Доклад на X конгрес на бота, Боровец 2007 Биомеханичен и патоморфологичен анализ на причините за остеолиза при тазобедрените ендопротези Веселин КожухаровДата21.09.2016
Размер55.83 Kb.
#10413
ТипДоклад

Доклад на X Конгрес на БОТА, Боровец 2007


Биомеханичен и патоморфологичен анализ на причините за остеолиза при тазобедрените ендопротези

Веселин Кожухаров1


Резюме

Дълготрайното използване на тазобедрената ендопротеза зависи до голяма степен от здравината на връзката и с костта. Направен е анализ на причините за остеолизата при конкретни клинични случаи. При част от пациентите правят впечатление биомеханични причини водещи до разхлабване на ендопротезите. При някой случаи се демонстрира повишена реакция на костта към чуждото тяло. Дискутират се начините за профилактиране на перипротезната остеолиза.Biomechanical and patomorphological analysis of reasons for osteolysis in THA

Vesselin Kojouharov. University hospital “Lozenetz” SofiaAbstract

The long lasting functioning of the total hip endoprosthesis depends mainly on solidity of bone contact. An analysis of reasons for osteolysis in specific cases is presented. In part of patients some biomechanical reasons for osteolysis makes impression. In some cases it is demonstrated increased foreign body reaction. Prophylaxis of periprosthetic osteolysis is a matter of consideration.


Поставянето на ендопротеза в човешкото тяло дава началото на процеси, които еднозначно рано или по-късно водят до провал на този имплант. Започва надпревара на процесите на износване на материала и остеолизата с продължителността на човешкия живот. За импланта това са процеси на износване на полиетилена, умора на метала и счупване на керамичния елемент. В организма, обаче процесите са по-сложни и могат да се обобщят, като тъканна реакция към чуждо тяло и към промени в разпределението на механичния стрес върху костта.

Тъканната реакция тип “чуждо тяло” протича с ензимни и клетъчни феномени. Промените в граничната на импланта кост са тясно зависими от индивидуалната тъканна реактивност и технологичната обработка на повърхността на ендопротезата, както и състава на сплавта, от която се изработват имплантите. При някой пациенти тази реакция стига до биологична поносимост, но при други се отключва каскада от клетъчни и хуморални реактивни тъканни процеси израз на една нарастваща атака срещу инертното ендопротезно тяло. В този процес се включва и реакция към частиците от износването. Феноменът “металоза”. Sternberg 1996 г. описва, като възпалителен псевдотумор и ерозия на периартикуларните костни структури. В наше хистологично проучване установихме три типа тъканна реакция при наличие на метални частици. /фиг.1/ Подобна реакция настъпва и към полиетиленовите частици от износване. Не при всички пациенти е така. При някой ревизии по повод на износване се намират стабилни импланти. /фиг.2/ Процесите на остеолиза и остеогенеза протичат успоредно. При механично разхлабване костта реагира със склеротичен вал и образуване на остеофити в периферията. Клинично обикновено това е съпроводено с болка. /фиг.3/ При остеопоротичните протрузии няма такъв вал, процесът е по-бавен, без болка в началото, но също довежда до дестабилизация на ставата. /фиг.4/ Хиперергичната, възпалителна – асептична или инфекциозна реакция протича с локализирана кистична остеолиза в началото, която бързо напредва към разширена периимплантерна остеолиза. /фиг.5/ Друга реакция на костната тъкан е хипертрофията. Тя обикновено се проявява в бедрената кост около дисталната част на стеблото. Причината е преразпределяне на механичния стрес в проксималната част на бедрото, което води до засилване на остеолизата проксимално в зоната от костта лишена от стрес. /фиг.6/

Разхлабването на ендопротезата и остеолизата са свързани процеси в порочен кръг. Биомеханичните причини за разхлабването са: • Неподходящ размер имплант с недостатъчна зона на контакт с костта

 • Неправилна инклинация на капсулата

 • Прекомерна антеверзия или ретроверзия на стеблото

 • Варусна позиция на стеблото

 • Неподходящ офсет на шийката

 • Импинджмънт на капсулата довежда до лостово изместване

 • Гладки и овални повърхности на ендопротезата

 • Голямо количество цимент

 • Лоша техника на циментиране

 • Счупване на цимента

 • Счупване на импланта

 • Фрактура на костта

За остеолизата биологични причини могат да бъдат: • Първична остеопороза

 • Лишаване на костта от стрес

 • Увеличено количество ставна течност

 • Възпалителна реакция към частици на износването

 • Хиперергична реакция към метал

 • Септично възпаление

 • Костна некроза

Причинно-следствена връзка не винаги може да се определи с точност, особенно при напреднал процес на остеолиза. Но старателното събиране на данни би помогнало много в тази насока. Изясняването на причината за остеолизата е ключов момент в планирането на ревизионната операция.

На по-ранен етап още преди поставянето на първия имплант може да се приложи профилактика на остеолизата:


 • Подтискане на възпалителна реакция

 • Антибиотична терапия и профилактика

 • Забавяне на загубата на костна субстанция

По време на операцията добрата хирургична техника и опитът, както и използването на качествени импланти са също профилактика на остеолизата.

Важен момент в следоперативния период е обучението на пациента за промените в начина му на живот наложени от ендопротезата.

След рентгенологичната проява на периимплантарна остеолиза може да се приложи:


 • Противовъзпалителна терапия

 • Антибиотична терапия

 • Остеопластика на локализиран дефект при стабилен имплант

 • Навременна ревизионна операция при явна дестабилизация


Заключение

Разширяването на познанията за процесите настъпващи в оргонизма в отговор на поставения имплант помага за профилактиката на остеолизата. Усъвърщенстването на хирургичната техника е един от най-важните фактори за осигуряване на дълготрайност на ендопротезата.Литература:

 1. Кинов П., Тивчев П. Проблемът асептично разхлабване на ендопротезираната тазобедрена става. Ортопедия и травматология 38/2002, 3:117-130.

 2. Кожухаров К., В. Стоянов, Г. Тасков, В. Кожухаров, Л. Атанасова. Реконструкция на ацетабулума при първична и последваща артропластика на тазобедрената става. Сборник доклади на VIII Национален Конгрес на българската асоциация по ортопедия и травматология. 27-29.9.2001, 99-100.

 3. Кожухаров В., К. Кожухаров, Л. Атанасов. Проблемът с перипротезната остеолиза. Русенски Университет “Ангел Кънчев”, Научни трудове 2002, том 39, серия 6:10-12.

 4. Кожухаров В., В. Стоянов. Ацетабуларната остеолиза – решения на ревизиращата артропластика. Конференция с международно участие – Силистра 2003, Научни трудове, 17-21.

 5. Kojouharov V., S. Petrov. Morphological changes in borderline bone in contact with titanium implants. Scripta Scientifica Medica, vol.36, 2004, suppl.1, 26.

 6. Кожухаров В., К. Кожухаров, Г. Тасков. Мястото на костната пластика при остеолитичните дефекти на реендопротезираната тазобедрена става. Сборник доклади на IX Национален Конгрес на българската асоциация по ортопедия и травматология. 14-17.11.2004, 289-291.

 7. Capello WN, D'Antonio JA, Manley MT, et al Hydroxyapatite in Total Hip Arthroplasty. Clin Orthop, Oct 1998;355:200-211

 8. Legenstein R, Bosch P, Tuschel A. Metallosis. 6-th Domestic Meeting of the European Hip Society, June 23-26, 2004, Insbruck, Austria: session 4, 0020.

 9. Schmalzried T, MacDonald S, Kudrna J. Metal-on-metal articulation in total hip arthroplasty: Current status. Clinical Update May 2005, www.medscape.com/viewprogram/4158

 10. Schmalzried T, Kwong L, et al. The mechanism of looseningof cemented acetabular components in total hip arthroplasty: Analysis of specimens retrieved at autopsy. Clin Orthop. 1992; 274:60-78

 11. Sochart DH. Factors affecting aseptic failure of fixation after primary Charnley total hip arthroplasty: multivariate survival analysis. J Bone Joint Surg Am. 1998;80:1553-1554.

 12. Dowson D. A Comparative study of the performance of metallic and ceramic femoral head components in total replacement hip joints. Wear. 1995;190:171-183.

 13. Doorn PF, Mirra JM, Campbell PA, et al. Tissue reaction to metal on metal total hip prostheses. Clin Orthop Relat Res. 1996;329(suppl):187-205.

 14. Jacobs JJ, Skipor AK, Petersen LM, et al. Metal release in patients who have had a primary total hip arthroplasty. A prospective, controlled longitudinal study. J Bone Joint Surg Am. 1998;80:1447-1458.

 15. Passias P, Bono J. Total hip arthroplasty in the older population. Geriatric Aging. 2006;9(8):535-543. http://www.medscape.com/viewarticle/546103

 16. Amstutz H Ma S. et al. Revision of aseptic loose total hip arthroplasties. Clin Orthop 2004, 420:2-9.

 17. Kärrholm J, Garellick G, et al, Improved Analyses in the Swedish Hip Arthroplasty Register. http://www.jru.orthop.gu.se/


Списък на фигурите:

Фиг. 1 Костна металоза – обобщени хистологични данни
Фиг. 2 Остеолиза при износване
Фиг. 3 Остеолиза и остеогенезаФиг. 4 Остеопоротични протрузииФиг. 5 Локализирана кистична остеолизаФиг. 6 Костна хипертрофия


1 Доц. Веселин Кожухаров, д.м. Университетска болница „Лозенец” София, 0888-901576 vesselink@abv.bg

Каталог: lekardata -> 26138 -> statii
statii -> Частично колянно ендопротезиране В. Кожухаров
statii -> Доклад на XI конгрес на бота, Златни пясъци 2010 Грешки и усложнения при тотално и частично колянно ендопротезиране В. Кожухаров Цел
statii -> Първично ендопротезно заместване на субкапиталните фрактури на бедрената шийка при пациенти на възраст над 70 год
statii -> Доклад на XI конгрес на бота, Златни пясъци 2010 Безциментна фиксация на ацетабулума при дисплазична тазобедрена става Веселин Кожухаров
lekardata -> Syndrom et morbus Rayneaud д-р Мария Стамболова-ревматолог


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница