Доклад от д-р петър москов министър на здравеопазванетоДата20.07.2017
Размер51.46 Kb.
#26129
ТипДоклад

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Пл. ”Св. Неделя № 5, София 1000 mail@mh.government.bg

тел.: (+359 2) 9301 152 www.mh.government.bg

факс:(+359 2) 981 1833


Рег. №…………………./……………….. г.
ДО

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
ОТ Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Шумен

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и чл. 52, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, внасям за разглеждане от Министерския съвет проект на Постановление за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Шумен.

Домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) са лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения – юридически лица на бюджетна издръжка за специфичните си функции, второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването.

Закриването на ДМСГД – Шумен е в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.

През 2010 г. е подписан Меморандум за разбирателство за сътрудничество по Проект „Семейство за всяко дете – закриване на ДМСГД - Шумен”, между УНИЦЕФ България и Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и Община Шумен. Проекта е изпълняван от УНИЦЕФ България, като в рамките на същия е създадена мрежа от услуги и мерки за подкрепа на родителите и семействата на малки деца (0-3 години), а именно три Семейно-консултативни центъра в 3 общини ( Шумен, Велики Преслав и Нови Пазар) и Център за майчино и детско здраве с дейност на територията на цялата област.

В резултат от дейностите по проекта, включително такива по превенция на изоставянето на новородени и малки деца, както и в изпълнение на правителствената политика за деинституционализация на грижите за децата, към края на месец август 2015 г., в ДМСГД – Шумен няма настанени деца на резидентна грижа. Към дома функционира Дневен център за деца с увреждания от общността, услугите на който се ползват от 10 деца на дневна грижа и 21 деца, ползващи почасови рехабилитационни услуги. При стартиране на проекта в дома са били настанени 109 деца на резидентна грижа и не е съществувал дневния център.

През 2013 г. част от сградата на ДМСГД – Шумен е прехвърлена от Министерство на здравеопазването на Община Шумен, за осъществяване на социални дейности. Община Шумен има изготвен инвестиционен проект и е предприела мерки за преустройство на сградния фонд в „Комплекс за здравни и социални услуги за деца с увреждания“. В Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво (2011 – 2016 г.) на Област Шумен се предвижда практиката за рехабилитация на деца с увреждания от домашна среда в ДМСГД – Шумен да бъде продължена в новоразкрит самостоятелен Дневен център за деца с увреждания от 0 до 3 години в сградата на дома, с капацитет 30 места.

Домът за медико-социални грижи за деца – Шумен разполага с 25 щатни длъжности, в това число лекари, медицински сестри, рехабилитатори, специализиран, помощен и административен персонал (педагози, психолог, детегледачки, главен счетоводител, готвач, перачи др.). Част от персонала на закриващото се лечебно заведение би могъл да намери професионална реализация в планирания от Община Шумен „Комплекс за здравни и социални услуги за деца с увреждания“.

Предвид обстоятелството, че в ДМСГД – Шумен няма настанени деца, а Община Шумен планира да осигури приемственост по отношение на Дневния център за деца с увреждания, смятаме за неефективно поддържането на институцията и предлагаме да се предприемат мерки по закриването ѝ.

Съгласно разпоредбата на чл. 52 от Закона за лечебните заведения, в МЗ е постъпило искане от Община Шумен за закриване на дома, на основание взето решение от Общински съвет Шумен.

Във връзка с прекратяването на трудовите правоотношения на персонала на дома се предвижда намаление на общата численост на персонала, зает в домовете за медико-социални грижи за деца, определена с Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 88 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 27 и 64 от 2010 г., бр. 2, 5, 15, 38, 41 и 59 от 2011 г., бр. 101 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 67 от 2013 г., бр. 24, 81 и 84 от 2014 г., бр. 27, 47, 53, 60 и 63 от 2015 г.) от 1426 бр. на 1401 бр., като с тези щатни бройки се увеличава общата численост на центровете за спешна медицинска помощ.

В съответствие с разпоредбите на чл. 4 от Наредбата за условията и реда за ликвидация на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, приета с Постановление № 28 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2001 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 84 от 2007 г. и бр. 44 от 2013 г.), предстои определяне от страна на министъра на здравеопазването на ликвидационна комисия, която да извърши всички необходими действия за ликвидацията на ДМСГД - Шумен. Разходите за ликвидацията ще бъдат за сметка на бюджета на Министерството на здравеопазването.

Трудовите правоотношения с работещите в лечебното заведение ще бъдат уредени съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Обезщетенията на персонала, дължими по Кодекса на труда при прекратяване на трудовите правоотношения, както и текущите задължения, свързани с дейностите по ликвидация, ще са за сметка на предвидените средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г.

Приемането на акта представлява конкретно действие по изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, с което се очаква в Област Шумен да бъде преустановено предлагането на институционална грижа за деца в домове за медико-социални грижи за деца. За децата, които се нуждаят от грижа извън семейството, следва да бъде осигурявана такава посредством останалите приложими социални услуги за деца.

Също така с приемането на акта се очаква да бъдат оптимизирани разходите на Министерството на здравеопазването за поддържане на домове за медико-социални грижи за деца.

За приемането на постановлението не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право, тъй като се касае за въпрос, който се урежда изцяло от националното законодателство.

Проведено е публично обсъждане на проекта. Същият е съгласуван с останалите министерства.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 52, ал. 1, изречение второ от Закона за лечебните заведения и чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да приеме предложеното Постановление за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Шумен.
С уважение,

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Съгласували:

Д-р Ваньо Шарков , заместник-министър …………… ……………2015 г.

Проф. д-р Пламен Кенаров, гл. секретар на МЗ …………… ……………2015 г.

Ивелина Георгиева, директор на Д „МД“ ……………. …………….2015 г.

Людмила Василева, директор на Д „НРОПЗ” …………… …………….2015 г.

Марин Налбански, директор Д „ФСДУС” ……………. …………….2015 г.

д-р Емилия Ташева, нач. отдел „ОММД“ на Д „МД“ ……………. …………..…2015 г.

Надежда Бранковска, н-к на отдел в Д „НРОПЗ“ ………………. ……………. 2015 г.

Изготвили:

д-р Анета Семкова, държ.експерт в Д „МД“ ……………… .…………….2015г.

Стела Здравкова, гл. юрисконсулт в Д „НРОПЗ“ ………………. ……………..2015 г.

Каталог: media -> filer public -> 2015
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
2015 -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
2015 -> Име на проекта Паралелка/Клас
2015 -> Наредба №39 от 13 септември 2007 Г. За принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
2015 -> Наредба №38 от 13 септември 2007 Г. За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
2015 -> Наредба №26 от 14 юни 2007 г за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница