Доклад отчет на Управителния Съвет за дейността на булпрофор в периода от 27. 12. 2002 до 31. 12. 2003 гДата04.11.2017
Размер180.67 Kb.
#33889
ТипДоклад

БУЛПРОФОР - Общо отчетно-изборно събрание 15.01.2004 г.

ДОКЛАД
ОТЧЕТ


на Управителния Съвет

за дейността на БУЛПРОФОР в периода от 27.12.2002 до 31.12.2003 г.
Както знаете Това е четвърто поред Общо събрание на БУЛПРОФОР (след 2 редовни и едно извънредно), но е първото Отчетно-изборно общо събрание, без да се брои Учредителното ОС на 28.01.2000 год.
През изминалия 1-годишен период, БУЛПРОФОР продължи да се налага като авторитетна професионална организация, която защитава интересите на своите членове, защото нейната функция по устав и закон е да работи в тяхна полза. Дали сме успели, какво точно сме свършили, какво не успяхме, ще прецените сами от тук по-долу изложеното.
1. Участие в международни проекти
БУЛПРОФОР беше кандидат по два подпроекта финансирани от международни донори под егидата на Световна банка за проекта “Bulgaria – Forest Development Project”.


  1. В проекта за преструктуриране на горския сектор, участвахме като партньор на ирландската фирма Project Мanagment, която спечели конкурса. Българския екип от експерти в основни линии се предложи от нас и включваше най-изтъкнатите специалисти. Една част бяха членове на Булпрофор (инж.Павел Панов – пожари, инж.Румен Райков – ползувания в горите и стопанисване на младите насаждения, Кольо Сидеров – укрепителни залесявания /противоерозионни и на пожарища/), а останалата – сформирахме от представители на други браншови и екологични организации ( БКДМП, Зелени Балкани, БГСК и др.), а освен това мениджирахме взаимоотношенията на БГ спец с PM – главния изпълнител. Проектът още не е приключил.

  2. В проекта за структурни промени в управлението на държавните гори –Преструктуриране на НУГ – кандидатствахме като водещ изпълнител в консорциум с Европейския съюз на лесовъдите и СЛБ. Формирахме много силен екип от експерти със европейска и световна известност, наехме и международен консултант за изработка на офертата, но както личи от последващи събития, нещата явно са били предварително ясни. Австрийско-Ирландския консорциум, с р-л Михаел Зутер имаше за основна задача да прокара модел за преструктуриране чрез създаване на НГК по примера на Австрийската ГК. Този модел вече е факт и с демонстративна сила бе наложен в МС, а вече е и в НС. Тези обстоятелства, провокираха една наша нова активност. Без да сме печелили конкурс – участвахме в екип с останалите “горски” браншови организации и изработихме 3, а в последствие – един алтернативен вариант на модел за преструктуриране на НУГ и управлението на държ.гори. (Тази тема е дълга и болезнена и затова няма да я засягам на това ОС, но одисеята с алтернативните модели на браншовите организации – показа едно, че макар и слабо се събужда силата на гражданската и независимата експертна позиция по важните въпроси в горския сектор, както и фактът, че заедно ние браншовите организации можем да бъдем важен фактор и голяма сила. Нашата обща Позиция подписахме на 16.06)
  1. Наши експерти участвахме и в разработката на Националната горска политика и стратегия, също финансирана от донорски организации ( в основната раб.група и като консултанти, вкл. при обсъжданията с експерти по всяка от темите и общо на обществените обсъждания).
  1. БУЛПРОФОР е изпълнител по договора с GTZ “Германско-Техническо Сътрудничество” ООД към Посолството на РГ (по линия на ГБПГ) за управление и предоставяне на експертна помощ по изработването на предложения за нови, изменения и допълнения на действащи нормативни актове по горите. Експертите са представители на ИГ, ЛТУ, екологични и браншови организации, НУГ. През изтеклата година се работи по 10 теми, в т.ч. по ЗГ, ППЗГ, Новата наредба за регистрация на ЧПЛ, концепция за стопанисване на горите недържавна собственост, обучение и консултации на недържавните собственици на гори, регламентации на стопансването на горите частна собственост, комерсиализация на екологичните ползи от горите, механизъм за конпенсиране и подпомагане на частните собственици на гори и т.н. В тази връзка сме прокарвали и наши виждания, които са в полза на ЧПЛ, така напр.: за забрана на частната практика на служителите по горите (вкл. и като самостоятелно наше предложение изпратено в парламента), за наредбата за регистрация (не се възприе обаче искането ни регистрацията да се преотстъпи на външна организация – тази на ЧПЛ) и т.н.

2. БУЛПРОФОР - участва в комисии и работни групи, както следва:


2.1. Към МЗГ – постоянна работна група за хармонизация на горското законодателство с европейското (А.Стефанов и представители - експертите в съответните области);

2.2. Към МЗГ – постоянна работна група по мярка 1.4. Лесовъдство по програма САПАРД (АСтефанов);

2.3. Към МЗГ – постоянна работна група по мярка Мярка 09 – Подобряване на професионалното обучение по програма САПАРД (М.Джамбазова);

2.4. Към НУГ – постоянна група по борба с ерозията и противоерозионни мероприятия (И.Петров);

2.5. Към НУГ – постоянна група по тополите (Р.Райков)

2.6. но не по важност – към НУГ в Комисията за регистрация на ЧПЛ по чл.39а, ал.1 и на фирмите по чл.57а,ал.1 ( А.Стефанов);


3. През изтеклата година членове на БУЛПРОФОР участваха и в някои регионални и национални съвещания в системата на НУГ, и по-конкретно:

 • в регионалните съвещания по маркиране (пролетта на 2003 год) – стана възможно след съгласувана инициатива от наша страна пред ръководството на НУГ. След първоначалната реакция на изненада в някои РУГ-ове, беше положено началото в преодоляване на бариерите между служителите по горите и ЧПЛ (особено след забраната за ЧП за тях по ЗГ). Наша цел продължава да бъде изравняване позициите и статута на ЧПЛ с тези на служителите по горите.

 • Национално съвещание за стопанисване на издънковите гори – М.Търново (..03)

 • Регионални съвещания по отгледните сечи (Смолян, Кърджали и др.през пролетта на 2003 г.);

 • Национално съвещание по механизация на дърводобива и пътно строителство (ДДвС Ракитово, ноември – 2003 г)

 • ...

4. БУЛПРОФОР беше изпълнител по няколко консултантски договори с НУГ за изготвяне на различни документи, а именно: • части от Наредбата за лесоустройство, ловоустройство и противопожарно устройство на горите в РБ и по-конкретно:

  • Наредба за ловоустройство и оценяване качеството на лесоустройствените и ловоустройствените проекти;

  • Ценообразуване на лесоустройствените и ловоустройствените проекти;

 • Стопанисване на иглолистните култури, създадени извън естествения им ареал;

/По наша препоръка и инициатива, но с персонален договори с НУГ наш експерт (инж. Павел Панов е участвал като разработчик и на Наредбата за противопожарно устройство – част от общата наредба./

5. Квалификация и обмяна на опит нa наши членове. В тази свера имаме едно постижение и един недостатък. Постижението ни е, че подобрихме качествено нашите прояви, както по съдържанието и начина на представяне и актуалността на тематиката, така и с увеличаващия се брой на участниците наши членове, а също и заинтересувани от тематиката гости от други организции, ЛТУ, НУГ. Не успяхме обаче да организираме повече такива семинари, и да привлечем още повече участници измежду нашите членове. (Времето на всички е скъпо, и струва пари, особено за най-активните ЧПЛ, но на тях трябва да напомнм, че инвестицията в повече опит и знания е най-сигурната. Освен това тези семинари са събитие на което се осъщесвяват извън дневния ред, още много и полезни контакти между нашите членове, които си обменят опит, решават съвместно заплетени казуси, поставят наболели въпроси директно на представителите на НУГ. Кръгът на участниците, с малки изключения (при последния семинар) е приблизително еднороден. Трябва да продължим в този дух нашите срещи, дори и с готовност сами да си плащаме разноските по пребиваването, защото ползата от тях е голяма, но възможностите и приоритетите на нашия донор - ГБПГ могат и да се променят и ние трябва да сме готови за това. • Семинар във В.Търново на 11, 12 и 13 АПРИЛ, 2003 г. с тематика:

 • Финансиране на дейности в горите по международни проекти, в т.ч. по мярка 2.1 и 1.4 на САПАРД, изготвяне на бизнес планове и оказване на консултантска помощ от ЧПЛ;

 • Изработване на механизъм и схеми за финансиране / самофинансиране на недържавната горска консултантска мрежа ( в т.ч. и на клубната дейност на БУЛПРОФОР, респ. на консултантските центрове).

 • Частната лесовъдска практика след промените в ЗГ и други нормативни актове. Взаимоотношения между ЧПЛ и поделенията на НУГ при консултирането и обслужването на недържавните собственици на гори.

 • Семинар в Юндола на 13, 14 и 15 ноември 2003 г. с Тема “Опита на частните консултантски фирми и горските предприемачи в Германия” - лекции и беседа с Dr. habil. Denie Gerold . Освен със опита и пряката консултантска дейност на една такава фирма, се запознахме и с опита на подобната на Булпрофор организация в Германия – Съюзът на горските предприемачи в германия, чийто зам председател е г-н Геролд (за провинция Г.Саксония). Материалите в превод ще бъдат публикувани в следващия наш Бюлетин Nо 3.

 • Семинар – лекция в София на ...08-09. 2003 г на проф. Доренбуш от Университета ..... на тема - Опита на Германия и резултати от проучванията в Странджа при стопанисване на издънковите гори.

 • По линия на ГБПГ 9 наши членове участваха в конкурс за кандидат инструктори по програмата за разкриване на мобилно училище за обучаване на частни собственици на гори. 3 от тях (от общо 110 кандидати, предимно от системата на НУГ) се класираха на челните места и заминаха на обучение в Германия


6. Издателска дейност.

Тази дейност трябва да разглеждаме като активност, от една страна с потенциал за разширяване на авторитета и известността на БУЛПРОФОР, а от друга – като един от основните ни инструменти за финансовото обезпечаване изобщо на сдружението ни, в т.ч. за нестопанската ни дейност (развитие и управление на консултантската система, квалификациа и обмяна на опит и т.н.). • И през 2003 г. основното наше издание е ГОРСКИ-СПРАВОЧНИК КАЛЕНДАР - 2003, като се застъпиха продажби на този за 2002 год. и част от подготовката на този за 2004.

  • за справочника 2002 г. (двутомен) – при тираж 3000 бр., реализацията от продажби е на кръгло 2500 бр (х12 лв/бр и по-ниски за количества) + количествата предоставяни на спонсорите от ГБПГ, наши членове, рекламодатели, НПО и подаръци.

  • За справочника 2003 г. (еднотомник) – при тираж 1500 бр, реализацията от продажби е на кръгло 850 бр. (х15 лв/бр и по-ниски за количества)

  • Само за информация - Справочника за 2004 год.(двутомник) ще е в тираж от 1500 бр.

 • Приложенията към ГСК – бюлетини, са нова инициатива и имат потенциала с общи усилия да се превърнат в едно помагало нужно не само на ЧПЛ, но и за голямата лесовъдска колегия. Тиражите им са по 1200 бр. (ед.цена х 6-7 лв). Реализацията им е в рамките на покриване на разходите за тях, а в по-голямата си част те се раздават не заинтересувани лица и организации, вкл. и на нашите членове и на ГИЦ.

  • БЮЛЕТИН - бр. 1 съдържаше актуалния тогава пълен списък на ЧПЛ и лицензираните фирми, по общини, както и материали от нашия 1-ви семинар в Юндола (есента на 2002 г.) за груповия мениджмънт и устойчиво управление на горите, съвместна разработка на англ. консулт. фирма на David Ogg и Bulprofor; препоръчителния ценоразпис с минималните цени за услуги извършвани от ЧПЛ; както и предложението ни до МЗГ и ръководството на НУГ за развитие на взаимоотношенията между членовете ЧПЛ и НУГ.

  • БЮЛЕТИН – бр.2 съдържаше материалите от семинара във В.Търново по програма САПАРД (новите наредби за № 35 за лесовъдските дейности и № 15 за алтернативните дейности и приложенията към тях), както и лекцията по бизнес и инвестиционно планиране с примерни бизнес планове; акценти от дискусиите.

 • Административно и горскостопанско деление на България – карта в М 1:600000. Тиражът е 1000 (ед.цена х 5 лв), а разпространението е затруднено поради неудобството да се изпращат по поща. Картата събуди голям интерес, но все още имаме не малко екземпляри в наличност. За НГ, а и по други поводи са подарявани екземпляри от името на сдружението на повечето експерти от НУГ, в МЗГ, ЛТУ, НПО и др.

За в бъдеще основно внимание ще трябва да се обърне на следните фактори и неща:  • По Горския справочник – да продължи ли да бъде и календар едновременно, което донякъде ограничава актуалността на информацията от предходната година (статистическата информация е достъпна към средата –края на м.01.), или да бъде както досега, като за актуалните данни се издава нарочен бюлетин – към м 03.

  • По бюлетините – разширяване на тематичното съдържание и честотата (броят). Примерно съдържанието им може да включва още: писма и окръжни на НУГ, годишни и с друга периодичност статистически и др. професионални отчети за горския сектор, различни таблици, проучвания и анализи на пазара на дървесни продукти, цени и др. маркетингова информация, регистри, и т.н.

  • Общо за издателската дейност – да се сформира, час по-скоро редакционния съвет към БУЛПРОФОР, със функциите съгласно Вътрешния устройствен правилник. (защото сега без такива хора се действа кампанийно, главно съставител съм аз с един или повече помощници, вкл. от Пролес и привлечени 1-2 по някои от темите.

  • Общо имаме и проблем с разпространението на материалите. За в бъдеще в тази насока повече ще разчитаме на нашите ГИЦ, които ще могат да задържат и част от реализираните приходи, съгласно вътрешните правила за финансиране (които днес ще приемем). Вкл. и за разпространение, чрез тях за местни НПО и частни собственици на гори, общински и областни служби.


7. Консултантска дейност – разгръщане на частната консултантска система на ЧПЛ - това се оформя и като еднo от нашите по-големи постижения – създадоха се първите 7 консултантски бюра съгласно нашата “Концепция – Модел за консултиране и работа на частно-практикуващия лесовъд със собствениците на гори”. Това са офисите на действащи ЧПЛесовъди с извоюван авторитет, които освен за себе си, са приели да подпомагат общата кауза, да разширяват дейността си, вкл. чрез привличане на нови членове, да работят за увеличаване авторитета на нашето сдружение. Бюрата ни са под логото “БУЛПРОФОР – ГОРСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ГОРИ”. С вътрешните правила за финансиране ще им дадем още инструменти, но и ще изискваме повече инициативи и подкрепа за дейностите на сдружението ни, особено за местните инициативи. Разкритите ни центрове са в: В.Търново, Нова Загора, Самоков, Чепеларе, Ловеч, Велинград и вече в Бургас. Имаме изразена готовност за още 4 (в Пловдив, София, Тетевен и Плевен), а сме предвидили и ще търсим подходящите хора за региони като: Разград – Търговище, Русе, Монтана, Хасково, Кюстендил.

За в бъдеще трябва да се работи освен за количественото разширяване на консултантската ни мрежа още в следните направления:  • Обезпечаване на недостигащ финансов ресурс (вкл. и основно по м/нар. проекти и програми) за техническо оборудване (инструменти за измерване, софтуери, компютърна и копирна техника), за наемане и ремонт на офис и т.н. В тази насока, по-инициативните и по-активните ЧПЛ и р-ли на ГИЦ сами си купуват цялото необходимо снаражение, като една добра инвестиция, наемат и ремонтират офиси.

  • Привличане на самостоятелно работещи ЧПЛесовъди към ГИЦ, работа в екипи, назначаване на офис мениджъри;

  • Формиране на постоянни групи клиенти – преминаване към “груповия мениджмънт” на множество фрагментирани имоти, както и към комплексното обслужване (имаме положителен опит, напр. в В.Търново). За целта трябва да привличаме, да развиваме или да ставаме част от дърводобивните фирми (такъв е случаят с най-новият ни ГИЦ в Бургас, чийто р-л е у-л на дърводобивна фирма, такъв е и германския опит).

  • Трябва “да си отгледаме” организации на собствениците, за да можем по-лесно да контактуваме с тях, за да ни разбират и за да прокарваме по-лесно професионални-те лесовъдски изисквания, ограничения и пр.

  • Да се поддържат добри взаимоотношения с горските власти, особено след като искаме да бъдем равнопоставени с тях, да имаме изравнен статут. Това разбира се не значи да си затваряме очите за всички евентуални безобразия, когато такива се вършат. Тънкият момент обаче е, че в тези случаи трябва да има писмена жалба, която да представим в НУГ. Това обаче ви се вижда страшно, защото се страхувате да няма по-лоши последствия. Кръгът се затваря, вие ставате съучастници и ще продължавате да търпите.

  • Да се изградят местни и регионални картотеки – регистри на собствениците (потенциални клиенти), на ползувателите на дървесина и на други продукти от горите, на консуматорите на дървесни и не дървесни продукти (пазар на тези продукти) и за др.информация, която е нужна по-места и която впоследствие ще се обобщава.

  • Постепенно преминаване към самофинансиране на цялостната дейност на ГИЦ, т.е. има се впредвид частта, която съставлява нестопанските цели на сдружението като цяло, респ. на неговите членове.


8. Организационна дейност. Вътрешната организационна дейност на БУЛПРОФОР ще разгледам в следната последователност: работа на УС, членски състав, членски внос, дефицит на структури.

8.1. Управителния Съвет (членове: А.Стефанов - Председател, Р.Райков-Зам.Председател, Георги Башков, Диньо Динев, Михаела Пиянкова, Костадин Манджуков и Алеко Динев) има взети 36 конкретни решения с общо 6 протокола, като инициативата е била на председателя. Решенията са от различно естество – приемане на нови членове, основаване на ГИЦ, наградите на Булпрофор, за изданията, семинарите, работата по проекти, т.е. за всички основни неща които се случваха, вкл. и за позицията по отношение на НГК. (Протоколите, както и всички наши основни документи са публикувани в нашата Интернет страница.) В по-голямата си част заседанията на УС са били присъствени, а в работата на някои от тях, е имало членове, които не са присъствали, но те предварително и по време на заседанието по телефон са заявявали своето становище, а в последствие са подписвали протоколите, съгл. чл.39,ал.3 от Устава. Материалите предварително са изпращаха от Председателя по електронна поща.Слабости: Най-общо може да се каже, че УС можеше да се събира и по-често, но заетостта и/или отдалечеността на колегите е била основна причина да не го правим. Нямахме изработено разпределение на отговорности или някакъв поне минимален периметър за всеки, който недостатък трябва да се избегне още с конституирането на новия УС. Недостатъчно бяха членове на УС – реално практикуващи ЧЛ консултанти, което особено се почувства след основаването на ГИЦ. Това също трябва да се преодолее като в новия УС се приемат поне 2 ръководители на ГИЦ от страната.

8.2. Членски състав През последната година за нови членове са приети 39 ЧПЛ ( от общо 96 след основаването). Същевременно чрез отпадане, УС регистрира изключването на 18 неактивни членове. Равносметката е – 172 члена преди днешното ОС. На заседанието си в 12.45 часа днес, УС регистрира отпадането на още ........ наши членове, или към настоящия момент на провеждане на това ОС, членовете вече сме ............. В зависимост от гледната точка бройката е и голяма и малка. За авторитета на организацията ни може да се съди не от бройката на членовете, а по постиженията и влиянието което тя има. Активността на всички новоприети членове (след 2000 г), впредвид на тяхната пряка ангажираност в консултантската дейност е показателна и представителна за цялата гилдия. Членската ни маса в географски план буквално покрива всички области, като естествено преобладават членовете от регионите с повече частни гори. Добра тенденция ннапоследък е и членството на ЧПЛ, които са служители в общински лесничейски служби (Несебър, Приморско, Своге, Белово...). От друга страна малкият общ брой членове ни пречи да се утвърждаваме като достатъчно представителна за гилдията на ЧПЛ организация в национален план, както и за по-добрата (вкл. географски) работа с недържавните собственици на гори.

Едно стана ясно през последната година – сдружението ни е нужно за все повече частни собственици на гори, които търсят гарантирано добри услуги и компетентни консултации. Нас ни търсят за това. Нашите членове могат и ще имат в лицето на БУЛПРОФОР тази подкрепа и препоръка, и това трябва да използуваме също за мотивация на нови кандидати за членове измежду ЧПЛ. Затова е и предложението в Устава ни, като критерий за членство за редовните членове да е приета Хартата и респ. подписана Декларацията.

С оглед увеличаване броя на членовете и подобряване структурата, са и нашите предложения за промени в Устава, с които разширяваме базата, като позволяваме и на млади специалисти, студенти и др. нерегистрирани за ЧЛП, но с дейности в горите да могат да стават наши членове. Впрочем имали сме такива кандидати, които за съжаление сме дистанцирали.

Въпреки забраната за служителите в системата на НУГ да упражняват частна практика в горите, тези наши членове, както бяхме решили още при приемането на 1-я устав, са и ще бъдат наши равноправни членове (сега предлаганите промени в устава, с нищо не променят техния статут, освен ако не се реши друго). Устни забележки и критики е имало до мен за единични случаи, при които въпреки забраната, вкл. и наши членове упражняват ЧП.

8.2. Членски внос За съжаление чл.внос продължава да бъде болна тема, както впрочем е и в много други НПО. Вероятно не размерът на чл.внос е причина той да не се плаща, а неудобството да се идва /пътува специално по този повод/ до София и до офиса. Когато се събере дължима сума за повече от 1 година тя набъбва, за да се стигне до случаите при които – фактически се дължи чл.внос за целия срок на членство. Най големите дължими суми бяха по 96 лв. Съгласно устава, части от който изпратихме до нередовните членове, респ и съгласно ЗЮЛНЦ, нередовните членове волно или неволно, фактически сами прекратяват членството си. Няма да коментираме факта за умисъл или невъзможност. В крайна сметка всички са равнопоставени като членове и не може да се правят компромиси за някои, след като може би те именно с тази цел са нередовни, за да се самоизключат (досещам се за 1 – 2 такива случаи, но няма да ги коментирам).

Обстоятелството, че нямаме членове юридически лица, сме обсъждали и друг път от гл.т. по-високия размер на членския внос (100 лв), но ще се опитаме да го решим с вътрешни правила за финансиране на цялостната дейност, които ще приемем. С устава приемаме размера да е един и същ за ю.л и за ф.л, но те да плащат в размера на регистрираните си ЧПЛ.

8.3. Структурите съгласно Вътрешния устройствен правилник все още не са изградени. Фактически с това не сме изпълнили и поетия ангажимент, по планът за действие – 2003 год., а именно за: Консултативен съвет, Експертен съвет, Редакционен съвет (колегия), Комисия за професионална етика и лоялност (последната бе предвидена във връзка с изпълнението на поетите с Хартата ангажименти, скрепени с нарочна декларация, респ. издадено удостоверение). Някои от тези помощни органи наистина ни липсваха (особено много - консултативния съвет и редакционния съвет), другите не (напр. като поле на изява за “комисията по жалбите” не сме имали случаи на оплаквания /писмени/ от работата на наши членове, вкл. за нелоялна конкуренция и т.н.

С развитието на консултантската ни мрежа, както и поради разширяването на издателската дейност залагаме още в началото - средата на 2004 да се създадат Консултативния съвет (задължително – назначаване на Изп. Директор) и на Редакционен съвет. Без да го залагаме специално в плана за следващата година (2004) при нужда трябва да се инициира от бъдещия УС и да се създадат и останалите два органа.

8.4. Технически сътрудник – след текучеството на хора на тази длъжност (общо 3-ма), от 1 месец имаме такъв в лицето на нашия член и колега лесовъд Даниела Петкова. Със задоволство мога да кажа, че за кратко време тя успя да коригира някои неща и да въведе ред в документацията, по членските карти, удостоверенията и т.н. Разчитам да продължи работата си и за напред с Изпълнит. Директор на КС и с Председателя.

8.5. Документооборот - различни писма, предложения, становища и т.н. са искани от нас или сме инициирали до различни ведомства и по различни поводи, най-много до НУГ и МЗГ.
9. За втори път БУЛПРОФОР раздаде Наградите ДИПЛОМ за особени заслуги в лесовъдската практика- 2003 г. с парични награди, които се връчиха в гр. В.Търново на семинара и честването на Седмицата на гората, което БУЛПРОФОР организира на 11.04.2003 г.

УС прие “ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ” от работата на Комисията (от наши членове, членове на НУГ, СЛБ и на СГТФ) и утвърди следните награди за наши членове: Първа награда – К.Манджуков – Диплом и 500 лв; три Втори награди на Й.Терзийски, Георги Гочев и Иван Михов – Дипломи и по 300 лв, Трета награда на Алеко Динев – Диплом 100 лв. Трябва да се обмисли и да се предложи – някаква пластика – като символ на тази награда, който да се раздава заедно с дипломът. Ще трябва вие да направите предложения и да ги изпратите до края на м.02 в офиса на Владайска-29.


10. Връзки с български и чужди браншови и др. неправителствени организации – тази наша активност е многопластова и постоянна. Това са взаимоотношения със:

 • други браншови организации – това са наши професионални партньори, в непосредствената работа и при отстояването на нашите общи интереси. В т.ч са:

  • СГТФБ или нашите колеги от приватизираните горски фирми, които имат потенциала да се превърнат в консултантски фирми за комплексно обслужване на недържавните собственици, както и да формират ГИЦ към тях.

  • Федерацията на дървообработващите и мебелни фирми, в която членуват и дърводобивни фирми;

  • Браншовата камара на дървообработваща и мебелна промишленост;

  • Занаятчийската и предприемаческа камара, в която също членуват някои дърводобивни и дървопреработващи фирми;

 • сдружения на собствениците на гори – това са нашите търсени партньори като представители на клиентите които консултираме и обслужваме, в т.ч. са:

  • БГСК, чиито функции позатихнаха, особено след като ГБПГ прекрати финансирането си за нея. Това е примерът, който трябва да се дава за липса на собствена дейност, т.е. механизми за самофинансиране, ерго – устойчив модел за развитие.

  • Напоследък особено активни са отношенията ни със Сдружение “ГОРОВЛАДЕЛЕЦ” на горските кооперации в района на Смолян (с 21 ГК членове, към всяка от които има привлечен ЧПЛ).

 • сдружението на ЧПЛ от региона на Смолян, които са наши много опитни колеги. С тях трябва поддържаме тесни взаимоотношения, да се обменя опит и полезни практики, оказване на професионална помощ при съставянето на стопански планове, проекти и др.п разработки. Техния П-л .....Русев присъства на нашия последен семинар в Юндола.

 • екологични сдружения - С тях взаимодействаме основно на полето на законодателните инициативи.

От последната ½ година имаме една основна поука и един прекрасен пример за модел на дейност и поведение на една предприемаческа организация.Поуката е от съвместните ни действия с повечето от изброените браншови организации срещу създаването на НГК, която застрашава развитието на действащите и набрали вече ритъм малки частни фирми, вкл. и на консултантските и дърводобивните. Като КОАЛИЦИЯ ние действахме единно и с нашата позиция и алтернативен модел, се съобразяват все повече хора, вкл. и членове на парламентарната комисия по ЗГ.

Пример за подражание е Съюзът на Горските Предприемачи в Германия, който е единствена и много силна организация – партньор на провинциалните правителства и т.н.

Изхождайки от тази поука и този пример, ние ще предложим и ОС трябва да звеме решение да станем инициатори за създаването на подобен предприемачески съюз и в България (при запазване автономията на всяка от организациите членки).

 • В международен планвръзките с Европейския съюз на лесовъдите бяха заздравени (след годишната конференция в Ларнака). Присъствието ми там се финансира от ГБПГ. Конференцията прие и ще разгледа поднесената от БУЛПРОФОР, съгласувано и със СЛБ покана годишната конференция през 2006 год. да се състои в България и ние да сме домакини. Представителите на организациите членки отдавна очакват това да стане, затова с голяма радост приеха предложението.

 • След семинара в Юндола и гостуването на д-р Дани Геролд, още повече се задълбочиха връзките ни със Германския Горски съюз на предприемачите. Постигнахме договореност да изпратим наши членове на място да се запознаят с работата на немските си колеги от консултантски фирми. Това можем да превърнем в честа практика, на основата на разменено гостуване.

 • С колегите представители на лесовъдските организации от Полша и Румъния има предварителна уговорка за обмяна на опит чрез разменено гостуване.

В тази връзка нашите членове, които изразяват желание да поемат такива ангажименти (пътни разноски за отиване и връщане, както и за пребиваването на един чуждестранен колега в България) трябва да се обадят и запишат при нашия технич.сътрудник.


Уважаеми колеги,
Бях прекалено обстоятелствен, въпреки желанието ми, но срещите ни в този формат не са чести и затова счетох за нужно да ви запозная с основните наши дейности. Вероятно има и пропуски, както в доклада, така и в работата ни като цяло. Ще ви бъда признателен ако ги споделите, ако направите своите конструктивни предложения за подобряване на цялостната ни дейност или на някои конкретни страни от нея, за да дадем възможност на новоизбраните Председател и УС, да ги имат впредвид в бъдещата си работа.
Благодаря за търпението и за вниманието с което ме изслушахте.

Председател на УС: инж. Антоний Стефанов


Каталог: pdocs
pdocs -> Булпрофор – Предложение за изменения в Наредба 31 / м април. 2004 До Предложение за
pdocs -> Отчетно Изборно
pdocs -> Доклад отчет на Управителния Съвет за дейността на булпрофор в периода от 01. 01. 2004 до 31. 12. 2004 г
pdocs -> Директора на рдг гр
pdocs -> Закон за туризма. Права и задължения на страните, визови услуги и застраховане
pdocs -> С такъв плам за историческите забележителности, възхитени сме. Добър професионалист и човек
pdocs -> Ta мондел травел музейни такси с информативен характер съобразно вашето свободно време и вашите интереси
pdocs -> Семинар на частнопрактикуващи лесовъди лесоустрители софия, Софроний 10 / Агролеспроект, 15. 12. 2004 г меморандум
pdocs -> Забележителности в Испания – ориентировъчни музейни такси мадрид
pdocs -> Булпрофор браншова организация на лесовъдите за частна практика в горите и околната среда


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница