Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно съхранението на въглероден двуокис в геоложки обекти и за изменение на Директиви 85/337/еио и 96/61/eо на Съвета, Директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ео истраница1/15
Дата11.01.2018
Размер1.89 Mb.
#43192
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

20042009

Документ за разглеждане в заседание

A6-0414/2008

{16/10/2008}16.10.2008

***I

ДОКЛАД

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно съхранението на въглероден двуокис в геоложки обекти и за изменение на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/EО на Съвета, Директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО и 2006/12/ЕО, и Регламент (EО) № 1013/2006

(COM(2008)0018 – C6 0040/2008 – 2008/0015(COD))

{ENVI}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Chris Davies

Докладчик по становище(*):

Françoise Grossetête, комисия по промишленост, изследвания и енергетика

(*) Асоциирана комисия - член 47 от Правилника за дейността
PR_COD_1amЛегенда на използваните знаци

* Процедура на консултация

мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата позиция

мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне или изменение на общата позиция

*** Одобрение

мнозинство от всички членове на Парламента, освен в случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата позиция

мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)

мнозинство от подадените гласове за одобряване на съвместния проект
(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено от Комисията.)
Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между съответните служби.

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 5

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 86

СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 90

ПРОЦЕДУРА 128


(*) Асоциирана комисия – член 47 от Правилника за дейността

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно съхранението на въглероден двуокис в геоложки обекти и за изменение на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/EО на Съвета, Директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО и 2006/12/ЕО, и Регламент (EО) № 1013/2006

(COM(2008)0018 – C6 0040/2008 – 2008/0015(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0018),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член  175, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6 0040/2008),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6 0414/2008),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.Изменение 1

Предложение за директива-акт за изменение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Съобщението на Комисията от 10 януари 2007 г. „Ограничаване на глобалното изменение на климата до 2 градуса по Целзий — Пътят до 2020 година и след това“ уточнява, че, в контекста на планираното намаляване на емисиите на парникови газове в световен мащаб с 50 % до 2050 година, до 2020 г. е необходимо намаляване с 30% на емисиите на парникови газове в развития свят, което до 2050 г. да достигне 60-80 %. Съобщението посочва още, че това намаление е технически изпълнимо и че ползите далеч надхвърлят разходите, но и че за да бъде изпълнена тази цел, трябва да бъдат приложени всички варианти за смекчаване на проблема.

заличава се

Обосновка

До неотдавна, според научния консенсус, безопасната зона с оглед избягване на най-лошите последици от изменението на климата започваше от 450 милиона части, докато според новите открития критичното ниво започва от 350 милиона части.Изменение 2

Предложение за директива-акт за изменение

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
(3a) Неотдавнашни научни открития сочат, че концентрацията в атмосферата на въглероден двуокис трябва да бъде намалена до равнище, по-ниско от 350 милионни части. Крайната цел на ЕС следва да бъде постепенното елиминиране на емисиите на парникови газове, до 1 януари 2050 г., които се получават в резултат на използването на изкопаеми горива в рамките на Европейския съюз, което би означавало намаляване на емисиите от порядъка на 60% до 2035 г. и 80-90% до 2050 г.

Обосновка

Тъй като ситуацията във връзка с климата е по-сериозна отколкото се предполагаше първоначално, според неотдавнашния форум състоял се в Tällberg, Швеция, с участието на учени от NASA и Стокхолмския институт по околна среда, равнището на въглероден двуокис в атмосферата трябва да се намали под 350 милионни части, за да се избегнат катастрофални последици. До неотдавна, според научния консенсус, безопасната зона с оглед избягване на най-лошите последици от изменението на климата започваше от 450 милиона части, докато според новите открития критичното ниво започва от 350 милиона части.Изменение 3

Предложение за директива-акт за изменение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Улавянето на въглероден двуокис и съхраняването му в геоложки обекти (УСВ) е средство за смекчаване на проблема с изменението на климата. То се състои в улавяне на въглероден двуокис (CO2) от промишлени инсталации, преноса му до място за съхранение и инжектирането му в подходящ геоложки обект с цел постоянно съхранение.

(4) Улавянето на въглероден двуокис и съхраняването му в геоложки обекти (УСВ) е един от начините за смекчаване на проблема с изменението на климата. То се състои в улавяне на въглероден двуокис (CO2) от промишлени инсталации, преноса му до място за съхранение и инжектирането му в подходящ подземен геоложки обект с цел постоянно съхранение. За да не се осуетят ползите, очаквани от прилагането на технологията УСВ по отношение на намаляването на емисиите на въглероден двуокис, следва да се обърне особено внимание тази технология да не се използва като стимул за увеличаване на броя на централите за производство на енергия, функциониращи с конвенционални горива.

Обосновка

Съхранението на въглероден двуокис в геоложки обекти е само едно от средствата за смекчаване на проблема, свързан с изменението на климата.

В член 3 от документа се посочва, че съхранението на въглероден двуокис в геоложки обекти се осъществява в подземни скални обекти.Изменение 4

Предложение за директива-акт за изменение

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение(4a) Според извършените оценки във връзка с анализа на въздействието на предлаганата директива, ако се приеме, че УСВ бъде заложено в схемата на Общността за търговия с емисии и изхождайки от хипотезата за 20% намаление на емисиите на парникови газове до 2020 г., през 2020 г. биха могли да бъдат съхранени 7 милиона тона CO2 , а през 2030 г. - до 160 милиона тона. Предотвратените емисии на CO2 през 2030 г. биха съставлявали приблизително 15% от изискваното съкращаване на емисии в Европа.Изменение 5

Предложение за директива-акт за изменение

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
(5a) УСВ е само една от мерките, които понастоящем се разработват за борба с изменението на климата, в допълнение към използването на възобновяема енергия и повишаването на енергийната ефективност и икономиите на енергия. Поради това държавите-членки следва да не пренебрегват мерките, свързани с финансирането, както и другите видове подпомагане, що се отнася до политиките в областта на намаляването на потреблението на енергия и екологосъобразните възобновяеми енергийни източници. В този контекст развитието на УСВ следва при никакви обстоятелства да не води до намаляване на тези усилия както по отношение на научните изследвания, така и по отношение на финансирането.

Обосновка

При обявяването на вниманието на ЕП на 10 януари 2008 г. на предстоящото приемане на 23.01.2008 г. на предложенията за директиви относно мерки за борба с климатичните промени, в това число УСВ, Комисията подчерта необходимостта от въвеждането на всички мерки, насочени към икономия на енергия и енергийна ефективност с оглед поощряване на устойчивото икономическо развитие на ЕС посредством инвестиране във възобновяеми енергийни източници и намаляване на емисиите на CO2: УСВ се явява един от тези инструменти, но не единственият.Изменение 6

Предложение за директива-акт за изменение

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Европейският съвет на 8 и 9 март 2007 г. също призова държавите-членки и Комисията да работят за засилване на научноизследователската и развойна дейност и разработване на необходимата техническа, икономическа и регулаторна рамка с цел премахване на съществуващите правни пречки и разгръщане на безопасни за околната среда УСВ с нови топлоелектрически централи на база изкопаеми горива, по възможност до 2020 г.

(7) Европейският съвет на 8 и 9 март 2007 г. също призова държавите-членки и Комисията да работят за засилване на научноизследователската и развойна дейност и разработване на необходимата техническа, икономическа и регулаторна рамка с цел премахване на съществуващите правни пречки и подпомагане на развитието на инфраструктурата за разгръщане на безопасни за околната среда УСВ с нови топлоелектрически централи на база изкопаеми горива, по възможност до 2020 г.

Обосновка

В първоначалния вариант ударението беше поставено върху установяването на регулаторна рамка за премахване на съществуващите правни пречки. Техническите и икономическите рамки бяха разгледани, пи все това, разгледани само периферно. Няма смисъл да се установяват технически и икономически рамки без да се разработят технически съоръжения.Изменение 7

Предложение за директива-акт за изменение

Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
(7a) Всеки един от различните компоненти на улавянето, транспортирането и съхранението на CO2 е бил предмет на демонстрационни проекти в мащаб, по-малък от необходимия за тяхното промишлено приложение, но все още има нужда от тяхното интегриране в пълен процес на УСВ и от съкращаване на технологичните разходи. Основните проекти, свързани със съхранение на CO2, в които участват предприятия от ЕС, са проектът „Sleipner" в Северно море (Statoil) и проектът „In Salah” в Алжир (Statoil, BP и Sonatrach). Пилотните проекти в голям мащаб, които се провеждат в момента, са проектът в Schwartze Pumpe, Германия (Vattenfall ), проектът за УСВ в басейна на Lacq, Франция (Total), както и проектът в El Bierzo, Испания (CIUDEN).Изменение 8

Предложение за директива-акт за изменение

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
(7б) Наложително е Европейският съюз да започне във възможно най-кратки срокове осъществяването на демонстрационна инициатива за УСВ, като част от цялостна политическа рамка, предвиждаща по-специално целеви научноизследователски и развойни дейности посредством пилотни проекти и мерки за информиране и привличане вниманието на обществеността. Ако Европейският съюз запази позицията си на световен лидер в разработването на технологии за УСВ и те бъдат пуснати на пазара своевременно, европейските предприятия ще се възползват от новите търговски възможности в трети страни, като Китай или Индия.Изменение 9

Предложение за директива-акт за изменение

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
(13a) Освен законодателна рамка за местата за съхранение, за да се постигне напредък при използването на технологии, свързани с УСВ, следва да се въведат, колкото е възможно по-скоро, и стимули за по-нататъшното развитие на технологията, подпомагане във връзка с инсталирането на демонстрационни съоръжения, както и правна рамка, създадена от държавите-членки с цел гарантиране на транспортирането.

Обосновка

Уточнение относно това, че са необходими по-нататъшни правни решения, за да се обезпечи финансова подкрепа за технологиите за УСВ и демонстрационните съоръжения.Изменение 10

Предложение за директива-акт за изменение

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Настоящата директива следва да се прилага по отношение на съхранението на CO2 в геоложки обекти на територията на държавите-членки, техните изключителни икономически зони и на континенталния им шелф. Директивата следва да не се прилага по отношение на изследователски проекти. Тя обаче следва да се прилага по отношение на демонстрационни проекти с планирано общо съхранение от или над 100 килотона. Този праг също така изглежда подходящ за целите на други законодателни актове на Общността, имащи отношение към въпроса. Съхранението на CO2 в геоложки обекти, простиращи се извън териториалния обхват на настоящата директива, и съхранението на CO2 във водния стълб не са разрешени.

(14) Настоящата директива следва да се прилага по отношение на съхранението на CO2 в геоложки обекти на територията на държавите-членки, техните изключителни икономически зони и на континенталния им шелф. Директивата следва да не се прилага по отношение на изследователски проекти. Тя обаче следва да се прилага по отношение на демонстрационни проекти. Съхранението на CO2 в геоложки обекти, простиращи се извън териториалния обхват на настоящата директива, и съхранението на CO2 във водния стълб не са разрешени.

Обосновка

Прагът за демонстрационни проекти извън директивата е прекалено нисък и би направил осъществяването на редица демонстрационни проекти невъзможно.Изменение 11

Предложение за директива-акт за изменение

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
(14a) Повишеното извличане на въглеводород (извличането на въглеводород в допълнение към въглеводорода, получен по естествен път, чрез инжектиране на течности или по друг начин) следва да се изключи от обхвата на настоящата директива.

Обосновка

Повишеното извличане на въглеводород представлява икономически жизнеспособна дейност, която вече е осъществявана. Същевременно повишеното извличане на въглеводород не води до нетно намаляване на емисиите.Изменение 12

Предложение за директива-акт за изменение

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Държавите-членки следва да си запазят правото да определят районите на тяхна територия, измежду които могат да бъдат подбрани места за съхранение. Изборът на подходящо място за съхранение е от жизнено значение, за да се гарантира, че съхраняваният CO2 ще бъде напълно задържан за неограничен период от време. Затова едно място следва да бъде избрано за място за съхранение единствено ако не съществува значим риск от изтичане, и ако при всички случаи няма вероятност от възникване на значими последствия за околната среда и здравето. Това следва да се определи чрез характеризиране и оценка на потенциалния комплекс за съхранение в съответствие със специфичните изисквания.

(15) При определянето на това, дали даден геоложки обект следва да се използва като място за съхранение, освен критериите, свързани с околната среда и безопасността, които се разглеждат в настоящата директива, ще бъдат включени и други съществени интереси на държавите-членки, в частност икономически и финансови интереси, свързани със защитата на резервоарите с въглеводород, интерес на държава-членки, що се отнася до висока степен на самозадоволяване с въглеводород, както и интересите на държава-членка в качеството й на собственик на резервоари за въглеводород. Тези съществени интереси не се засягат от настоящата директива. Държавите-членки следва да си запазят правото да определят районите, измежду които могат да бъдат подбрани места за съхранение. Това включва правото на държавите-членки да не позволяват съхранение в определени части от своята територия или на цялата си територия. Изборът на подходящо място за съхранение е от жизнено значение, за да се гарантира, че съхраняваният CO2 ще бъде напълно задържан за неограничен период от време. Следователно държавите-членки трябва да имат възможност да оценяват по възможно най-обективен и ефективен начин геоложките си специфики, като например сеизмичността, при избора на места за съхранение. Едно място следва да бъде избрано за място за съхранение единствено ако съгласно предложените условия за употреба няма предварителни данни за риск от изтичане, който може да има отрицателно въздействие върху човешкото здраве или околната среда. Това следва да се определи чрез характеризиране и оценка на потенциалния комплекс за съхранение в съответствие със специфичните изисквания.

Обосновка

The proposal refers to environment and health risks in connection with the selection of storage sites only. However, there will be also other essential interests in Member States, (in particular economic and financial interests) which are related to the selection of hydrocarbon reservoirs. It is necessary to clarify that those interests are not affected by the Directive.

This sentence has to be included for the purpose of clarifying the rights of Member States.

The word 'significant' leaves room for uncertainty. It would be wholly unacceptable for a commercial storage permit to be granted if a leakage was anticipated (Oxford English Dictionary definition – “regarded as probable”) that could have a detrimental effect upon human health or the environment.

The Member States should be allowed to select storage sites since they are best informed about specific local geological characteristics and, in the light of this information, are best able to decide whether the necessary investment can be made.

Каталог: RegData -> seance pleniere -> textes deposes -> rapports -> 2008
2008 -> Изменение 55
rapports -> Доклад за 2007 г. (2008/2242(ini)) {cont}Комисия по бюджетен контрол
rapports -> Решение на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за пускането на продукти на пазара (com
rapports -> Доклад за 2012 г относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ес по въпроса
2008 -> Доклад относно доклада за напредъка на Бившата югославска република Македония през 2007 г.
2008 -> Програма за култура в глобализиращия се свят tre> (2007/2211(ini)) {cult}Комисия по култура и образование
2008 -> Изменение 5


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница