Доклад оценка на въздействието върху околната среда (овос) на инвестиционно предложение ”Изграждане на хидроенергийна система мвец “Мартиново” – мвец ”Чипровци-нова”страница16/22
Дата27.04.2017
Размер1.64 Mb.
ТипДоклад
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22

5.7. Растителен и животински свят

5.7.1 Растителен свят


Сградата на МВЕЦ “Мартиново” е върху рекултивиран терен, обрасъл с тревна растителност от сем.Poaceae – главно райграс и власатка, както и синантропни видове като Verbascum phlomoides, Bellis perenis, Taraxacum oficinale и др.

Сградата на МВЕЦ “Чипровци-нова” е върху селскостопанска площ.

За напорните съоръжения ще се използва главно трасето на съществуващ изоставен хвостопровод (открит канал), който ще бъде уширен с 1,5 m. При това ще бъдат изсечени 0,5 dka издънково габърово насаждение, 10-годишно, с пълнота 0,6, 5-ти бонитет, стопански клас за реконструкция, 0,1 dka издънково габърово насаждение, 45-годишно, с пълнота 0,7, 4-ти бонитет, стопански клас за превръщане (отд.41в и 19д на ДЛ “Чипровци”). Унищожената ливаднотревна растителност в останалата част на трасето, с изключение на банкета на пътя, ще бъде възстановена след съответна рекултивация.

Разположението на съоръженията върху територията е подбрано така, че се засяга минимално горскодървесна растителност. Площадката на МВЕЦ “Мартиново” е върху антропогенно повлияна територия, трасетата на водопровеждащата част са също основно върху повлияна територия – хвостопровод, площадката на МВЕЦ “Чипровци-нова” е върху селскостопански земи. Това определя, че изграждането на хидроенергийната система след провеждане на рекултивация върху напорната част, около горна камера на водната кула и при сградоцентралите, при която напълно ще се възстанови районът, не може да има негативно въздействие върху прилежащите “Натура 2000” места.

Унищожават се 0,6 dka горски фонд, без да се засягат вековни и забележителни дървета. Строителните дейности са в обсега на системата (територия, изключена от “Натура 2000”), при което не се оказва влияние върху растителен свят в защитените зони.

При тези условия хидроенергийната система МВЕЦ “Мартиново” – МВЕЦ “Чипровци-нова” е съвместима с “Натура 2000” Западна Стара планина и Предбалкан код BG0001040.

Не се унищожават редки и застрашени растителни видове и такива, защитени от ЗБР.

Въздействието на МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” върху растителния свят по време на строителство и експлоатация е: • пряко;

 • дълготрайно;

 • постоянно;

 • без кумулативен ефект.

Предвидената рекултивация ще възстанови напълно територията на деривацията и тръбопроводите от яз.”Мартиново” до МВЕЦ “Чипровци-нова”. Трайно засегната остава тревната растителност на площадките на сградоцентралите. Промяна на предназначението на земята има при сградата на МВЕЦ “Чипровци-нова” и в горския фонд – унищожават се 0,6 dka издънкови габърови насаждения.

5.7.2 Животински свят

Ихтиофауна

Очаквани въздействия върху ихтиофауната от строежа
и експлоатацията на МВЕЦ


Независимо от установеното лошо състояние на ихтиофауната в потенциално засегнатия речен участък, той има потенциал да поддържа значително по-богати рибни запаси. Поради това, очакваните негативни въздействия от строителството и експлоатацията на проектираната МВЕЦ, както и възможностите за тяхното предотвратяване или поне значително намаляване, са оценени с оглед бъдещо възстановяване на рибното съобщество в реката. Заедно с това са оценени и очакваните въздействия върху ихтиофауната в яз.“Мартиново”. Идентифицирани са следните потенциални неблагоприятни въздействия върху ихтиофауната:

 • Намаляването на оводняването в засегнатия 2,9 km речен участък като резултат от насочване на част от водите в проектираната деривация;

 • Възможно е шоково негативно въздействие върху речната ихтиофауна при бързо източване на язовира по време на строителството.

 • Опасност от попадане на риби от язовира във водовземните съоръжения на МВЕЦ;

 • Негативни въздействия върху местните видове риби в язовира при предвиденото източване по време на строителството.

Обобщение за характера на очакваните въздействия върху ихтиофауната:


 • По време на строителството – със средна до висока интензивност, краткотрайни, обратими;

 • По време на експлоатацията – с ниска до средна интензивност, постоянни, обратими.

Мерки за предотвратяване и намаляване на потенциалните негативни въздействия върху ихтиофауната при строителството и експлоатацията на МВЕЦ

Осигуряване на оводняването на засегнатия речен участък


Осигуряването на адекватно оводняване на 2,9 km речен участък под яз.“Мартиново” е важно условие за запазване на неговия екологичен потенциал, с оглед поддържане на съобществата от дънни безгръбначни животни и съхраняване на възможността за възстановяване на рибното съобщество. В конкретния случай, на базата на информацията за динамиката на оттока и изискванията за осигуряване на приемливи условия за речната биота, включително потенциалното рибно съобщество, се препоръчва за оводняване на този речен участък да бъде предвиден минимален отток от 80 l/s.

Намаляване на потенциалното негативно въздействие от драстична промяна в качеството на речната вода


За да се намали евентуално шоково въздействие върху речната биота при източване на язовира в процеса на строителството, се препоръчва:

 • източването на язовира да се осъществява бавно по възможност през студения период;

 • да се осигури постоянно водовземане от по-малка дълбочина (до около 5-6 m) чрез водовземна кула.

Предотвратяване попадането на риби от язовира във водовземните съоръжения на МВЕЦ

Гибелта на риби поради навлизане във водовземните съоръжения и турбините на ВЕЦ е често срещано явление. За да бъде то предотвратено, е необходимо да се предвиди оборудването на водовземните съоръжения на МВЕЦ с ефективни рибозащитни устройства. В язовирите, както и в конкретния случай, като най-подходящи се препоръчват електрическите рибозащитни устройства.


Предотвратяване на потенциалното неблагоприятно въздействие върху популациите от местни видове риби, обитаващи яз.“Мартиново”


За се запазят популациите от местни видове риби, обитаващи яз.“Мартиново”, се препоръчва той да не се източва изцяло, като се запази определен воден обем. Залповото източване през дънния изпускател би оказало по-силно изразено неблагоприятно въздействие и върху ихтиофауната в самия язовир. Поради това, при евентуалното източване на язовира, да се спазват посочените препоръки за намаляване на потенциалните негативни въздействия от драстична промяна в качеството на водата. Препоръките са обсъдени с проектанта и са в основата на проекта по ІІ вариант.

Херпетофауна


Няколко от установените видове (гущерите и пепелянката) са установени по скалистия шкарп на шосето; построяването на напорните съоръжения в долината с нищо няма да засегне техните популации, тъй като пътят минава доста по-високо от речното русло.

Бедността на установената фауна от земноводни и влечуги, отсъствието на видове с висока консервационна стойност, малкият обем на строителните работи и вече съществуващата значителна антропогенна промяна на речната долина (замърсяване, шосеен път, съществуващи трасета за хвостопровода, наличието на постройки и др.) дават основание да се приеме, че строителството на две МВЕЦ в разглеждания участък няма да нанесе чувствителни щети на херпетофауната. Вследствие на това проектираното строителство може да се допусне, но само при строго спазване на изискванията за непрекъснато целогодишно изпускане на задължителния екологичен минимум вода в речното русло.Бозайна фауна


Изграждането на МВЕЦ на р.Мартиновска няма да окаже съществено влияние върху бозайната фауна в района. Някои видове вероятно ще се изтеглят от засегнатата от строежа територия, но впоследствие, след приключване на строителните работи, ще се завърнат в района, ако местообитанията им не бъдат унищожени (за някои от тях ще е необходима рекултивация). Като цяло строежът няма да се отрази на състоянието на популациите на видовете бозайници в района и те ще запазят своята численост. От видовете бозайници, разпространени в разглеждания район, само видрата и голямата водна земеровка са строго привързани към крайречните хабитати. Единственият вид, върху който планираният строеж може да има пряко влияние, е видрата. Негативен ефект може да се очаква предимно в периода на строителството в резултат на безпокойството и въздействието върху местообитанията й, но ако той приключи в кратки срокове и е съобразен с размножителния период на вида, може да се очаква, че видрата ще продължи да се среща в този участък на реката.

Всичко това показва, че строителството и експлоатацията на съоръженията няма да имат съществено негативно влияние върху бозайната фауна, ако бъдат взети предвид изложените препоръки.

Предвид факта, че в разглеждания район се срещат 6 вида, включени в Прил.4 на Директива 92/43/EU, необходимо е да се спазват изискванията по Чл.12(1)(b) от същата. Този нормативен акт забранява безпокоенето на видовете от Прил.4, особено в периодите на размножаване, отглеждане на малките, хибернация и миграция, когато те са по-уязвими. По чл.12(1)(d) се забранява влошаването или разрушаването на местата за размножаване или почивка на видовете от същото приложение

В тази връзка трябва да бъдат спазени следните условия:

- Организацията на строителството (времевия график) да е съобразена с размножителния период на видовете от Прил.4 на Директива 92/43/EU. Това касае най-вече видрата, която е пряко засегната от подобен тип строителство. Препоръчително е строителни работи по деривацията да не се извършват в периода февруари-юли, за да не бъдат безпокоени животните по време на брачния период и отглеждането на малките. Изграждането на напорната деривация в частта в близост до реката задължително трябва да не се извършва през месеците май-юли (когато видрата ражда и отглежда малките си), тъй като има опасност да бъде разрушено леговището й, намиращо се на брега най-често в дупка под земята или в корените на крайбрежната растителност

- Да се предвиди техническа и биологична рекултивация на засегнатите от строителството терени.

- Да се съобрази режимът на работа на централите и размерът на застроеното водно количество с цел гарантиране на минималните водни количества в реката по време на маловодието.

- Необходимо е прилагане на мониторинг на видрата в засегнатия участък на реката. Задължително е той да се извършва през първите няколко години след приключване на строителството и стартиране работата на двете МВЕЦ. За целта е необходимо проучване за установяване присъствието/отсъствието на вида в засегнати участък от р.Мартиновска (от яз.”Мартиново” до гр.Чипровци), което ще изясни влиянието на изградените централи върху състоянието на вида и при необходимост да се коригира екологичното водно количество. Мониторингът се извършва по маршрутен метод по бреговете на реката, където присъствието на видрата може да се установи по наличието на характерните за вида екскременти, оставени върху камъни по брега и под мостове.

- След приключване на строителните дейности е необходимо да се извърши зарибяване на язовира и да се изгради рибен проход към ВЕЦ ”Чипровци-стара”, за да бъде осигурена хранителна база за видрата.

Орнитофауна


Поради естеството на обекта – МВЕЦ с водовземане от съществуващ язовир и напорна част, при строителството и експлоатацията следва да се очакват следните въздействия върху средата.

При строителството на МВЕЦ и напорната част ще бъде засегната земната повърхност и растителността върху нея. При това строителството ще бъде засегната незначителна по големина площ. Напорната деривация ще преминава основно по десния бряг на реката, и тръбите ще бъдат положени в прокопан преди това канал, който впоследствие ще бъде засипан със земни материали и няма да възпрепятства преминаването на индивиди от нелетящи видове от двете му страни.

Следователно строителството на обекта няма да застраши животинските видове, в т.ч. и птиците, обитаващи района на реката – самата река и прилежащите й територии в обхванатата от обекта част от реката, както и тези, използващи водите на реката за пиене и къпане. Редовното изпускане на екологично количество и изграждане на рибен проход при ВЕЦ ”Чипровци-стара” ще осигури сезонните и други придвижвания в двете посоки на обитаващите водите на реката риби, които от своя страна биха представлявали хранителна база за някои други животински видове, в т.ч. и птици.

Настоящото инвестиционно предложение не засяга опазването на видовете по Директивата за птиците.

От това следва, че не може да се очакват нежелани отрицателни изменения на състоянието на консервационно значими видове и техните местообитания вследствие на реализацията на инвестиционното предложение. Поради малката по големина площ, която ще обхване строителството на МВЕЦ, осигуряването на екологичното водно количество за пиене и къпане, животинските видове, ползващи водите на реката няма да бъдат ощетени, а предвид полагането на тръбопровода в преди това прокопан канал и след това засипването му, обектът не е в състояние да причини и фрагментиране на територията, сред която попада.

При тази обстановка не съществуват основания, на базата на които да се твърди, че при строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат нанесени непоправими щети на орнитофауната в този район на страната, тъй като те няма да доведат до унищожаване на местообитанията, а от там и до изчезването на редки и застрашени от изчезване видове птици.

Извършването на техническа и биологична рекултивация, с която напълно се възстановява територията, върху която са прокарани трасето на напорната деривация, водната кула и напорния тръбопровод, не създава условия за фрагментиране на територията, с което не оказва въздействие върху животинския свят на съхранената част от “Натура 2000” места “Западна Стара планина и Предбалкан” с код BG 0001040. Обектът е съвместим с прилежащото потенциално “Натура 2000” място.
Въздействието на инвестиционното предложение върху животински свят

По време на строителство е:


 • пряко;

 • краткотрайно;

 • временно;

 • без кумулативен ефект.

По време на експлоатация е:

 • пряко;

 • дълготрайно;

 • постоянно;

 • без кумулативен ефект.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница