Доклад по законопроект за корпоративното подоходно облаганестраница1/9
Дата03.11.2017
Размер1.56 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

ДОКЛАД

По законопроект за корпоративното подоходно облагане,

№ 602-01-68, внесен от Министерски съвет на 31.07.2006 г.За второ гласуване – ІІ част

Категории данъчни амортизируеми активи

Чл. 55. (1) При определяне на годишните данъчни амортизации данъчните амортизируеми активи се разпределят в следните категории:

1. категория I - масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии;

2. категория II - машини, производствено оборудване, апаратура;

3. категория III - транспортни средства, без автомобили; покритие на пътища и на самолетни писти;

4. категория IV - компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер;

5. категория V - автомобили;

6. категория VI – данъчни дълготрайни материални и нематериални активи, за които има ограничен срок на ползване съгласно договорни отношения или законово задължение;

7. категория VII - всички останали амортизируеми активи.(2) Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават следните размери:


Категория активи

Годишна данъчна амортизационна норма (%)

Категория I

4

Категория II

30

Категория III

10

Категория IV

50

Категория V

25

Категория VI

100/години на правното ограничение

Годишната норма не може да превишава 33 1/3Категория VII

15


(3) За активите от категория II годишната данъчна амортизационна норма не може да превишава 50 на сто, когато едновременно са изпълнени следните условия:

1. активите са част от първоначална инвестиция;

2. активите са фабрично нови и не са били експлоатирани преди придобиването им.
Предложение от н.п. Мария Капон:

1. В ал. 1, т. 1 да отпаднат думите „съоръжения, предавателни устройства”.

2. В ал.1, т. 3 да се добавят думите „съоръжения, предавателни устройства”.

3. За категория ІІІ в т. 3 да се даде определение на транспортни средства - линии транспортни ли се има предвид?

Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 55, като предлага:

Да се създаде ал. 4 със следното съдържание:

(4) С наредба на Министерския съвет изчерпателно се класифицират отделните данъчни амортизируеми активи използвани от данъчно задължените лица в категориите по ал.1. Наредбата по изречение първо се актуализира по предложение на министъра на финансите на период не по-дълъг от три години.”


Общ ред за завеждане на активи в данъчен амортизационен план

Чл. 56. Данъчните амортизируеми активи се завеждат в данъчния амортизационен план по данъчната им амортизируема стойност.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 56.
Специфичен ред за завеждане на активи в данъчен амортизационен план

Чл. 57. (1) Лице, за което се промени режимът на данъчно облагане, в резултат на което за него възникне задължение да формира данъчен финансов резултат, изготвя данъчен амортизационен план, в който наличните към този момент данъчни амортизируеми активи се завеждат с данъчна амортизируема стойност и начислена данъчна амортизация, определени по реда на ал. 2 и 3.

(2) Данъчната амортизируема стойност на актив по ал. 1 се определя, като историческата му цена:

1. се увеличава с извършените до този момент последващи разходи, които съгласно счетоводното законодателство водят до бъдещи икономически изгоди, свързани с актива, и

2. се намалява с включените в нея начислени провизии и дарения, свързани с актива.

(3) Начислената данъчна амортизация на актив по ал. 1 е счетоводната амортизация, която би била начислена до този момент върху историческата цена на актива, коригирана по реда на ал. 2.

(4) При изготвяне на данъчния амортизационен план не се завеждат активи, за които начислената данъчна амортизация е равна или превишава данъчната им амортизируема стойност.

(5) Алинеи 1 – 4 се прилагат и в случаите на повторно завеждане на актив в данъчния амортизационен план.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 57.
Начисляване на данъчни амортизации

Чл. 58. (1) Начисляването на данъчна амортизация започва от началото на месеца, в който данъчният амортизируем актив е въведен в експлоатация. Датата на въвеждане в експлоатация следва да е документално обоснована.

(2) Когато в нормативен акт е предвиден ред за въвеждане в експлоатация, въвеждането в експлоатация на актива за данъчни цели не може да бъде по-рано от установеното в нормативния акт.

(3) Годишната данъчна амортизация се определя по следната формула:

, където:

ГДА е годишната данъчна амортизация;

ДАС е данъчната амортизируема стойност;

ГДАН е годишната данъчна амортизационна норма, определена от данъчно задълженото лице съгласно чл. 55, ал. 2 и 3;

М е броят на месеците от годината, през които се начислява данъчна амортизация.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 58.
Преустановяване начисляването на данъчни амортизации

Чл. 59. (1) Начисляването на данъчни амортизации се преустановява, когато съответният актив временно не се използва (не носи икономическа изгода) през период по-дълъг от 3 месеца. Начисляването се преустановява от месеца, следващ месеца на преустановяване на ползването на актива, и се възобновява от началото на месеца на връщането му в експлоатация. Данъчният амортизируем актив не се отписва от данъчния амортизационен план.

(2) Начисляването на данъчни амортизации се преустановява, когато съответният актив е изведен от употреба и няма да носи бъдещи икономически изгоди от използване в дейността. Данъчният амортизируем актив не се отписва от данъчния амортизационен план към този момент.

(3) Не се преустановява начисляването на данъчни амортизации за активите по чл. 60, ал. 3.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 59, като предлага:

1. Да се създаде се нова ал. 2:

(2) Алинея 1 не се прилага когато временното неизползване на данъчен амортизируем актив се дължи на специфичния характер на производствения процес на данъчно задълженото лице“2. Алинея 2 става ал. 3, като второто изречение се изменя така:

Когато не е приложен чл. 60, ал. 5, данъчният амортизируем актив не се отписва от данъчния амортизационен план към момента на преустановяване на начисляването на данъчни амортизации.”3. Алинея 3 става ал. 4.
Отписване на активи от данъчния амортизационен план

Чл. 60. (1) Активът се отписва от данъчния амортизационен план, когато е напълно амортизиран за данъчни цели.

(2) Когато активът се отпише за счетоводни цели, преди да е напълно амортизиран за данъчни цели, той се отписва от данъчния амортизационен план в началото на месеца, през който се отписва за счетоводни цели.

(3) Алинея 2 не се прилага при:

1. отписване на активи, от които не се очаква икономическа изгода, включително в случаите на брак;

2. отписване на активи в резултат на увеличение в стойностния праг на същественост.

(4) Активите по ал. 3 се отписват от данъчния амортизационен план по реда на ал. 1.

(5) Когато амортизируем актив съгласно Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия се трансформира в неамортизируем, с изключение на трансформиране в инвестиционен имот, същият се отписва от данъчния амортизационен план от началото на текущия месец.

(6) Когато данъчният амортизируем актив престане да се ползва за дейност, за която се формира данъчен финансов резултат, същият се отписва от данъчния амортизационен план от началото на текущия месец.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 60.
Запазване стойностите на данъчния амортизируем актив

Чл. 61. Стойностите на данъчния амортизируем актив не се променят при:

1. последваща счетоводна оценка (преоценка и обезценка);

2. промяна в счетоводната политика, включително промяна в приложимите счетоводни стандарти;

3. допуснати счетоводни грешки от минали периоди с изключение на технически грешки;4. регистрация или повторна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 61.
Промяна в стойностите на данъчния амортизируем актив

Чл. 62. (1) Промяна в стойностите на данъчния амортизируем актив се извършва при настъпване на обстоятелства, налагащи промяна съгласно счетоводното законодателство с изключение на случаите по чл. 61.

(2) Промяната в стойностите на актива се отразява в данъчния амортизационен план към 1 януари на годината, в която са установени обстоятелствата, налагащи промяната. Не се извършва промяна в данъчния амортизационен план и не се коригира начислената данъчна амортизация за предходните години.

(3) Стойностите на данъчния амортизируем актив след промяната следва да са равни на стойностите, които биха били определени, ако обстоятелствата, налагащи промяната, са били известни през предходните години.

(4) При определяне на данъчния финансов резултат годишната данъчна амортизация на актива за текущата година се коригира с разликата между начислената данъчна амортизация за актива през предходните години и тази, която би била начислена за тези години, ако обстоятелствата, налагащи промяната, са били известни през предходните години.

(5) Когато установените обстоятелства не налагат промяна в стойностите на актива за предходни години, промяната в стойностите се отразява в данъчния амортизационен план към момента на установяване на обстоятелството през текущата година.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 62.
Последващи разходи, свързани с актив, наличен в данъчния амортизационен план

Чл. 63. Данъчната амортизируема стойност на актив, наличен в данъчния амортизационен план, се увеличава с последващите разходи, които съгласно счетоводното законодателство водят до бъдещи икономически изгоди, свързани с данъчния амортизируем актив. Данъчната амортизируема стойност се увеличава от началото на месеца, през който са завършени последващите разходи.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 63.
Последващи разходи, свързани с актив, който е отписан от данъчния амортизационен план

Чл. 64. (1) Когато активът е отписан от данъчния амортизационен план, но не е отписан за счетоводни цели, с последващите разходи, които съгласно счетоводното законодателство водят до бъдещи икономически изгоди, свързани с актива, се завежда самостоятелен данъчен амортизируем актив.

(2) Данъчният амортизируем актив по ал. 1 се завежда в данъчния амортизационен план от началото на месеца, през който са завършени последващите разходи.

(3) За целите на чл. 55 данъчният амортизируем актив се разпределя в категорията, в която е бил разпределен активът, във връзка с който са извършени последващите разходи.

(4) Когато активът, във връзка с който са извършени последващите разходи, се отпише от счетоводния амортизационен план преди данъчният амортизируем актив по ал. 1 да е напълно амортизиран, последният се отписва от данъчния амортизационен план при условията и по реда на чл. 60.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 64.
Приходи и разходи от последващи оценки на данъчни амортизируеми активи

Чл. 65. Счетоводните приходи и разходи от последващи оценки на данъчните амортизируеми активи не се признават за данъчни цели.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 65.
Преобразуване на счетоводния финансов резултат при отписване на данъчен амортизируем актив

Чл. 66. (1) Когато активът се отписва от счетоводния амортизационен план, при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със счетоводната балансова стойност на актива.

(2) Когато активът се отписва от данъчния амортизационен план, при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се намалява с данъчната стойност на актива.

(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат:

1. в случаите на непризнати разходи от липси на активи и свързани с тях вземания, когато данъчната стойност превишава счетоводната балансова стойност на актива;

2. при отписване на актив за сметка на собствения капитал, когато данъчната стойност превишава счетоводната балансова стойност на актива;

3. при отписване на актив по реда на чл. 60, ал. 6, когато данъчната стойност превишава счетоводната балансова стойност на актива;

4. при преобразуване на дружества и при преустройство на кооперации по глава деветнадесета, раздели II и III.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 66.
Счетоводни разходи, формиращи данъчен амортизируем актив

Чл. 67. Счетоводните разходи, формиращи данъчен амортизируем актив, включително последващите разходи, не се признават за данъчни цели.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 67.
Приходи и разходи, отчетени по повод на дарение, свързано с данъчен амортизируем актив

Чл. 68. Счетоводните приходи и разходи, отчетени по повод на дарение, с което е намалена историческата цена при определяне на данъчната амортизируема стойност на актива, не се признават за данъчни цели.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 68.
Специфично данъчно третиране на актив, формиран в резултат на развойна дейност

Чл. 69. (1) При определяне на данъчния финансов резултат данъчно задълженото лице има право да намали счетоводния си финансов резултат с историческата цена на дълготраен нематериален актив еднократно в годината на формирането му, когато са изпълнени едновременно следните условия:

1. активът е формиран в резултат на развойна дейност;

2. развойната дейност е извършена във връзка с дейността по занятие на данъчно задълженото лице;

3. развойната дейност е възложена с поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище.(2) Когато данъчно задължено лице е упражнило правото си по този член, счетоводно отчетеният дълготраен нематериален актив по ал. 1 не е данъчен амортизируем актив.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 69.
Глава единадесета

Пренасяне на данъчна загуба

Комисията подкрепя наименованието на глава единадесета.
Общи положения

Чл. 70. (1) Данъчно задължените лица имат право да пренасят данъчната загуба, формирана по реда на тази част. Когато данъчно задължено лице е избрало да пренася данъчната загуба, последната задължително се пренася последователно до изчерпването й през следващите 5 години.

(2) Данъчно задълженото лице упражнява правото си на избор чрез приспадане на данъчната загуба през първата година след реализирането на данъчната загуба, през която лицето е формирало положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. Когато до датата на данъчния контрол данъчно задълженото лице не е формирало положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба, счита се, че лицето е упражнило правото си на избор за пренасяне на данъчна загуба.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 70.
Ред за приспадане

Чл. 71. (1) Данъчната загуба се приспада при определяне на данъчния финансов резултат до размера на положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба.

(2) Данъчната загуба се приспада и при определяне на тримесечните авансови вноски за корпоративния данък.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 71, като предлага ал. 1 да се измени така:
(1) Данъчната загуба се приспада при определяне на данъчния финансов резултат в размера на положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. Когато данъчната загуба е по-малка от положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба при определяне на данъчния финансов резултат се приспада пълният й размер.”

Нововъзникнали данъчни загуби


Чл. 72. За нововъзникнали данъчни загуби се прилагат разпоредбите на тази глава, като се спазва поредността на възникването им. За всяка от нововъзникналите данъчни загуби 5-годишният срок започва да тече от годината, следваща годината на възникването им.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 72.
Загуба от източник в чужбина при прилагане на метода „Освобождаване с прогресия”

Чл. 73. (1) Данъчната загуба, формирана през текущата година в държава, с която Република България има сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и методът за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на печалбите е „Освобождаване с прогресия”, не се приспада от данъчните печалби от източник в страната или други държави през текущата или следващи години.

(2) Данъчната загуба по ал. 1 се приспада при спазване изискванията на тази глава последователно само от данъчните печалби от източника в чужбина, от който е възникнала, през следващите 5 години.

(3) При прекратяване дейността на място на стопанска дейност в държава-членка на Европейската Общност или на Европейското икономическо пространство, непренесените и невъзстановени данъчни загуби от мястото на стопанска дейност се пренасят по общия ред на закона до изтичане на 5-годишния срок от възникването им.
Предложение от н.п. Петър Кънев:

Алинея 2 да отпадне.

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 73.
Загуба от източник в чужбина при прилагане на метода на данъчен кредит

Чл. 74. (1) Когато данъчно задължено лице е формирало данъчна загуба и тази загуба или част от нея е от източник в чужбина, за който се прилага методът на данъчен кредит за избягване на двойното данъчно облагане, неприспаднатата загуба през текущата година се приспада при спазване изискванията на тази глава последователно само от данъчните печалби от източника в чужбина, от който е възникнала, през следващите 5 години.

(2) Когато загубата е от източник в няколко държави, тя се разпределя за целите на ал. 1 между държавите, от които е възникнала, пропорционално на загубата от всяка държава към сумата на загубите от съответните държави.

(3) Алинея 1 не се прилага за загуби от източник в държава-членка на Европейската Общност или на Европейското икономическо пространство.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 74, като предлага ал. 2 да се измени така:
(2) Когато данъчната загуба за годината не е формирана само от един източник (чужда държава или страната), тя се разпределя за целите на ал. 1 между държавите, от които е възникнала по следната формула:

, където:

А е частта от данъчната загуба на данъчно задълженото лице за годината разпределена за съответния източник (чужда държава или страната);

Б е данъчната загуба на данъчно задълженото лице за годината;

В е данъчната загуба формирана от съответния източник (чужда държава или страната);

Г е сбора от данъчните загуби формирани от всички източници (чужди държави и страната).”
Глава дванадесета

Счетоводни грешки

Комисията подкрепя наименованието на глава дванадесета.
Коригиране на счетоводни грешки

Чл. 75. (1) При откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минали години, данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите през съответните минали години закони така, че все едно грешката е била допусната.

(2) При определяне на данъчното задължение върху коригирания по ал. 1 данъчен финансов резултат за минала година се прилага данъчната ставка за съответната минала година.

(3) С разликата между данъчното задължение преди и след корекцията в резултат на грешката се коригира годишният корпоративен данък за текущата година.

(4) Когато в резултат на открита грешка се установи, че за съответната минала година данъчно задълженото лице е следвало да формира данъчен амортизируем актив, при определяне на данъчните финансови резултати за предходните години се признава годишна данъчна амортизация, равна на счетоводната амортизация, която би била начислена за този актив за съответните години, но не повече от годишната данъчна амортизация, която би била начислена, ако бяха използвани максимално допустимите по чл. 55 годишни данъчни амортизационни норми. Данъчният амортизируем актив се завежда в данъчния амортизационен план към 1 януари на годината на откриване на грешката с данъчната си амортизируема стойност и начислената данъчна амортизация по изречение първо.

(5) Данъчната временна разлика, която би възникнала през минала година, ако грешката не беше допусната, се счита за възникнала през съответната минала година и се признава за данъчни цели по общия ред на закона.

(6) Алинеи 1-3 не се прилагат за грешки, допуснати преди повече от 5 години преди текущата, които, ако не бяха допуснати, биха довели до намаляване на данъчния финансов резултат за съответната минала година.

(7) Всички счетоводни приходи и разходи, отчетени през текущата година във връзка с открита счетоводна грешка, не се признават за данъчни цели.
Предложение от н.п. Ясен Попвасилев и Мартин Димитров:

В чл. 75, ал. 1 думите „е била допусната” се заменят с „не е била допусната”.

Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 75, като предлага:

1. В ал. 1 думите „е била допусната” се заменят с „не е била допусната”;

2. В ал. 4 думата „бяха” да се замени със „са били”;

3. В ал. 5 думите „не беше” да се заменят с „не е била”;

4. В ал. 6 думите „не бяха” да се заменят с „не са били”;

5. В ал. 7 след думата „грешка” да се добави „от минали години”.
Специфични случаи на коригиране на счетоводни грешки

Чл. 76. Когато след коригирането на данъчния финансов резултат по чл. 75, ал. 1 възникне или се промени данъчната загуба за съответния минал период, прилагат се разпоредбите на глава единадесета. Данъчните финансови резултати за годините от допускане на грешката до нейното откриване се коригират по реда на чл. 75 така, че все едно грешката не е била допусната. За година на възникване на данъчната загуба се счита годината, през която е допусната грешката.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 76.
Разходи, отчетени в нарушение на счетоводното законодателство

Чл. 77. (1) Разходите, отчетени в нарушение на счетоводното законодателство, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане.

(2) Непризнатите за данъчни цели разходи по ал. 1 се признават за данъчни цели, когато това е допустимо по този закон и при спазване изискванията на тази глава.
Предложение от н.п. Ясен Попвасилев и Мартин Димитров:

Чл. 77 се отменя.

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 77.
Приходи и разходи, неотчетени по реда, определен в нормативен акт

Чл. 78. При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се коригира със сумата на приходите и разходите, които е следвало да бъдат отчетени през текущата година съгласно изискванията на нормативен акт, но не са отчетени от данъчно задълженото лице. Когато впоследствие във връзка със стопанска операция по изречение първо бъдат отчетени счетоводни приходи и разходи, последните не се признат за данъчни цели.
Предложение от н.п. Ясен Попвасилев и Мартин Димитров:

Чл. 78 се отменя.

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 78.
Счетоводни грешки, свързани с данъчни амортизируеми активи

Чл. 79. Този раздел с изключение на чл. 75, ал. 4 и 7 не се прилага по отношение на счетоводни грешки, свързани с данъчни амортизируеми активи.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 79.
Лихва за просрочие

Чл. 80. Лихва за просрочие по общия ред се дължи и при прилагането на чл. 75. Лихвата се дължи от датата, на която е следвало да бъде внесен корпоративният данък за съответната минала година.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 80.
Корекции на грешки, установени при данъчен контрол

Чл. 81. Разпоредбите на тази глава с изключение на чл. 75, ал. 3 се прилагат и в случаите на грешки, установени при данъчен контрол.
Предложение от н.п. Ясен Попвасилев и Мартин Димитров:

Чл. 81 се отменя.

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 81.
Глава тринадесетаПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница