Доклад самооценка на националната агенция за оценяване истраница1/16
Дата02.01.2018
Размер1.47 Mb.
#39927
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ


1113 София, бул.”Цариградско шосе” 125, бл. 5, ет. 4, тел. 02/8077811 (12, 13, 14), факс 02/971-20-68


ДОКЛАД – САМООЦЕНКА
НА

НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И
АКРЕДИТАЦИЯ

във връзка с провеждането на външен преглед с цел членство в ENQA

Май 2008


СЪДЪРЖАНИЕ


Използвани съкращения 5

1. Висшето образование в република България и Националната агенция за оценяване и акредитация 7

1.1. Национална система за висше образование 7Фигура 1: Национална система за осигуряване на качеството на ВО 9

1.2. Мисия и стратегически приоритети на Национална агенция за оценяване и акредитация 10

1.3. Създаване на НАОА 12

1.4. Описание на нормативната рамка и другите формални правилници, отнасящи се до НАОА 13

1.5. Финансиране на НАОА 15

1.6. Права за осъществяване на оценяванe и акредитация 17

1.7. Вътрешна организация на НАОА 18

1.8. Международна дейност на НАОА 22

1.9. Роля на НАОА при проследяване на развитието след оценяването: последствия и санкции 24

2. Външно ОСИГУРЯВАНЕ на качеството, осъществявано от НАОА 25

2.1. Общ подход 25

2.2. Описание на методологичния обхват на работата на НАОА 34

Самооценяващ доклад от оценяваната институция 35

Външно оценяване от група експерти и посещение на място по решение на агенцията 35

Публикуване на доклад с резултати от извършеното външно оценяване 36

Система по обжалване на решенията 37

Процедура за проследяване на резултатите 37

Модифициране на методологията с оглед на конкретното оценяване 37

2.3. Процедури за оценяване и акредитация. Документация 38Указания и съвети, разработени от агенцията 41

Изисквания за състава на университетския екип по самооценяването, вкл. ролята на студентите 43

Обучение и информиране на университетския екип по самооценяването 44

Срок за осъществяване на самооценяването във висшите училища 45

Експерти за външно оценяване 45

В ПДНАОА са разписани основните правила за формиране на ЕГ 49

Методика за инструктиране и обучение на експерти 50

Срещи между експертите: брой, обхват и срок за целия процес на оценяване 51

Разпределение на ангажиментите между агенцията и експертите 51

Ролята на персонала на агенцията при оценяването 51

Определяне и назначаване на член/членове от персонала на агенцията, които отговарят за оценяването 52

Въпросници за събиране на информация при посещението в оценяваната институция 52

Принципи за подбор на участниците в анкетирането (категории и специфични участници за анкетиране) 52

Принципи за определяне продължителността на посещението 53

Документация за проведените срещи 54

Методи за работа на външната група от експерти 54

Формат на доклада 56

Съдържание на доклада 56

Изготвяне на предварителния доклад 57

Статут на наблюдаващ – елемент от система за вътрешна комуникация и информация в процеса на оценяване 58

Единство на принципите и изискванията при изготвянето на доклада 58

Директни комуникации в хода на процедурите за акредитация и оценяване на проекти 58

Обжалване на процедурите за оценяване и акредитация по съдебен път 61

Разглеждане на жалби от ВУ, институции и лица относно решения на НАОА. 62

3. “КОРЕКТОР – НАОА” – СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ И АНАЛИЗИРА­НЕ НА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА НАОА 65

4. “СОКД – НАОА” – система за ОСИГУРЯВАНЕ качеството на ДЕЙНОСТТА НА НАОА 68

Формиране на политиката на НАОА за вътрешно осигуряване на качеството на дейността на агенцията. 68

5. ЗаключИТЕЛНИ бележки 75

5.1. Изпълнение на препоръките, дадени от ENQA 75

5.2. Съответствие на дейността на НАОА с Европейските стандар­ти и насоки за осигуряване на качеството 75

5.3. Обобщено представяне на силните страни, слабостите и намеренията на НАОА 776. Приложения и документи 81

6.1. Приложения: 816.2. Документи: 82

Приложение 7. Списък на международни форуми свързани с оценяването на висшето образование, в които са взели участие представители на НАОА 86

Приложение 8. Подбор от доклади, представени на международни форуми 88

Приложение 9. Списък на проведените от НАОА семинари, срещи и дискусии с ИВО и други заинтересовани страни 88

Приложение 12. Комуникации с висшите училища при осъществяване на процедурите за САНК 92

Приложение 19. Списък на публикации и интервюта в медиите 94


Използвани съкращения
На български език

АС Акредитационен съвет

БАН – Българска академия на науките

ВО – Висше образование

ВУ – Висши училища

ЕГ – Експертни групи

ЕС – Европейски съвет

ЗАЗакон за администрацията

ЗВО – Закон за висшето образование

ЗДС – Закон за държавния служител

ЗНСНЗ – Закон за научните степени и научните звания

ЗПК – Закон за признаване на квалификациите

ИВО – Институции на висшето образование

КОРЕКТОР – НАОА – Система за събиране и анализиране на вътрешна и външна обратна информация и препоръки за подобряване дейността на НАОА

КТ – Кодекс на труда

МОН – Министерство на образованието и науката

МС – Министерски съвет

НАОА – Национална агенция за оценяване и акредитация

НПСС – Национално представителство на студентските съвети

НЦАН – Национален център за аграрни науки

ПДНАОА – Правилник за дейността на НАОА

ПКОВО – Постоянни комисии по области на висшето образование

ПКСАНК – Постоянна комисия за следакредитационно наблюдение и контрол

СОКД – НАОА – Система за осигуряване на качеството на дейността на НАОА

СП – Сметна палата на Република България

СРВУ – Съвет на ректорите на висшите училища

На английски език

CEEN – Central Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – Мрежа от агенции за осигуряване на качеството от Централна и Източна Европа

ECTS – European Credit Transfer System – Европейска система за трансфер на кредити

ENIC – NARIC – European Network of Information Centers – National Academic Recognition Information Centres – Европейска мрежа на информационните центрове – Национални академични центрове за признаване и информация

ENQA – European Association for Quality Assurance in Higher Education – Европейска асоциация за осигуряване на качеството във висшето образование;

ESG – ENQA Report on Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. European – Стандарти и насоки за осигуряване на качеството в Европейското пространство на висшето образование

ESU – European Student Union – Европейски студентски съюзи

EUA – European University Association – Европейска асоциация на университетите

ЕURASHE – European Association of Institutions of Higher Education – Европейска асоциация на институциите за висше образование

IQAG – Internal Quality Assurance Group of ENQA – Група за вътрешно осигуряване на качеството към ENQA


Целта на доклада е да представи и оцени ефективността и ефикасността на цялостната дейност на НАОА в системата на българското висше образование, да сравни прилаганите политики, стандарти и практики с тези в европейското образователно пространство и да представи намеренията за подобряване на дейността си.
С настоящата процедура за външен преглед НАОА заявява амбицията си да бъде пълен член на ENQA и да участва пълноценно и пълноправно в усилията за хармонизиране и подобряване на качеството в европейското пространство на висшето образование.

Каталог: userfiles -> file
file -> Седмичен информационен бюлетин
file -> Седмичен информационен бюлетин
file -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
file -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
file -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
file -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
file -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
file -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница