Доклад по околна среда (гдос) Уводна част 5 Система за управление на околната среда 9 Използване на ресурси (Условие №8) 12 Използване на вода


Използване на суровини, спомагателни материали и горива (Условие 8.3)страница5/16
Дата04.08.2018
Размер1.42 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива (Условие 8.3)

3.3.1.Използване на суровини


Таблица 3.3.1.

Суровини


Годишно количество, съгласно КР
т.

Количество за единица продукт, съгласно КР


Използвано годишно количество


Използвано количество за единица продукт

2011 г.

Съответствие


2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Опасни суровини за инсталациите извън обхвата на Приложение № 4 на ЗООС
- Завод за опаковки


Етилацетат

50

Няма посочена норма в КР

45.8

40

49.2

61.4

67

-

Не

Етанол

5

Няма посочена норма в КР

5.0

5.0

9.0

32

27

-

Не

Мастила

130

Няма посочена норма в КР

62

71

77

78

63

-

Да

Метоксипропанол

10

Няма посочена норма в КР

1.85

1.4

2.5

3.44

3.14

-

Да

Флексол

50

Няма посочена норма в КР

34.6

43.5

41

0

9.7

-

Да

Бутанол

1

Няма посочена норма в КР

0

0

0.10

0

0.04

-

Да

Лак

2

Няма посочена норма в КР

0.58

1.8

1.3

1.4

0.9

-

Да


3.3.2. Използване на спомагателни материали


Таблица 3.3.2.

Спомагателни материалиГодишно количество, съгласно КР
т/у

Количество за единица продукт, съгласно КР
(кг/м3 вода)

Използвано годишно количество

Използвано количество за единица продукт
2011 г.

(кг/м3 вода)


Съответствие2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Спомагателни материали за инсталацията в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС

- ТЕЦ

Тринатриев фосфат

7

0.014

2.58

1.78

0.300

0.275

0.325

0.005

Да

Железен сулфат

12

0.026

3.28

2.10

2.23

1.6

0.423

0.007

Да

Натриев хлорид

156

0.32

39

35

30

30.7

12.78

0.204

Да

Калциев хидроксид

152

0.29

42

39

31

18

10.05

0.160

Да

Опасни спомагат. материали за инсталациите извън обхвата на Приложение №4 на ЗООС

1. Завод за захар

Солна киселина

10

-

0

0

0

0

0

-

Да

Натриев хидроксид

10

-

0

0

0

0

0

-

Да

2. Завод за спирт

Сярна киселина

320

-

18

56.4

16

44

71.3

-

Да

Фосфорна киселина

39

-

3.22

5.64

3.68

6.24

15.2

-

Да

Натриев хидроксид

20

-

9.88

19

7.38

10.8

13.7

-

Да

3. Завод за захарни изделия

Солна киселина

0.6

-

0.100

0.09

0.04

0.03

0.02

-

Да

Натриев хидроксид

1.5

-

0.400

0.800

0.700

0.500

0.400

-

Да


4. Ремонтно-механичен завод

Етанол

0.180

-

0.120

0.100

0.05

0

0

-

Да

Масла

0.540

-

0.400

0.520

0.300

0.200

0.250

-

Да


3.3.3. Използване на горива


Таблица 3.3.3.

Горива


Годишно количество, съгласно КР

т/у


Количество за единица продукт, съгласно КР

Употребено годишно количество
т/у

Количество за единица продукт

2011 г.


Съответст

вие


2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


- ТЕЦ


Въглища

148 417

193

27 541

27 792

18 734

15 148

10 418

171 kg/t

Да

Мазут

4 614

6

528

571

12.5

8

0

0 kg/t

Да

Природен газ

-

-

-

64 х Nm3

92 х Nm3

85.4 х Nm3

103.4 х Nm3

-- Завод за захарни изделия
Парова централа на природен газ

- природен газ-

-

579 х Nm3


605 х Nm3724 х Nm3


895 х Nm3


1 148 х Nm3-

-

-Завод за спирт


Парова централа

-природен газ-

-

190 х Nm3

2 003 х m3

1 295 х Nm3

3 241 х Nm3

3 857 х Nm3

-

-

- Завод за опаковки
Нова дълбокопечатна машина-пр.газ

-

-

0

13 х Nm3

43 х Nm3

60.5 х Nm3

925 х Nm3

-

-

Условия по КР №54/2005 год.ДокладванеУсловие 8.3.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС годишната консумация за производството на един MWh енергия на всеки от контролираните материали, посочени в таблица 8.3.1.1., таблица 8.3.1.2., таблица 8.3.1.2.1. и таблица 8.3.1.3.

Посочени са в Таблица 3.3.1., Таблица 3.3.2 и Таблица 3.3.3. от ГДОС.
Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствието на количествата използвани спомагателни материали и горива по Условие 8.3.2.3. с определените в таблица 8.3.1.2. и таблица 8.3.1.3. разходни норми.

Годишните количества използвани суровини през 2011 г. с изключение на етанола и етилацетата не превишават количествата, посочени в таблица 8.3.1.1. Превишението на етанола и етилацетата се дължи на промяна в технологичната схема на печат в Завода за опаковки. В предстоящата актуализация на Комплексното разрешително количествата на суровините и спомагателните материали ще бъдат актуализирани.Не се наблюдават превишения на количествата на спомагателни материали и горива, съгласно таблица 8.3.1.2. и 8.3.1.2.1. и таблица 8.3.1.3.
8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти


Условия по КР №54/2005 год.ДокладванеУсловие 8.3.4.13.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщените данни от извършените проверки съгласно Условия 8.3.4.6. и 8.3.4.8. включващи:

- площадки, на които са извършени проверки;

- брой установени несъответствия;

- причини за несъответствие;

- предприетите корективни действия.

В изпълнение на Условие 8.3.4.6. Оперативния дежурен персонал съгласно длъжностните инструкции ежедневно осъществява визуален контрол за състоянието на резервоарите.

Съгласно Условието са извършени проверки на техническото състояние на всички (описани в приложение В-055 “Списък на резервоарите за съхранение” от Заявлението за комплексно разрешително) резервоари и съоръжения. Заключението е, че при нормална експлоатация няма опасност от замърсяване на почвата и подземните води с химикали.

Във връзка с изпълнение на горното условие във всички поделения се изпълнява инструкция ОИОС 12.00 за поддръжка и експлоатация на резервоарите. За всички резервоари са изготвени “технологични карти”. На всеки 5 години се извършват измервания на дебелините на стените, през 2009 година са направени измервания и не са констатирани отклонения.

Ежеседмично се проверява състоянието на обваловките на резервоарите в Спиртохранилището и складовото стопанство за сярна киселина към завода за спирт.

Няма възможност да се извърши проверка на техническото състояние на двата подземни резервоара за мазут в мазутното стопанство към ТЕЦ. Замърсявания на почвата около тях и подземните води не са констатирани.

За останалите групи резервоари има надеждна защита и няма опасност от замърсяване на почвите и подземните води при разливи на химикали и горива.

В изпълнение на Условие 8.3.4.8. Ежеседмично се извършват проверки за техническото състояние и съхранението на опасни суровини, спомагателни материали и суровини. Не са констатирани несъответствия. Всички налични на площадката АХВ( агресивни химически вещества) и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВС


са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност.

За всички складови стопанства и площадки, където се съхраняват АХВ са разработени инструкции за безопасна работа, превоз, разтоварване и съхранение. Всички складове са обозначени с необходимите табелки и знаци по безопасност на труда и противопожарна охрана. Монтирани са пожароизвестителни инсталации в централен склад и складовете за захар. Осигурена е денонощна въоръжена охрана, алармени сигнализации и видео охрана на специални площадки.За 2011 г. не са констатирани несъответствия в състоянието на съоръженията и площадките.Условие 8.3.4.13.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщените данни от извършените проверки за установяване и отстраняване на течове по Условие 8.3.4.9.

В изпълнение на Условие 8.3.4.9. дружеството прилага инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка фланците, уплътненията и помпите по тръбопреносната мрежа за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти. Ежесменно дежурния персонал съгласно експлоатационната инструкция обслужва помпите и следи за нормална и безаварийна работа.

Работника на смяна води сведение за работните часове на помпите, авариите се записват в дневник.

За 2011 г. не са констатирани несъответствия.


4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда


Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница