Доклад по околна среда (гдос) за изпълнение на дейностите през 2009 г., за които е предоставено комплексно разрешителностраница6/6
Дата30.07.2018
Размер0.5 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6

4.5 ШУМ


Територията на Свинекомплекс Крумово Градище граничи със селскостопански земи. Най-близкият източник на шум е главен път София-Бургас, който е в непосредствена близост до северната граница на площадката и е път с много голяма интензивност особено в летния сезон и е непрестанен източник на шум в околната среда.

През 2007 година приключи оборудването на свинекомплекса, което включва автоматизирано разнасяне на фураж, автоматизирани вентилационни и отоплителни съоръжения, индивидуално поене с поилка. В началото на 2008 година започна населването на свинекомплекса с животни. В момента на подаване на настоящия годишен доклад свинекомплексът е в нормална експлоатация,а през изминалата година бяха извършени замервания на шум.

За установяване на съществуващия шумов режим на територията на комплекса

са направени измервания на нивото на шума от „Практик-ХД”ЕООД гр.Ямбол

(Протоколи от измерване № ФШС 25211/07.10.2009 год., №ФШИ 25211/07.10.2009 год., съгласно ПК 10/2009 год.Наредба №6(обн.ДВ,бр.58/2006г.), (МООЗМИОСППОНШМВ-утвърдена със Заповед №РД-199/2007г.от Министъра на МОСВ). Резултатите от проведените контролни измервания на нивата на шум са направени в 24 точки по границите на “Свинекомплекс Крумово Градище”АД. Съгласно изискванията три различни измервания са направени през деня (7-19ч. на 07.10.2009 г., извадка №ФШС 24863), вечерта (19-23ч. на 07.10.2009 г., извадка №ФШС 24863) и през нощта (23-07ч. на 07.10.2009 г., извадка №ФШС 24863), резултатите от които са показани в Табл. 4.5-1.

Пределно допустимото ниво на шум на промишлени територии и зони е 70 dBA за дневен и нощен период – съгласно Хигиенни Норми 0-64, изм. и доп. от 1975 г. Анализът на данните показва, че измерените стойности на шумовия фон не превишават нормативните изисквания.

Таблица 4.5-1. Измервания нивата на шум

Място на

измерванетоНиво на звуково налягане в dB(А)


Съответствие


Ден

Нощ
№1 срещу сграда №14-адаптация

38

38

ДА

№2 между сгради №14 и №19

38

41

ДА

№3 срещу сграда №19-подрастване

43

42

ДА

№4 срещу сграда №18-подрастване

44

43

ДА

№5 срещу сграда №33-дворен клозет

43

40

ДА

№6 срещу сграда №18-свине -майки

38

36

ДА

№7 срещу сграда №8-свине –майки/отдих/

36

33

ДА

№8 срещу сграда №7-свине –майки/отдих/

38

36

ДА

№9 срещу сграда №7-свине –майки/отдих/


38

37

ДА

№10 срещу сграда №7-свине –майки/отдих/

42

39

ДА

№11 между сгради №1 и №3-опрасване

41

38

ДА

№12 срещу сграда№20-рем.работилница

36

35

ДА

№13-в района на рем.работилница

32

33

ДА

№14 срещу сграда№20-рем.работилница

32

33

ДА

№15 срещу сграда №40-външни гаражи

34

36

ДА

№16 срещу сграда №23-трафопост

37

40

ДА

№17 до сграда №23-трафопост

40

45

ДА

№18 срещу сграда №25-склад фуражи

44

47

ДА

№19 между сграда №26-сан.филтър

49

50

ДА

№20 между сгради №27/работнически стол и №30-администр.сграда

50

49

ДА

№21 срещу портал с кантар

45

44

ДА

№22 между сгради №27 /стол и №28/осем.пункт

40

40

ДА

№23 между сгради №29 /нерезарник и №14/осем.пункт

38

37

ДА

№24 в района на сграда №14-адаптация

36

36

ДА

Прилагана инструкция:  • Инструкция за периодично наблюдение на показателите по Условие 12.2.1 на Комплексното разрешително (съгл. Усл. 12.2.2. от КР).

За 2009 г. няма постъпили жалби от живущи около площадката.

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.


Всички изискуеми инструкции по Условие 13 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване са изготвени и се прилагат,а условието се изпълнява съгласно изискванията на КР, а по-конкретно:

Прилагат се инструкции за:  • периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.. (съгл. Усл. 13.2. от КР).

  • мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) (съгл. Усл. 13.4. от КР).

  • периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, посочени в Таблица 13.2 и фоново ниво по Условие 13.7.1.4, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл.13.7.1.5 от КР).

  • периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по Таблица 13.7.2.1 и базовото състояние на почвите, установяване на причините за регистрираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 13.7.2.3 от КР).

Производствената дейност на “Свинекомплекс Крумово Градище”АД не е източник на преки емисии в почвата (не се изпускат директно замърсители в нея).

Извършен бе собствен мониторинг на почви съгласно Условие 13.7.2. от Комплексното разрешително, като резултатите са посочени в приложената по-долу таблица

Таблица №4.6-1. Опазване на почви

Протокол от изпитване №1531/16.10.2009 год. На РИЛ-гр.БургасПоказател

Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР

Пробовземна точка

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие6.79+/-0.01

1

-

1 път на 3 години

-

Амониев азот

242+/-24

1

-

1 път на 3 години

-

Общ азот

4.90+/-0.50

1

-

1 път на 3 години

-

Протокол от изпитване №1532/16.10.2009 год. На РИЛ-гр.Бургас

Показател

Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР

Пробовземна точка

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие7.25+/-0.01

2

-

1 път на 3 години

-

Амониев азот

190+/-19

2

-

1 път на 3 години

-

Общ азот

2.48+/-0.25

2

-

1 път на 3 години

-

Протокол от изпитване №1533/16.10.2009 год. На РИЛ-гр.Бургас

Показател

Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР

Пробовземна точка

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие7.16+/-0.01

3

-

1 път на 3 години

-

Амониев азот

201+/-20

3

-

1 път на 3 години

-

Общ азот

4.01+/-0.40

3

-

1 път на 3 години

-

Протокол от изпитване №1534/16.10.2009 год. На РИЛ-гр.БургасПоказател

Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР

Пробовземна точка

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие6.70+/-0.01

4

-

1 път на 3 години

-

Амониев азот

10397+/-1040

4

-

1 път на 3 години

-

Общ азот

8.31+/-0.83

4

-

1 път на 3 години

-


Забележка: Посочените концентрации на вредни вещества в почвите съгласно Условие 13.7.2.1 от КР са посочени в таблиците и ще служат занапред като базови стойности.
В Приложение №2 от настоящия Годишен доклад за изпълнение на дейностите е приложен план на площадката с разположението на предложените пунктове за мониторинг на почвите.

Точка 4 е нова и се намира в района на лагуните.Нейните координати са:

Е 26°57'41,8" ;B 42°36'57,9".

Таблица №4.6-2. Опазване на подземни водиПоказател

Пробовземна точка

Концентрация в подземните води, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие*

³6.5 и £9.5

*

Два пъти годишно

*

Амоний

*

0.50 mg/l

*

Два пъти годишно

*

Нитрати

*

50 mg/l

*

Два пъти годишно

*

Нитрити

*

0.50 mg/l

*

Два пъти годишно

*

Фосфати

*

0.50mg/l

*

Два пъти годишно

*

Нефтопродукти

*

-

*

Два пъти годишно

*


Забележка: * В момента на подаване на настоящия годишен доклад, дружеството притежава разрешително за ползване на воден обект за изграждане на съоръжения за подземни води, предназначени за мониторинг, съгласно изискването на чл.46, ал.1, т.1, буква “в” от Закона за водите. Същото влезе в сила от 12.11.2009 год., но поради лошите атмосферни условия изграждането на т.нар.пиезометри не е осъществено. При благоприятни атмосферни условия същите ще бъдат изградени в указания срок. След като бъдат изградени мониторинговите пунктове за подземни води ще бъде извършен мониторинг, който ще бъде докладван в ГДОС за 2010 год.. В Приложение №3 от годишния доклад са дадени схеми с координати и местоположение на предложените проучвателните сондажи (съгл. Условие 13.7.1.1. от КР).
  1. Доклад по инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)


В условията на КР на Свинекомплекс Крумово Градище няма заложени изисквания за привеждане в съответствие.
  1. Прекратяване на работата на инсталациите или части от тях


През 2009 год.инсталациите като цяло или части от тях не са прекратявали работа.

7.СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ


7.1 Аварии

Таблица №7.1-1.Аварийни ситуацииДата на инцидента

Описание на инцидента

Причини

Предприети действия

Планирани действия

Органи, които са уведомени

-

-

-

-

-През 2009 г. на територията на “Свинекомплекс Крумово Градище” АД няма аварийни ситуации.


7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

Таблица №7.2-1.Дата на оплакването или възражението

Приносител на оплакването

Причини

Предприети действия

Планирани действия

Органи, които са уведомени

-

-

-

-

-

-

През 2009 г. не са постъпили оплаквания или възражения свързани с дейността на инсталацията.

8.Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 334-Н0/2008г на "Свинекомплекс Крумово Градище" АД - с. Крумово Градище.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на Изпълнителната агенция по околна среда, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.
Подпис:_________________________________ Дата:______________

(упълномощено от организацията лице)


Име на подписващия____________________________________
Длъжност в организацията: ___________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ1


“Свинекомплекс Крумово Градище” АД април 2010 год.

Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница