Доклад по околна среда (гдос) Уводна част 5 Система за управление на околната среда 9 Използване на ресурси (Условие №8) 12 Използване на вода


Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води (Условие 10)страница7/16
Дата04.08.2018
Размер1.42 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води (Условие 10)Таблица 3 от Приложение 1 е попълнена за всички потоци отпадъчни води и за всяко отделно пробовземане за анализ. Протоколите от анализите са предоставени на РИОСВ – гр. В.Търново и БДДР – гр. Плевен своевременно (Условие 7.3).

Отпадъчните води от инсталациите се групират според произхода на замърсяването в следните основни потоци:


- производствени;

- битово-фекални;

- дъждовни;

- охлаждащи;

Условия по КР №54/2005 год.ДокладванеУсловие 10.6.1 Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от мониторинга на смесен поток (производствени, охлаждащи и дъждовни води), смесен поток отпадъчни води (производствени и дъждовни води), зауствани в р. Янтра и смесен поток отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни води), зауствани в градски колектор по Условие 10.1.2.1.
Условие 10.6.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от прилагане на инструкцията по Условие 10.1.2.2. и да докладва като част от съответния ГДОС за:

  • Брой на извършени проверките;

  • Установени несъответствия;

  • Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия

В изпълнение на инструкция по Усл. 10.1.2.2. се прави оценка на съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води с определените такива в Табл. 10.1.1.1, Табл.10.1.1.2. и Табл. 10.1.1.3. от КР. Анализите се правят от акредитирана лаборатория с указаната честота на мониторинг посочена в Комплексното разрешително за всеки показател по отделно. Оценката на съответствието се прави във Списъци, в които се документират измерените стойности на показателите, посочват се причините за несъответствията ако има такива и коригиращите действия.При отклонения се анализират и установяват причините за несъответствието. Същите се документират и своевременно се отстраняват. На територията на инсталацията има 3 отпадъчни потока:


  • Смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи и дъждовни), зауствани в р.Янтра чрез канал Лясковско дере – Към Колектор 1 се събират водите от ТЕЦ, Завод за спирт, РМЗ и Завод за захар. През 2011 г. има направени 4 измервания на този отпадъчен поток съгласно КР (по ведниж на тримесечие). Няма констатирани превишения на емисионните ограничения, нормите съответстват на предвидените в Комплексното разрешително (Протоколи №245/30.03.2011 г., №409 и 409-1/01.06.2011 г., №798 и 798-1/13.10.2011 г. и №960/29.11.2011 г. В края на 2009 г. фирмата въведе в експлоатация изпарителна и изсушителна станция, които решават проблема с отпадните води образувани от работата на завода със зърнени суровини. В случаите когато Завода за спирт работи със суровина меласа, отпадния продукт от производството на спирт – шлемпа, се извозва с автоцистерни и се използва за наторяване на орния почвен слой в района на село Върбица. Земите са собственост/арендувани от Тодор Христов, с който „Захарни заводи” АД има споразумение, шлемпата да се използва за наторяване на неговите ниви.
  • Смесен поток отпадъчни води (производствени и дъждовни) зауствани в р. Янтра (Сгуроотвална канавка) – Източници на отпадъчни води: ТЕЦ (сгуропепелоизвоз, постоянни и периодични продувки на котлите, скрубери), открито разтоварище за въглища, ХВО и транспортно - измивните води от Завода за захар. През 2011 г. има направно само едно измерване от предвидените 4 в плана за мониторинг (по веднъж на тримесечие). Това се наложи поради голямото засушаване и липсата на вода в Сгуроотвалната канавка, което възпрепядства пробонабирането. При направеното първо измерване няма констатирани превишения на заложените емисионни ограничения в КР (Протокол №247/30.03.2011 г.).
  • Смесен поток отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни води) зауствани в градски колектор – Източници на отпадъчни води – Завод за захарни изделия, Завод за опаковки, административна сграда, стол и жилищни блокове. През 2011 г. са направени всички измервания от предвидените 4 в плана за мониторинг (Протоколи №246/30.03.2011 г., №410/01.06.2011 г., №799/13.10.2011 г. и №960/29.11.2011 г.). Констатирани са превишения по показателите: рН, неразтворени вещества и ХПК. Превишенията в тези показатели се дължат на това, че в този отпаден поток освен отпадъчни води на „Захарни заводи” АД се заустват и такива от жилищните сгради и стола за хранене. Като коригиращо действие е предприето завишаване на контрола върху отпадните води в този колектор от ЗО и ЗЗИ.


Условие 10.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС обобщена информация за резултатите от мониторинга по Условие 10.1.2.1.

Резултатите от мониторинга на смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи и дъждовни), зауствани в р.Янтра чрез канал Лясковско дере, смесен поток отпадъчни води (производствени и дъждовни) зауствани в р. Янтра (сгуроотвална канавка) и смесен поток отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни води) зауствани в градски колектор, са докладвани в Таблица 3 от Приложение 1.
Условие 10.6.3. Пълната информация за всички регистрирани в изпълнение на Условие 10.3 течове през съответната година и предприетите коригиращи действия, както и информация за колко време е отстранен теча, да се съхранява на площадката и да се предоставя на компетентния орган при поискване. Обобщена информация за резултатите от проверките по Условие 10.3 да се включи като част от ГДОС.

В изпълнение на инструкцията по Условие 10.3. се води Дневник за установените течове на канализационната система, в който се посочват причините и коригиращите действия. Технически преглед на канализационната мрежа се извършва два пъти в годината (пролет и есен).

През 2011 г. не са установени течове в канализационната мрежа.Условие 10.6.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС веществата и техните изчислени годишни количества, свързани с прилагането на Европейския регистър на замърсителите (EРЕВВ).

Докладвани са в Таблица 1 от Приложение 1 на ГДОС.Данните от мониторинга се съхраняват, документират и се прилага инструкцията( Усл.10.1.2.2.) за оценка на съответствието на данните от анализите с нормите в КР. Попълват се протоколи за отпадъчните води от собствен мониторинг. Отразяват се в тях причините за несъответствие и предприетите коригиращи действия ( Усл.10.6.1.1.). През 2011 г. са извършени 9 проверки на трите точки за мониторинг на отпадъчните води (дебит, замърсеност и др.), както следва: 4 проверки на Главен колектор – Лясковко дере, 1 проверка на Сгуроотвалната канавка и 4 проверки на последната ревизионна шахта преди заустването в градския колектор. Съгласно Усл.10.4. е осигурен безопасен и постоянен достъп на контролните органи до всички точки за мониторинг.
Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница