Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 гстраница1/24
Дата25.07.2016
Размер4.91 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ДОПЪЛНЕН

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА (ГДОС)

за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-НО/2008 г.

Пловдив

Март 2010г.

Съдържание:

3.1. Увод

3.2. Система за управление на околната среда

3. 3. Използване на ресурси

3.3.1. Използване на вода

3.3.2. Използване на енергия

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

4. Емисии на вредни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни води

4.4. Управление на отпадъците

4.5. Шум

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

7. Свързани с околната среда аварии, опраквания и възражения

7.1. Аварии

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

8. Подписване на годишния доклад

годишЕн доклад (ГД):

3.1. Увод

Община Пловдив притежава Комплексно разрешително (КР) №355-НО/2008г. и настоящият Годишен доклад по околна среда(ГДОС) се изготвя на основание чл.125, т.5 от ЗООС и Условие 5.10.1. от цитираното КР, съгласно които Операторът се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ-Пловдив Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително(ГДОС) в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася.

Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед на министъра на околната среда и водите №РД-806/31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”.

Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в бази данни, с помощта на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно Директивата за КПКЗ, Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества(EPER) и Протокола на Икономическата Комисия за Европа(ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания(PRTR).

Освен това включва резултатите от собствения мониторинг през 2009 г. и обобщена информация по условията в КР, подлежащи на годишно докладване.

Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в съответствие с цитирания по-горе Образец на годишен доклад. • Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешително (КР);

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС

1. Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай, в землището на с. Цалапица, местност «Паша махала», включващо: • Клетка №1;

 • Клетка №2;

 • Клетка №3;

 • Клетка №4;

 • Клетка №5;

 • Клетка №6;

 • Клетка №7;

 • Клетка №8;

 • Клетка №9;

 • Клетка №10;

 • Клетка №11;

 • Клетка №12.
    • Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

Община Родопи, землището на с. Цалапица, местност «Паша махала», ЕКТТЕ 78029

 • Регистрационен номер на КР;


Комплексно разрешително №355-НО/2008г.

11.11.2008 г.

 • Дата на влизане в сила на Комплексното разрешително

02.01.2009 г.

 • Оператора на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното;

Община Пловдив

Водстрой-Пловдив” АД, съгласно договор за експлоатация от 1990 г. и допълнително споразумение от 30.07.2009г. • Телефон, факс и e-mail на собственика/оператора

пл.“Стефан Стамболов”№1

4000, Пловдив, България

тел., факс: ( +359 32) 65 67 27; 65 67 03

е-mail:kmet.kmet@plovdiv.bg

 • Лица за контакти;

Лилия Таскова – началник отдел „Управление на отпадъците, комунална дейност и мониторинг”

Василка Чопкова – главен експерт в отдел „Управление на отпадъците, комунална дейност и мониторинг”

Петър Тодоров – технически ръководител на обекта от „Водстрой – Пловдив” АД

 • Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти;

пл.“Стефан Стамболов”№1

4000, Пловдив, България

тел., факс: ( +359 32) 65 68 73; 65 67 03

е-mail:l_taskova@abv.bg

пл.“Стефан Стамболов”№1

4000, Пловдив, България

тел., факс: ( +359 32) 65 68 71; 65 67 03

е-mail:v_chopkova@abv.bg

Водстрой – Пловдив” АДбул. „Марица” 122

4000, Пловдив

0885 64 41 22

 • Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите;

Депониране на неопасни отпадъци

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС1. Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай, в землището на с. Цалапица, местност «Паша махала», включващо:

 • Клетка №1;

 • Клетка №2;

 • Клетка №3;

 • Клетка №4;

 • Клетка №5;

 • Клетка №6;

 • Клетка №7;

 • Клетка №8;

 • Клетка №9;

 • Клетка №10;

 • Клетка №11;

 • Клетка №12.

 • Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.Инсталация

Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС

Капацитет

[t/24h]

Капацитет до кота +13, при γ = 0.7 t/m3

[t]

1

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай, в землището на с. Цалапица, местност «Паша махала», включващо:

 • Клетка №1;

 • Клетка №2;

 • Клетка №3;

 • Клетка №4;

 • Клетка №5;

 • Клетка №6;

 • Клетка №7;

 • Клетка №8;

 • Клетка №9;

-Клетка №10;

-Клетка №11;

-Клетка №12.

5.4

2 000 t/24h

1 625 000
30 000

48 000

174 000

31 000

52 000

206 000

37 000

89 000

284 000

48 000

85 000

541 000

Доклад по Условие 4.2. През 2009 г. на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС са депонирани 166 210,114 тона неопасни отпадъци /докладвано по Условие 11.9.4.2/. Не е превишаван дневния капацитет на инсталацията. • Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда;

Организационната структура на Община Пловдив в аспект управление на депото и опазване на околната среда е показана в т.1.2 Системи за управление на околната среда – фиг.1

 • РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ-Пловдив

бул.”Марица” № 122

4000, Пловдив

 • Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова Дирекция “Източнобеломорски район” с център в Пловдив

ул. “Булаир” №26

4000, Пловдив

3.2. Система за управление на околната среда

 • Структура и отговорности

На Фигура 1 е представена организационно - управленската структура на Община Пловдив в аспект управление на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай, в землището на с. Цалапица, местност «Паша махала»


Фигура 1


 • Обучение

След въвеждане на СУОС и в изпълнение на Процедура №05-П-03.00 за утвърждаване на годишна програма за обучение на лицата, които изпълняват конкретни дейности по изпълнение условията на КР 355-НО/2008г. (по Условие 5.2.1.) са проведени теоретични обучения по конкретните условия на Комплексното разрешително, и в изпълнение на утвърдените инструкции и процедури.

За проведените инструктажи са съставени протоколи, както следва:Протокол №1заведен в СУОС под №05-Д-01.00/15.04.2009 г.

Протокол №2 заведен в СУОС под №05-Д-02.00/27.05.2009 г.

Протокол №3 заведен в СУОС под №05-Д-03.00/24.06.2009 г.

Протокол №4 заведен в СУОС под №05-Д-04.00/21.07.2009 г.

Протокол №5 заведен в СУОС под №05-Д-03.05/30.09.2009 г.

Протокол №6 заведен в СУОС под №05-Д-03.06/22.10.2009 г.

Протокол №6 заведен в СУОС под №05-Д-03.07/30.11.2009 г.

Протокол №7 заведен в СУОС под №05-Д-03.08/18.12.2009 г.

 • Обмен на информация

В Община Пловдив е изготвен и се съхранява списък на лицата, притежатели на документи (инструкции и процедури) и отговарящи за изпълнението на поставените условия в комплексното разрешително (Таблица). СУОС влиза в сила април 2009 год.

Таблица списък на лицата и техните отговорности за изпълнение условията в комплексното разрешителнопо ред

Име, длъжност

Местоположение на работно място

на условие от КР 355-НО/2008

1.

Лилия Таскова – Началник отдел „УОКДМ”

Администрация

пл. „Ст.Стамболов” №1Условие 5;Условие 7; Условие 14; Условие 15; Условие 16

2.

Петър Тодоров – технически ръководител на обекта

на площадката

депо в землището на с. ЦалапицаУсловие 7; Условие 9; Условие 10; Условие 11; Условие 13; Условие 14; Условие15

3.

Станислава Гунчева – оператор автовезна

на площадката

депо в землището на с. ЦалапицаУсловие 8; Условие 9; Условие 10; Условие 11; Условие 13;

4.

инж. Радка Караиванова – гл. експерт в дирекция „СМСТИ”

Администрация

Пл. „Централен” №1Условие 8; Условие 10;

5.

инж. Сава Дриев – гл. експерт в дирекция „СМСТИ”

Администрация

Пл. „Централен” №1Условие 8;

6.

Вяра Колева – гл. експерт в дирекция ЕООС

Администрация

пл. „Ст.Стамболов” №1Условие 8; Условие10; Условие13;

7.

Василка Чопкова – гл. експерт в отдел „УОКДМ”

Администрация

пл. „Ст.Стамболов” №1Условие 8; Условие 9; Условие 10; Условие 12; Условие13;

8.

Георги Петров – главен инспектор „Гражданска защита”

Администрация

пл. „Ст.Стамболов” №1Условие 14

9.

Димитър Политов – гл. инженер на „Водстрой – Пловдив” АД

Администрация

„Водстрой – Пловдив” АД бул. „Марица” №122Условие16
 • Документиране

Документират се и се съхраняват данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията на комплексното разрешително, причините за установените несъответствия и предприетите и планирани действия.

 • Управление на документи

В изпълнение на условие 5.5 от КР всички нормативни актове, които касаят работата на инсталацията и компонентите на околната среда се следят за промяна, като измененията своевременно се отразяват, документират и предоставят на ръководителя на депото. По процедурата на въведената СУОС невалидната информация се изземва и архивира по съответния ред.Актуализиран е списъка с нормативни документи, касаещи компонентите и факторите на околната среда.

В Община Пловдив са разработени и се прилагат всички инструкции, изискани с условията на комплексното разрешително, гарантиращи екологосъбразната работа на инсталацията.

Таблица: Списък на инструкциитеУСЛОВИЕ

№НА ИНСТРУКЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ

1

Условие 5./5.5.1.

05-И-01.00/19.03.2009

Актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията, както и изземване на невалидната документация

2

Условие 5./5.8.1.

05-И-02.00/19.03.2009

Преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното оборудване след всяка авария

3

Условие 5./5.8.2

05-И-03.00/19.03.2009

Аварийно планиране и действия при аварии

4

Условие 8./8.1.3.

08-И-04.00/19.03.2009

Експлоатация и поддръжка на автоцистерна с оросителна система към процеса на оросяване на депонираните отпадъци, който процес е основен консуматор на вода за производствени нужди

5

Условие 8./8.1.4. и Условие 8.1.5.5.

08-И-05.00/19.03.2009

Извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове, и предприемане на действия за тяхното отстраняване

6

Условие 8./8.1.5.3.

08-И-06.00/19.03.2009

За измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди

7

Условие 8./8.1.5.4.

08-И-07.00/19.03.2009

Оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в разрешителното

8

Условие 8./8.2.1.2 и Условие 8.2.2.3.

08-И-08.00/19.03.2009

Експлоатация и поддръжка на ел. помпи и електронна везна, основни консуматори на електроенергия на площадката

9

Условие 8./8.2.2.1 и Условие 8.2.3.1.

08-И-09.00/19.03.2009

За измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия

10

Условие 8./8.2.2.2 и Условие 8.2.3.2.

08-И-10.00/19.03.2009

Оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1.

11

Условие 8./8.3.2.1.

08-И-11.00/19.03.2009

За измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества спомагателни материали

12

Условие 8./8.3.2.2.

08-И-12.00/19.03.2009

Оценка на съответствието за измерваните/изчислените изразходени количества спомагателни материали

13

Условие 9./9.1.2.

09-И-01.00/19.03.2009

Постоянна проверка на ефективността на газоотвеждащата система на всяка клетка

14

Условие 9./9.2.2.

09-И-02.00/19.03.2009

Периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им

15

Условие 9./9.2.3.

09-И-03.00/19.03.2009

Периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъотвествията и предприемане на коригиращи действия

16

Условие 9./9.3.4.

09-И-04.00/19.03.2009

Периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия

17

Условие 10./10.1.

10-И-01.00/19.03.2009

за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката, дренажната система и ретензионните басейни (утайници), разположени на територията на площадката и обозначени в Приложение № 32.

18

Условие 10./10.1.1.1.

10-И-02.00/19.03.2009

Периодична проверка и поддръжка на всички съоръжения към оросителната система на депото

19

Условие 11./11.2.4.

11-И-01.00/19.03.2009

Периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия

20

Условие 11./11.4.3.

11-И-02.00/19.03.2009

Периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия

21

Условие 11./11.5.3.

11-И-03.00/19.03.2009

Периодична оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

22

Условие 11./11.6.4. и Условие 11.9.3.

11-И-10.00/19.03.2009

Оценка на съотвествието на обезвреждане на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и и предприемане на коригиращи действия

23

Условие 11./11.7.2.

11-И-04.00/19.03.2009

за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение

24

Условие 11./11.7.3.

11-И-12.00/19.03.2009

Периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива

25

Условие 12 /12.2.2.

12-И-01.00/19.03.2009

Наблюдение на показателите по Условие 12.2.1 веднъж на две години

26

Условие 12/ 12.2.3.

12-И-02.00/19.03.2009

Оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива в Условие 12.1.1., установяване на причините за допуснатите несъответствие и предприемане на коригиращи действия

27

Условие 13./13.1.

13-И-01.00/19.03.2009

Периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване на сондажни кладенци, установяване на причините и отстраняване на течовете

28

Условие 13./13.4.

13-И-02.00/19.03.2009

Отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци

29

Условие 13./13.8.4.

13-И-03.00/19.03.2009

Периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определени стойности за стандарти за качество на подземните води, посочени в таблица 13.8.4. и с определеното фоново ниво по Условие 13.8.2

30

Условие 13./13.9.4.

13-И-04.00/19.03.2009

Периодична оценка на съотвествието на данните от мониторинга на показателите по таблица 13.9. и базовото състояние на почвите, установяване на причините, в случай на повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия

31

Условие 14./14.4.

14-И-01.00/19.03.2009

Прилагане на мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации

32

Условие 15./15.1.1. и Условие 15.1.2

15-И-02.00/19.03.2009

Документиране на действията по Условие 15.1.

33

Условие 15./15.1.

15-И-01.00/19.03.2009

Пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията по Условие 2 • Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели; инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното, инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Резултатите от прилагането им са представени в настоящия доклад към конкретните условия по които се докладва. • Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

През 2009 г. са възникнали две аварийни ситуации на площадката – пожари на 5 юли и 5 септември (локализаран и потушен до 1 час след възникването му). Спазена е схемата за оповестяване. Приложена инструкция 05-И-03.00 за аварийно планиране и действие при аварии.

 • Записи

Съгласно изготвените инструкции и условията в комплексното разрешително, при прилагането им се правят необходимите записи под формата на протоколи, таблици и дневници, които се съхраняват на площадката и в отдел „Управление на отпадъците, комунална дейност и мониторинг” при Община Пловдив. В тях се записват контролираните параметри, констатирани несъответствия, анализи на несъответствието, предприети коригирищи мерки.

 • Докладване

Изготвен е първият Годишен доклад за изпълнение на условията поставени в Комплексно разрешително № 355-НО/2008 г. В Годишният доклад за 2009 год. е докладвана и информацията изисквана с условията на комплексното разрешително. • Актуализация на СУОС

През 2009 год. не е извършвана актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително №355-НО/2008 г., не е издавано ново такова и поради тази причина СУОС не е актуализирана.
3.3. Използване на ресурси

Доклад за потреблението на вода, енергия, горива, и спомагателни материали. В ГДОС е посочено, че са разработени и се прилагат на площадката инструкциите за експлоатация и поддръжка на съоръженията, определени като основен консуматор на вода.3.3.1 Използване на вода

За осигуряване на необходимите количества вода за питейно-битови и производствени нужди на площадката, както и противопожарните нужди се използва собствен водоизточник от подземен воден обект – тръбни сондажни кладенци ТК№№1 и 2. Водоизточниците осигуряват води в необходимото количество и качество. Същите се ползват при спазване в условията на издаденото разрешително за водовземане №31590058/04.03.2008 г. от Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район – Пловдив.Условие 8.1.3. Експлоатацията и поддръжката на автоцистерна с оросителна система към процеса на оросяване на депонираните отпадъци се извършва съгласно Инстуркция №08-И-04.00.

Брой извършени проверки – 10 бр.

Установени несъответствия – няма

Коригиращи действия - нямаУсловие 8.1.4., Условие 8.1.5.5. На площадката няма изградена водопроводна мрежа. За питейни нужди се използва минерална вода, която се доставя от търговската мрежа. За битови нужди се използва подземна вода, изпомвана от сондажните кладенци.

Условие 8.1.5.1 - монтирани са измервателни устройства (водомери) за измерване на количествата, използвани за производствени нужди.

Доклад по Условие 8.1.6.1 - количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като годишна консумация на вода за производство на единица продукт за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС са представени в Таблица 3.1.

Таблица 3.1 Количество използвана вода за производствени нужди за единица продукт

Източник на вода

Годишно количество, съгласно КР

Количество за единица продукт, съгласно КР

Използвано годишно количество

Използвано количество за единица продукт

Съответствие


Сондажен кладенец ТК1

-

0,135 m3/t

1 452 m3

0,009 m3/t

Да

Доклад по Условие 8.1.6.2- измерените водни количества съответстват с определените в КР. Поради тази причина не са документирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

3.3.2 Използване на енергия

Доклад по Условие 8.2.3.1. Количеството консумирана електроенергия, изразена като обща годишна консумация на електроенергия, както и годишната консумация за един тон депониран отпадък за инсталацията е представено в Таблица 3.2.

Доклад по Условие 8.2.3.2. В резултат от прилагането на инструкцията (08-И-10.00) по Условие 8.2.2.2. на КР за периодична оценка на съответствието на количеството консумирана електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1. са установени две месечни несъответствия, дължащи се на неравномерното месечно отчитане на изразходваната електроенергия от EVN, поради което не са предприети коригиращи действия.

Таблица 3.2. Електроенергия

Eлектроенергия

количество за тон депониран отпадък, съгласно КР

Използвано количество на тон депониран отпадък

Съответствие


Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай, в землището на с. Цалапица, м."П. махала”

0.1kW/h

0.045 kW/h/t

Да

Годишната консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията не надвишава определеното в Условие 8.2.1.1. на КР.

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Доклад по Условие 8.3.3.1. и Условие 8.3.3.2.

Таблица 3.3.2 Използвани спомагателни материали

Спомагателни материали


Годишно количество, съгласно КР


Количество за единица продукт1), съгласно КР

Употребено годишно количество

Количество за единица продукт


Съответствие


Дезинфектант

1000 l

0,003

384 l

0,0023 l/t

Да

Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница