Доклад на заместник-министъра на транспорта и съобщенията анелия крушкова "състояние на железопътната транспортна система"Дата17.08.2018
Размер215.06 Kb.
#79976
ТипДоклад

ДОКЛАД НА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА АНЕЛИЯ КРУШКОВА

“СЪСТОЯНИЕ на железопътната транспортна система”уважаеми ГОСПОЖи и господа,

Позволете ми накратко да ви запозная със състоянието на железопътната транспортна система в навечерието на голямото предизвикателство – приемането на Република България в Европейския съюз. Могат ли българските железници да отговорят на високите изисквания на европейския транспортен пазар? Имат ли сили и възможности българските превозвачи да оцелеят в конкуренция с европейските след влизането в сила на открития достъп до нашата железопътна инфраструктура след 2007 година? В състояние ли сме железопътната ни инфраструктура да бъде приведена в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост с транс-европейската железопътна система.
 1. ТРАНСПОРТЕН ПАЗАР


Анализът на транспортния пазар показва, че за период от 10 години обемът на превозените товари и реализирани тон/км е спаднал 2 пъти, а броят на превозените пътници и реализираните пътник/километри над 1.5 пъти.

Графика 1: Железопътен транспорт в БългарияИзточник: БДЖ ЕАД
Превоз на товари

Обемните и икономически показатели за товарните превози са показани в таблица № 1:


Таблица № 1
Показатели

 


Мярка

 


Отчет

План

Отчет

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

м. август 2004

Превоз на товари

млн.т

63.2

32.9

21.1

19.3

18.5

20.1

21.0

13.2

Средно превозно разстояние

км

223

261

263

254

250

263

255

258

Тонкилометри

млн

14 132

8 595

5 538

4 904

4,627

5 274

5 355

3 413

От началото на 2002 г. е налице тенденция към нарастване на обемните показатели. Разчетен е годишен ръст от 2-3%. Тонкилометровата работа също нараства с по 1-2 пункта годишно.
Превоз на пътници

Показателите за пътническите превози са показани в таблица №2

Таблица № 2


Показатели

 


Мярка

 


Отчет

План

Отчет

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

м. август 2004

Превоз на пътници

млн. п

102.4

58.9

50.0

41.8

33.7

35.2

35.5

21.9

Средно превозно разстояние

км

76

80

69

72

77

72

72

68

Пътниккилометри

млн

7 793

4 693

3 472

2 990

2 598

2 517

2 574

1498

Компенсации нето

млн. лв


5.9

5.8

18.4

15.3

7.2

Тенденцията за редукция на броя на превозваните пътници за периода се запазва. Очаква се слабо нарастване в средносрочна перспектива, което е свързано задължително с повишаване на качеството на транспортната услуга.
ПАЗАРНИ СЕГМЕНТИ

Пазарните сегменти, в които железопътният транспорт има шансове да запази и разшири участието си, са:


 • В пътническия транспорт

Пътнически превози на дълги разстояния

Анализът показа, че в сегмента на междуградските и международни превози има добър потенциал за нарастване. Той ще зависи до голяма степен от подобренията по железопътната мрежа и обновяването на подвижния състав. Съчетанието с по-добри и по-ефективни услуги, които да се предложат от железопътния оператор, би могло да върне съществена част от пътниците, които понастоящем използват конкурентния автомобилен транспорт.
Крайградски пътнически превози

Силата на железницата в този сегмент е да предлага в пиковите часове масов транспорт за работещи, ученици и студенти от крайградски села и градове до регионалния център, където са концентрирани основните дейности (предприятия, училища и т.н.). Настоящото ниво на услугите не отговаря на изискването по отношение на честота и подходящо време на пътуването и нов подвижен състав.

Това е сегмент с потенциал за нарастване. За да се постигне ръст са необходими съвместните усилия на операторите и на местните власти.


Регионални превози по главните и второстепенните линии


През последните години обемите на тези превози постоянно намаляват, което от своя страна води до финансови загуби и е необходимо съкращаване на броя на влаковете. Що се касае до неелектрифицираните участъци, единствената възможност за запазване на тези превози е да се доставят леки дизелови мотриси.

Решението на проблема е в създаването на възможности за участието в тези услуги на заинтересовани организации, предприятия, в това число и алтернативен транспорт.
 • В товарния транспорт
Превози за металургичната промишленост

В момента металургичната промишленост работи с 50% от капацитета. Прогнозира се, че до 2008 г. обемите ще се запазят близки до настоящото си ниво, след което ще нарастват.

С изключение на черната металургия, само ЮМИКОР осигурява ежедневно цели влакове. Очаква се незначително нарастване в средносрочен план.


Превози на въглища и нефтопродукти

Снабдяването на електроцентралите ще остане постоянно и затова е разумно да приемем, че транспортните схеми в този сектор ще се запазят през следващите 10 години.

В момента единствено по дестинацията Бургас – София има значителни обеми от превозвани петролни продукти, оправдаващи движението на блок-влакове.


Превози на някои други важни стокови групи

Групата обхваща много начални и крайни гари с ниски обеми товари. Сега по този начин се превозват около 70 влака дневно през 5 основни разпределителни гари и около 7 второстепенни гари, където се групират вагоните.

Очаква се през следващите 10 години тези превози да намалеят наполовина.


Комбинирани/ интермодални превози

Това е секторът с най-голям потенциал и за да се развие, трябва да се изпълнят няколко изисквания:

 • Изграждане на мрежа с няколко стратегически разположени терминала (Казичене, Волуяк, Димитровград, пристанищата на Варна, Бургас, Русе, Видин);

 • Осигуряване честота на превозите в мрежата от интермодални терминали;

 • Увеличена подкрепа от страна на държавата за развитие на комбинираните превози. Началото е поставено с преференциална политика при новите инфраструктурни такси.

Нови превози


През следващите 5 години се очаква бавно нарастване в сектора на новите услуги: междуградски/интерсити пътнически превози, увеличаване превозите на насипен или пакетиран цимент и други строителни материали, нови продукти на преработващата и хранително-вкусовата промишленост. Транспортният пазар ще се развива и е необходимо да се подобри състоянието на инфраструктурата, за да има атрактивен продукт.
2. СЪСТОЯНИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Железопътните линии (включително и попадащите в Транс-европейските транспортни коридори) в по-голямата си част са строени преди повече от 100 години с геометрични параметри, долно строене и съоръжения за скорости до 100 км/ч. Удвоените през последните 20-30 години участъци също са с ограничени скорости поради геометричните им параметри, състоянието на долното строене, съоръженията и коловозното развитие в гарите. Общата разгъната дължина на железния път е 7 326 км, като с междурелсие 1 435 мм са 7 000 км.

Постоянният недостиг на средства за ремонт на железния път и съоръженията през последните десет години доведе до просрочване на между ремонтните срокове, а оттам до значително влошаване на техническото им състояние и до намаляване на максимално допустимите скорости, критично състояние на експлоатацията и ограничения в капацитета на жп мрежата. Обемът на просрочените ремонти (подновяване и среден ремонт на железния път) по главните жп линии са показани в Таблица № 3.

Общо 2 470 км от железния път по главните линии са с просрочени ремонти – в т.ч. 540 км са за основен ремонт и 1 930 км са за подновяване.

Поради лошото състояние на инфраструктурата железницата не може да поддържа конкурентни скорости и времепътуване. Намалението на продължителността и престоите по гарите и броят на спиранията не може да реши кардинално проблема, тъй като делът им в общото времепътуване е около 7-8%. Резервите са в намаляване броя и продължителността на постоянните и временните намаления, които по някои основни направления са значителни.


Таблица № 3

ЖП
линия


Разгъната

дължина

(км)

Просрочени ремонти от 1986 г. до 2004 г.

Среден ремонт

Подновяване

ОБЩО

Дължина
(км)


Дължина
(км)

Калотина – Свиленград

528

75

180

255

София – Варна

1054

87

711

798

Илиянци – Синдел

502

46

272

318

Русе – Подкова

403

92

232

325

София – Кулата

218

23

64

87

Волуяк – Гюешево

139

13

108

121

Мездра – Видин

196

43

92

136

Пловдив – Бургас

452

97

216

313

Русе – Каспичан

137

64

54

118

ОБЩО:

3629

541

1 929

2 470

Анализът на средните скорости по железопътната мрежа за периода 1994-2004 г. показва рязко влошаване на качеството и трайна тенденция на намаляване на скоростите спрямо проектните. Общо за железопътната мрежа средните скорости за 1994 г. са били с 18,4 % по-ниски от проектните, а през 2004 г. са 25%, което е с 6,6 пункта намаление.

Железопътната мрежа през 1994 година е позволявала скорости за движение над 90 км/ч по основни направления с обща дължина 1800 км, докато през 2004 година тази скорост е възможна само за 300 км от мрежата. Намалението е 6 пъти и са необходими спешни мерки за подобряване параметрите на железния път.
3. състояние на ПОДВИЖния СЪСТАВ

Притежаваните вагони и локомотиви от БДЖ ЕАД са на средна възраст над 25 години. Изключение правят рециклираните 50 вагона по програмата за оздравяване, финансирана от Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие и модернизираните 6 броя електрически локомотиви. Електромотрисните влакове, обслужващи крайградските превози, са доставени през периода 1970-1978 година.

Анализът на възрастовия състав на пътническия вагонен парк показва сериозно остаряване – от наличните 1 452 вагона 69% са произведени преди повече от 20 години. Тази възраст е пределна за физическата и морална амортизация на пътническите вагони. Практически БДЖ ЕАД не разполага с вагони, които да отговарят на критериите за качество на европейските страни.

Вагонният парк за извършване на товарни превози от гледна точка на възраст, обновяване и поддръжка, показва също негативна тенденция. За периода 1990-1998 година са построени само 1 273 товарни вагона, преобладаващата част от тях през първите две години на посочения период.

Необходимите средства за поддържане и ремонт на тяговия подвижен състав (ТПС) в годишен размер са приблизително 18 млн. лева. Тясно специализиран тягов подвижен състав за пътническо движение са единствено електромотрисните влакове (ЕМВ). БДЖ ЕАД разполага с общо 72 броя електромотрисни влака, като 68 от тях са в техническо състояние, позволяващо експлоатацията, поддържането и ремонта им. Останалите 4 броя могат да бъдат възстановени, но необходимите за ремонта им средства надхвърлят ефекта от експлоатацията им.

Таблица № 4Подвижен състав на притежавания от БДЖ ЕАД парк

Подвижен състав

Наличен парк

За обслужване на графика

В експлоатация

Годни

За ремонт

Локомотиви

607

320-330

35

242

ЕМВ

72

42

14

16

Пътнически вагони

1 413

896

281

229

Товарни вагони

19 731

6 500

3 946

9 284

Източник: БДЖ ЕАД

Таблица № 5Възрастов състав на притежавания от БДЖ ЕАД парк

Вид подвижен състав

До 5 г.

5-10 г.

10-20 г.

Над 20 г.

брой

брой

брой

брой

Локомотиви

8

5

56

511

Електромотрисни влакове

0

0

6

66

Пътнически вагони

2

50

332

942

Товарни вагони

0

149

8 607

12 697

Източник: БДЖ ЕАД

Пътнически вагони

През 2003 г. са закупени 46 броя пътнически вагони втора употреба от Германия на стойност 3,6 млн. лева.

За 2004 година са предвидени инвестиции в размер на 25,2 млн. лева, които да се вложат в:


 • Рециклиране на 20 броя пътнически вагони;

 • Доставка на 40 броя вагони втора употреба;

 • Доставка на 10 броя спални вагона.

Товарни вагони

За 2004 и 2005 година са предвидени инвестиции в размер на 60 млн. лева, които се влагат в ремонта и модернизацията на 3 630 броя товарни вагони.Локомотиви

През 2004 година са планирани инвестиции за модернизация и основен ремонт на електрически и дизелови локомотиви в размер на 8 млн. лева.

При ремонта на подвижния състав се използват напълно мощностите на вагоноремонтните депа и част от капацитета на вагоноремонтните заводи.
4. Финансово състояние
Драстичното намаление на превозите за последните десет години – два пъти при товарните и 1,5 пъти при пътническите, доведоха до рязко влошаване на финансовото състояние на железницата и загуба от 85 млн.лв. за 2000 г. и 140 млн. лв. за 2001 г. В резултат на усилията на правителството, приетия модел на преструктуриране на железниците и взетите мерки за ограничаване на разходите, през 2002 г. дефицитът беше 54 млн. лв., а за 2003 г. само 38 млн. лв.

От началото на 2004 г. реалното финансово състояние на НК “Железопътна инфраструктура” бележи тенденция на стабилизиране. Във връзка с увеличения обем на превозите и нарастване на приходите от инфраструктурни такси, компанията прогнозира да приключи 2004 г. с подобрен финансов резултат спрямо разчетения в бизнес-плана. Очакваната загуба за годината е в размер на 31,8 млн. лв., която е и следствие на вложените повече средства за текущ ремонт на железния път и някои основни гари.

Финансовото състояние на БДЖ ЕАД е подобрено, намалени са задълженията към НК “Железопътна инфраструктура”. В резултат на нарасналия обем превози от началото на годината, загубата в сравнение с полугодието на 2003 г. е намалена с близо 6 млн. лв.

След намесата на Министерството на транспорта и съобщенията железопътният превозвач сключи договор с медодобивния комбинат “Кремиковци” АД на повишени цени. Направен беше график за ускорено погасяване на просрочените 18 млн. лв. към БДЖ ЕАД. От м. юни досега задължението на МК “Кремиковци” АД е намалено до 3,8 млн. лв. към 30.09.2004г.

БДЖ ЕАД и НК ЖИ към 30.09.2004г нямат просрочения в изплащането на дължимите трудови възнаграждения на железничарите.

5. Взаимоотношения с държавата
Взаимоотношенията между железопътните предприятия и държавата са регламентирани на договорна основа.

Договор за обществени превозни услуги с железопътен транспорт

С решението на Министерския съвет № 474/02.06.2004 г., на “Български държавни железници” ЕАД се възложи задължението за извършване на обществена превозна услуга – превоз на пътници.

Видът на облекчението е субсидия за финансиране на част от текущите разходи, направени при превозите и компенсация за покриване на разходите между приходите, които биха били получени по обявените в тарифата на превозвача редовни цени за превоз на пътници и приходите по намалените тарифи или безплатно пътуване за извършване на услугите.

Максималният размер на субсидиите и компенсациите, изплащани от държавата на превозвача се определят ежегодно със Закона за държавния бюджет за съответната година. За 2004 г. субсидията за пътническите превози е 60+10 млн. лв. с включен ДДС, а компенсацията за социалните тарифни намаления е 18,4 млн. лв. с включен ДДС. Срокът на договора е за 5 години, като актуализацията на показателите ще се извършва всяка година.

В договора са включени параметрите на базовите показатели за пътнически превози, нормите за надеждност, капацитет и качество на услугите и публичните тарифи, които се прилагат при изпълнението на обществените услуги. Това е направено предвид обществения интерес на тези категории пътници да бъдат осигурени безплатни или при намалени цени пътувания, както и предвид способността на единствения лицензиран превозвач да поеме и изпълнява задълженията за обществени превозни услуги, да осигури непрекъснатост, редовност, капацитет и качество на железопътните превози и да осигури благоприятни транспортни условия и цени.

Предвидени са критерии за измерване на изпълнението на задълженията, задължения за отчитане, уговорени са последиците от неизпълнението и основанията за прекратяване на договора, както и задължения при изтичане на срока на действие на договора или неговото прекратяване.Договор между НК “Железопътна инфраструктура” и държавата

Съгласно изискванията на Закона за железопътния транспорт сключването на рамков договор с държавата през 2004г. е приоритетна задача за НК “Железопътна инфраструктура”. Целта му е гарантиране участието на държавата във финансирането на дейностите по изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура и възможностите за дългосрочно планиране на инвестициите. Този Договор е израз на политическата воля на българското правителство да има интероперабилна железопътна инфраструктура, съответстваща на изискванията на AGTC и AGC стандарти и съобразена в пълна степен с поетите международни ангажименти на Република България за развитие на Националната транспортна система. Проектът на договора е разработен съвместно с Министерството на финансите и предстои неговото одобрение.

Съгласно заложените параметри в Проектодоговора с държавата държавната помощ за железопътния сектор в периода до 2007 г. непрекъснато ще нараства. От 30 млн. лв. капиталови трансфери за 2004 г., държавното участие в развитието на железопътната инфраструктура е необходимо да нарасне съответно за 2005 г. на 182 млн. лв., за 2006 г. на 234 млн.лв., а през 2007 г. да достигне до 250 млн. лв.

При успешна реализация на заложените параметри в средносрочен план до 2010 г. се очаква подновяване на 662 км. железен път, среден ремонт на 843 км., подмяна на 245 бр. стрелки, ремонт и модернизация на 44 бр. гарови централизации и 36 бр. автоматични прелезни устройства. Ще се изградят 1 476 км. оптична телекомуникационна мрежа и ще се модернизират 1 061 км. системи за осигуряване на движението и автоматична локомотивна сигнализация. Предвижда се да бъдат завършени и основните инфраструктурни проекти: • Електрификация на жп линията Драгоман - Калотина;

 • Удвояване и електрификация на линията Карнобат - Синдел;

 • Реконструкция и електрификация на линията Пловдив - Свиленград;

 • Нов мост на р.Дунав при Видин - Калафат;

В резултат от вложените инвестиции допустимата скорост по протежение на Транс-европейските транспортни коридори ще се повиши от 78,9 км/ч през 2004 г. до 101,2 км/ч през 2010 г., а тази по главните линии извън Транс-европейските транспортни коридори ще се повиши от 82 км/ч през 2004 г. до 90,5 км/ч през 2010 г. Респективно максималният капацитет по протежение на Транс-европейските транспортни коридори ще се повиши от 14,8 милиарда ткм през 2004 г. до 16,1 милиарда ткм през 2010 г., а този по главните линии извън Транс-европейските транспортни коридори ще се повиши от 7.8 милиарда ткм през 2004г. до 8 милиарда ткм през 2010 г.
6. Приоритети и действия за подобряване състоянието на железопътния сектор

По инициатива на Министерството на транспорта и съобщенията и с активното съдействие на НК “Железопътна инфраструктура” и БДЖ ЕАД беше изготвена програма от 50 точки за реформа в железниците, в която най-важните моменти са: • Основните дейности на БДЖ ЕАД са разделени на товарни и пътнически превози, които имат собствен вагонен и локомотивен парк и бази за ремонт и поддръжка. В ход е и счетоводно разделяне на двете дейности.

 • Предвидено е финансово оздравяване на сектора чрез:

- концесии и продажба на линии;

- закриване на губещи жп линии;

- оптимизиране на персонала;

-подобряване на финансовото управление. • Осъществена е първата емисия на корпоративни облигации на държавно дружество в България в размер на 30 млн. евро. Средствата, набрани от емисията, ще бъдат използвани за финансиране на ремонтната програма на дружеството за товарни вагони.

 • През октомври започна изпълнението на програмата за ремонт и модернизация на 3 620 вагона, за да се посрещнат растящите нужди на българската индустрия от транспортни услуги. Поръчките се изпълняват само в български вагоноремонтни заводи (Септември, Самуил, Карлово, Хан Крум, Левски, Бургас, Дряново и Раднево). До момента са ремонтирани над 900 товарни вагона. Във вагоно-ремонтните заводи бяха назначени допълнително 362 човека, в т.ч. 45 съкратени служители на БДЖ. Основните професии са шлосери, заварчици, стругари и бояджии. Поради спецификата на дейността, много трудно служители на БДЖ се решават да кандидатстват за работа в ремонтните заводи и това е основната причина те да бъдат само 45 души.

 • Създадени са условия за конкуренция на транспортния пазар чрез лицензиране на нови оператори:

- през м.май 2004 г беше лицензиран първият частен превозвач за превоз на товари с железопътен транспорт.

 • В ход е Оздравителна програма за механизирано подновяване на 414 км. железен път.

 • Предвижда се и се изпълнява програма за модернизация на главните жп гари - Русе, София, Варна, Пловдив и Бургас.

 • БДЖ ЕАД стартира процедура за доставката на "фамилия влакове" - 25 дизелови мотрисни влака, до 15 тривагонни електромотрисни влака и до 10 четиривагонни електромотрисни влака. По този начин частично ще се подмени остарелия вагонен парк, ще се повиши качеството на превозите и ще се намалят разходите за гориво, електроенергия, ремонт и поддръжка.

 • Преструктурирана е тарифата за пътнически превози и съответно разписанието за пътнически превози с ясно обособени пазарни сегменти - експресни влакове, бързи влакове и пътнически влакове.

 • Подобрено е финансовото състояние на превозвача БДЖ ЕАД, намалени са задълженията към НК “Железопътна инфраструктура”, намалена е значително загубата в сравнение с шестмесечието на 2003 г. от 25 717 хил. лв. на 17 304 хил. лв.

 • С бюджета за 2004 г. е постигнато 50%-но увеличение на капиталовия трансфер към НК “Железопътна инфраструктура” от 20 на 30 млн. лв. За 2005 г. се очаква ново увеличение.

 • С Постановление № 194 на Министерския съвет се промени Тарифата за инфраструктурните такси. По този начин се синхронизира подходът при определяне на инфраструктурните такси, събирани от Национална компания “Железопътна инфраструктура”, с този, възприет като цяло в законодателствата на европейските държави в областта на железопътния транспорт, както и с принципите, заложени в Директивите на Европейския съюз.

Уважаеми дами и господа,

В заключение трябва да се отбележи, че дейността на Министерството на транспорта и съобщенията и железопътните предприятия е насочена преди всичко към подобряване на финансовото състояние и стабилизиране на железопътния сектор. Мога да ви уверя, че до приемането ни в Европейския съюз през 2007 г., нашите усилията ще бъдат насочени към повишаване качеството на транспортните услуги и безопасността на превозите при подобрени параметри и стандарти на железопътната инфраструктура и подвижния състав.Сигурна съм, че със съвместните усилия на всички вас ще постигнем желаното и достойно присъствие на българските железници в интегрираната Европейска железопътна система.
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница