Доклад по чл. 123, ал. 1, т. 5 от Кодекса за социално осигуряванеДата18.12.2017
Размер93.88 Kb.
#36994
ТипДоклад
Изисквания

към формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад почл. 123, ал. 1, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване

I.Форма на годишния актюерски доклад

1.Годишният актюерски доклад е основен източник на информация за моментното и за бъдещото състояние на фонд за допълнително пенсионно осигуряване (пенсионен фонд). Докладът трябва да представя тази информация точно и вярно. Негова основна цел е, както да бъде установена финансовата стабилност на пенсионния фонд, така и да бъдат разкрити възможните източници на риск, оказващи съществено влияние върху неговото финансово състояние.

2.Годишният актюерски доклад се изготвя от отговорния актюер на пенсионноосигурителното дружество в писмен вид и се състои от основна част и приложения.

2.1.Основната част на доклада трябва да съдържа:

2.1.1.Описание на пенсионните схеми, на използваната методология и на допусканията за създаване на актюерския модел;

2.1.2.Описание на икономическите, демографски и политически характеристики на средата, в която функционира пенсионният фонд;

2.1.3.Анализ на състоянието на фонда към 31 декември на отчетната година и на постигнатите резултати в сравнение с направените прогнози за същата година;

2.1.4.Разработване на актюерски модел и прогноза за следващата година;

2.1.5.Заключения и препоръки относно финансовата стабилност на фонда.
2.2.Приложенията към доклада се изготвят съгласно Раздел ІІІ и се отнасят до актюерския баланс, участниците в пенсионния фонд, активите на пенсионния фонд и формираните резерви, използваните биометрични таблици, прогноза за следващата година и оценка на актюерските разчети за отчетната година по осигурителни рискове.

3.При изготвянето на годишния актюерски доклад се извършват действия по подготовката и структурирането му, както следва:

3.1.Подготвителен етап


   Идентифицират се целите, задачите и документите, които са използвани от отговорния актюер при извършването на оценката (нормативни актове, актове на Комисията за финансов надзор, професионални стандарти, практики и др.). Определя се датата, към която се прави оценката.


3.2.Събиране на информация и анализ


  Формата и обемът на данните трябва да бъдат съобразени с целите, задачите и актюерския модел, като данните се анализират за тяхната последователност, съгласуваност и съвместимост. В случай на недостиг, ненадеждност или липса на данни, могат да бъдат използвани други източници, като това задължително се оповестява в доклада. Събраните данни следва да позволят на отговорния актюер да направи анализ и съпоставка на направените прогнози в предходния актюерски доклад с настоящото състояние на фонда. В случай на съществени различия в резултат на анализа е необходимо те да бъдат подробно описани и анализирани с цел подобряване на актюерския модел и използваните допускания. Този етап може да послужи и като тест на направените заключения, прогнози и препоръки в предходни актюерски доклади.


3.3.Построяване на актюерски модел и настройка


  С оглед на целите и задачите на актюерския доклад, на базата на наличната информация се разработва актюерски модел или съответно се подобрява използваният при предишни оценки модел. Посочват се базовите параметри, условията за получаване на плащания, формулите по които се определя размерът на пенсиите, размерът на вноските и други законоустановени параметри.

  Представят се формулите, по които се определя размерът на техническия резерв със съставящите го капитализирана стойност на пенсиите и остатъчен резерв, биометричните таблици във формат EXCEL и техническия лихвен процент за определяне размера на пенсиите и резервите.
3.4.Избор на допускания и индикатори


  Източниците на данни, последващото им моделиране и изборът на демографски и икономически допускания трябва да бъдат подробно описани и обосновани. Възможно е използването на различни допускания, когато целите и задачите на актюерската оценка го изискват. Когато използваните допускания не са независими променливи, подборът им следва да бъде направен като се вземе предвид тяхната съвместимост и релационна зависимост.


3.5.Разработване на базов и на алтернативни сценарии, провеждане на тестове за чувствителност на резултатите към промени на използваните допускания, анализ на резултатите и допълнителни симулации.


  Получените прогнозни резултати се проверяват за потвърждаване на тяхната приемливост. Чрез промяна на използваните базови допускания се определя какво е тяхното влияние и ефект върху резултатите от актюерския модел. Тестовете за чувствителност се използват за определяне реалистичността на получените резултати и за прецизиране на модела.

4.Отговорният актюер изготвя годишния актюерски доклад заедно с приложенията към него за всеки от управляваните от пенсионноосигурителното дружество пенсионни фондове и го представя на управителния орган на дружеството и на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, в срок до 31 март всяка календарна година. Годишният актюерски доклад заедно с приложенията към него се представят на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, в един оригинал, едно копие на хартиен носител и едно копие на магнитен носител.II.Задължително съдържание на годишния актюерски доклад


Годишният актюерски доклад се разработва на база на описаните по-горе методически указания и изисквания към формата му. Съдържанието му трябва да съответствува на следната структура:

1.Наименование на пенсионноосигурителното дружество, наименование на пенсионния фонд, дата, към която е изготвен актюерският доклад, трите имена и подпис на отговорния актюер, трите имена и подпис на управляващия и представляващия дружеството.

2.Актюерски анализ на структурата на активите на пенсионния фонд (анализът се прави в табличен вид, като може да бъде представен и в графичен вид).

2.1.Структурен анализ на активите на пенсионния фонд към края на отчетната година по източници на средства (от осигурителни вноски, от доходност, от прехвърлени средства от или в други пенсионни фондове).

2.2.Структура на активите на пенсионния фонд към края на отчетната година според степента на ликвидност (ликвидни и неликвидни средства).

2.3.Абсолютно и относително (процентно) разпределение на средствата от осигурителни вноски във фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване за отчетната година, по видове осигурителни договори (договори с лични вноски, договори с осигурител, договори с друг осигурител).

2.4.Структурен анализ на активите за покриване на техническите резерви (обособеното имущество) по чл. 213а, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми към края на отчетната година.

3.Структурен анализ и актюерска оценка на контингента от участници в пенсионния фонд (анализът се прави в табличен вид, като може да бъде представен и в графичен вид)

3.1.Структурен анализ, съгласно образец № 7 към тези изисквания, на действителното състояние на контингента от осигурени лица по пол и възраст в сравнение с направените предположения в края на предходната отчетна година. Посочва се броят и относителното тегло на осигурените лица, прекратили участието си в пенсионния фонд по причини: прехвърляне в друг пенсионен фонд, смърт, получили еднократно или разсрочено дължимите средства от индивидуалната си партида.

3.2.Структурен анализ, съгласно образец № 7 към тези изисквания, на контингента на новоосигурените лица по пол и възраст през отчетната година и сравнение с направените предположения в края на предходната отчетна година.

3.3.Структурен анализ на броя на новоосигурените лица, прехвърлени от друг пенсионен фонд през отчетната година и сравнение с броя на прекратилите участието си в пенсионния фонд поради прехвърляне в друг пенсионен фонд.

3.4.Структурен анализ, съгласно образец № 8 към тези изисквания на контингента на пенсионерите по пол и възраст и по видове пенсии и броя на новоотпуснатите през отчетната година пенсии, в сравнение с направените предположения в края на предходната отчетна година. Посочва се броят и относителното тегло на пенсионерите по пол, прекратили участието си в пенсионния фонд по видове причини: поради изтичане срока на пенсията или поради смърт.

3.5.Актюерска оценка на полово-възрастовия състав на участниците на пенсионния фонд и прогнозен брой пенсионери за следващата година.

4.Актюерски анализ и оценка на осигурителните рискове по предлагани пенсионни схеми и тяхното отражение върху осигурителните плащания през отчетната година.

4.1.На базата на извършен анализ се формира актюерска оценка на ефекта от реалното проявление на отделните осигурителни рискове, както и общото им влияние.

4.2.Прави се анализ, в т. ч. в табличен и/или графичен вид, на фактически извършените осигурителни плащания през отчетната година, като те се сравняват със съответните данни съгласно направените в края на предходната отчетна година предположения.

4.3.Прави се оценка на необходимостта от промени в актюерските разчети и правилника за организацията и дейността на съответния пенсионен фонд, произтичащи от въздействието на осигурителните рискове и направената оценка.

5.Анализ и оценка на актюерския баланс.

5.1.Прави се актюерска оценка на задълженията на пенсионния фонд към осигурените лица.

5.2.Прави се актюерска оценка на задълженията на пенсионния фонд към пенсионерите по всеки вид пенсионна схема, като се посочват използваните сметни основи (биометрични таблици за смъртност и технически лихвен процент) и наличието на дефицит или излишък.

5.3.Прави се актюерска оценка на пенсионните резерви по видове пенсионни схеми и на техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, като се описват формулите и процесът на формирането им съобразно техния източник и се сравняват с направените прогнози в предходния актюерски доклад. Прави се актюерска оценка на резервите за минимална доходност и се посочват техните размери и относителните им дялове към стойността на нетните активи на фонда.

5.4.Описват се актюерските допускания (демографските и икономическите предположения) използвани при пресмятане на настоящата стойност на задълженията към лицата с пожизнени пенсии. Прави се актюерска оценка на чувствителността на актюерския баланс към промените в актюерските допускания.

6.Анализ и актюерска оценка на платежоспособността на пенсионния фонд.

6.1.Прави се анализ на състоянието на минималните ликвидни средства, като в табличен или графичен вид се посочват размерът и съставните им елементи. Прави се съпоставка с текущите задължения на фонда и се прави актюерска оценка на платежоспособността на пенсионния фонд.

6.2.Описва се недостигът на ликвидни средства (ако има такъв) и се формулират препоръки за неговото преодоляване.

7.Прогноза за състоянието на пенсионния фонд по осигурителни рискове и видове пенсионни схеми за следващата година.

7.1.Прави се описание на актюерските допускания (демографските и икономическите предположения), приложени за разработване на прогнозата за следващата година. Посочват се измененията на някои от тях в сравнение с допусканията, извършени през предходни години и причините за това.

7.2.Изготвената съгласно изискванията на т. 7.3. прогноза за отчетната година в предходния годишен актюерски доклад се сравнява с постигнатите резултати през отчетната година и се анализират причините за отклоненията от прогнозата.

7.3.В аналитичен разрез по осигурителни рискове се прави описание на прогнозата за следващата година по основни параметри: брой на участниците в пенсионния фонд, в т. ч. осигурени лица и пенсионери по видове пенсионни схеми, новоосигурени лица, новоотпуснати пенсии, размер на нетната стойност на активите, постъпления от осигурителни вноски, доходи от инвестиции, размер на плащанията по видове плащания и пенсионни схеми.

8.Оценка на информационната база, използувана в актюерския доклад

8.1.Посочват се източниците на данните, използувани за актюерските допускания (демографските и икономическите предположения).


8.2. Посочват се формулите, използвани за изчисляване на видовете пенсии, пенсионните резерви и техническите резерви.

8.3. Прилагат се сметните основи (биометрични таблици за смъртност и технически лихвен процент) за изчисляване на пожизнените пенсии и техническите резерви.

8.4. Прави се оценка на възможността за грешки в използуваната база данни.

8.5. Посочва се използваният софтуер при изготвяне на актюерския доклад.

9. В края на Приложения № 4 и № 5 към актюерския доклад се прави актюерска заверка под формата на изрично писмено и собственоръчно подписано изявление на отговорния актюер, в което се посочва, че образуваните пенсионни, съответно - технически резерви, са достатъчни. Когато съобразно изискванията за коректно използване на актюерските методи в практиката, отговорният актюер счита, че образуваните пенсионни или технически резерви не са достатъчни, той е длъжен да завери съответното приложение, като мотивира своето становище и посочи точните размери, които съответните резерви би трябвало да имат.

III.Приложения към годишния актюерски доклад

1.Приложение № 1 „Актюерски баланс към 31 декември на отчетната година”, съгласно образец № 1 към тези изисквания.

2.Приложение № 2 „Брой на участниците в пенсионния фонд” (в т. ч. осигурени лица и пенсионери; новоосигурени лица; постъпления от осигурителни вноски; брой на новите пенсионери; размер на новоотпуснати пенсии; размер на сумите за пенсии; размер на отпуснати пенсии на наследници и еднократно изплатени суми; прехвърлени средства в и от друг фонд към 31 декември на отчетната година и към 31 декември на следващата година), съгласно образец № 2 към тези изисквания.

3.Приложение № 3 „Нетна стойност на активите и доход от инвестиции към 31 декември на отчетната година и към 31 декември на следващата година”, съгласно образец № 3 към тези изисквания.

4.Приложение № 4 „Размер на пенсионния резерв съгласно чл. 192, ал. 2 и чл. 213, ал. 2 от КСО към 31 декември на отчетната година и към 31 декември на следващата година”, съгласно образец №4 към тези изисквания.

5.Приложение № 5 „Размер на техническите резерви към фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми към 31 декември на отчетната година и към 31 декември на следващата година”, съгласно образец №5 към тези изисквания.


6. Приложение № 6 „Биометрични таблици за смъртност и технически лихвен процент за изчисляване на пожизнените пенсии и на техническите резерви”, съгласно образец № 6 към тези изисквания.

            Изискванията са утвърдени на основание чл.123, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване с решение № 1616-ПОД/18.12.2007г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор".
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница