Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствиестраница1/5
Дата25.02.2018
Размер0.9 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5


РЕГИОНАЛНО ДЕПО за неопасни отпадъци

за Общините ОМУРГАГ, КОТЕЛ и ВЪРБИЦА”

Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО
КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

302 - НО/2008 г.”гр. Омуртаг

м. март, 2010 г.

Съдържание

1. Увод
2. Система за управление на околната среда
3. Използване на ресурси
3.1. Използване на вода
3.2. Използване на енергия
3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива
3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти
4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда
4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR
4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух
4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води
4.4. Управление на отпадъците
4.5. Шум
4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване
5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие

с условията на КР (ИППСУКР)
6. Прекратяване работата на инсталациите или части от тях
7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите,

за които е издадено КР
 1. Подписване на годишния доклад


Приложения :

  • Таблици

 • Геодезическо заснемане тялото на депото 1. УВОД

 • Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно разрешително /КР/

Инсталации, които попадат в обхвата на т. 5.4. от Приложение 4

на ЗООС :

1. „Р е г и о н а л н о д е п о за неопасни отпадъци за Общините Омуртаг, Котел и Върбица”- гр.Омуртаг, включващо :

К л е т к и за неопасни отпадъци - Клетка № 1; Клетка № 2; Клетка № 3.

Инсталации, които не попадат в обхвата на т. 5.4. от Приложение 4

на ЗООС : Не рекултивирано “Депо за земни маси и строителни отпадъци”.


 • Адрес по местонахождение на инсталацията :

Землище на гр. Омуртаг, местн.„Балабан”, вдясно от пътя Омуртаг- Котел.

 • Регистрационен № на КР : КР № 302 – НО/2008 г.

 • Дата на подписване на КР : 08.10.2008 г.

 • Дата на влизане в сила на КР : 08.10.2008 г.

 • Оператор на инсталацията : Община Омуртаг.

„Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Омуртаг, Котел и

Върбица”- Притежател на разрешителното: Община Омуртаг. • Адрес, тел., номер, факс, e-mail на собственика / оператора :

Собственик/Оператор: Община Омуртаг, ул.“Ал. Стамболийски” № 2-А,

ЕИК по БУЛСТАТ 000875817, Тел: 0605/2008, Факс: 0605/3502,

e-mail: obshtina@omurtag.bg.


 • Лице за контакт:

Недрет М.Акифов - Община Омуртаг, ул.“Ал.Стамболийски” № 2-А,

Тел: 0605/35 40 , GSM 0896/633 657, e-mail: obshtina@omurtag.bg.; • Фирма извършваща експлоатацията на Регионалното депо (РД) :

ЕТ “Фаворит-Х”, гр. В.Търново, ул.“Н. Златарски” № 14, ЕИК по БУЛСТАТ 030036447; Управител - Христо Георгиев Атанасов, тел. 0887/252 026.

 • Адрес, тел., факс, e-mail на лицето за контакти :

инж.Дойно Дойнов, гр. В.Търново, ул.“Н. Златарски” № 14, тел. 0888/285 449. • Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани

в инсталацията / инсталациите

“Регионално депо за неопасни отпадъци” обслужва Общините Омуртаг, Котел и Върбица. Депото е проектирано за три броя клетки за неопасни отпадъци. Строителството на “Клетка №1” е завършено и експлоатацията на депото е започнала през 2008 г.

Изградена е и в момента се експлоатира само “Клетка № 1”. Втората и третата клетка ще бъдат изградени и експлоатирани при необходимост, след изчерпване на капацитета на “Клетка № 1”.

Освен завършената и започнала експлоатация на 1 бр. клетка за неопасни отпадъци е завършено и строителството на външния обслужващ път, отклонение от Гл.път, административна сграда, електронна везна (кантар), ограда и др./

В северо-източна посока от Депото се намира “старо депо”, което не е рекултивирано.

Регионалното депо се ползува предимно от Общините Омуртаг, Котел и Върбица, които транспортират и депонират неопасни битови отпадъци.

На Площадката се депонират и производствени отпадъци с характер на битови, както и отпадъци от строителство и събаряне, вкл. почва, камъни и изкопани земни маси.

Операторът извършва операция по обезвреждане на отпадъци на територията на “Регионално депо за неопасни отпадъци”, обозначена с код D5 (специално проектирани депа), на отпадъци с наименование и код, съгласно изискванията определени в изготвения “План за експлоатация”, представляващ неразделна част от “Проекта на технологията за депониране” и от КР и отговарящи на посочените в условията количества.

Формираните инфилтрирали води на Площадката на депото се събират чрез събирателна дренажна система и околовръстен дренаж, посредством която се отвежда смесен поток от производствени, битово-фекални и дъждовни води от стопанския двор в “ретензионен басейн за инфилтрат”, които след препомпване в канализация за инфилтрирали води, се отвеждат за оборотно оросяване на тялото на депото.


Таблица 4.1.

ИнсталацияПозиция

на

дейността по Приложение 4 от ЗООС


Сумарен

капацитет

на

Инсталацията

(t)


Капацитет

на

Инсталацията
(t/24h)


Капацитет

на

Инсталацията
(t)


Количество депонирани отпадъци

(t)


Максимално депонирано количество

(t/24h)
2009 г.

2010 г.

2011 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1


Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Омуртаг, Котел и Върбица” -

гр. Омуртаг

5.4

133 838

79

133 838


Клетки за неопасни отпадъци


Клетка І

26

30 345

4 903.000

(2 324. 340)


-

-

≤ 26 т

-

-

Клетка ІІ

26

34 238

-


-

-

-

-

-

Клетка ІІІ

27

69 255

-

-

-

-

-

-
 • Фирмата извършваща експлоатацията на Регионалното депо (РД) : ЕТ “Фаворит-Х”, гр. В.Търново, е приела и извършила операция по обезвреждане, за периода след 01.09.2009 г, когато е подписан Договора с Община Омуртаг, на 2 324.340 т. неопасни битови отпадъци

 • От таблицата е видно, че е спазено Условие 4.1. и Условие 4.2. от КР.

В съответствие с издаденото Комплексно Разрешително № 302-НО/ 08.10.2008 г. на МОСВ – София, през м. октомври 2008 г., е започнала експлоатацията на Клетка № 1 за неопасни отпадъци.

Фирма ЕТ “Фаворит-Х”, гр. В.Търново, започна експлоатацията на Регионалното депо (РД) от м. септември 2009 г., на основание подписан с Община Омуртаг, Договор от 25.08.2009 г.

След 01.09.2009 г. на Площадката на Регионалното депо- “Клетка № 1”

са депонирани следните месечни количества неопасни отпадъци :
Количество депонирани неопасни отпадъци :
Таблица 1


Клетки за неопасни отпадъци

Код на отпадъка

Количество

/тон/


2009 г.Клетка № 1
м. септември

20.03.01.

547. 840

м. октомври

20.03.01.

600. 980

м. ноември

20.03.01.

628. 620

м. декември

20.03.01.

546. 900


Общо

2 324. 340

През периода 01.09. – 31.12.2009 г., от който Фирма ЕТ “Фаворит-Х”,

гр.В.Търново, започна експлоатацията на “Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Омуртаг, Котел и Върбица” са приети, депонирани и обезвредени общо 2 324. 340 т.

Основните ползватели на Регионалното депо са Общините Омуртаг, Котел и Върбица.

Инцидентно депото се ползува от отделни физически лица и фирми, депониращи незначителни количества неопасни отпадъци, предимно земни маси, строителни отпадъци, растителност и др..


 • Организационна структура на фирмата, отнасяща се до

управлението на околната среда

Организационната структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда обхваща : 1. Христо Георгиев Атанасов - Управител на ЕТ “Фаворит-Х”,

гр. В.Търново, изпълняваща експлоатацията на Депото ;

 1. Сава Димитров Тодоров - Ръководител на „Регионално депо за неопасни отпадъци – Омуртаг” ;

 2. инж. Дойно Дойнов – Еколог.

Организационната структура и отговорностите на ръководителите и персонала са посочени в Схема по-долу.


 • РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията /

инсталациите

“Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Омуртаг, Котел и Върбица”, разположено в землището на Община Омуртаг, се намира на територията в обхвата на РИОСВ – гр. Шумен, която извършва контрол и наблюдение на дейността.
 • Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена

инсталацията /инсталациите

“Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Омуртаг, Котел и Върбица”, разположено в землището на Община Омуртаг се намира на територията в обхвата на дейност на “Басейнова Дирекция” за управление на водите “Дунавски район”, с център - гр. Плевен.2. СИСТЕМА за УПРАВЛЕНИЕ на ОКОЛНАТА СРЕДА

(Условие 5 на КР)О О С
С опазването на околната среда е пряко заето цялото ръководство на фирмата. Изготвени са списъци утвърдени от Управителя на фирмата с персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в КР и отговорните лица за изпълнение (по Условие 5.1.1. и


Условие 5.1.1.1.). Същите се актуализират при всяка промяна на персонала/ лицата или отговорностите (по Условие 5.1.1.2.). Дейността на Ръководителя на депото се подпомага от всички служители на Фирмата, които са ангажирани с дейността по експлоатацията на депото.

 • Обучение

Изготвен е Списък на персонала, който да извършва дейностите по изпълнение на условията в КР. Същият се актуализира и се съхранява на Площадката. Всеки един от служителите на депото притежава КР за изпълнение на Условията в него.

Обучението на персонала е свързано с разясняване на конкретните условия и разработените Инструкции, изискващи се по КР- с тяхното спазване, прилагане и документиране на резултатите от всички дейности по условията в КР. Обучението на персонала включва :

 • компютърно – софтуерно обучение ;

 • повишаване на квалификацията - обучение на персонала отговорен

за поддръжката и експлоатацията на „Регионално депо ;

- периодично обучение - опреснителни курсове, в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд ;

- извършване на начален и периодичен инструктаж и обучение за здравословни и безопасни условия на труд ;

- осигуряване на специално работно облекло и лични предпазни средства

съгласно Наредба № 3 / 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място ;

- осигуряване на ежегодни медицински прегледи и здравна застраховка; Работниците са запознати с правилата за противопожарна охрана на

сградите и района на „Регионално депо за неопасни отпадъци - Омуртаг”, които

са поставени на видно място в административната сграда на депото. • Обмен на информация - Всички доклади (за мониторинг, доклад за експлоатация и др.) и

годишните отчетни книги за депонираните отпадъци се изготвят в 3 екземпляра за РИОСВ – гр. Шумен, ИАОС – София и Община Омуртаг.

- Всички нови разпоредби и Нормативни документи издадени от МОСВ, ИАОС и публикувани подобни в “Държавен вестник” се прилагат своевременно и в определените срокове към документацията на Площадката.

- В Община Омуртаг е предоставена документация за начина на експлоатация на “Регионалното депо за неопасни отпадъци”, за водене на отчетността и за периодичния мониторинг провеждан от лабораторията на ИАОС. Тази информация е достъпна за населението.

- Изготвен е и В Община Омуртаг и на “Регионалното депо за неопасни отпадъци” е на разположение и се съхранява Списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места, телефоните и други възможни начини за свързване с отговорните лица и персонала извършващ конкретни дейности за изпълнение на условията в КР (Условие 5.1.2.. от КР).

- Във връзка с осъществяване на по-добър обмен на информация е изготвен Списък, на лицата отговорните за изпълнение на условията в Разрешителното, включително Списък с имената, длъжността, местоположение на работното място и телефони за контакт (по Условие 5.3.1. от КР). Информацията е достъпна за всички служители.

Изготвен е и актуален Списък на органите и лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (вкл. за спешни случаи) (по Условие 5.3.2). Посочената по-горе информация е предоставена на отговорните лица за изпълнение. Работещите на „Регионално депо за неопасни отпадъци - Омуртаг” също имат достъп до нея.


нормативните актове по околна среда, отнасяща се до работата на „Регионално депо за неопасни отпадъци - Омуртаг”.Същият подлежи на

актуализация при промяна на нормативната уредба, имаща отношение към работата на Инсталацията.

- В съответствие с Условие 5.4.2. е изготвен Списък на всички необходими инструкции, изисквани с настоящото КР. Инструкциите и прилежащата документация се съхраняват от „Еколога” при „Регионално депо

за неопасни отпадъци - Омуртаг”.

Всички документи по изпълнението на КР се съхраняват на достъпно за всички служители място на Площадката на Регионалното депо.

Съгласно Условие 5.4.3 . е изготвен Списък на кого от персонала / отговорните лица, какъв документ е предоставен. • Управление на документи

Актуалните документи свързани с изпълнението на условията в КР се намират на разположение на персонала и на лицата, които ги прилагат. Инструкциите се съхраняват и са на разположение на компетентните органи. Всички документи съдържат идентификационен номер и се съхраняват в администрацията на „Регионално депо за неопасни отпадъци - Омуртаг”.

Документите  свързани с “Комплексното разрешително” се актуализират в случай на промяна в нормативната уредба.

Невалидните документи се изземват от всички които ги ползват.

В съответствие с изискванията е изготвена Инструкция № 1: „Управление на документите - актуализация на документите, изисквани с Комплексното Разрешително (КР), в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на Инсталацията, както и за изземване на невалидната документация. (Условие 5.5.1.).Оперативно управление

Съгласно КР (Условие 5.6.1.). са изготвени и одобрени инструкции съхранявани в администрацията на Регионалното депо в писмен вид и се предоставят при поискване от компетентните органи.
За експлоатацията и поддръжката на „Регионално депо за неопасни отпадъци на Общините Омуртаг, Котел и Върбица” – гр. Омуртаг” са разработени и се прилагат следните писмени Инструкции :

 • Инструкция № 1 : „Управление на документите - актуализация на документите, изисквани в Комплексното Разрешително (КР), в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите” (Условие 5.5.1.) ;

 • Инструкция № 2 : „Оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на КР” (Условие 5.7.2.) ;

 • Инструкция № 3 : “Управление на несъответствията - установяване

на причините за допуснатите несъответствия” (Условие 5.7.3.) ;

 • Инструкция № 4 : “Предприемане на Коригиращи действия”

(Условие 5.7.4.) ;

 • Инструкция № 5 : “Преразглеждане и при необходимост актуализиране на Инструкциите за работа на технологичното /

пречиствателното оборудване след всяка авария” (Условие 5.8.1.) ;

 • Инструкция № 6 : “Аварийно планиране и действия при аварийни /извънредни ситуации” (Условие 5.8.2.) ;

 • Инструкция № 7 : “Експлоатация и поддръжка на съоръженията

за измиване на сметовозните коли” (Условие 8.1.3.) ;

 • Инструкция № 8 : “Поддръжка и проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа на Площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях” (Условие 8.1.4.) ;

 • Инструкция № 9 : “Измерване / изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди” (Условие 8.1.5.2.) ;

 • Инструкция № 10 : “Оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в КР. Установяване

на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия” (Условие 8.1.5.3.) ;

 • Инструкция № 11 : “Документиране на резултатите от проверките

на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове

и предприетите действия за тяхното отстраняване” (Условие 8.1.5.4.) ;


 • Инструкция № 12 : “Експлоатация и поддръжка на ел.помпи и осветителна инсталация, основни консуматори на електроенергия на Площадката” (Условие 8.2.1.2.) ;

 • Инструкция № 13 : “Измерване / изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия” (Условие 8.2.2.1.) ;

 • Инструкция № 14 : “Оценка на съответствието на измерените / изчислени количества електроенергия с определените такива в КР.

Установяване на причините за несъответствията и предприемане на

коригиращи действия за отстраняването им” (Условие 8.2.2.2.) ; • Инструкция № 15 : “Измерване / изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали” (Условие 8.3.2.1.) ;

 • Инструкция № 16 : “Оценка на съответствието на измерените / изчислени количества спомагателни материали с определените такива в КР. Установяване на причините за несъответствията и предприемане на

коригиращи действия” (Условие 8.3.2.2.) ;

 • Инструкция № 17 : “Поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали към Инсталацията с експлоатационните изисквания и условията в КР. Установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия” (Условие 8.3.4.3.) ;

 • Инструкция № 18 : “Постоянна проверка на ефективността на газоотвеждащата система. Реда и начина за извършване на собствения периодичен мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха.”

(Условие 9.1.2.) ;

 • Инструкция № 19 : “Периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на Площадката. Установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им ” (Условие 9.2.2.) ; • Инструкция № 20 : “Извършване на периодична оценка за спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните

емисии на Площадката. Установяване на причинете за несъответствията и предприемане на коригиращи действия” (Условие 9.2.3.) ;

 • Инструкция № 21 : “Периодична оценка за спазването на мерките за предотвратяване / намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

Установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия” (Условие 9.3.4.) ;

 • Инструкция № 22 : “Периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички съоръжения към дренажната система за инфилтрат от тялото на депото” (Условие 10.1.1.3.) ;

 • Инструкция № 23 : “Мониторинг на обема и състава на инфилтрата, формиран от клетките за депониране на неопасни отпадъци. Мониторинг на метеорологичните данни на депото” (Условие 10.1.2.) ;

 • Инструкция № 24 : “Измерване / изчисляване на количествата зауствани повърхностни води” (Условие 10.2.3.2.) ;

 • Инструкция № 25 : “Оценка на съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в повърхностните води с определените стойности на индивидуалните емисионни ограничения. Установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия” (Условие 10.2.3.3.) ;

 • Инструкция № 26 : “Изчисляване на непреките годишни емисии на замърсителите в повърхностните води, които се докладват в рамките на “Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ)”

(Условие 10.2.3.4.) ;

 • Инструкция № 27 : “Периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на Площадката, в това число

охранителните канавки за повърхностни води и дренажната система за инфилтрат. Установяване на течове и предприемане на коригиращи действия

за тяхното отстраняване” (Условие 10.3.) ;

 • Инструкция № 28 : „Периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в КР. Установяване на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия”

(Условие 11.2.4.) ;

 • Инструкция № 29 : „Приемане на отпадъците с цел тяхното обезвреждане” (Условие 11.2.5.) ;

 • Инструкция № 30 : “Периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията в КР. Установяване на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия”

(Условие 11.4.3.) ;

 • Инструкция № 31 : „Оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с условията на КР. Установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия” (Условие 11.5.2.) ;

 • Инструкция № 32 : „Оценка на съответствието на обезвреждането на

отпадъците с определените в условията на КР изисквания. Установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия” (Условие 11.6.4.) ;

 • Инструкция № 33 : “Измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение”

(Условие 11.7.2.) ;

 • Инструкция № 34 : “Периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива в КР. Установяване

на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия” (Условие 11.7.3.) ;

 • Инструкция № 35 : „Мониторинг на състоянието на тялото на депото” (Условие 11.7.5.) ;

 • Инструкция № 36 : “Наблюдение нивата на шума и оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на Площадката и в мястото на въздействие с разрешените стойности в КР.

Установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане
на коригиращи действия” (Условие 12.2.) ;

 • Инструкция № 37 : “Мерки за отстраняване на разливи и / или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка

и третиране на образуваните отпадъци” (Условие 13.2.) ;

 • Инструкция № 38 : “Периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности

за стандарти за качество на подземните води и фоново ниво посочени в КР. Установяване на причините за допуснати несъответствия и предприемане на коригиращи действия” (Условие 13.7.1.4.) ;

 • Инструкция № 39 : „Оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар” (Условие 14.2.) ;

 • Инструкция № 40 : “Мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации” (Условие 14.4).
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница