Доклад за 2017 г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставеностраница1/5
Дата22.10.2018
Размер0.6 Mb.
#92841
ТипДоклад
  1   2   3   4   5

Годишен доклад за дейностите, за които е предоставено

Комплексно разрешително № 348-Н0/2008 г.ЖЮЛИВ” ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА

площадка С. ВОЙВОДОВО, ОБЩ. хАСКОВО


годишен ДОКЛАД

ЗА 2017 г.

За изпълнение на дейностите,

за които е предоставено

комплексно разрешително

348-НО/2008 г.
МАРТ - 2018 г.

ГР. СТАРА ЗАГОРА


3.1. Увод
 • Наименование на инсталацията:

Инсталация за интензивно отглеждане на птици (бройлери)”

 • Адрес по местонахождение на инсталацията:

ЖЮЛИВ” ЕООД, Птицеферма в с. Войводово, общ. Хасково


 • Регистрационен номер на КР: № 348-НО/2008 г.

 • Дата на подписване на КР: 08.10.2008 г.

 • Дата на влизане в сила на КР: 15.11.2008 г.

 • Оператор на инсталацията: „ЖЮЛИВ” ЕООД, гр. Стара Загора, кв. „Индустриален“, Птицекланица «Градус»

 • Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора:

ЖЮЛИВ” ЕООД, гр. Стара Загора, кв. „Индустриален“, Птицекланица «Градус», тел. 042 617 101, факс 042 601 069, е- mail: gradus@gradusbg.com

 • Лице за контакти: инж. Бистра Митева - Еколог

 • Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

ЖЮЛИВ” ЕООД, гр. Стара Загора, кв. «Индустриален», Птицекланица «Градус», тел. 042 617 130


 • Кратко описание на всяка от дейностите (процесите), извършвани в инсталацията;

Инсталацията за интензивно отглеждане на птици е организирана като комплекс от сгради (халета), обединени в отделни единици, наречени центрове. На разглежданата площадката са обособени два центъра, за интензивно отглеждане на бройлери – Център 2 състоящ се от 10 сгради и Център 3 – 10 сгради.

Сградите представляват масивна стоманобетонна конструкция от колони с междуосово разстояние 6 м, изградена върху бетонова основа. Покривът е двускатен, изолиран и направен от отразяващ светлината материал за намаляване на проводимостта (кондукция) на слънчевата топлина.

Изолацията на покрива е изпълнена от 10 см материал с изолиращи свойства.

Системата за отопление се състои от една печка на твърдо гориво във всяко хале (сграда). Използва се за подгравяне на средата, с цел осигуряване на оптимален растеж.

Вентилационната система има за цел да подсигури достатъчно количество кислород и да поддържа оптимални условия и температура за птиците. Прилага се комбинирана система, състояща се от покривни и осеви вентилатори, осигуряващи общ дебит на вентилационните газове 11 301 Nm3/h за всяко хале.

Осветлението осигурява равномерно разпределение на светлината на нивото на пода.

Системите за поене използват чиста хладна вода за задоволяване на потребностите на птиците. Инсталирани са нипелни поилки от затворен тип. Нипелите с висок дебит работят при препоръчителна норма от 80 до 90 мл/мин. Те осигуряват наличието на една капка вода на върха на нипела и са снабдени с чаши за събиране на евентуална изтичаща от нипела вода. Нипелите с нисък дебит работят при препоръчителна норма от 50 до 60 мл/мин. Те обикновено не са снабдени с чаши, като налягането на водата е нагласено да поддържа ниво на дебита съобразен с нуждите на бройлерите.

Годишно в една сграда е възможно да се отглеждат до 6 партиди. Предвиждат се между 12 и 14 дни депопулация на сградите, по време на които се изнася старата постеля и се почиства.

Най-общо един жизнен цикъл се състои от две фази – фаза на популация (около 45 дни) и фаза депопулация (12-14 дни). Фаза «популация» стартира от момента на зареждане на халето (сградата) с птици. През тази фаза се извършва захранване и угояване на птиците с фураж, водопоене, изразходва се топлоенергия за поддържане на жизнеспособността на стадата – влагат се дървен материал и брикети /въглища/, генерират се битово-фекални води във водоплътните ями. Фаза «популация» завършва с изпразване на халето и подаване на отгледаните бройлери към кланица.

След преминаване на таза първа фаза, следва фаза «депопулация», през която помещенията се почистват от образуваната смес от постеля и тор. Като постеля се използва слама, късове амбалажна хартия, талаш или смеси от тях. След почистване на отработената торова постеля, тя се натоварва и извозва до Енергийната централа за производство на електрическа и топлинна енергия, използваща анаеробно разграждане на биомаса от растителни и животински субстанции в гр. Нова Загора. Празното помещение се обработва с дезинфектанти, за да се предотврати евентуално предаване на заразни болести от една партида на друга. Периодът се използва за поддръжка на системите за хранене, поене, вентилация и осветление. Извършва се цялостен оглед на оборудването. Извършва се окончателно сухо почистване на помещенията. Следват процеси на зареждане с нова свежа постеля, доставка на фураж и спомагателни материали. Фаза «депопулация» завършва с технологична почивка от 3-5 дни.
 • Производствен капацитет на Инсталацията;

Съгласно Условие 4 от КР максималният капацитет на инсталацията е 460 000 бр. птици за един жизнен цикъл. Всъщност това е максималният брой места за отглеждане в птицефермата. Отчитайки спецификата на произвежданата продукция следва да се има предвид, че под „годишно производство” се разбира броят отглеждани птици в инсталацията в рамките на докладваната година или т.н. среден брой заети места в инсталацията.
В контекста на Условие 6 /Тълкуване/ от Комплексното разрешително „месечна произведена продукция” е броят налични птици, угоявани на площадката, тъй като производството на тези птици не може да завърши в рамките на един месец. Тогава годишното производство ще бъде средноаритметично от месечните количества произвеждана продукция, т.е. сума от месечния брой заети места в инсталацията, отнесен към 12 месеца.
В изпълнение на Условие 4.2. Операторът докладва производството на инсталацията за 2017 г.:

Произведената продукция (средногодишен брой заети места) в инсталацията за отчетния период 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. е 215 123 единици продукт, което се равнява на средно 215 123 заети места за отглеждане на птици.

Общият брой отгледани птици през 2017 г. е 1 290 738 броя.
Производството на птици е процес, който не може да бъде завършен в рамките на един месец, тъй като неговата продължителност варира от 45 до 60 дни, а понякога и повече, в зависимост от особеностите на стадото (т.н. удължени жизнени цикли при недобро угояване). Освен това, зареждането на халетата не става едновременно, а в различни дни от седмицата, а понякога и в различни месеци. Често срещани са случаите, при които в рамките на един месец попадат 2 партиди с различен брой птици в стадата.

За достоверни се приемат данни за наличните птици в инсталацията към първо число на отчитания месец.

 • Организационна структура на дружеството, отнасяща се до управлението на околната среда;

Дружеството има изградена организационна структура по управлението на околната среда. Изготвен е персонален списък на специалисти и служители, отговарящи по вземане на решения, относно отстраняване на възникнали несъответствия. Определени са отговорните специалисти и служители отговарящи по контрола на резултатите от отстраняване на възникналите несъответствия.
 • РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията;

РИОСВ Хасково, гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14

През отчетния период не е извършвана проверка по изпълнение на условията в КР № 348-НО/2008г. от страна на Компетентния орган – РИОСВ Хасково. • Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията;

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35


3.2. Система за управление на околната среда:

Чрез прилагане на СУОС, Дружеството се стреми, да извършва цялостна оценка на всички дейности на площадката, чрез съпоставяне на текущите разходи на спомагателни материали, горива, енергия и вода, и произведената продукция. Използването и внедряването на по-нови технологии на отглеждане и по-добро техническо оборудване е една от целите за намаляване количеството генерирани отпадъци, за опазване на околната среда и опазване здравето на хората. • Структура и отговорности:

Съгласно Условия 5.1.1 и 5.1.2 са определени персонално отговорностите на длъжностните лица от дружеството, определени в поименен списък за всяка задача в СУОС.

 • Обучение:

Във връзка с изпълнение на Условие 5.2.1. е разработена годишна програма за обучение на персонала според определените потребности. Годишната програма се актуализира при промяна на потребностите от обучение.

През отчетната 2017 г., съгласно програмата за обучение, през месец април е проведено обучение на тема: „Мерки за намаляване неорганизираните емисии и емисиите на интензивно миришещи вещества на площадката“. Обучените лица са организатор производство, електротехник и механик.

Съгласно програмата за обучение, през месец юни е проведено обучение на аварийната група на тема „Препоръки за действия при възникване на пожар“.


 • Обмен на информация:

В дружеството има изготвен списък с имената, длъжностите, работните места, телефоните и адресите за свързване с отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнението на условията в КР. Списъкът е раздаден и доведен до знанието на всички, имащи задължения по изпълнение на разрешителното, същият е лесно достъпен за всички служители.

В дружеството има разработен и поддържан актуален списък на органите/лицата, които следва да бъдат уведомявани съгласно условията в разрешителното, техните пълни адреси и начини за контакти (включително за спешни случаи). • Документиране:

В дружеството се съхранява актуален списък на нормативната уредба по околната среда, регламентираща работата на инсталацията.

Всички документи, включително инструкциите изисквани в КР са документирани и се съхраняват на площадката от съответно отговорно лице, както на електронен, така и на хартиен носител. • Управление на документи:

Всички документи свързани с изпълнението на условията в КР се намират на разположение на персонала и отговорните лица, които ги прилагат. Налице е актуален списък, в който е записано, на кого от персонала/отговорните лица какъв документ е предоставен.

 • Оперативно управление:

На площадката има разработени, изготвени и одобрени всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани в КР. Инструкциите се съхраняват на площадката на хартиен носител и се предоставят редовно на компетентния орган при поискване. Списъците и дневниците се съхраняват при Еколога.

 • Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия:

В Дружеството се прилагат утвърдени инструкции, които имат за цел да определят организацията и реда за действия при:

  • Периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели (вода, енергия, спомагателни материали, горива, образувани отпадъци, шум, почви) с определените в КР гранични стойности.

  • Установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

 • Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации:

В Дружеството е налице набор от всичките необходими Инструкции, План за действия при аварии, списъци, схеми и видове технически и помощни средства за противодействия на възможните аварии и тяхното предотвратяване.

Контролът на аварийните ситуации се осъществява от Ръководството на дружеството. При необходимост се търси съдействие от специализираните органи. • Записи:

На площадката се документират и съхраняват всички данни от наблюдението на техническите и емисионните показатели и резултатите от оценката на съответствие с изискванията по условията в КР. Изготвен е списък с всички документи доказващи съответствие с условията на КР.

 • Докладване:

Ръководството на Дружеството изготвя и предоставя ежегодно в РИОСВ Хасково и БД ИБР гр. Пловдив, съгласно Условие 5.10.2 Годишен доклад за съответната година на хартиен и електронен носител.

По Условие 7.4. Операторът докладва, че за 2017 г. не е констатирано нарушение на нормите (индивидуалните емисионни ограничения), относно изпускане на замърсяващи вещества в околната среда. За Оператора не е предвиден мониторинг на отпадъчни води в КР и поради това няма докладване по Условие 7.2 от КР. • Актуализация на СУОС:

Същата се преразглежда ежегодно и при необходимост се актуализира, за да се гарантира поддържане на постигнатото ниво по отношение на околната среда. През 2017 г. не e извършвано актуализиранане на СУОС.


3.3 Използване на ресурси

Операторът осъществява контрол за ефективно използване и минимизиране употребата на ресурси, като редовно следи за ефективността на производствената дейност по отношение употребата на вода, енергия, спомагателни материали и горива.
3.3.1. Използване на вода

Операторът използва вода за производствени нужди от два собствени водоизточника - тръбни кладенци ТК 1 и ТК 2, въз основа на актуално разрешително за водовземане, съгласно Закона за водите. Водочерпенето се извършва от 2 помпи, които нагнетяват свежа вода към два водонапорни буферни резервоара с обща вместимост 100 м3, от където се разпределя посредством водопреносна мрежа по сградите.

На площадката се прилагат необходимите инструкции за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване, основен консуматор на вода – поилните системи /по Условие 8.1.3/ за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях.

През отчетната година са извършени 12 проверки за състоянието на водопроводната мрежа и установяване и отстраняване на течове, по изпълнение на Условие 8.1.4 от КР. Не са регистрирани несъответствия в техническото състояние на водопроводната мрежа и не са предприемани коригиращи действия. Извършва се редовен планов ремонт, като превантивна мярка срещу течове по водопровода и загуба на свежа вода.

Съгласно инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди по Условие 8.1.5.2. и направената оценка на съответствието по Условие 8.1.5.3. от КР, през 2017 г. са констатирани две месечни превишения на консумацията на вода за производствени нужди за единица продукт – през топлите месеци на годината – юли и август. След анализиране на несъответствията, е установено, че причината за възникването им са високите летни температури и необходимостта от интензивно охлаждане на помещенията за отглеждане на птиците. В тази ситуация адекватни коригиращи действия не са приложими.

По Условие 8.1.6.2, докладваме, че годишната консумация на вода за производствени нужди за единица продукт за инсталацията по Условие 2, съответства на разрешената в Таблица 8.1.2 от КР разходна норма. Операторът разполага със записи на необходимите данни за изразходваните количества вода през отчетния период на 2017 г.

Съгласно Условие 8.1.6.1. Операторът докладва:

Годишната консумация на вода за производството на единица продукт от инсталацията през 2017 г. е 0,0042 m3/единица продукт.

Използването на вода през отчетния период на ГД е отразен в Таблица 3.1.Таблица 3.1


Източник

на вода

Годишно количество,

съгласно КР *

Количество за единица продукт,

съгласно КР

Използвано годишно количество за производствени нужди

Използвано количество за единица продукт


Съответствие

2 бр. собствени сондажни кладенци

-

0,0065 m3/единица продукт

15 169,192 m3

0,0042 m3/единица продукт

Да

 • колона 2 на таблицата не се попълва, тъй като в комплексното разрешително не е записана разходна норма за година.

По отношение на прилагането на инструкцията по Условие 8.1.5.3. за оценка на съответствието на изразходваните количества вода с разрешените в КР, Операторът докладва, че през последните 5 години не са установени превишения на годишната консумация на вода за производствени нужди за единица продукт за инсталацията по Условие 2, спрямо разрешената в Таблица 8.1.2 от КР разходна норма. Поради тази причина не са предприемани и коригиращи действия.

Основни фактори за това са стриктният контрол на техническото състояние на водопроводната мрежа, с цел недопускане на пропуски и автоматизираният процес по поене на птиците, осигуряващ необходимия разход на вода, без да са налице загуби.
3.3.2. Използване на енергия

Каталог: r-r -> r-kpkz -> GD doc 18
r-kpkz -> Доклад за 2015 год за изпълнение на дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително №367-H0 / 2008 г
r-kpkz -> Г о д и ш е н д о к л а д за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
r-kpkz -> Доклад за 2014 Г. За изпълнение на дейностите, за които е представено
r-kpkz -> Доклад по околна среда ( гдос ) за 2014 год
r-kpkz -> Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително
GD doc 18 -> Доклад гд 2017 Издание №1 Изменение 1
GD doc 18 -> Доклад по околна среда за дейностите за които е предоставено кр №226-Н1-И0-А1/2011г
GD doc 18 -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите през 2017г
GD doc 18 -> Решение №506-Н0-И0-А1/2016г за експлоатация на: Инсталация, която попада в обхвата на Приложение №4 към зоос


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница