчване на Национални те награди „Икар“ са : 1. Фармацевтична компания „Астра Зенека”, които са съоснователи и основни партньори на Здравния фонд

 2. „Мото Пфое”

 3. Община Каварна

 4. „Девин” АД

 5. „Глобул”

 6. Булгартабак Холдинг АД

Основен медиен партньор е Българска Национална Телевизия.

  • От тази година стартира „Куклен софийски театрален салон” в рамките на Софийски Театрален Салон „Икар” 2013. Домакин на гостуващите извънстолични куклени спектакли е Столичен куклен театър. Надяваме се този форум да придобие свой профил и устойчивост.

Както знаете, всички приходи от билети и ВИП-покани от церемонията по връчването на „Икар“ са в полза на Здравния фонд, с което САБ изпълнява и социалния ангажимент към членовете си. От 2007 година САБ учреди фондация „ИКАР”. Тя осъществява дейност в обществена полза като целта й е да насърчава развитието и утвърждаването на духовните ценности и театралната култура в България; да подпомага осъществяването на Софийски театрален салон; да работи за осъществяване на културния обмен между България и Европейския съюз; да подпомага реализацията на театрални проекти с висока художествена стойност; да продуцира проекти на млади творци.
Други творчески проекти:

По време на мандата 2010 – 2013 г. САБ е участвал в реализацията на следните проекти: • Специализираното списание за театър „Homo Ludens”, което от 2000 г. се издава от Гилдията на театроведите и драматурзите към САБ се увеличи с още два броя – 15 и 16 бр. И през този отчетен период изданието спази традицията да остане едно от малкото качествени специализирани издания за театър. Излязоха още 2 броя, които включват теоретични материали от наши и чужди театрални специалисти и изследователи, текстове на български и преводни пиеси, актуални интервюта, анализи и рецензии. В брой 15 е публикуван текста от Международната кръгла маса на тема „Театралното законодателство – ситуации и проблеми”.

 • С Проекта „Интерактивни сценографии” беше открит Софийски театрален салон „Икар“ през 2009 г. Това е една от идеите на сценографите, членуващи в САБ, която стана традиционна и съпътства откриването на Салона всяка година, както и празника за Световния ден на театъра – 27 март. Интерактивните светлинни проекти в градска среда „Lux – Lumina“ и „Antitesis“ бяха сред дългоочакваните паралелни събития на Софийски Театрален Салон „Икар“ 2011, 2012 и 2013, а през септември 2012 г. тази инициатива прерастна във „Фестивал на визуалния театър”.

 • Проектът „Три3ависим” се реализира от Гилдията за Съвременни изпълнителски изкуства като част от Софийски Театрален Салон „Икар“ 2011, 2012 и 2013. Има конкурсен характер и цели да подпомага млади, дебютиращи артисти, изявяваши се в полето на съвременния танц и пърформанс, като същевременно привлича и нови публики. В резултат от няколкото успешни издания на проекта се формулира необходимостта от учредяване на категория за съвременен танц и пърформанс в наградите Икар 2013.

 • Международна кръгла маса” по проблемите на театралното законодателство се реализира в рамките на „Софийски Театрален Салон Икар“ 2011. Поканени бяха експерти от Министерство на културата, Комисията по култура към Народното събрание, директори на театри и представители от независимия сектор. За да споделят опита на страни със сходни театрални ситуации в срещата се включиха и Секретарят на Унгарското театрално сдружение Марта Вайда и Директорът на Националния театър в Букурещ Йон Карамитру.

 • Документиране на българския театър”. Проектът се съсредоточи върху дигиталната обработка на архива, който се съхранява в САБ по театри и периоди, както и документите на Съюза, съхранявани в Централен държавен архив. Това е първа стъпка на предстоящ цялостен проект за дигитализация на архивни документи, касаещи българския театър от 1944 г. и Съюза от основаването му през 1921 г. досега.

 • В същата посока е и стартирането на поредица от документални изложби, които да „раз-архивират“ и припомнят чрез документи значими, но позбравени имена от българския театър. Първата от тях е изложбата „Петя Герганова: живот от роля в роля”, реализирана от Гилдията на театроведите и драматурзите в партньорство с Държавна агенция „Архиви”. Официалното й откриване беше в рамките на Софийски Театрален Салон „Икар“ 2013. Фокус на изожбата са интересни моменти от артистичната кариера и личния живот на актрисата на база автентични документи от Архива на САБ, Централен държавен архив, архива на Народен театър „Иван Вазов“ и Българска Национална Телевизия.

 • Серия пощенски марки „История на българския театър”, съвместна инициатива с Български пощи;

Началото на този проект се постави през първия мандат на Христо Мутафчиев, когато беше издадена пощенска карта във връзка със 150 годишнината от първото театрално представление в Шумен. Инициативата прерастна в традиционна с ежегодното изработване на марки с ликовете на уважавани имена в театъра - Сава Огнянов, Кръстьо Сарафов, Иван Димов, Адриана Будевска, Стоян Бъчваров, Георги Стаматов. През 3-годишния мандат се изработиха и валидираха марки с облика на Владимир Тенев, Методи Андонов и Григор Вачков.

За следващата 2014 г. е отправено предложение да бъдат валидирани марки с ликовете на проф. Крикор Азарян, Любен Гройс, Димитър Манчев, Вили Цанков и Николай Бинев. • Съюзът на артистите в България подкрепя и редица национални и международни фестивали, които се провеждат в различни градове в страната. Наред с традиционното партньорство с Международния театрален фестивал „Варненско лято”, САБ подкрепя и е съорганизатор на фестивалите в Шумен, Ямбол, Каварна, Тополовград, Кукления фестивал „Златният делфин” във Варна и др.

ЗДРАВЕН ФОНД
На 17 януари 2007 г. на свое заседание Управителният съвет на Съюза на артистите в България утвърди Правилник за дейността на Здравен фонд към САБ. Идеята е да се предостави възможност помощта, която САБ оказва на своите членове да се обвърже в система за набиране и осигуряване на средства и медикаменти.

Същата година публично се оповести стартирането на Здравния фонд към САБ и се утвърди създаването на ВИП-покани за гости на церемонията, които да се продават на по-висока цена и които да предоставят възможност за лични дарения по сметката на фонда. През отчетния период всички приходи от продажбата на билети и ВИП-покани за връчването на статуетката ИКАР от 2010 до 2012 г. са внесени изцяло във фонда. За приходите от 2013 година се изчаква решение на новоизбрания Управителен съвет.

От 2008 година във фонда постъпват като процент от индивидуалния членски внос в размер на 10 лв., които се отчисляват директно.

Вече седем години инициативата за фонда среща подкрепа и разбиране, както сред членовете на САБ, така и сред нашите партньори – спомоществуватели, обществени и политически личности и корпоративни представители на бизнеса.

Във връзка с прозрачната политика на организацията, партньорите, които влагат средства във фонда, получават конкретен финансов отчет. 80 членове на САБ са получили парична помощ при спазване на приетия правилник на ЗФ, който е публикуван на сайта на САБ. Считаме, че не трябва да се либерализират правилата, които осигуряват прозрачно, справедливо и целево ползване на средства от действително нуждаещи се.
МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ


  • САБ е редовен член на Международната организация FIA.

САБ винаги се е стремил да поддържа социален диалог с ръководните органи на FIA. За съжаление наши представители не успяват да взимат участие в семинарите и конференциите, които се организират извън страната. Това отчитаме като грешка, но продължаваме да поддържаме активни контакти и през 2013 г. потърсихме съдействие от тях за становище по бъдещ колективен иск срещу нелоялни ползватели на актьорски труд и някои заробващи клаузи, предлагани в индивидуални договори.

Международната дейност на организацията предстои да се активизира, тъй като новите условия при които сме поставени предполагат пренасочване на усилията към европейските стандарти за работа. Препоръчваме на новото ръководство да участва по-дейно във форумите на международната организация.

Уважаеми колеги,

Изложихме пред вас основните параметри на работа на Управителния съвет през изминалите три години. Финансовият отчет е приложен в таблица, за да може да се запознате с движението на средствата за отчетния период. Задачата за новия УС през следващия мандат е:

- Създаване на условия за повишаване на самочувствието и жизнения стандарт на хората, работещи в сферата на театъра

- Създаване на по-добри условия на труд и почивка- Насочване на усилията върху внедряване на европейски стандарти за сценичната техника и безопасност на трудовия процес.
Нека не забравяме, че ефективността на нашата работа зависи както от нас поотделно (от членовете, от председателите на дружествата и председателите на гилдиите и от Управителния съвет), но и от всички заедно.


Каталог: wp-content -> documents
wp-content -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
wp-content -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
wp-content -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
wp-content -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
documents -> Програма " Актьорско майсторство и режисура в съвременните театрални форми"
documents -> Наградата на съюза на артистите в българия икар 2011 главна мъжка роля
documents -> Конкурс за изпълнение на унгарска и българска литература шумен 2012 Посвещава се на


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница