Доклад по чл. 40, ал. 2 от зюлнц I. Съществени дейностиДата31.05.2017
Размер25.04 Kb.
#22456
ТипДоклад
Сдружение „Институт за регионални и международни изследвания”
Вписване в ЦРЮЛНЦ при Министерството на правосъдието на информация за дейността на юридическите лица през предходната година (2013 г.)
Годишен доклад по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ


I. Съществени дейности. Дейностите, извършени от Сдружение „Институт за регионални и международни изследвания” през 2013 г. са както следва:
1. През февруари 2013 г. приключиха дейностите по проект „The Belene Nuclear Power Plant Project: Economic Consequences and Political Effects on Bulgaria’s National Interest” („Проектът АЕЦ ‘Белене’: Икономически последствия и политически ефекти върху националния интерес на България”), подкрепен от Фондация „Америка за България”. Проектът беше с времетраене 17 месеца. Той имаше за цел да изгради изчерпателна представа за отговорностите, задълженията и ефектите, които строежът на АЕЦ ‘Белене’ би предизвикал по отношение на енергийния пазар на България, устойчивостта на енергийната система и потреблението през следващите 30 до 50 години, както и на функционирането на политическата и административна ни система в средносрочен план. Дейностите включваха научни изследвания, анализи, подготовка на международна конференция и участия в медиите.
2. През ноември 2013 г. приключиха дейностите по проект „Towards Irreversible Reforms in the Balkans: Sustaining Democracy and European Integration Amid Economic and Political Downturn” („Към необратими реформи на Балканите: Подкрепа за демокрацията и европейската интеграция в условията на икономическа и политическа криза”), подкрепен от Балканския тръст за демокрация (Balkan Trust for Democracy). Проектът започна през февруари 2013 г. и целта му беше да се затвърди вече установения напредък в процеса на реформи на Балканите и тяхната необратимост чрез публикуване на редовни месечни анализи в блога на БТД, застъпничество и изграждане на мрежи.
3. През 2013 г. продължиха дейностите по проект „Cross border citizens’ network for peace, inter-communal reconciliation and human security” („Трансгранична гражданска мрежа за мир, междуобщностно помирение и човешка сигурност”), подкрепен от Дирекция „Разширяване” на Европейската комисия. Проектът започна през декември 2012 г. и ще продължи до ноември 2014 г. и включва създаване и усъвършенстване на мрежа от неправителствени организации от шест балкански държави, ангажирани с изследвания и застъпничество в подкрепа на реформи за подобряване на човешките права и човешката сигурност в региона. В изследването се идентифицират източници и форми на несигурност в ежедневието на гражданите с акцент върху младежта, насилието на работното място и разрушените общности. Дейностите през 2013 г. включваха участие в работни срещи на мрежата в Брюксел, Будва, Подгорица, Белград, Сараево и Истанбул, регионална международна конференция в Истанбул, полеви изследвания в Северозападна и Югозападна България, срещи с експерти в София и подготовка на доклади.
4. През септември 2013 г. започнаха дейностите по проект „Стратегическо планиране и конкретни застъпнически кампании: Основни инструменти за изграждане и развитие на организационния капацитет на гражданските организации”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО на Европейското икономическо пространство. Проектът е с времетраене 12 месеца и има за цел да подкрепи гражданското участие чрез изграждане на капацитет за стратегическо планиране и застъпничество на НПО в три града в България: Варна, Велико Търново и Благоевград. Дейностите по проекта включват обучение на активисти на НПО и неформални граждански групи в стратегическо планиране и застъпничество; обучение на обучители; изготвяне на стратегия за застъпническа кампания от страна на местните активисти по конкретен проблем на всяка от трите общности; пилотна застъпническа кампания във всеки град, включваща срещи с вземащите решения, кръгли маси и медийни участия и т.н. През 2013 г. беше сформиран екипът по проекта и бяха направени първоначални срещи с представители на НПО в трите града.

София, юни 2014 г.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница