Доклад по околна среда (гдос) Уводна част 5 Система за управление на околната среда 9 Използване на ресурси (Условие №8) 12 Използване на водастраница8/16
Дата04.08.2018
Размер1.42 Mb.
ТипДоклад
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

4.4 Управление на отпадъците


В Таблица 4 и Таблица 5 от Приложение 1 са представени данните за образуваните количества отпадъци.

Сгуроотвал и сатурачни полета към „Захарни заводи” АД имат издадено самостоятелно Комплексно разрешително №309-Н0/2008г.Условия по КР №54/2005 год.ДокладванеУсловие 11.2. Събиране и приемане на отпадъци

Събирането и съхранението на производствените отпадъци се извършва съобразно технологичните процеси. На територията на всяка инсталация са определени площадки за тяхното събиране. При техническа възможност при събиране съгласно Условие 11.2.1., отпадъците се подлагат на обработка с цел: намаляване на техническия обем и привеждане в удобен за транспортиране и съхранение вид.

Условие 11.3. Временно съхранение на отпадъците

Временното съхранениена отпадъците се извършва на съответните площадки, посочени на Приложение Б020 “Генплан с площадки за производствени и опасни отпадъци на основната площадка на “Захарни заводи” АД, гр.Горна Оряховица” от Заявлението. Не се допуска смесване на опасни с други отпадъци.

Отговорниците за отпадъци по заводи (ОЗО) един път седмично проверяват площадките за временно съхранение на отпадъци на тяхната територия за безопасната експлоатация на съоръженията.

ОЗО водят отчетните книги за образуването и/или третирането на отпадъците, като всяка дейност се отразява по дати (приложение №3-раздел І, ІІ, ІІІ и ІV) към чл.6, т.1. от Наредба №9 за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците; публ. в ДВ бр.95 от 2004 г.).

При констатирани пропуски и нередности веднага уведомяват съответния директор на завод и отговорника по екология за предприемане на коригиращи действия.Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

Транспортирането на отпадъците на територията и извън площадката се извършва при спазване на техническите изисквания, посочени в Глава Трета на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999 г.


Условие 11.9.1. Ежегодно като част от съответния ГДОС оператора да представя обобщена информация за контрола, измерването и анализите на отпадъците.

Количеството на производствените и опасни отпадъци се отчита веднъж годишно чрез информационни карти на МОСВ през РИОСВ, гр. Велико Търново, а също и чрез информационни отчети на “Статистическо бюро”, гр. Велико Търново. Всички отпадъци, които се подават на други фирми се отчитат и чрез счетоводни документи. За всички отпадъци по наименование и код са заведени отчетни книги.

За отчитане на отпадъците от ежедневната производствена дейност в поделенията се изпълняват инструкции за:


  • периодична оценка на количеството образувани при производството на единица продукт отпадъци с количествата, посочени в комплексното разрешително;

  • периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното;

  • измерване на количествата генерирани на площадката отпадъци като:

-месечно количество за всяка инсталация;

-месечно количество за производство на 1 тон продукт(само за отпадъците генерирани пряко от производствения процес);

- годишно количество;

- средно годишно количество за производство на 1 тон продукт;

- измерване на месечните количества отпадъци, предадени на външни фирми;


  • измерване на годишните количества отпадъци, предадени за третиране на външни фирми и на депа, за всеки отпадък с отделен код.;

  • измерване на годишните количества временно съхранени на производствената площадка отпадъци с отделен код.

Ежемесечно се прави обход на площадката на депата. През 2011 г. са взети 2 проби производствен отпадък (пепелина и сатурачна кал). Анализите са напаравени от лицензирана лаборатория SGS гр. Варна, а радиологичния анализ е направен от лаборатория подизпълнител „ДИАЛ” ООД. Няма отклонения от нормите и не са предприети коригиращи действия.
Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от съответния ГДОС информация за генерираните количества отпадъци, генерирани пряко от производствения процес, изразени като годишно количество и количество за производството на единица продукт.

В Таблица 4 от ГДОС са докладвани образуваните количества отпадъци, изразени като годишно количество и годишно количество за производство на единица продукт (само за отпадъците, които се образуват пряко при производствения процес). В същата таблица е дадена и оценка на съответствието на годишните количества отпадъци.

Условие 11.9.3.1 и Условие 11.9.3.2. във връзка с Условие 11.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС:

 • Брой и обект на проверките;

 • Установени несъответствия;

 • Причини;

 • Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предприети;


Съгласно инструкциите по Условие 11.3.8 (за временното съхранение), 11.7.2, 11.7.3 (измерване на отпадъците) и 11.9.3 се извършва ежемесечна оценка на пряко генерираните от производството отпадъци като месечно и годишно количество образуван отпадък, данните се документират.

През 2011 г. не се наблюдават несъответствия в генерираните количества отпадъци и разрешените в Комплексното разрешително.

Не са констатирани несъответствия в условията за третиране и транспортиране, оползотворяване, преработване, рециклиране и обезвреждане (изискани с инструкциите).

В изпълнение на Условие 11.9.3.2. Комисия в състав: отговорникът по екология, началник Технически отдел, началник отдел ВТН, отговорникът по Гражданска защита и началникът на СЗПАБ един път на 6 месеца извършват проверка на площадките за спазване на изискванията:  • за съхранение на отпадъците;

  • безопасна експлоатация на съоръженията, включително за противопожарна защита;

  • осигураване на безопасни и здравословни условия на труд.

За резултатите от проверките се изготвя протокол и се докладва на Изпълнителния директор. При извършените проверки през 2011 г. не са констатирани несъответствия.

При аварийни ситуации се вземат необходимите мерки за предотвратяване или, когато това е невъзможно, за ограничаване във възможно най-висока степен на очакваните отрицателни въздействия върху околната среда, в частност - замърсяването на въздуха, земите, повърхностните и подземните води, и рисковете за здравето на населението.Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница