Доклад отчет на Управителния Съвет за дейността на булпрофор в периода от 01. 01. 2004 до 31. 12. 2004 гДата24.07.2016
Размер299.45 Kb.
#3429
ТипДоклад

БУЛПРОФОР - Общо годишно отчетно събрание 20.01.2005 г.

ДОКЛАД
ОТЧЕТ


на Управителния Съвет

за дейността на БУЛПРОФОР в периода от 01.01.2004 до 31.12.2004 г.
Както знаете Това е пето поредно Общо събрание на БУЛПРОФОР (след 3 редовни и едно извънредно), без да се брои Учредителното ОС на 28.01.2000 год.
През изминалия 1-годишен период, БУЛПРОФОР продължи да се налага като авторитетна професионална организация, която защитава интересите на своите членове, защото нейната функция по устав и закон е да работи в тяхна полза. Дали сме успели, какво точно сме свършили, какво не успяхме, ще прецените сами от тук по-долу изложеното.


 1. Квалификация и обмяна на опит нa наши членове. Вече са традиция нашите пролетни и есенни семинари – курсове за квалификация. През 2004 год. дори успяхме да организираме 3 такива, като постепенно разширяваме и базата от участници – наши членове. Все пак в условията на ограничен финансов ресурс, с подкрепата и на ГТЦ и със собствени (на участниците) средства, нашите членове показват повишена активност и интерес към темите. (През тази година участниците в нашите семинари започнаха сами да заплащат, макар и символични суми – напр. за нощувката, което говори, че от тяхна страна се оценява ползата от тези наши мероприятия, както в чисто професионален план, така и в организационен – в смисъл заздравяване на взаимоотношенията между самите членове. Фактически, това което си пожелахме на миналото ОС, започна да се реализира.)

 • Семинар в Боровец на 6 и 7 април, 2004 г. в к.с. Боровец, х-л Св.Иван Рилски /горското училище/, участници - .... наши членове, гости ......... от ... Темите бяха:

  • Основни положения, особености и изисквания въведени с новата Наредба за сечите. / Документът още не беше приет официално, и ЧПЛ - наши членове направиха някои обосновани предложения, както и дадоха обща положителна оценка за него./ Внесохме официално становище по проекта в НУГ.

  • Мобилното училище и ролята на ЧПЛ от БУЛПРОФОР – беседа /дискусия

 • Финансовия Правилник на БУЛПРОФОР – механизъм за самофинансиране на клубната дейност (обсъждания на всички предложения за регламентация и приемане на документа, както и на механизъм за самофинансиране на консултантската ни дейност). Аудиторията в крайна сметка прие вариант, на документа който удовлетворява в максимална степен заинтересуваните ЧПЛ – управители на ГИЦ, което не можахме да направим на предишното ОС.

 • Семинар в Юндола на 11, 12 и 13 ноември 2004 г., базата на ЛТУ с участници 50 наши членове, в т.ч. 7 нови, и още 5 лектори и гости.

  • Стопанисване на иглолистните култури създадени извън естествения им ареала на развитие – Турнуси на сеч, видове сечи и интензивност, маркиране на подлежащи за сеч дървета. По темата се произнесоха инж. Румен Райков – р-л на колектива по едноименната разработена на БУЛПРОФОР (по поръчка на НУГ) и дсн инж.Ценко Ценов.

  • Опазване на Биоразнообразието в горите – място и роля на ЧПЛ / БУЛПРОФОР във тази актуална за Европа и вече в България проблематика. Изводи и резултати от международни форуми – докладваха: д-р инж. Ценко Ценов от НУГ (по основната тема от м/нар. среща на ПроСилва), …инж. Станислав Лазаров /ЛТУ/ от ГТЦ и инж. Живко Богданов – представител на WWF за България, инж. Хинко Гечев от Булпрофор (предостави материали по основната тема на Годишната Конференция на ЕСЛ)

  • Обсъждане резултати от “Кръглата маса” на тема “Проблеми при обслужването и консултирането на собствениците на недържавни гори” организирана и проведена от НУГ и ГБПГ на 26 и 27.10.2004 г. в гр.Пловдив, с участието на БУЛПРОФОР членове, частни собственици, общини и ползуватели.

  • Обсъдихме още два въпроса, а именно “Препоръчителния ценоразпис на услуги предоставяни от ЧПЛ – необходима ли е неговата актуализация” и “Оценка на гори по базисни цени – някои проблеми и ценова политика”. И по двете теми дискусиите не доведоха до някакви конкретни решения.

Като резултат от семинара имаме разработен меморандум с основни констатации по дискутираните теми и предложения пред НУГ. Същият, както и всички по-важни наши документи се намират на нтернет страницата ни.
 • Семинар в София на 15.12.2004 г в сградата на Агролеспроект с лесоустроители – ( 25 представители от всички лесоустр.фирми в Б-я), членове и нечленове на Булпрофор, с представителите на НУГ (от отдела по стопанисване: Вержиния Хубчева, Ц.Ценов, Спас Тодоров, и от отдела по лесоустройство и отчет на ГФ: г-дата Илия Ангелов, Христо Христов, Любен Желев, Огнян Йосифов, Татяна Андреева), ЛТУ (проф.Иван Михов, доц.Георги Костов), ИГ (дсн Груд Попов). Семинара протече повече под формата на дискусия по две основни теми за участниците, а именно:

  • Наредба за сечите в РБългария – особености и изисквания от гледна точка на планирането в преходните лесоустройствени проекти /2004-2005 год./;

  • Наредбата за лесоустройство – шест месеца в практиката, проблеми и пътища за тяхното решаване, “сверяване на мерника” /практически въпроси, възможни решения, дискусии, вкл. по широк кръг други въпроси по изготвянето на настоящите лесоустройствени проекти /2004-2005 год./

Също като резултат и от този семинар имаме изработен меморандум с основни констатации по дискутираните теми и предложения пред НУГ, който е качен на нашата нтернет страницата.

Със съжаление трябва да изтъкнем, че на нашите семинари не можем и не каним всички членове. Не го правим първо поради финансови и организационни (напр.място и зала) причини и второ за по-голяма ефективност на семинарите, защото това са фактически курсове за обучение. При тези условия на този етап каним с предимство членовете, които не са служители в системата на НУГ, защото НУГ има свои канали и програми за обучение на собствените си специалисти.

Разбира се наш ангажимент остава да правим по-често / повече на брой семинари, дори да повтаряме тематичните семинари по региони, но за това се изисква повече финансов ресурс, защото все още за повечето наши членове самофинансирането ще бъде проблем.

В тази връзка е и нашата активност да издаваме в бюлетини по-интересните, значими и актуални материали от дневния ред на нашите семинари, за да могат и тези членове които не са присъствали на тях да се запознават с темите.

2. Консултантска дейност – разгръщане на частната консултантска система на ЧПЛ - това се оформя и като еднo от нашите по-големи постижения. През 2004 год. имаме още 2 консултантски бюра съгласно нашата “Концепция – Модел за консултиране и работа на частно-практикуващия лесовъд със собствениците на гори”. Това са офиса на г-н Гено Михалски в сградата на РУГ гр. Пловдив, и на г-жа Даниела Петкова в офиса на БУЛПРОФОР в гр.София. Както знаете Бюрата ни са под логото “БУЛПРОФОР – ГОРСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ГОРИ”. Разкритите ни центрове са общо 9: В.Търново, Нова Загора, Самоков, Чепеларе, Ловеч, Велинград, Бургас, Пловдив и София. Има изразена готовност за учредяване на нови центрове в Благоевград, Разград / Русе, Троян, Костенец, Тетевен, а сме предвидили и ще търсим подходящите хора за региони като: Монтана, Хасково, .............. Кюстендил и др.

Ще ви дам пример за едно полезно взаимодействие, което искаме и със сигурност ще се превърне в по-честа практика. През лятото У-лят на ГИЦ Нова Загора - Иван Михов сигнализира в София, че има нужда от специализиране помощ за маркиране на общинските гори в Твърдица. Сформирахме екип от 3 ЧПЛ – наши членове от София, които заминаха за повече от 1 месец работа.

Колегата от Варна Димчо Атанасов организира дейност, вкл. дърводобив в региона на гр. Троян, като назначи за ЧПЛ друг наш член – Юли Станилов, а вероятно двамата ще сформират и нов ГИЦ в гр.Троян.

Подобна съгласувана практика очакваме да има все повече адресати сред нашите членове.


За в бъдеще трябва да се работи освен за количественото разширяване на консултантската ни мрежа още в следните направления (някои от тези препоръки направихме още на предишното ОС, но поради тяхната актуалност и сега, ги повтарям с някои допълнения и изменения):

  • Обезпечаване на недостигащ финансов ресурс (вкл. и основно по м/нар. проекти и програми) за техническо оборудване (инструменти за измерване, софтуери, компютърна и копирна техника), за наемане и ремонт на офис и т.н. В тази насока, повечето ЧПЛ и р-ли на ГИЦ сами си купуват цялото необходимо снаражение, като една добра инвестиция, наемат и ремонтират офиси. Освен това обаче, те поемат и афишират принадлежността си към нашата организация и с това пренасят своя авторитет към нашата организация, както и обратното авторитета на БУЛПРОФОР стои като гарант за тяхната лоялност към клиентите. Тази двупосочност е от всеобща полза и ние се радваме вече на добри успехи. Най-силно афиширахме повишения си авторитет на кръглата маса в Пловдив, където се оказа, че наши членове имаме всред всички участници – и сред представителите на НУГ, основно – представителите на ЧПЛ (вкл. 3-ма р-ли на ГИЦ), сред собствениците на гори – общински и частни /ГК/, а така също и сред ползувателите на д-на.

  • Привличане на самостоятелно работещи ЧПЛесовъди към ГИЦ, работа в екипи, назначаване на офис мениджъри;

  • Формиране на постоянни групи клиенти – преминаване към “груповия мениджмънт” на множество фрагментирани имоти, както и към комплексното обслужване. За целта трябва да привличаме, да развиваме или да ставаме част от дърводобивните фирми (такъв е случаят, както знаете с ГИЦ в Бургас, чийто р-л е у-л на дърводобивна фирма, такъв е и германския опит).

  • Трябва “да си отгледаме” организации на собствениците, за да можем по-лесно да контактуваме с тях, за да ни разбират и за да прокарваме по-лесно професионални-те лесовъдски изисквания, ограничения и пр.

  • Да се поддържат добри взаимоотношения с горските власти, особено след като искаме да бъдем равнопоставени с тях, да имаме изравнен статут. Това разбира се не значи да си затваряме очите за всички евентуални безобразия, когато такива се вършат. И на миналото ОС го казах, актуално е и сега, че в тези случаи трябва да има писмена жалба, която да представим в НУГ. Това обаче ви се вижда страшно, защото се страхувате да няма по-лоши последствия. Кръгът се затваря, вие ставате съучастници и ще продължавате да търпите. Така е и със случаите на нарушения на нашия устав и хартата, като се подават анонимни сигнали, че наши членове – служители по горите маркират с чужди марки, и също наши членов им ги отстъпват. Трябва да разберат нашите членове, че борбата с недъзите не може да стане без да се третира тази “рана”, и че може да заболи, но така тя може да се излекува.

  • Да се изградят местни и регионални картотеки – регистри на собствениците (потенциални клиенти), на ползувателите на дървесина и на други продукти от горите, на консуматорите на дървесни и не дървесни продукти (пазар на тези продукти) и за др.информация, която е нужна по-места и която впоследствие ще се обобщава.

  • Постепенно преминаване към самофинансиране на цялостната дейност на ГИЦ, т.е. има се впредвид частта, която съставлява нестопанските цели на сдружението като цяло, респ. на неговите членове, в т.ч.: събиране на членския внос, План за действие и бюджет за основните нестопански дейности, напр: регионален семинар на ЧПЛ по маркиране или по друга тема с поканени експерти от РУГ, кметове, собственици и др., демонстрации, безплатни консултации, листовки и т.н.


3 . Организационна дейност. Вътрешната организационна дейност на БУЛПРОФОР ще разгледам в следната последователност: работа на УС, членски състав, членски внос, дефицит на структури.

3.1. Управителния Съвет (избран преди 1 година на ОС – 2004г.) членове: А.Стефанов - Председател, Р.Райков-Зам.Председател и членове: Боряна Георгиева (отг. бюджет и финанси), Хинко Гечев (отг. отношения с чуждестр.партньори), Йордан Терзийски (отг. етика и лоялност на членовете), Михаела Пиянкова и Костадин Манджуков) има взети 54 ... конкретни решения на общо 7 ... свои заседания, респ. 7 ...... протокола, като инициативата е била на председателя. Решенията са от различно естество – приемане на нови членове, основаване на ГИЦ, наградите на Булпрофор, за изданията, семинарите, участието в различни форуми (напр: “Природа, лов и риболов” в Пловдив, конференцията на UEF и т.н., т.е. за всички основни неща които се случваха, вкл. и за позицията по отношение на НГК. (Протоколите, както и всички наши основни документи са публикувани в нашата Интернет страница, макар и не съвсем регулярно.) В по-голямата си част заседанията на УС са били присъствени, а в работата на някои от тях, е имало членове, които не са присъствали, но те предварително и по време на заседанието по телефон са заявявали своето становище, а в последствие са подписвали протоколите, съгл. чл.39,ал.3 от Устава. Материалите предварително са изпращаха от Председателя по електронна поща. Новите членовете на УС – хора от ГИЦ успешно и пълноценно се включиха в организационния живот.Слабости в дейността на УС: Най-общо може да се каже, че УС можеше да се събира и по-често, но заетостта и/или отдалечеността на колегите е била основна причина да не го правим. За сметка на това обаче, някои от колегите от провинцията идват и по-често в София и споделят някои от отговорностите на Председастеля (Хинко Гечев и Йордан Терзийски).

3.2. Директорски борд – Тази наша структура ( УС + управителите на ГИЦ ), макар и в не съвсем пълен състав, успя да се събере за първи път по време на семинара в Юндола на 11.11. УС обсъди важни въпроси от нашия организационен живот, като напр:

Приемане на “стъпки за регистрация на Горските Информационни Центрове / ГИЦ като клонове на БУЛПРОФОР”;Обсъждане на предложение за преименуване в “Камара на лесовъдите-БУЛПРОФОР”; Обсъждане и приемане на срок за изработка на План програма и Бюджети за 2005 г на ГИЦ – клоновете на БУЛПРОФОР; Определяне на дневен ред и дата за провеждане на Общото събрание на БУЛПРОФОР за 2004 г; Издаването на ГОРСКИ-СПРАВОЧНИК КАЛЕНДАР – 2005; Разглеждане на случаи на нарушаване на Устава и Хартата на БУЛПРОФОР от нейни членове и взимане на решение относно техния бъдещ статут.
3.3. “Комисията по професионална етика и лоялност” най-после беше създаден като помощен орган на УС и на БУЛПРОФОР. Избраха се господата: инж. Йордан Терзийски – Председател и за членове – инж. Михаела Пиянкова и инж. Боряна Георгиева. На съвместно заседание с УС на 20.01.2005г, се изслуша доклад на Йордан Терзийски относно резултатите от срещата с поканени наши членове за които имаше сигнали (анонимни) за нарушения на Устава и Хартата. На този етап може да се каже, че в УС не постъпи предложение за наказания. Изказва се препоръка към членовете на БУЛПРОФОР да застават смело зад имената си и да изнасят конкретни факти с дати и дни, когато изпращат сигнали срещу други ЧПЛ, независимо дали са наши членове или не. Същевременно се отправя препоръка към всички наши членове, които са едновременно и служители в системата на НУГ, да не допускат смесване на своите контролни функции с “тръпката” ..... да упражняват частна практика. Когато това желание стане непреодолимо, вкл. и най-вече по финансови аргументи, нека те направят своя избор и преминат в частния сектор, както са го направили повечето наши членове . Ние ще им помогнем. При представяне на доказателства за такава “непочтеност”, т.е. за нарушение на нашите основни документи, УС е изразил твърда позиция и ще изпълни своя дълг като изключва тези членове на нашето сдружение, колкото и да ни е неприятно.
3.4. Членски състав През последната година за нови членове са приети 28 ЧПЛ ( общо 216 след основаването). Същевременно чрез отпадане, УС регистрира изключването на нови 3 неактивни членове ( с тях общо отпадналите от членство поради неплащане на чл.внос повече от 2 години са 63 души). Равносметката е – 146 членове преди днешното ОС, т.е към настоящия момент на провеждане на това ОС, това е броят на членовете ни. В зависимост от гледната точка бройката е и голяма и малка. Както винаги сме твърдяли, за авторитета на организацията ни може да се съди не от бройката на членовете, а по постиженията и влиянието което тя има. Активността на всички новоприети членове (след 2000 г), впредвид на тяхната пряка ангажираност в консултантската дейност е показателна и представителна за цялата гилдия. Членската ни маса в географски план буквално покрива всички области, като естествено преобладават членовете от регионите с повече частни гори. Добрата тенденция през последните две години за членство на ЧПЛ от общинските лесничейски служби се разширява (.....Несебър, Приморско, Белово, ...), като се включиха и ЧПЛ работещи с горските кооперации. Можем да кажем, че голяма част от ЧПЛ свързани с Нац.сдружение “Горовладелец” гр. Чепеларе, вкл. и нейния председател – г-жа Почеканска са вече наши членове.

Едно стана ясно през последната година – сдружението ни е нужно за все повече частни собственици на гори, които търсят гарантирано добри услуги и компетентни консултации. Нас ни търсят за това. Нашите членове могат и ще имат в лицето на БУЛПРОФОР тази подкрепа и препоръка, и това трябва да използуваме също за мотивация на нови кандидати за членове измежду ЧПЛ. Затова и приехме на миналото ОС в Устава ни, като критерий за членство за редовните членове да е приета Хартата и респ. подписана Декларацията.

От друга страна обаче малкият общ брой членове, освен дето ни пречи за по-добрата (в географски аспект) работа с недържавните собственици на гори ( напр. в региони Монтана, Враца, Видин – нямаме членове, а има много частни гори), по-важното – влияе негативно за утвърждаването ни като достатъчно представителна за гилдията на ЧПЛ организация в национален план. Защото едно от изискванията за национална представителност е членската маса да покрива 1/3 от всички ЧПЛ. За съжаление в този кюп се броят и всички служители на НУГ, а те са болшинството, които имат регистрация за ЧПЛ, но на които по закон не им се разрешава да я упражняват. Трябва да ви кажа, сигурно няма да издам някаква тайна, че съгласно едно проучване на НУГ, фактически работещите, т.е. активните ЧПЛ, които са регистрирани в различни документи към ДЛ и ДДивС към края на 2004 г. са около 300 бр. за цяла България. Това обаче с нищо не ни помага, защото в регистъра фигурират около 2000 имена.

През изтеклата година не можахме да се възползуваме напълно от приетите промени в Устава с оглед увеличаване броя на членовете и подобряване структурата на сдружението. Вярно е вече имаме и членове не лесовъди (напр. журналист, геолог и т.н.), но не привлякохме студенти бакалаври и млади магистри от ЛТУ ( с трудов стаж, недостигащ за регистрация за ЧП ).

Въпреки забраната за служителите в системата на НУГ да упражняват частна практика в горите, тези наши членове, както бяхме решили още при приемането на 1-я устав, са и ще бъдат наши равноправни членове (надяваме се на все по-малко сигнали за нарушения от тяхна страна на нашия Устав и Хартата, свързано с упражняване на ЧП, или на все повече примери на макар и трудния за тях избор за отдаване изцяло и само на ЧП).
3.5. Членски внос Мога спокойно да кажа, че членския внос вече не е съвсем болна тема за нас. Може би след “голямото отпадане” преди миналогодишното ОС, в сдружението са останали и постъпили нови ЧПЛ, които могат и истински оценяват перспективите на нашата организация. Все пак картината е следната: нередовни членове с неплатени вноски за 3 години 2002 – 2004 год – 24 души, и с неплатени 2 вноски за 2003 и 2004 год – 11 души. Болшинството членове не са платили чл.внос за 2004 год. Знаем, че не размерът на чл.внос е причина той да не се плаща така редовно (в тази посока са изказванията на много наши членове, в смисъл, че той е дори нисък), а неудобството да се идва /пътува специално по този повод/ до София и до офиса. Факт е, че най-редовни са членовете, които идват на нашите семинари, където и плащат чл. си внос за минал и бъдещ период. Също и днес по времето на ОС – не малко хорра си платиха чл.внос.

Както знаете, съгласно нашия устав, нередовните членове (с неплатени повече от две-годишни вноски) волно или неволно, фактически сами прекратяват членството си. Няма да коментираме факта за умисъл или невъзможност. В крайна сметка всички са равнопоставени като членове и не може да се правят компромиси за някои, като може би те именно с тази цел са нередовни, за да се самоизключат.

Друг съществен момент със членския внос е дали неговия размер е адекватен на условията при които действа организацията ни. Факт е, че чисто материалните “облаги” като безплатните издания и помагала на които всеки наш редовен член (с непросрочени вноски), без да се броят участията в курсове за квалификация и пр, многократно надхвърлят стойността на чл.внос (прост пример: Цената само на Дендробиометрията е 25 лв, а годишния чл.внос – 24 лв).

Обстоятелството, че нямаме членове юридически лица, сме обсъждали и друг път от гл.т. по-високия размер на членския внос.

Тези два въпроса ще станат предмет на дискусия и на днешното ОС, на което сме предложили да приеме един адекватен по-висок размер на чл.внос за физичически и юридически лица, като основното е, че даваме възможност за избор, като не фиксираме размера, а той да бъде плаващ. Освен това с оглед и увеличаване на чл.състав, в УС се обсъди възможността всеки ЧПЛ, който има собствена фирма да я направи член на сдружението, като по този начин ще има и два гласа в ОС. Както приехме на миналото ОС, освободени от плащане на чл.внос са членовете пенсионери, освен ако те по своя воля не го направят, особено в случаите когато са активни и упражняват ЧП.

3.6. Повечето от Структурите по Вътрешния устройствен правилник все още не са изградени. Не сме изпълнили поетия ангажимент за обособяване на: Консултативен съвет, Експертен съвет, Редакционен съвет (колегия). Някои от тези помощни органи наистина ни липсваха, особено много - консултативния съвет и редакционния съвет и въпреки това не ни достигнаха средства и сили да намерим хора и те да заработят. Вярно е, че когато се наложи УС взе своевременно решение за формиране Комисия за професионална етика и лоялност, но това не умаловажава факта за неучредяването на другите структури.

С развитието на консултантската ни мрежа, както и поради разширяването на издателската дейност тези два органа стават жизнено важни. Вярно е, че дейността си тече, но това става с цената на много усилия и главоболия за председателя, а също на моменти прекомерно натоварване и на секретаря. Отчитаме, че при наличието на титуляри в двата съвета работата може да бъде много по-ефективна и по обем и по качество. Затова отново и в плана за действие за 2005 год. ще заложим да се създадат Консултативния съвет (задължително – назначаване на Изп. Директор) и на Редакционен съвет (също с назначен или на хонорар сътрудник).

3.7. Технически сътрудник – Със задоволство мога да кажа, че си имаме един изпечен сътрудник в лицето на Даниела. Тя успя и въведе ред в документацията, по членските карти, удостоверенията, членския внос, разпространението на изданията (заявки, фактуриране, отчитане и т.н). Разчитам да продължи работата си и за напред с Изпълнит. Директор на КС и с редактора (ако имаме такъв) и с Председателя. Същевременно от скоро тя е и управител на ГИЦ – София, а с това и член на Директорския борд, така че и пожелаваме успешна и повече доходна (като консултант) работа.

3.8. Документооборот - различни писма, предложения, становища и т.н. са искани от нас или сме инициирали до различни ведомства и по различни поводи, най-много до НУГ и МЗГ, в т.ч. по сигнали на наши членове.

4. по случай Седмица на гората – 2004 г. за трети пореден път БУЛПРОФОР раздаде своите годишни награди по време на семинара и честването на Седмицата на гората, което организирахме на 06.04.2004 г. в х-л Св.Иван Рилски в кс Боровец. Както на миналото ОС си пожелахме, вече имаме изработена пластика – статуетка от метал върху каменен постамент, която заедно с Удостоверение ще връчваме ежегодно на най-заслужилия ЧПЛ. Също учредихме и две специални награди “За цялостен принос в лесовъдската практика” (на заслужили дългогодишни деятели – лесовъди / не само наши членове) и “За особени заслуги в подкрепа на горските предприемачи”, която ще връчваме на хора от различни унституции, ведомства, организации и др.п извън нашата организация, кото имат съществен принос в подкрепа на частната ни практика.

Значи за 2004 г. УС прие “ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ” от работата на Комисията (от наши членове, представители на НУГ, СЛБ и на СГТФ) и утвърди измежду всички номинирани по категории кандидати следните хора:


Голямата награда: Удостоверение и статуетка “За най-добра лесовъдска практика – 2004 г”


Инж. Боряна Ангелова Георгиева от В.Търново

Подгласници – носители на ПЪРВА награда ДИПЛОМ “За особени заслуги в лесовъдската практика” и парична награда: инж. Стефан Христов Беров от Смолян и инж.Паулина Серафимова Поптомова от Велинград

Носители на Специална награда ДИПЛОМ “За цялостен принос в лесовъдската практика”

Инж. Иван Георгиев Ербакамов от Несебър и инж.Тодор Николов Георгиев от СофияНосител на Специалната награда ДИПЛОМ “За особени заслуги в подкрепа на горските предприемачи” - Д-р, инж. Ценко Спасов Ценов от НУГ.


5. БУЛПРОФОР - участва в комисии и работни групи, както следва:
5.1. Към МЗГ – постоянна работна група за хармонизация на горското законодателство с европейското (А.Стефанов и представители - експертите в съответните области);

5.2. Към МЗГ – постоянна работна група по мярка 1.4. Лесовъдство по програма САПАРД (АСтефанов);

5.3. Към МЗГ – постоянна работна група по Мярка 09 – Подобряване на професионалното обучение по програма САПАРД (М.Джамбазова);

5.4. Към НУГ – постоянна група по борба с ерозията и противоерозионни мероприятия (И.Петров);

5.5. Към НУГ – постоянна група по тополите (Р.Райков)

5.6. но не по важност – към НУГ в Комисията за регистрация на ЧПЛ по чл.39а, ал.1 и на фирмите по чл.57а,ал.1 ( А.Стефанов);5.7. Към МОСВ – работната група във връзка с приемането на Стратегия и План за глобално управление на околната среда и изпълнение на задълженията на Република България по 3 конвенции на ООН ( Рамковата конвенция по изменение на климата, Конвенцията за биологично разнообразие и Конвенцията за борба с опустиняването)

6. През изтеклата година членове на БУЛПРОФОР участваха и в някои регионални и национални съвещания в системата на НУГ и някои съвместни мероприятия, в.т.ч:

 • в регионалните съвещания по маркиране (пролетта на 2004 год) – вече за 2-ра поредна година, стана възможно след съгласувана инициатива от наша страна пред ръководството на НУГ. След първоначалната реакция на изненада в някои РУГ-ове пре 2003 год., сега изненада почти липсваше, и нещо повече, наши представители бяха и съорганизатори, осигуряваха “свои” обекти, в които да се проведат практическите дискусии /напр. колегите от ГИЦ Търново/. Може да се каже, че на много места вече е положено началото в преодоляване на бариерите между служителите по горите и ЧПЛ. (след забраната за ЧП за тях по ЗГ). Наша цел продължава да бъде изравняване позициите и статута на ЧПЛ с тези на служителите по горите.

 • Национално съвещание за стопанисване на иглолистните култури създадени извън ареала на естественото им разпространение – гр. Елхово (пролетта на 2004 г.)

 • Регионални съвещания по отгледните сечи (Смолян и др.през пролетта на 2004 г.);

 • Кръглата маса” на тема “Проблеми при обслужването и консултирането на собствениците на недържавни гори” организирана и проведена от НУГ и ГБПГ на 26 и 27.10.2004 г. в гр.Пловдив, с участието на 5 БУЛПРОФОР членове като представители на ЧПЛ, частни собственици – в това число за представителите на горските кооперации – също 2 наши членове, за общините 1 и ползуватели. Като резултат се изработи съвместен протокол с предложения за промени в нормативната уредба по който всички заинтересувани страни имаха консенсус. През м.декември същия беше окончателно съгласуван и предоставен на НУГ.7. БУЛПРОФОР беше изпълнител по няколко консултантски договори с НУГ и др.организации и фирми за изготвяне на различни документи, а именно:

 • В началото на 2004 г приключи свместната работа на БУЛПРОФОР с Ираландската фирма “PM” по Проекта “Развитие на горския сектор в България”. През последните месеци на 2003 – началото на 2004 г, нашето участие се дистанцира (проекта беше принуден да обосновава развитието на сектора с една шапка НГК – държавен търговски субект, с което ние и всички НПО с дейности в горите не бяхме съгласни), но партньорските ни отношения не са се разваляли и приключиха делово.

 • В началото на годината приключи и работата на групата по горско законодателство към ГБПГ, която се ръководеше от Булпрофор.

 • ............. Приключи работата по темата Стопанисване на иглолистните култури, създадени извън естествения им ареал на разпространение;

Разработена беше от колектив с р-л проф. Кръстан Кръстанов /и още инж. Румен Райков/ - новото издание на “Справочник по дендробиометрия”.

8. Връзки с български и чужди браншови и др. неправителствени организации – тази наша активност е многопластова и постоянна. Това са взаимоотношения със:

 • други браншови организации – това са наши професионални партньори, в непосредствената работа и при отстояването на нашите общи интереси. В т.ч са:

  • СГТФБ или нашите колеги от приватизираните горски фирми, които имат потенциала да се превърнат в консултантски фирми за комплексно обслужване на недържавните собственици, както и да формират ГИЦ към тях.

  • Федерацията на дървообработващите и мебелни фирми, в която членуват и дърводобивни фирми;

  • Браншовата камара на дървообработваща и мебелна промишленост;

  • Занаятчийската и предприемаческа камара, в която също членуват някои дърводобивни и дървопреработващи фирми;

Ако наши членове смятат за уместно, можем и ще търсим контакти и взаимодействие с организацията (асоциация) на големите ползуватели на дървен материали. Досега не сме го направили поради тяхното превилигировано положение на пазара, което е в ущърб на свободната конкуренция. Но понеже зная, че има наши колеги, които са подизпълнители на големите фирми ползуватели, ще чакам някакви индикации и предложения именно от тях.

 • сдружения и др.субекти на собствениците на гори – това са нашите търсени партньори като представители на клиентите които консултираме и обслужваме, в т.ч. са:

  • Сдружение “ГОРОВЛАДЕЛЕЦ” на горските кооперации в района на Смолян (с 21 ГК членове, към всяка от които има привлечен ЧПЛ), измежду които, както вече споменах, 5 станаха наши членове. Тези връзки очаквам да се засилят, като ги задълбочим, например с организирането на един, защо не, постоянен център за обучение и квалификация на ЧПЛ, който и с подкрепата на ГТЦ, може би и на НУГ, съвместно да водим.

  • БГСК, чиито функции през 2004 г като че ли съвсем затихнаха (припомням - след като ГБПГ прекрати от 2004 г финансирането си за нея). Това е примерът, който ще продължавам да давам за опасността от липсата на собствена дейност, т.е. механизми за самофинансиране, сиреч – устойчив модел за развитие. Ще поддържаме връзки с БГСК, която през 2004 г, ако не друго установи позиции на международната арена с европейски структури на горовладелците, които може да са полезни и за нас.

  • С Общините и тяхното НСОРБ трябва да задълбочим партньорските взаимоотношения. Нашите членове трябва да са по-активни във връзките си с общинските администрации (специално в районите с общински гори), като разчитаме да привличат техните назначени лесовъди за наши членове (изключвам тези от тях, които вече са наши членове ..... 3-4). Особено силно разчитаме, чрез едни такива добри взаимоотношения на местно ниво, примерът да се пренесе в подобна връзка и на национално равнище. (Пак примера с Иван Михов / член на общ.съвет в Твърдица)

 • сдружението на ЧПЛ от региона на Смолян, които са наши много опитни колеги. С тях трябва поддържаме тесни взаимоотношения, да се обменя опит и полезни практики, оказване на професионална помощ при съставянето на стопански планове, проекти и др.п разработки. Техни представители са присъствали на наши семинари, а г-н Стефан Беров беше сред наградените лесовъди.

 • екологични сдружения - С тях взаимодействаме основно на полето на законодателните инициативи.

От последната 1½ година имаме една основна поука при взаимоотношенията ни с останалите браншови организации. Това е един прекрасен пример за модел на дейност и поведение на една предприемаческа организация, която обединява няколко сдружения, каквато у нас за съжаление все още липсва.Резултат от съвместните ни действия с повечето от изброените браншови организации по повод създаването на НГК е, че този модел не се прие и няма да заработи, поне във вида в който се искаше. Като КОАЛИЦИЯ ние действахме единно и след някои срещи вкл. в НУГ, Парламента и извън него се убедихме, че наши идеи и позиции вече се възприемат, без да звучат така еретично (напр. за финансовата децентрализация) и доколкото знаем в новия проект за изменение на ЗГ те са намерили място.

Пример за подражание – сигурносме го давали и преди, но за нас такъв пример може и трябва да бъде Съюзът на Горските Предприемачи в Германия, който е единствена и много силна организация – партньор на провинциалните правителства. За съжаление по ред обстоятелства планираното посещение на наши членове в Германия за обмяна на опит не можа да се осъществи, но ще остане и в плана за действие за 2005 г или дотогава докато го реализираме.
Изхождайки от тази поука и този пример, нашите усилия да станем инициатори за създаването на подобен предприемачески съюз и в България (при запазване автономията на всяка от организациите членки) засега не се е реализирал. Имаме обаче напредък в тази посока, защото нуждата е осъзната от други сдружения, и на предстоящите им ОС те ще взимат подобни на нашето от миналото ОС решения.


 • В международен планвръзките с Европейския съюз на лесовъдите бяха заздравени. На Годишна Конференция на UEF във Финландия (29.09 – 02.10.2004 г.) участваха 2 наши представители – членът на УС Хинко Гечев и Димчо Атанасов. Основна тема /извън програмата на конференцията/ беше опазване на биоразнообразието в горите и по нея бяха представени материали от колегите от Франция, Финландия, Кипър, Англия, които споделят опита на техните страни в тази област. Разноските по присъствието им на конференцията бяха поети от самите участници, т.е. Булпрофор не е плащал, но е регистрирал участие и дейност. Конференцията вече официално прие нашата съвместна със СЛБ покана и следващата редовна годишна конференция през 2006 год. ще се състои в България, като ние ще бъдем домакини. На 14-19 юни 2005 г. предстои 16 Конференция на UEF във гр.Фрейзинг, Бавария с основна тема “Мултифункционалното горско стопанство – предизвикателство за лесовъдите и обществото”. На този конгрес ние ще трябва да запознаем организациите членки с дневния ред на конференцията в България.
 • БУЛПРОФОР е приет за член на Европейската мрежа на горските предприемачи / ENFE /. Както стана на въпрос на миналото ОС, когато взехме решение за това наше членство, това е форум, който подпомага европейските предприемачески организации. Основна функция е да предоставя актуална информация за и от всички провеждащи се в европейски и световен мащаб горски форуми (вкл. на междуправителствено ниво), конференции, семинари, състезания и др.п. срещи за обмяна на опит с непосредственото участие на горските предприемачи и осигурява участие в тях на представители на страните членки. Ние редовно получаваме материали, в т.ч. ръководства за най-добра горска практика и пр., които ще превеждаме на БГ и ще разпро-страняваме сред лесовъдската колегия. За съжаление досега не успяхме да се възползуваме от преки участия, напр. през пролетта в проведения под егидата на ENFE “Горски Кораториум” и “Ден на контракторите в Германия” (18-19.06.2004), съпроводен с най-голямото европейско и световно изложение за горска техника и екипировка в гр. Грос-Умщат /гр.Франкфурт/, което се провежда веднъж на 4 години. За голямо съжаление не успяхме да участвахме и на годишната конференция на ENFE в Амстердам (25.09.2004 г), когато бяхме приети за пълноправни членове. За тази конференция изпратих специални материали за Булпрофор и за ГС в България, станали официални документи (анекси) към материалите от конференцията, а впоследствие получихме специалния агреман от конференцията на председателя М-р Бари Хъдсън и др. м-ли от секретаря – Костенхолц.

И за двата съюза сме платили членските вносове ( за UEF – и този за 2005 год.).5. Издателска дейност.

Тази дейност продължаваме да разглеждаме като активност, от една страна с потенциал за разширяване на авторитета и известността на БУЛПРОФОР, а от друга – като един от основните ни инструменти за финансовото обезпечаване изобщо на сдружението ни, в т.ч. и най-вече за нестопанската ни дейност (развитие и управление на консултантската система, квалификациа и обмяна на опит и т.н.). • Едно от основните наше издания продължава да е ГОРСКИ-СПРАВОЧНИК КАЛЕНДАР - 2004, като се застъпиха продажбите на този и по-стария за 2003 год. и протече подготовката на новия за 2005.

  • за справочника 2003 г. (еднотомен) – при тираж 1500 бр., реализацията от продажби е на кръгло 1200 бр (х18 лв/бр и по-ниски за количества) + количествата предоставяни на спонсорите от ГБПГ, наши членове, рекламодатели, НПО и др.

  • За справочника 2004 г. (двутомник) – при тираж 1500 бр, реализацията от продажби е на кръгло 1000 бр. (х21 лв/бр и по-ниски за количества) + количествата предоставяни на спонсорите от ГБПГ /100/, на ГИЦ и наши членове, рекламодатели, НПО и др.

  • За ГСК – 2005, УС взе решение да се изработи джобен формат ГСК, повече с функциите на телефонен указател и органайзер, тираж 1500 бр. Промяната се наложи от гледна точка на все по-трудната реализация на ГСК, който въпреки че получи всеобщо признание като много полезно помагало, не може да предложи всяка година различно и отново актуално по тематика съдържание. Използувахме и вакума и нуждата, която се чувстваше от един джобен формат ГСК – указател сред лесовъдската колегия. Сега вие имате възможността да го държите в ръцете си.
 • Бюлетините са друга наша инициатива и те имат потенциала с общи усилия да се превърнат в едно помагало нужно не само на ЧПЛ, но и за голямата лесовъдска колегия. Тиражите им са различни макс по 1000 бр. в зависимост от потенциалния интерес. Реализацията им, в повечето случаи (когато не са свързани с авторски права) е в рамките на покриване на разходите за тях, а в по-голямата си част те се раздават на заинтересувани лица и организации, вкл. и на нашите членове и на ГИЦ.

  • БЮЛЕТИН - бр. 3 съдържа две основни теми почерпани от нашия семинар на Юндола през есента на 2003 г с гост лектора д-р инж. Дани Геролд – собственик на частна консултантска фирма в Германия (източна провинция Д.Саксония), а именно: А) Организация и работа на частните консултантски фирми в Германия, Горски предприятия, Продажба на дървесина от частни гори, Съюз на горските предприемачи; и Б) Германския опит в консултирането и обслужването на горите недържавна собственост – от държавата и от частните консултанти

  • БЮЛЕТИН – бр.4 е “Наръчник за оценка на горите по базисни цени” от д.и.н. Даниела Георгиева преподавател в ЛТУ е едно много полезно помагало съдържащо освен цялата нормативна уредба, още и практически казуси, тестове за самоподготовка, примерни оценки, доклади и мн.др.
 • СБОРНИК съдържащ Основни материали на БУЛПРОФОР /нашия Устав, Харта, Концепция модел, органограма, вътрешен правилник и т.н. материали, които всеки трябва да притежава и който вече връчваме на всички кандидат членове. • Справочник по дендробиометрия” В това Второ издание на справочника (след 1983 год), чиито съставители са проф. Кръстан Кръстанов и инж. Румен Райков, в сравнение със стария справочник са направени някои съществени промени и допълнения. Обем от 640 стр. с твърда подвързия. Относно неговото разпространение, НУГ изготви списък по който ДЛ и др.поделения да бъдат снабдени с това помагало. (Всички наши редовни членове имат право на безплатен екземпляр и който не го е вече получил днес може да го направи). Вероятно ще се окаже, че тиражът от 1750 бр е недостатъчен, но основно финансови бяха причините да се ограничим в бройката.

За в бъдеще по отношение на издателската дейност на БУЛПРОФОР основно внимание ще трябва да се обърне на следните обстоятелства:  • По Горския справочник – обстоятелството, че статистическата информация за горите, както и за други области на стопанския живот за годината е достъпна най-рано към средата – края на м.01на следващата година, не позволява ГСК да съдържа тази актуална информация, защото излизането му през м.февруари и разпространението му поне до края на м.март, го правят автоматически остарял като календар. От тук идва и дилемата да продължи ли да бъде и календар едновременно, което донякъде ограничава актуалността на информацията от предходната година, или да бъде както постъпваме сега 2005 г., а именно:

1= издаване на малък формат ГСК (малък и по габарити и по съдържание), ежегодно;

2= няколко (4 до 6 бр.) бюлетини през годината, в това число с материали като: писма и окръжни на НУГ, годишни и с друга периодичност статистически и др. професионални отчети за горския сектор и за др.области свързани с горите, актуалната нормативна уредба за горите и горското стопанство (или само с новите норм.д-ти), материали от нашите семинари, практически ръководства, помагала, таблици, успешна лесовъдска практика, вкл. от нашите партньори от ENFE и UEF, проучвания и анализи на пазара на дървесни продукти, цени и др., маркетингова информация, регистри, и т.н.

3= веднъж на 3 години – двутомник ГСК / ГС, в сегашния формат и приблизително съдържание на двутомното ни издание с оранжеви корици.


  • По бюлетините – вероятно ще се премине на абонаментен принцип на разпространение, като ще продължим разширяване на тематичното съдържание и честотата (броят), както се спомена по-горе. Така напр. УС вече взе решение за следващите 3 бр. бюлетини тематиката ще бъде: №5- Регистри на ЧПЛ – физически и Ю.лица към 31.12.2004 г, Писма на НУГ относно стопанисването на горите недържавна собственост; № 6 – Наредба-33 за видовете сечи и методите за тяхното извеждане + някои таблици от първа необходимост за всеки практик лесовъд; № 7 – Опазване на биоразнообразието в горите.  • Общо за издателската дейност – това е нашата стопанска дейност. Както е замислено и по Закон, стопанската дейност е разрешена, за да бъде някакъв гръбнак по изпълнение на нестопанските функции на всяка НПО. Ние не правим изключение, и финансовите отчети го потвърждават. Издателската дейност ни помага да осигурим финанси за осъществяване на следните наши активности:

   • За развитие на нашата консултантска система (засега тя действа повече като активност на офисите на наши членове / на техните фирми, като в този кръг не влизат активности, които сме заявили, че центровете трябва да изпълняват, няма да ги изброявам сега – но те са подробно изброени в договорите за учредяване на ГИЦ, а така също и в Концепцията - модел);

   • За провеждане на нашите семинари / курсове за квалификация, обмяна на опит в страната, а както сме го планирвали, но засега безприложение – и в чужбина;

   • Пряко в полза на членовете с информацията и полезните практически помагала, които им предоставя;

   • За организационна и пропагандна дейност, в т.ч. награди, реклами и т.н.

Разбира се тази стопанска дейност си има и своите неудобства. Изисква си хора които да я водят и осъществяват. Ние засега го правим на магия. За да има добри резултати повече това не може да продължава и аз ще предложа на ОС да приеме назначаването / или ангажирането на хонорар / на титуляр редактор или друг специалист, който да поеме ангажимента за комплектовка и съставяне на нашите издания, съответно и решение за размера на неговото възнаграждение. Минавайки на абонаментен цикъл на издаване на нашите бюлетини, ще отпадне досегашната кампанийност и нещата ще се планират и осъществяват регулярно.

Искам също да поясня още нещо за тези които не го разбират, че факта на регистрация по ЗДДС, сам по себе си не определя дали и каква стопанска дейност извършваме. Може, както е в нашия случай да се регистрираш по ЗДДС (това вероятно ще стане скоро факт) само като издаваш учебни и други помагала, а може да се регистрираш и при същинска стопанска дейност – напр. маркиране, ползувания в горите, залесяване, разсадниково производство, лесоустройство, внос и продажба на стоки и т.н. Закона не прави разлика между лица с нестопанска цел и търговски дружества. Регистрацията е по оборот на приходите. Още нещо като аргумент – предвижда се един от критериите за национално представителство на браншовите организации да е годишен оборот от 150000 лева. Значи държавата ще признава тези организации, които са по-активни, а ясно е че те ще бъдат и регистрирани по ЗДДС.
  • още не сме сформирали редакционния съвет към БУЛПРОФОР, със функциите съгласно Вътрешния устройствен правилник. (Човекът когото ще ангажираме за основна движеща фигура може и да не е член на РС.) Ще продължим да ползуваме и услугите на привлечени специалисти по определени теми, както и на хабилитирани автори.

  • По разпространението на част от нашите издания проблемите продължават да са актуални. Вече започнахме съвместна работа с някои ГИЦ, напр. понастоящем такава подкрепа ни оказа ГИЦ В.Търново по разпространението на Справочника по дендробиометрия. Чрез фирмата “Фореста” на управителя на ГИЦ – Георги Гочев, извършихме по-голямата част от продажбите на справочника. По този начин ние се опитваме да разработим модел за по-тясно съвместо сътрудничество между централата БУЛПРОФОР и ГИЦовете. (С няколко думи, той се състои в следното: По цена на себестойност ние предоставяме на ГИЦ да продава изданието, а стойността до разликата с продажната цена минус разходите и някаква комисионна се връщат в БУЛПРОФОР под формата на заплащане разходи за семинари, заплащане на други бъдещи издания, закупуване и предоиставяне за дългосрочно ползуване на офис техника и т.н.) Изказвам Георги и Боряна Георгиева нашата благодарност и съжаления, за неудобствата свързани най-вече с финансовите сътресения на НУГ в края на годината. За в бъдеще все повече ще разчитаме на нашите ГИЦ, които ще могат да задържат и част от реализираните приходи, съгласно вътрешните правила за финансиране (които сме приели, но които все още не са проработили навсякъде). Вкл. чрез ГИЦ ще разчитаме за разпространение на нашите издания сред местни НПО и частни собственици на гори, общински и областни служби.10. Някои тенденции и наши намерения

Не мога да се въздържа и да не споделя две идеи. Което значи и да поема ангажимент за движение в тази посока с оглед на тяхното реализиране.


Първо: Искам да ангажираме опитни полигони в 3 различни региона, а може и в един, но с масиви основно в 3 вида гори, където ЧПЛ да могат да тренират своите професионални умения. Става дума за полигони с размери от по няколко отдела: един в район с естествени иглолистни гори, втори с широколистни високостъблени гори и трети със смесен характер – издънкови насаждения за превръщане и иглолистни култури. За стопанисването на тези полигони БУЛПРОФОР ще поеме дългосрочен ангажимент, като използуваме на място да организираме ежегодни курсове за обучение на млади колеги и за квалификация и обмяна на опит на самите нас, вкл. и като каним преподаватели от ЛТУ и експерти от НУГ.

На този етап за наши потенциални партньори (собственици или стопанисващи органи) виждам в лицето на ЛТУ – в техните УОГС, някои общини или евентуално – ГКооперации. На първи разговори в НУГ се оказва, че това можело да стане само срещу такси като за промяна на собствеността / предоставяне /, което естествено не можем да си позволим. Остава обаче да го дискутираме с юристите на НУГ.


Второ: Което е и в голяма степен свързано с първото, но е валидно като самостоятелна възможност – това е изкарването на лиценз от Нац. агенция за профес. образование и обучение, за право да водим курсове за професионално обучение и квалификация с гост преподаватели. При това обстоятелство, ще могат да се издават документи за изкаран курс и призната степен на квалификация. Това ще позволи да се кандидатства и пряко като под-бенефициент на МЗГ по програма САПАРД за професионално обучение в горското стопанство (само за информация, за едната година действие на тази мярка няма проведен нито един такъв курс).
Уважаеми колеги,
Бях прекалено обстоятелствен, въпреки желанието ми, но срещите ни в този формат не са чести и затова счетох за нужно да ви запозная с основните наши дейности. Вероятно има и пропуски, както в доклада, така и в работата ни като цяло. Ще ви бъда признателен ако ги споделите, ако направите своите конструктивни предложения за подобряване на цялостната ни дейност или на някои конкретни страни от нея, за да ги вземем впредвид през новата 2005 година .
Благодаря за търпението и за вниманието с което ме изслушахте.

Председател на УС: инж. Антоний Стефанов


Каталог: pdocs
pdocs -> Булпрофор – Предложение за изменения в Наредба 31 / м април. 2004 До Предложение за
pdocs -> Отчетно Изборно
pdocs -> Директора на рдг гр
pdocs -> Закон за туризма. Права и задължения на страните, визови услуги и застраховане
pdocs -> С такъв плам за историческите забележителности, възхитени сме. Добър професионалист и човек
pdocs -> Ta мондел травел музейни такси с информативен характер съобразно вашето свободно време и вашите интереси
pdocs -> Семинар на частнопрактикуващи лесовъди лесоустрители софия, Софроний 10 / Агролеспроект, 15. 12. 2004 г меморандум
pdocs -> Доклад отчет на Управителния Съвет за дейността на булпрофор в периода от 27. 12. 2002 до 31. 12. 2003 г
pdocs -> Забележителности в Испания – ориентировъчни музейни такси мадрид
pdocs -> Булпрофор браншова организация на лесовъдите за частна практика в горите и околната среда


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница