Доклад от Нина Георгиева, Експерт в отдел „Международна дейност" Веляна Николова, Гл експерт в отдел „Международна дейност"Дата13.10.2018
Размер64 Kb.
ТипДоклад
До

инж. Иван Бойков

Изпълнителен директор на КСБ
ДОКЛАД
от

Нина Георгиева, Експерт в отдел „Международна дейност”

Веляна Николова, Гл. експерт в отдел „Международна дейност”

Относно: Служебна командировка в Хихон, Испания с цел участие в заседанието на комисията на FIEC SOC-1 „Професионално обучение” и Социален диалог

Уважаеми инж. Бойков,


На основание Заповед No 114/14.04.2008 г. от 25 до 28 юни 2008 г. участвахме в в заседанието на социалната комисия на FIEC, подкомиисия СОЦ-1 „Професионално обучение” и Социален диалог.
На 26.06.2008г. сутринта се състоя заседанието на Социалната комисия на ФИЕК по професионално обучение. Заседанието протече съгласно предварително изготвения дневен ред. Председател на заседанието беше г-н Жак Лер от Френската федерация на строителите.

Одобрен беше протокола от предишното заседание, проведено на 11.02.2008 г., в което от страна на КСБ участваха Васил Вутов и Жени Начева. Не бяха направени допълнения и възражения към него.Беше представен проекта „Секторна квалификационна рамка” SQF-CON от д-р Бернд Гарстка – мениджър на Центрове за професионална квалификация – Северен Рейн-Вестфалия към Централния съюз на немската строителна индустрия; КСБ е партньор с този Център по 2 проекта за Управление на строителни отпадъци по Програма „Леонардо да Винчи”, мярка трансфер на иновации /октомври 2007 – октомври 2009 г./ и по мобилен проект за работно посещение на експерти по професионална квалификация № 2008-1-BG1-LEO03-00302.
Проектът е финансиран по Програмата за учене през целия живот, секторна програма „Леонардо да Винчи” и е с продължителност от 01.02.2008 г. – 31.01.2010 г. Цел: да изготвяне на референтна рамка за квалификации и умения в строителния сектор на европейско ниво. Референтната рамка ще бъде изготвена в съответствие с „жизнения цикъл” на строителния проект и отделните строителни професии, които участват в неговото изпълнение, изпълняващи съответните СМР на строителната площадка, като взема предвид придобитите компетенции, знания и умения на обучаваните, независимо как са придобити, ще е ориентиран към резултатите от обучението – по квалификационни нива от 1 до 8, като акцентът ще бъде от 1 до 5 или 6 ниво в аспект описание на знанията, уменията и компетенциите. Основната разработка се прави от немският редакторски екип, във втория етап се включват ЦПО към Румънската строителна федерация и италианския и холандски партньор. КСБ ще участва в третата фаза на проекта (договорено от миналата година при подаване на проекта).
Първата европейска конференция ще се състои след 24 ноември тази година, а втората ще бъде през есента на 2009 г. Окончателният резултат от проекта трябва да бъде споразумение за секторна референтна квалификационна рамка в европейската строителна индустрия.
Последва представяне на проекта за уеднаквяване на квалификациите на зидарите в Европа и проучването на Датския технологически институт за нуждата от квалификационни умения в строителството. Участниците в заседанието излязоха със становище, което ще бъде представено от името на ФИЕК на работно заседание на 02 и 03 юли в Брюксел при представяне на предварителния доклад по проекта, че следва не само да се констатират тези 4 възможни сценария за развитието на строителния бранш, тоест в чисто теоретичен аспект, но и да се предложат практически действия с оглед резултатите от изследването. Беше анонсирано изследването, възложено от КСБ и проведено от ФАР за работната сила в строителния сектор, разработената Стратегия на Камарата за развитието на бранша и за работната ръка.
Следващата точка от дневния ред беше организирането на тематични посещения в някои държави, чиито строителни федерации са членки на ФИЕК. Беше изтъкнато, че е необходимо да се отчитат предложения с ясно подчертана полза, за да може да се кандидатства за финансиране от Европейската комисия. Обсъдени бяха възможностите и за финансиране и съдействие в рамките на CEDEFOP (Европейската агенция за професионално обучение и образование). Представители на ФИЕК ще се срещнат със CEDEFOP през септември, за да обсъдят възможностите за организиране на тематични посещения в тази рамка. От страна на КСБ беше предложено с оглед реализиране на по-голяма полза за федерациите – т. нар. добавена стойност при планиране на тези 3-дневни посещения /една седмица е твърде голяма продължителност/, половин ден от програмата да бъде Работен семинар /Уъркшоп/ с участие на преподаватели по актуални теми за съответната федерация – напр. здравословни и безопасни условия на труд, половин ден да се представят проекти от сферата на професионалната квалификация, по които се работи, като се представя актуална информация и се обменят становища и добри практики.
Г-н Мурато от Португалската федерация (FEPICOP) представи предложението за тематично посещение в Португалия с цел обсъждане на системата за професионално обучение на национално ниво. Посещението предвижда срещи с националните власти в областта на професионалното обучение и посещения на центрове за професионално обучение и строителни обекти.
Г-н Тулстедт от Шведската строителна федерация представи програмата за тематично посещение в Швеция. Той накратко представи системата за професионално обучение в Швеция – 3 години в гимназия и 1,5 – 2,5 години практика. Обучението завършва с теоретичен тест и всеки, който го издържи получава лична книжка за обучение и сертификат. Г-н Тулстедт представи и различни игри и състезания, които се организират в Швеция с цел привличането на младите хора в строителната индустрия и подобряването на нейния имидж (www.youcreate.se ).
Г-жа Одет Репелин от Френската строителна федерация представи проект за европейска интерактивна игра „Магически колеж”, която да привлича младите хора на възраст между 11 и 15 години към работа в строителния бранш. В играта са засегнати както екологичното измерение на строителството (поощрява се използването на екологични материали), така и здравословните и безопасни условия на труд. Г-н Пери от ANCE (главен председател на СОЦ-1 Комисия на ФИЕК) приветства идеята и обяви, че строителният сектор трябва да бъде хомогенно представен в ЕС и непременно да се изготви стратегия за подобряване на имиджа на строителството в училищата. За повече информация относно проекта вижте приложената презентация.

Във връзка с проведената дискусия относно имиджа на бранша и необходимостта от разработването на специални материали за професионално ориентиране за привличането на младите хора към строителството беше посочен разработения Модул за професионално ориентиране и обучение по Проект “Build Up” 2003-2005 с партньор БСтрК, Ирландска строителна федерация, италиански ЦПО в гр. Трани, гръцка софтуерна компания IDEC и Европейската мрежа на колежите от Северен Лондон. Разработени са 7 модула за професиите строителен техник, архитектурен техник, CAD техник, геодезист, управление на обекта и ЗБУТ.


На 27.06.2008 г. се проведе заседание на европейските социални партньори – FIEC и EFBWW. Заседанието протече по предварително установен дневен ред. Първата точка беше представянето на идеята за интерактивната игра „Магически колеж”, описана по-горе в доклада. Г-н Кампогранде от ФИЕК изрази своето мнение, че ако и двата социални партньора подкрепят идеята ще бъде по-лесно нейното финансиране от Европейската комисия.
По точката за резултатите от проучването на ДТИ за квалификационните нужди в строителството, българските представители обявиха подобното проучване, направено от КСБ и БАН (Фондация „Анализ на риска”).

Във връзка с организирането на тематични посещения и тяхното финансиране беше обявен нов поток в рамките на програмата Леонардо, който ще е предназначен за организиране на посещения и обмен на добри практики.


Заседанието завърши с предложения за дати на следващите заседания на СОЦ-1 комисията: 20 – 21 януари 2009 г. и 01-02 октомври 2009 г.
Резултати от проведените срещи извън заседанието на ФИЕК:


 1. Предложение на д-р Гарстка (HDB) за участие в проект за енергийна ефективност - вятърна енергия съвместно с холандски партньор GOA-INFRA – д-р Гарстка ще уговори среща и ще ни уведоми своевременно.

 2. Възможно участие в представения от Френската федерация на строителите (FFB) проект за триизмерна електронна и интернет игра, целяща привличането на младите хора от 11 до 15 години към строителната индустрия и подобряването на нейния имидж.

 3. Проучване на EBC (Европейска строителна конфедерация) – след разговор с Доменико Кампогранде от ФИЕК и Паскуале Ялонго от АНЧЕ (Италианска федерация) научихме следните факти за ЕВС:

  1. съществува от 1990 г. и има 11 федерации-членки от 11 държави (Белгия, Франция, Чехия, Унгария, Италия, Люксембург, Великобритания, Испания, Румъния, Словения и Полша), сред които обаче няма българска организация.

  2. ЕВС представлява малките и средни предприятия и занаятчиите в Европа.

  3. ЕВС се стреми да бъде признат от ЕК за социален партньор (като ФИЕК), твърдейки че представлява малките фирми, а ФИЕК само големите (това не е вярно). Признаването на ЕВС за социален партньор обаче е малко вероятно, тъй като не всички негови федерации-членки са социални партньори на европейско ниво (което е задължително условие и във ФИЕК е изпълнено).

  4. ЕВС е член на UEAРME (Европейска федерация на малките и средни предприятия и занаятите), където ФИЕК иска да стане член. За момента ФИЕК има статут на наблюдател в строителния форум на UEAPME за една година, за да се види до каква степен това представлява интерес за всички страни и през това време да няма промяна в участниците в секторния социален диалог.

  5. Същевременно френската и английска строителни федерации-членки на ФИЕК са твърдо против ЕВС да участва в социалния диалог, поради конфликти на национално ниво.

 4. Получихме информация, че Румънската федерация ARACO ще участва в проект за 5 млн. евро от Европейския социален фонд. Договорихме се с д-р Гарстка да проучи повече подробности за този проект.

 5. Проведени бяха срещи с представители на инвестиционна група „Янера” по време на официалния обяд по случай общото събрание на Строителната федерация на Астурия. Общите събрания се провеждат 2 пъти в годината, през юни, когато се отчита дейността и се планират бюджетите за следващия период и през декември, което е коледно тържество. Бяха връчени официално награди на фирми-членове, създадени преди 25 и 50 години.

„Янера” се състои от 7 испански съдружника, се запознахме лично. Инвестиционната група инвестира в проекти в София и на Каваците. В София се предвижда изграждането на няколко търговски центъра (мол), за които предстои да се изберат изпълнители. По време на срещата присъства и офис мениджъра на групата в Испания, г-жа Ива Антониева, с която ще поддържаме контакт. Предстои конкурс за изпълнител на мол с тяхно финансиране на ул. „Опълченска” в София с РЗП 30 хил. кв. м. Проектът е на фаза идеен проект, Ива Антониева ще изпрати покана за конкурс за изпълнители.


След работния обяд разгледахме щандовете на някои от съдружниците от „Янера” на строителното изложението в Хихон. Диапазонът от обекти, които те изпълняват е много голям – жилищно строителство, пътища, пътна маркировка, пристанища, мостове, обществено строителство, складове, облицовка с неръждаема стомана и предмети от неръждаема стомана.


 1. Запознахме се и с Армандо Адеба Гарсия, който е изпълнителен директор на Фондацията на работниците в строителството (FLC). Тази фондация е изградена на основата на паритарните фондове и обучението на строителните работници в нея е безплатно. Получихме покана за посещение във Фондацията, отправено от Директора за запознаване със структурата и функционирането на системата за професионална квалификация, както и с възможностите за партньорство по мрежата от институции в областта на професионалното обучение в строителството REFORM.

В заключителната част от конференцията на REFORM беше изтъкнато колко е важно да бъдат привлечени млади хора в строителния сектор, да бъде подобрен неговия имидж, а не да попадат случайни хора, които не могат да намерят работа в други сектори поради липса на квалификация, предизвикателствата пред бранша в екологичен аспект – новите материали и технологии, които се прилагат, завишените екологични изисквания, необходимостта от актуализиране на програмите за обучение в държавните училища и в центровете, създадени от работодателските организации и профсъюзите, където обучението е безплатно.


В Испания през последните години е отбелязан спад в жилищното строителство – при 700 хил. годишно изградени жилища, реалната потребност е 300 хил.
Всички материали са на разположение в Международния отдел и във вътрешната /Интранет/ страница на КСБ и допълнителни материали:

Основни документи в областта на професионалната квалификация – становища и решения на Съвета на Европа, изследване за Европас – приложение в страните-членове на REFORM, информация за проект по ИКТ /информационни и комуникационни технологии/ в строителството в училищата – 2004 г. – на английски език.


Установиха се контакти с представители на всички федерации-членове и обсъдено сътрудничеството на ниво федерации по въпроси от взаимен интерес.
30.06.2008 г.
С уважение,
Веляна Николова
Нина Георгиева
Приложение: 1. Копие от визитни картички на част от участниците в заседанията и проведените срещи.


 1. Предварителен списък на участниците.


Каталог: images -> stories -> FIEC -> dokladi fiec
dokladi fiec -> Доклад от Веляна Топалова, Гл експерт в отдел „Международна дейност
dokladi fiec -> Доклад от г-н Венелин Терзиев, Зам председател на ксб инж. Иван Бойков, Изпълнителен директор на ксб
dokladi fiec -> Businesseurope
FIEC -> Доклад за дейността на Икономическата и правна комисия на fiec
dokladi fiec -> Доклад от Веляна Николова, Гл експерт в отдел „Международна дейност
dokladi fiec -> Доклад от г-н Венелин Терзиев, Зам председател на ксб инж. Иван Бойков, Изпълнителен директор на ксб
dokladi fiec -> До г-н иван бойков изпълнителен директор камара на строителите
dokladi fiec -> Доклад от Веляна Топалова, Гл експерт в отдел „Международна дейност
dokladi fiec -> Businesseurope


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница